Informator Gminny - Nr 04/2006 (141)

W Wielkanocne Święta łączymy się w radości z mieszkańcami naszej wspólnoty lokalnej, z ufnością wołając o dobro i pomyślność dla każdej rodziny i każdego człowieka. Wierząc w zbawienną moc Zmartwychwstałego Chrystusa składamy życzenia spokoju i nadziei.

 

              Jacek Neulitz                                       Jerzy Zająkała<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

      Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy

 
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

W marcu br., na ostatniej sesji Rady Gminy w Łubiance, z inicjatywy wójta, została podjęta zdecydowaną większością głosów uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Celem tej inicjatywy jest zaktywizowanie młodego pokolenia do działalności publicznej, stworzenie młodzieży realnej i efektywnej możliwości artykułowania spraw dla nich istotnych oraz powołanie instytucji nabywania praktycznych doświadczeń działalności w publicznym organie przedstawicielskim. Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance będzie niewątpliwie dobrą „szkołą” przygotowującą do publicznej służby na rzecz naszej wspólnoty lokalnej. Obecnie oczekujemy na publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W 14 dni po tej publikacji wójt ogłosi kalendarz wyborczy określając terminy zgłoszeń kandydatów i dzień wyborów. Zakłada się, że wybory odbędą się w I połowie czerwca. Ustrój i organizacja pracy nowej Rady jest maksymalnie zbliżona do ustroju i organizacji Rady Gminy. Jedynie ilość członków MRG jest większa od ilości radnych RG. MRG będzie stanowiło 26 członków, wybieranych po dwóch z każdego sołectwa poniżej 1000 mieszkańców oraz po trzech z sołectw Łubianka i Pigża. Czynne prawa wyborcze, czyli możliwość zgłaszania kandydatów i udziału w głosowaniu będzie posiadała młodzież w wieku 13 – 19 lat. Natomiast bierne prawa wyborcze, czyli możliwość osobistego kandydowania do rady, będzie miała młodzież w wieku 14 – 19 lat. Wybory zostaną przeprowadzone w jedną z sobót w I połowie czerwca, w budynkach gimnazjów w Brąchnowie i Łubiance. Treść uchwały została opublikowana na stronie internetowej naszej gminy (www.lubianka.pl). Zachęcam młodzież do odpowiedniego przygotowania się do wyborów. Ufam, że poważnym potraktowaniem wyborów wyrażającym się także dużą frekwencją młodzież podejmie zwycięskie współzawodnictwo z wyborami, w których biorą udział jedynie dorośli mieszkańcy gminy. W maju, w gimnazjach odbędą się także dwa spotkania organizacyjne, na których zostaną dodatkowo przedstawione i wyjaśnione sprawy organizacji wyborów do MRG. O terminach powiadomimy w następnym numerze Informatora.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                             Jerzy Zająkała

WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA

W dniu 13 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”. Na zaproszenie zarządu przybył Wójt Gminy Jerzy Zająkała. Na zebraniu dokonano podsumowania minionych dwóch lat bogatej działalności. Stowarzyszenie w minionych latach kontynuowało zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych,  współorganizowało z Centrum Kultury program zajęć wakacyjnych - letniego i zimowego wypoczynku dla uczniów naszych szkół. Nowe projekty, jakie stowarzyszenie rozpoczęło to „Zaoczna szkoła średnia dla dorosłych” w Łubiance oraz „Nasza świetlica” w Pigży. Zgromadzenie walne dokonało wyboru nowych władz, prezesem został  Jacek  Neulitz, wiceprezesem została Anna Soczyńska, skarbnikiem Barbara Klejbach i sekretarzem Janusz Brzoska.  Powołano również komisje rewizyjną w składzie: Jan Sierocki, Leon Glaszka  i Wiesław Żyłkowski. Nowe władze z optymizmem patrzą w przyszłość i mają zamiar dynamicznie realizować projekty już rozpoczęte, a w najbliższych planach zamierzają współdziałać w uruchomieniu pierwszego gminnego przedszkola. Wójt podziękował i pogratulował wszystkim działaczom za przedsięwzięcia dokonane w minionych latach  i złożył życzenia dalszych efektywnych, służących mieszkańcom działań.

