Fundusze
unijne

AAAAAElFTkSuQmCC

Budowa wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w miejscowości Łubianka

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowy budynek, w którym będzie mieścić się gminne, publiczne przedszkole.

Główne parametry budynku to:

• Projektowana kubatura - 6352,00 m³

• Projektowana powierzchnia zabudowy kubaturowej - 1226,32 m²

• Projektowana powierzchnia całkowita - 1226,32

Projektowany budynek ma nowoczesną architekturę, do ogrzewania budynku wykorzystywane będzie urządzenie OZE, tj. pompa ciepła. Zgodnie z projektem zlokalizowano w nim 6 pomieszczeń do realizacji usługi opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Do dyspozycji dzieci będzie również duża sala ogólna, w obiekcie znajdować się będzie również kuchnia. Cały budynek, zgodnie z wymaganiami, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, również w zakresie planowanego wyposażenia ruchomego sal.

 

Celem głównym projektu jest wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym poprzez budowę gminnego przedszkola.

Grupą docelową projektu są bezpośredni użytkownicy obiektu, tj. dzieci w wieku przedszkolnym oraz pośrednio ich rodzice, jak również zatrudnieni pracownicy przedszkola.

Termin realizacji projektu: rok 2022 – 2023

 

Wartość projektu: 7 059 846,11 zł                   

Wartość dofinansowania: 1 114 928,00 zł

 

 

 

 

 

 

 • logo

 

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Nazwa zadania: Budowa Publicznego Żłobka w Łubiance w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W związku z realizacją zadania powstanie nowy gminny żłobek pod adresem ul. Bydgoska 3, 87-152 Łubianka. Celem zadania jest: utworzenie 30 miejsc opieki w żłobku. Zakres zadania obejmuje:

·        budowę nowego obiektu oraz

·        zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie kuchenne).

W związku z realizacją zadania powstanie nowy żłobek. Na bezpośrednie potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 w budowanym obiekcie przeznaczone zostaną pomieszczenia o łącznej powierzchni 147,06 m2. Na pomieszczenia te składają się dwie sale oddziałowe, wózkownia, pomieszczenie sanitarne (toaleta), szatnia, magazyn podręczny oraz pomieszczenie biurowe.

Wartość zadania: 8 484 560,91 zł, w tym dofinansowanie z programu „Maluch +” – 1 221 015,03 zł  (1 075 860,00 zł – środki Krajowego Planu Odbudowy, 145 155,03 zł - środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT).

Planowane efekty rzeczowe inwestycji:

Liczba utworzonych instytucji oferujących miejsca w żłobku – 1

realizacja tego efektu wpłynie wprost na realizację celu Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2029, tj. stworzenie w skali kraju, zwłaszcza na terenach gmin, gdzie nie funkcjonują żadne instytucje opieki nad dziećmi w żłobkach.

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 30

realizacja tego efektu rzeczowego wpłynie wprost na realizację celu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022 -2029, tj. stworzenie w skali kraju, zwłaszcza na terenach gmin, gdzie nie funkcjonują żadne instytucje opieki nad dziećmi w żłobkach.

Grupy docelowe :

·        dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

·        rodzice;

·        opiekunowie.

 • Logo

Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łubianka

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Łubianka

Okres realizacji projektu: styczeń – maj 2024 r.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 43 077,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.01.2024 r.

 

Inwestycja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Gotyku" na lata 2016-2023.                                                                         

 

 • promocja dróg

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,936 km. Operacja wpłynie na poprawę standardu dróg oraz jakości życia mieszkańców gminy Łubianka.

Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach: Bierzgłowo, Łubianka, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Warszewice, Dębiny

Wartość dofinansowania:  2 463 278 zł

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.07.2023 r.

 

 

Łubianka, dn. 27.07.2023 r.

 

 • logotyp

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminnego Parku Kultury w Łubiance

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do Gminnego Parku Kultury w Łubiance oraz budowa placu zabaw.

Okres realizacji zadania: maj-wrzesień 2023 r.

Wartość dofinansowania: 121 533,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.05.2023 r.

Inwestycja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Gotyku" na lata 2016-2023.

 

                                                                                               Łubianka, dnia 22.05.2023 r.

 

 • ologowanie BCK

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury w dziedzictwa kulturowego do pomieszczeń Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance

Operacja realizowana do 31.12.2022 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: rozwój atrakcyjnej bazy kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zaspokojeniu potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności poprzez zakup 21 części składowych wyposażenia.

Operacja realizowana w: województwie kujawsko-pomorskim, powiecie toruńskim, gminie Łubianka, miejscowości Łubianka, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka.
Kwota dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 42650 zł, co stanowi 63,63% wartości projektu. Całkowita kwota zadania - 67028,86 zł

 • ologowanie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Łubianka - Zamek Bierzgłowski

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W związku z opracowanym i przyjętym do realizacji Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, Wnioskodawca opracował projekt "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2005C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Łubianka - Zamek Bierzgłowski". Projekt, którego przedmiotem jest wniosek o dofinansowanie, dotyczy budowy drogi rowerowej o długości 1062 metrów w miejscowości Łubianka oraz Zamek Bierzgłowski. Inwestycja, ze względu na jej położenie w pasie drogowym drogi powiatowej realizowana będzie w partnerstwie z Powiatem Toruńskim.
 • logotypy_EFS(1)

Projekt "Aktywni=włączeni"

Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance, w terminie 15.09.2021 – 31.05.2022 r. w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka, realizuje projekt „Aktywni=włączeni”.

