Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest na podstawie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Jest podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy w planie miejscowym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; szczegółowe zasady i  warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów komunikacji i  infrastruktury technicznej; stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o  której mowa w art.36 ust. 4. ww. ustawy.

Plan miejscowy stanowi bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych.

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania z niego wypisu i wyrysu.

Z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Łubianka dostępnym pod adresem https://lubianka.e-mapa.net/ w warstwie Zagospodarowanie przestrzenne lub w wykazie planów miejscowych dostępnym pod adresem https://lubianka.e-mapa.net/wykazplanow/.

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️