      

                                                                    Wiesław Żyłkowski<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

            

URZĄDZENIA ENERGETYCZNE NA NASZYCH POLACH

Mieszkańcy gminy Łubianka pytają często o możliwość uzyskania odszkodowania za urządzenia energetyczne, takie jak słupy energetyczne czy transformatory, znajdujące się na ich gruntach. W większości pytania dotyczą urządzeń pobudowanych w latach 60, 70, 80-tych XX wieku. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za lokalizację takich urządzeń. Urządzenia te były budowane na podstawie przepisów ustawy o powszechnej elektryfikacji, która rozwiązywała te kwestie już na etapie przygotowania inwestycji. Każdy, kto chciał, aby w jego gospodarstwie był prąd, wyrażał zgodę na postawienie urządzeń na jego gruncie, jeżeli była taka potrzeba. Jeżeli nie wyrażał zgody, nie doprowadzano prądu do jego domu. Równocześnie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. odrzuca wszelkie wnioski o odszkodowanie z tytułu zajęcia gruntów prywatnych pod urządzenie elektryczne wybudowane w okresie elektryfikacji wsi. W przypadku inwestycji prowadzonych obecnie, Koncern przed budową urządzeń załatwia z właścicielem prawo do budowy na jego gruncie. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                                             Jerzy Zająkała

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 12 maja 2006r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance zostanie przeprowadzony przez Komitet Regionów UE międzynarodowy konkurs dla gimnazjalistów naszej gminy o tematyce europejskiej, którego zakres będzie obejmował następujące zagadnienia: powstanie, historia i planowany rozwój UE,  struktura i instytucje UE, pozycja i zadania Komitetu Regionów UE, programy pomocowe i działalność instytucji UE, państwa członkowskie UE. Celem konkursu jest zapoznanie młodych ludzi z Komitetem Regionów, Europą i Unią Europejską oraz zachęcenie ich do rozważenia i przedyskutowania przyszłości Europy i roli młodzieży. Składa się on z dwóch części: odpowiedzi na pytania testowe w języku angielskim oraz pracy pisemnej w języku polskim zawierającą 800 słów. Konkurs organizowany jest przez jedną z czterech grup politycznych w Komitecie Regionów – grupę UEN-EA i zostanie przeprowadzony równocześnie w pięciu państwach członkowskich: Polsce, Estonii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Słowacji. Konkurs jest identyczny dla wszystkich szkół w różnych państwach członkowskich.  Laureaci razem z opiekunem zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 14-15 czerwca 2006 r. oraz w specjalnym spotkaniu, którego celem będzie wyjaśnienie kwestii związanych z UE. Na spotkaniu tym uczniowie będą mieli okazję podyskutować z członkami i swoimi kolegami na temat roli obszarów lokalnych i regionalnych w Europie oraz przyszłości Europy i roli młodzieży. W przypadku odniesienia zwycięstwa w konkursie przez laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu o Unii Europejskiej nagrodzonych wyjazdem do Brukseli otrzymają oni nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy w Łubiance, a do Brukseli pojadą zdobywcy kolejnych najwyższych miejsc. Informacji na temat konkursu udziela Jacek Żebrowski - dyrektor ZS w Łubiance (tel. 674 80 30). <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                      Jacek Żebrowski- Koordynator konkursu

PANI SEKRETARZ ZASTĘPCĄ WÓJTA

Dotychczas gmina Łubianka posiadała Zastępcę Wójta jedynie w latach 1994-96, czyli w okresie, gdy Wójt Jerzy Zająkała przebywał na stypendium w Stanach Zjednoczonych odbywając studia MBA. Po 10 latach, wykonując ustawowy obowiązek, Wójt powołał z dniem 1 kwietnia br. swojego Zastępcę. Podobnie jak miało to miejsce w roku 1994 funkcję tę powierzył Pani mgr Mirosławie Plejer – Rozwadowskiej, pracującej od 7 lat na stanowisku Sekretarza Gminy. Pani Wicewójt jest prawnikiem z kwalifikacjami radcy prawnego, a nową funkcję będzie łączyła z dotychczasowym stanowiskiem Sekretarza Gminy Łubianka, bez dodatkowego wynagrodzenia.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                             Jerzy Zająkała
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Rolnictwa w Łubiance<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W dniu 31 marca 2006r. na zaproszenie Wójta Jerzego Zająkała złożył wizytę w Łubiance Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Spotkał się on w Centrum Kultury z rolnikami  naszej gminy i przedstawił w zarysie aktualny stan prac Rządu RP, a w szczególności resortu rolnictwa. Odpowiadał również szczegółowo na liczne pytania zgromadzonych na sali osób. Spotkanie przedłużyło się  i trwało ponad 4 godziny, a wzięło w nim udział około 90 osób.

