Woda i ścieki

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdził nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków

 

Informujemy, że od dnia 11 czerwca 2019 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Łubianka. Zgodnie z nowym prawem wodnym, wysokości opłat nie uchwala już Rada Gminy.

W dniu 12 marca 2018 r. Gmina Łubianka wystąpiła z wnioskiem do organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zatwierdzenie taryfy. Organ regulacyjny wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubianka – Decyzja nr GD.RET.070/248/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018r.

Ceny brutto od dnia 11 czerwca 2020 r:

 • za dostarczoną wodę:
 1. gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa rolników indywidualnych – 3,26 zł/m3,
 2. przemysł i pozostali odbiorcy wody – 3,26 zł/m3,
 • za odprowadzone ścieki:
 1. gospodarstwa domowe w tym gospodarstwa rolników indywidualnych – 5,94 zł/m3,
 2. gospodarstwa domowe w tym gospodarstwa rolników indywidualnych wprowadzające ścieki za pomocą przyzagrodowych przepompowni ścieków – 5,63 zł/m3,
 3. przemysł i pozostali odbiorcy wody – 5,94 zł/m3.

 

Postępowanie „krok po kroku” aby doprowadzić do budynku wodę i odprowadzać z niego ścieki?

I. PROCEDURA  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY  ŁUBIANKA.
 • Wystąpienie do Urzędu Gminy w Łubiance o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl) lub dostępny Urządzenie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 19. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Urząd określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.
 • We własnym zakresie inwestor opracowuje projekt przyłącza wod- kan. Projekt  powinien określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują). Rozwiązania techniczne projektu muszą uwzględniać docelowe zapotrzebowanie w wodę odprowadzanie ścieków dla projektowanego budynku.
 • Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w Urzędzie Gminy w Łubiance (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
 • Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowy od właściwego zarządcy drogi.
 •  Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" konieczne jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie przyłącza oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
 • Projekt przyłącza złożyć w Starostwie Powiatowym w Toruniu w Wydziale Architektury i Budownictwa celem dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od wymagań określonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu dla indywidualnego przypadku).
 • Złożyć w Urzędzie Gminy w Łubiance na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłącza (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
 • Przyłącze po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w Urzędzie Gminy w Łubiance do odbioru częściowego (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). Termin odbioru można ustalić telefonicznie pod numerem stacjonarnym 056/678-82-17 u Andrzeja Sierockiego tel. kom. 508221372 lub Marzenna Winiarska tel. kom. 530442940 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Łubiance, ul. Toruńska 97 w Łubiance
 • Odbiór końcowy przyłącza odbywa się, po doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, w oparciu o uzgodniony projekt i inwentaryzację geodezyjną (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). W przypadku zajęcia pasa drogowego odbiór końcowy przyłącza obejmuje równocześnie odbiór przywrócenia asa drogowego do stanu pierwotnego.
 
 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️