Celem projektu jest realizacja działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi formami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji.

 • 1

Zakup i montaż mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łubianka

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Przedmiotem planowanego do dofinansowania projektu jest zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada zakup i montaż 66 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Wszystkie te inwestycje realizowana będą na budynkach prywatnych mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Łubianka. Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami produkowana energie wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych, nie będzie wykorzystywana do celów gospodarczych. Planowana moc zestawów fotowoltaicznych wyniesie od 3060 W do maksymalnie 9 860 W (projekt zakłada jednostkową moc panelu fotowoltaicznego minimum 340 W).

Klub Seniora „Pod Wiatrakiem”

Gmina Łubianka realizuje projekt pod nazwą Klub Seniora „Pod Wiatrakiem o łącznej wartości 497 253,75 zł. Z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 422 665,68 zł.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 31 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Łubianka poprzez funkcjonowanie 17, w tym dwóch nowo utworzonych miejsc świadczenia wysokiej jakości usług opiekuńczych w społeczności lokalnej do 30 czerwca 2021 r.,

Planowanym efektem jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dobranych bezpośrednio do potrzeb uczestników

 • 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo - etap I i II

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

W związku z opracowanym i przyjętym do realizacji Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, opracowano projekt "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo - etap I i II". Inwestycja dotyczy budowy drogi rowerowej o długości 1598 metrów w miejscowości Brąchnowo i ze względu na jej położenie w pasie drogowym drogi powiatowej realizowana będzie w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, który po zakończeniu realizacji inwestycji przejmie infrastrukturę nowej ścieki rowerowej.

 • 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Budżetu Państwa

Gmina Łubianka od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (głównie CO2) z terenu Gminy. W tym zakresie zrealizowała kilka projektów, które znacząco zmniejszyły emisję zanieczyszczeń. Kolejną inwestycją zaplanowaną w tym zakresie jest, wynikająca również z PGN dla Gminy Łubianka, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

 • ziemia gotyku logo
 • 1

Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Budżetu Państwa

Zakresem przedmiotowego projektu jest zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem. Działanie te realizowane będzie w związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łubianka, który wskazuje obszar miejscowości Pigża jak obszar wymagający działań rewitalizacyjnych. Projekt infrastrukturalny pozwoli na realizację szeregu działań o charakterze "miękkim", które będą miały wpływ na rewitalizację społeczno - gospodarczą miejscowości co jest celem głównym działania.

 • ziemia gotyku logo
 • 1

Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Pigża

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Zakresem przedmiotowego projektu jest modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Pigża w celu utworzenia infrastruktury niezbędnej do prowadzenia rewitalizacji społecznej mieszkańców Pigży. Działanie to realizowane będzie w związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łubianka, który wskazuje obszar miejscowości Pigża jako obszar wymagający działań rewitalizacyjnych.

 • ziemia gotyku logo
 • 1

Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Zakresem przedmiotowego projektu jest adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach w celu utworzenia świetlicy. Działanie te realizowane będzie w związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łubianka, który wskazuje obszar miejscowości Warszewice jako obszar wymagający działań rewitalizacyjnych. Projekt infrastrukturalny pozwoli na realizację szeregu działań o charakterze "miękkim", które będą miały wpływ na rewitalizację społeczno - gospodarczą miejscowości co jest celem głównym działania.

 • 3

Budowa gminnej stacji zlewnej ścieków dowożonych, budowa przewodów wodociągowych, spinających gminną sieć wodociągową oraz budowa studni głębinowej na terenie Gminy Łubianka

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego poprzez budowę gminnej stacji zlewnej ścieków dowożonych, budowę przewodów wodociągowych spinających gminną sieć wodociągową oraz budowę studni głębinowej, mającej wpływ na rozwój lokalny w gminie Łubianka.

 • 1

Zakup i montaż mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łubianka

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada zakup i montaż 14 instalacji solarnych do produkcji ciepła na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż 9 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz 18 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Wszystkie te inwestycje realizowane będą na budynkach prywatnych mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Łubianka.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • -

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka

W dniu 6 lipca 2017 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Łubianka na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy – TECHWATER Marek Jarosz w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody oraz Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które w okresie lipiec 2017 – wrzesień 2018 roku realizować będą inwestycję.

 

 • PROW

Przebudowa dróg gminnych nr 100383C, 100384C, 100385C w miejscowości Łubianka

W dniu 25 maja 2016 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Łubianka na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 100383C, 100384C, 100385C w miejscowości Łubianka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. w Toruniu, które w okresie lipiec – sierpień 2016 roku realizować będzie inwestycję.