Nie wypalać łąk i pastwisk

Przypominamy o kategorycznym prawnym zakazie wypalania trwałych użytków zielonych, tj. łąk i pastwisk trwałych, a także przydrożnych rowów i skarp. Ten naganny zwyczaj  zdecydowanie szkodzi środowisku naturalnemu. Popiół powstający w wyniku spalania nadziemnych części roślin  nie powoduje użyźnienia gleby. Dodatkowo istnieje zagrożenie wybuchu pożaru.

Wnioski o płatności bezpośrednie do 15 maja

Dnia 15 maja br. mija termin składania w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 „Wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na rok 2006”. Rolnicy, którzy ubiegali się o te płatności w latach ubiegłych, muszą jednak poczekać na częściowo wypełnione druki tych wniosków, które zostaną przesłane przez ARiMR pocztą na adres domowy.  Nowością będzie załącznik graficzny do „Wniosku...”, tzw. ortofotomapa, czyli satelitarne zdjęcie pól z zaznaczonymi działkami ewidencyjnymi każdego rolnika. Zadaniem wnioskodawcy będzie naniesienie na ortofotomapę granic swoich działek rolnych. Dodatkowego instruktażu na temat wypełniania „Wniosku...” udzielać będzie mgr Stanisław Szwejka (K-PODR w Minikowie oddział Przysiek) w Szkole Podstawowej w Warszewicach w dniu 20 kwietnia br.  (czwartek) o godzinie 14.00. Bieżącą pomoc będzie można otrzymać także  w referacie Rolnictwa OŚiBP w Łubiance.

Tańsza analiza gleb

W 2006 r. rolnicy chcący poznać zasobność gleby na uprawianych przez siebie polach w makroelementy (fosfor-P, potas-K, magnez-Mg) oraz jej odczyn, mogą poddać glebę analizie w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W tym celu należy odpowiednio pobrać próbki gleb oraz naszkicować i ponumerować granice pól. Kartoniki do próbek glebowych można pobrać u sołtysów w Biskupicach i Brąchnowie  oraz w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa). Dzięki dofinansowaniu Gminy Łubianka koszt analizy ponad 200 próbek będzie wynosił tylko 5 zł.

Wyjazd na „Fermę Świń i Drobiu”

W dniu 22 kwietnia br. (sobota) Referat Rolnictwa OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance organizuje wyjazd producentów świń na IX Międzynarodowe Targi  „Ferma Świń i Drobiu” oraz na towarzyszącą im imprezę Salon Weterynaryjny „Sal-Wet” odbywające się w hali „Arena” w Poznaniu. Dodatkowo nasi rolnicy zwiedzą zabytkowy pałac w Czerniejewie. Sponsorami wyjazdu są Gmina Łubianka i Firma Handlowo-Usługowa „Socha” w Wybczu. Wyjazd nastąpi sprzed UG w Łubiance o godzinie 06.05.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza szkoli rolników

Ze względu na pilną potrzebę orientowania się rolników w możliwościach pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza przeprowadzi ponownie szkolenie dotyczące głównie rent strukturalnych, programów rolno-środowiskowych i zalesiania gruntów rolnych oraz funduszy unijnych, z których będzie można korzystać w 2007r. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) w Centrum Kultury w Łubiance o godzinie 10.00. Jest to kolejna szansa na zdobycie informacji z wyżej wymienionego zakresu. Należy z niej skorzystać.

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

W dniu 8 kwietnia 2006 roku z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbyło się  w Centrum Kultury w Łubiance spotkanie rodziców dzieci i młodzieży z cukrzycą z mieszkańcami gminy. Podczas spotkania wszystkie osoby uczestniczące otrzymały świąteczne upominki, a niektóre osoby z naszej gminy zostały obdarowane dodatkowo przyrządem do pomiaru poziomu cukru we krwi. Wręczała je jedna z naszych podopiecznych 10-letnia Julia. Jednocześnie przepraszamy wszystkich zainteresowanych za odwołanie spotkania z dr.n.med. Anną Golińską- Zbucką z Poradni Diabetologicznej w Toruniu. Nowy termin spotkania ustalono na dzień   22 kwietnia 2006 r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 11.00. Na spotkaniu tym obecny będzie również prezes firmy Diabet Concept Gruppe(DCG) zajmującej się produkcją oraz dystrybucją dermokosmetyków przeznaczonych dla osób chorych na cukrzycę. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                            Bogdan Tercjak

