Fundusze
unijne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka

W dniu 6 lipca 2017 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Łubianka na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy – TECHWATER Marek Jarosz w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody oraz Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które w okresie lipiec 2017 – wrzesień 2018 roku realizować będą inwestycję.

 

 • PROW

Przebudowa dróg gminnych nr 100383C, 100384C, 100385C w miejscowości Łubianka

W dniu 25 maja 2016 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Łubianka na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 100383C, 100384C, 100385C w miejscowości Łubianka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. w Toruniu, które w okresie lipiec – sierpień 2016 roku realizować będzie inwestycję.

 

 

Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt miał na celu przebudowanie budynku Centrum Kultury oraz pomieszczeń po OSP Łubianka na potrzeby realizacji działań statutowych instytucji kultury. Realizacja projektu pozwoliła na pozyskanie dodatkowych powierzchni, co wpłynie na możliwość poszerzenia oferty kulturowej świadczonej przez Centrum Kultury, zwiększenie dostępności dla lokalnej społeczności, podniesienie jakości świadczonych usług. Dzięki realizacji inwestycji obniżone zostaną również koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i energią elektryczną. Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonane zostały prace budowlane polegające na adaptacji istniejących pomieszczeń sąsiedniego budynku (po OSP), w tym prace termomodernizacyjne i instalacyjne. Powierzchnia zabudowy została zwiększona o ok. 35 m2.

 • RPO

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka poprzez wymianę opraw na typu LED

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z opracowanym i przyjętym do realizacji Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka realizowany będzie projekt "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka poprzez wymianę opraw na typu LED". Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia należącego do Gminy Łubianka.

 • RPO

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Łubianka od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (głównie CO2) z terenu Gminy. W tym zakresie przeprowadziła kilka projektów, które znacząco zmniejszyły emisję zanieczyszczeń, jak również obniżyły koszty operacyjne funkcjonowania Gminy. Kolejną składową zaplanowanych działań w tym zakresie jest, wynikająca również z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance. Wnioski płynące z audytu energetycznego stały się podstawą do opracowania projektu kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej jakim jest Zespół Szkół w Łubiance.

 • Logotyp

Projekt grantowy "Klub młodzieżowy w Łubiance"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.

W ramach w/w projektu w klubie młodzieżowym odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, kulinarne, sportowe. Dużą radość uczestnikom projektu sprawiają gry i zabawy integracyjne: piłkarzyki, bilard, lotki oraz gry planszowe: warcaby, szachy, chińczyk, scrabble i wiele innych. Dostarczają one miłych wrażeń, pobudzają spostrzegawczość, umiejętność porozumiewania się ze sobą, uczą zdrowej rywalizacji.
 • RPO

Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano zadanie przebudowy i doposażenia świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej z chodnikiem i parkingiem przed obiektem.

 • Logotyp

Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i poszerzeniu infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi. W ramach realizacji operacji zostanie wybudowane niekomercyjne i ogólnodostępne boisko o nawierzchni sztucznej o wymiarach 30x18 m wraz z ogrodzeniem i łapaczem piłek, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, parking przy świetlicy wraz z odwodnieniem z kostki betonowej oraz zostanie wykonane zadaszenie nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Dębinach.

 • Logotyp

Budowa wraz z odcinkową przebudową drogi gminnej nr 100435C (ul. Młodzieżowa) w Pigży - etap I i II

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem planowanej operacji jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości Pigża dostępu do sieci dróg powiatowych poprzez przebudowę 1,467 km dróg gminnych.

 • Logotyp

Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację sieci kanalizacyjnej w ramach funkcjonującej Aglomeracji Łubianka na obszarze kilku sołectw, tj. Wybcz, Dębiny, Przeczno, Łubianka, Pigża i Zamek Bierzgłowski. W ramach projektu przebudowie podlegać będzie 15 przepompowni oraz budowa nowej przepompowni w miejscowości Zamek Bierzgłowski wraz z budową sieci kanalizacyjnej.

 • Logotyp

Budowa miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Leszcz

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem planowanej inwestycji jest utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej, które wpłynie na atrakcyjność miejscowości Leszcz i przyczyni się do rozwoju lokalnego tej części gminy.

 • Logotyp

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przecznie wraz z infrastrukturą techniczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Przeczno wraz z infrastrukturą techniczną.

 • Logotyp

Zwiększenie atrakcyjności zespołu pałacowo - parkowego w Wybczu poprzez przeprowadzenie prac restauratorskich w drzewostanie i otoczeniu parkowym oraz uzupełnienie przestrzeni obiektami małej architektury.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji są prace restauratorskie w zabytkowym parku w miejscowości Wybcz. W obecnym stanie park zbliżony swym kształtem jest do ¼ owalu i zajmuje powierzchnię 4,05 ha. Głównym elementem kompozycji jest pałac, usytuowany we wschodniej części parku. Wokół budynku do dzisiaj zachowały się fragmenty dawnego okazałego parku, który założony został wykorzystując dawny ogród. W parku znajdują się drzewa, z których aż 12 uznanych zostało za pomniki przyrody (6 dębów szypułkowych, 4 buki czerwono listne, lipa drobnolistna, surmia zwyczajna). Realizacja projektu wynika z potrzeb zwiększenia atrakcyjności zasobów kultury regionu.

 • 1

Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019

Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance, w terminie 01.09.2019 – 09.01.2020 r. w miejscowości Przeczno, gmina Łubianka, realizuje projekt „Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019”.

Celem projektu jest realizacja działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi formami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji

 • rr

Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających na okazie pomnikowej lipy drobnolistnej posadowionej przy pałacu w Wybczu

Projekt pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających na okazie pomnikowej lipy drobnolistnej posadowionej przy pałacu w Wybczu” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️