 

 

 • -

Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt miał na celu przebudowanie budynku Centrum Kultury oraz pomieszczeń po OSP Łubianka na potrzeby realizacji działań statutowych instytucji kultury. Realizacja projektu pozwoliła na pozyskanie dodatkowych powierzchni, co wpłynie na możliwość poszerzenia oferty kulturowej świadczonej przez Centrum Kultury, zwiększenie dostępności dla lokalnej społeczności, podniesienie jakości świadczonych usług. Dzięki realizacji inwestycji obniżone zostaną również koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i energią elektryczną. Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonane zostały prace budowlane polegające na adaptacji istniejących pomieszczeń sąsiedniego budynku (po OSP), w tym prace termomodernizacyjne i instalacyjne. Powierzchnia zabudowy została zwiększona o ok. 35 m2.

 • RPO

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka poprzez wymianę opraw na typu LED

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z opracowanym i przyjętym do realizacji Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka realizowany będzie projekt "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka poprzez wymianę opraw na typu LED". Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia należącego do Gminy Łubianka.

 • RPO

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Łubianka od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (głównie CO2) z terenu Gminy. W tym zakresie przeprowadziła kilka projektów, które znacząco zmniejszyły emisję zanieczyszczeń, jak również obniżyły koszty operacyjne funkcjonowania Gminy. Kolejną składową zaplanowanych działań w tym zakresie jest, wynikająca również z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance. Wnioski płynące z audytu energetycznego stały się podstawą do opracowania projektu kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej jakim jest Zespół Szkół w Łubiance.

 • Logotyp

Projekt grantowy "Klub młodzieżowy w Łubiance"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.

W ramach w/w projektu w klubie młodzieżowym odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, kulinarne, sportowe. Dużą radość uczestnikom projektu sprawiają gry i zabawy integracyjne: piłkarzyki, bilard, lotki oraz gry planszowe: warcaby, szachy, chińczyk, scrabble i wiele innych. Dostarczają one miłych wrażeń, pobudzają spostrzegawczość, umiejętność porozumiewania się ze sobą, uczą zdrowej rywalizacji.
 • ziemia gotyku logo
 • RPO

Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano zadanie przebudowy i doposażenia świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej z chodnikiem i parkingiem przed obiektem.

 • Logotyp

Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i poszerzeniu infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi. W ramach realizacji operacji zostanie wybudowane niekomercyjne i ogólnodostępne boisko o nawierzchni sztucznej o wymiarach 30x18 m wraz z ogrodzeniem i łapaczem piłek, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, parking przy świetlicy wraz z odwodnieniem z kostki betonowej oraz zostanie wykonane zadaszenie nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Dębinach.

 • Logotyp

Budowa wraz z odcinkową przebudową drogi gminnej nr 100435C (ul. Młodzieżowa) w Pigży - etap I i II

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem planowanej operacji jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości Pigża dostępu do sieci dróg powiatowych poprzez przebudowę 1,467 km dróg gminnych.

 • Logotyp

Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację sieci kanalizacyjnej w ramach funkcjonującej Aglomeracji Łubianka na obszarze kilku sołectw, tj. Wybcz, Dębiny, Przeczno, Łubianka, Pigża i Zamek Bierzgłowski. W ramach projektu przebudowie podlegać będzie 15 przepompowni oraz budowa nowej przepompowni w miejscowości Zamek Bierzgłowski wraz z budową sieci kanalizacyjnej.

 • Logotyp

Budowa miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Leszcz

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem planowanej inwestycji jest utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej, które wpłynie na atrakcyjność miejscowości Leszcz i przyczyni się do rozwoju lokalnego tej części gminy.

 • Logotyp

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przecznie wraz z infrastrukturą techniczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Przeczno wraz z infrastrukturą techniczną.

 • Logotyp

Zwiększenie atrakcyjności zespołu pałacowo - parkowego w Wybczu poprzez przeprowadzenie prac restauratorskich w drzewostanie i otoczeniu parkowym oraz uzupełnienie przestrzeni obiektami małej architektury.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji są prace restauratorskie w zabytkowym parku w miejscowości Wybcz. W obecnym stanie park zbliżony swym kształtem jest do ¼ owalu i zajmuje powierzchnię 4,05 ha. Głównym elementem kompozycji jest pałac, usytuowany we wschodniej części parku. Wokół budynku do dzisiaj zachowały się fragmenty dawnego okazałego parku, który założony został wykorzystując dawny ogród. W parku znajdują się drzewa, z których aż 12 uznanych zostało za pomniki przyrody (6 dębów szypułkowych, 4 buki czerwono listne, lipa drobnolistna, surmia zwyczajna). Realizacja projektu wynika z potrzeb zwiększenia atrakcyjności zasobów kultury regionu.

 • 1

Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019

Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance, w terminie 01.09.2019 – 09.01.2020 r. w miejscowości Przeczno, gmina Łubianka, realizuje projekt „Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019”.

Celem projektu jest realizacja działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi formami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji

 • rr

Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających na okazie pomnikowej lipy drobnolistnej posadowionej przy pałacu w Wybczu

Projekt pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających na okazie pomnikowej lipy drobnolistnej posadowionej przy pałacu w Wybczu” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️