GOPS W ŁUBIANCE INFORMUJE

PEGAZ 2003<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

GOPS w Łubiance posiada druki wniosków do programu „Pegaz 2003” realizowanego w 2006 r. Wnioski można składać w oddziałach PFRON do 15 maja 2006 r. Program skierowany jest do osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a obejmuje trzy obszary:

- obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do     samochodu ( dla osób w wieku aktywności zawodowej ),

- obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,

- obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Więcej informacji pod nr tel. 056 678 82 17 wew. 49, bądź na stronie www.pfron.org.pl.

Czekają na naszą  pomoc

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla dwóch rodzin, które mimo naszego stałego wsparcia sobie nie radzą. Jednej z rodzin potrzebny jest piec ( westwalka ). W drugiej rodzinie są dzieci w wieku szkolnym, które nie mają gdzie odrabiać lekcji, gdyż w domu nie ma krzeseł. W domu tym nie ma również pralki, łóżeczka dla niemowlaka ani telewizora. Gdyby ktoś z Państwa dysponował niepotrzebnymi powyższymi sprzętami, prosimy o kontakt: nr tel. 056 678 82 17 wew. 49 Za życzliwość i pomoc w imieniu rodzin z góry dziękujemy. 

                                                                          Janusz Brzoska

NA SPOTKANIE Z PAPIEŻEM

Gmina Łubianka organizuje wyjazd na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI – następcą Sługi Bożego Jana Pawła II zwanego Wielkim - honorowego obywatela naszej wspólnoty gminnej. Benedykt XVI odwiedzi Polskę w dniach 25-28 maja 2006r. i będzie to jego druga zagraniczna podróż apostolska. Jej hasło brzmi: „Trwajcie mocni w wierze”, a na jej trasie znajdą się : Warszawa, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Oświęcim, to jest miejsca w większości  odwiedzane przez mieszkańców gminy Łubianka podczas dwóch wyjazdów „Śladami Jana Pawła II” w latach 2003 i 2005. Uczestnicy wyjazdu w dniu 26 maja br. (piątek) wezmą udział we Mszy św.  celebrowanej przez Papieża Benedykta XVI w Warszawie na Placu  Marszałka Piłsudskiego, czyli w miejscu, gdzie Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 1979r .wypowiedział historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Odjazd autokaru Bova (50 osób) nastąpi o północy (godz. 24.00) z 25/26 maja sprzed Urzędu Gminy w Łubiance. W drodze powrotnej przewidziano obejrzenie „Panoramy 1000-lecia Państwa Polskiego” w sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie. Koszt uczestnictwa dzięki dofinansowaniu Gminy Łubianka wynosi 10 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance, pokój nr 5 od dnia 19 kwietnia br. O rozdziale miejsc w autokarze decyduje kolejność zapisu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

WYCIECZKA SENIORÓW

Organizowane przez Gminę Łubianka od 2002 r. wycieczki dla emerytów  cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlatego w bieżącym roku zaplanowano trzy takie imprezy wyjazdowe. Pierwsza z nich odbędzie się w dniu 20 maja br. (sobota), tym razem do Wielkopolski. W jej bogatym i atrakcyjnym programie znajda się: zwiedzanie dworu ziemiańskiego w Koszutach oraz zamku Działyńskich i Zamoyskich w Kórniku, do tego wypoczynek w tamtejszym arboretum, to jest w parku z ponad trzema tysiącami gatunków i odmian drzew i krzewów pochodzących z różnych kontynentów, a także rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim i obiad w „Tawernie pod Żaglami”. Wyjazd autokaru (50 osób) nastąpi o godzinie 6.20 sprzed Urzędu Gminy w Łubiance. Koszt uczestnictwa wyniesie 40 zł od osoby. Zapisy i wpłaty od dnia 19 kwietnia w UG w Łubiance , pokój nr 5. Decyduje kolejność zapisu. Osoby, które zgłoszą się zbyt późno będą miały pierwszeństwo udziału w następnej wycieczce seniorów w czerwcu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

UKS PIGŻA

18 marca 2006r. odbyły się Mistrzostwa Chełmży w tenisie stołowym o puchar Dyrektora OSiR w Chełmży. W zawodach startowali zawodnicy naszego klubu. W kategorii do 15 lat I m zajął D. Iwanicki z Przeczna, w kategorii open II m zajął S. Iwanicki z Przeczna, IV m S. Trzymkowski z Łubianki, V m D. Insadowski z Brąchnówka i VI m K. Laskowski z Leszcza. 19 marca 2006r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa gminy Czernikowo w tenisie stołowym. I miejsce w kategorii mężczyzn wywalczył S. Iwanicki z Przeczna, II m S. Trzymkowski  z Łubianki. Wśród kobiet III m wywalczyła G. Neulitz z Pigży, która wraz z S. Trzymkowskim przygotowywuje się na Mistrzostwa Polski nauczycieli, które odbędą się w Ożarowie.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                               Sławomir Trzymkowski

KARATE W NASZEJ GMINIE
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Karate kyokushin w Łubiance zaczęto uprawiać od 2004 roku. Pierwszy trening poprowadzony został przez Adama Witkowskiego. Obecnie jest on naszym głównym instruktorem, na co dzień ćwiczącym w toruńskim Klubie Karate Kyokushin. Kolega Adam posiada 1 kyu i jest instruktorem samoobrony, kyokushin karate trenuje ponad 12 lat. W naszej sekcji szkoli dzieci, młodzież oraz prowadzi kursy samoobrony dla dorosłych. W swoich treningach z najmłodszymi wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. Sekcja prowadzona przez kolegę Adama liczy 18 adeptów karate kyokushin, którzy prężnie trenują dwa razy w tygodniu odnosząc sukcesy w naszym regionie i nie tylko. Niebawem reprezentacja naszej sekcji weźmie udział w Mistrzostwach Polski Juniorów, podczas których reprezentacja sekcji w Łubiance walczyć będzie o najwyższe stopnie na podium. Wszystkich chętnych do obejrzenia zmagań młodych adeptów karate zapraszamy do Chełmna 20 maja 2006 roku do Sali Sportowej Gimnazjum przy ul. Szkolnej-  zapowiada się bardzo ciekawa impreza z udziałem ponad 200 dzieci z całego kraju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy też na zajęcia we WTORKI I CZWARTKI o godzinie 16.00. Bliższe informacje pod nr tel. 608-201-306. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.kyokushintorun.pl .

                                                                   

                                                                     Adam Witkowski

 
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Mistrzostwa KPZSzach Old Boyów<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mistrzostwa Old Boyów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego odbyły się w dniu 5 marca w Zamku Bierzgłowskim. Na starcie stanęło 19 zawodników z całego województwa. Rozgrywki przeprowadzone zostały szybkim systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem po 20 minut dla każdego na całą partię. Zwyciężył  Waldemar Jagodziński z Baszty Żnin, II m. Julian Gralka z Chemika Bydgoszcz, III m. Andrzej Maciejewski  z Łączności Bydgoszcz, IV m. Grzegorz Chrapkowski z MLKS Solec Kujawski, V m. Bernard Gryglewicz z Baszty Żnin, VI m. Wojciech Antoszewski z Torfarmu Toruń. Organizatorem zawodów było Centrum Kultury w Łubiance, kierownikiem zawodów był kapitan sekcji szachowej CK Łubianka Grzegorz Rabęda, sędzią głównym zawodów Maria Michalska.  

Gminny Turniej Koszykówki

26 marca rozegrany został Turniej Koszykówki mężczyzn o mistrzostwo gminy Łubianka. W zawodach wystąpiły drużyny reprezentujące poszczególne sołectwa. Rywalizowano systemem każdy z każdym. I miejsce Pigża – skład zwycięskiej drużyny – Rafał Mrowiński (kapitan), Piotr Zimmer, Tomasz Paradowski, Mariusz Insadowski, Tomasz Kufel; II miejsce Dębiny – Marek Sergiel (kapitan), Jarosław Marszałkowski, Piotr Rzepka, Szymon Surowiec, Paweł Janiszewski; III miejsce Brąchnowo – Przemek Jakubski (kapitan), Paweł Puczkarski, Jarosław Błażejczyk, Krystian Frątczak, Marcin Domagalski. IV miejsce zajęła drużyna z Bierzgłowa. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami.

Liga Szachowa – Wiosna 2006

Cykl turniejów Grand Prix Gminy Łubianka w szachach szybkich „Wiosna 2006” wkracza w decydującą fazę. Dotychczas rozegrano 14 turniejów, sklasyfikowanych jest 15 zawodników. Prowadzi Marian Kowal z Chełmży 150 pkt., przed Janem Nowackim z Chełmży 146 pkt. i Adamem Godlewskim z Przeczna 137 pkt., kolejne miejsca zajmują Wojciech Piórkowski, Grzegorz Rabęda, Kajetan Noworacki, Adam Strzyżewski, Karol Lewandowski, Bartek Król Karol Dwojacki, Piotr Noworacki, Grzegorz Dwojacki, Jakub Dwojacki, Wiesław Żyłkowski, Andrzej Zegan. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki. Wszystkich którzy chcieliby spróbować swych sił w tej królewskiej dyscyplinie zapraszamy we wtorki o godz. 18.00.  

  IX Bieg Samorządowy

3 maja Br. o godz. 13.00 odbędzie się już dziewiąta edycja Biegu Samorządowego oraz siódma edycja Mistrzostw Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich. Bieg zorganizowany będzie na zmienionej 15–kilometrowej, atrakcyjnej trasie z Łubianki przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę do Łubianki. Trasa w większości pokrywać się będzie z trasą Maratonu Toruńskiego, co z pewnością wpłynie pozytywnie na zainteresowanie uczestników, którzy będą mieli możliwość dodatkowego kontaktu z trasą maratonu. Biegowi głównemu towarzyszyć będą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbędą się w centrum Łubianki i na trasie biegu głównego na dystansach od 200 do 4000m. Przewidujemy łącznie ponad 500 uczestników - mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując IX Bieg Samorządowy w Łubiance mamy okazję uczczenia 16-tej rocznicy powołania samorządów. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zapraszamy szczególnie mieszkańców naszej gminy do jak największego udziału w tym wydarzeniu. Zapisy do biegu głównego od godz.11.00, zapisy do biegów dziecięcych od 11.30. Liczymy zarówno na szeroki udział w Biegu jak i na gorący doping na trasie.

Kluby tematyczne działające przy Centrum Kultury

1)rytmika dla maluchów – poniedziałki godz. 16.00 – 17.00 w Szkole Podstawowej w Warszewicach, instruktor Katarzyna Kępska;

2)aerobik – poniedziałki i środy o godz. 19.45 – 20.45 w C.K. w Łubiance, instruktor Renata Wirzchowska;

3)kółko plastyczne – poniedziałki o od 12.30 – 13.30 w Szkole Podstawowej w Pigży, instruktor Bogumiła Wójcik;

4)chór żeński „Alebabki”– wtorki godz. 16.00 – 17.00 w C.K. w Łubiance, instruktor Maria Wojciechowska;

5)zajęcia zabawowo-edukacyjne dla dzieci przedszkolnych (od 3 do 6 lat) – wtorki godz. 11.00 - 14.00 w C.K. w Łubiance, instruktor Anna Soczyńska;

6)sekcja szachowa – wtorki godz.19.00 w C.K. w Łubiance, kapitan Grzegorz Rabenda;

7)kółko tańca ludowego – czwartki 12.30 – 14.00 w C.K. w Łubiance, instruktor Maria Wojciechowska;

8)nauka gry na organach – czwartki od 14.00 w S.P. Pigży, instruktor Luiza Dyluś,;

9)klub miłośników Ziemi Chełmińskiej – czwartki 14.30 – 15.30 w G.B.P. w Łubiance, instruktor Jacek Zywert

10) węzełek – koło rękodzieła artystycznego – czwartki od 17.00 – 19.00 w S.P. w Pigży, instruktor Mirosława Kowalska;

11)czytelnia internetowa – od poniedziałku do piątku w Gminnej Bibliotece Publicznej

Wszystkie kluby oprócz zajęć aerobiku są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka. W każdej chwili można dopisać się do klubów. Więcej informacji w Centrum Kultury pod numerem tel. 678-86-98.

 

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

BANK SPÓŁDZIELCZY INFORMUJE

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin urzędowania Oddziału Banku Spółdzielczego  w Łubiance. Bank będzie otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                        

                                                                       Marzenna Krupska

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️