AKTUALNOŚCI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina Łubianka posiada następujące jednostki organizacyjne:

 • Instytucje kultury - Biblioteka-Centrum Kultury,
 • Jednostki oświaty - Szkoły Podstawowe,
 • Jednostki wsparcia- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Dom Dziennego Pobytu w Bierzgłowie

ROZWÓJ

 

 

 

 • DSC01611
 • DSC02832
 • DSC02906-001
 • DSC02965
 • rondo (1)

 

 

 

KULTURA
I SPORT

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Straż Gminna w Łubiance

Siedziba: 87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97

Komendant Straży Gminnej - Paweł Piotrowski, tel. 535 222 896, straz.gminna@lubianka.pl

Strażnik - Michał Białkowski

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Chełmży odpowiedzialni za sołectwa naszej gminy

sierż. szt. PIOTR DĘBOWSKI tel. 47 754 42 18, 695 880 142

 • Sołectwa: Bierzgłowo, Biskupice, Dębiny, Łubianka, Przeczno, Słomowo, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo

st. sierż. DAMIAN DOMAŃSKI tel. 47 754 42 07, 695 881 335

 • Sołectwa: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski

mł. asp. Marcin Rak tel. 47 754 42 18, 695 881 314

 • Sołectwo - Brąchnowo

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubiance Spółka Z o.o.

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel.  56 678 86 16, 509 354 015   goz.prezes@lubianka.pl

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

 

NZOZ Przychodnia  Lekarska „Wrzosy” Sp. z o.o.

Oddział w Łubiance

ul. Toruńska 6, 87-152 Łubianka 

tel.56 674 80 80

 

Szpital Powiatowy w Chełmży

ul. Szewska, 87-140 Chełmża tel. 56 639 22 29

Strona internetowa Szpitala Powiatowego 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, Pigża, 87-152 Łubianka tel. 56 674 08 01 pigza@wp.pl

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej

 

Eskulap, punkt apteczny

ul. Toruńska 6, 87-152 Łubianka tel. 793 832 010

godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00 sob. 8:00-15:00

 

Valeriana, apteka

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel. 56 678 80 00

godziny otwarcia: pon-pt 8:30-14:30

 

Niepubliczne przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

Przedszkole Niepubliczne "Zamkolandia"

WZORY WNIOSKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Klikając w powyższe wydziały znajdą Państwo obowiązujące wzory wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI KOMUNALNE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

 • harmonogram
 • harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów z terenów zielonych 2024 r.

 • HARMONOGRAM-WYWOZU-ODPADÓW-ULEGAJĄCYCH-BIODEGRADACJI-2024(1)

Informujemy, iż miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łubianka jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadków Komunalnych prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu.

Informujemy, że zgodnie z przyjętą Uchwałą NR XLVIII/470/2023 Rady Gminy Łubianka z dn. 23 czerwca 2023 r., od dnia 1 października 2023 r. stawka opłaty wynosić będzie 29,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczana zostanie opłata podwyższona w wysokości 87,00 zł, co stanowi trzykrotność stawki ustalonej.

Uchwała utrzymuje dotychczas obowiązujące zwolnienia:  

 • w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, Dz. U. z 2022 r poz. 2140 i 2754 z późn. zm.) w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość posiadającą ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ponad kwotę 145,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Podsumowując:

Stawka:

 • 29,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną posesję.

Ulga:

 • w wysokości 3,00 zł za kompostowanie odpadów liczona od każdego mieszkańca danej posesji
 • oraz/lub 3,00 zł od każdej osoby posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.

Dostosowując przepisy lokalne do uregulowań ustawowych, uchwałą nr XXVIII/274/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r. przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka. Nowy regulaminu wprowadza następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków do zbierania i segregowania odpadów komunalnych:

 1. kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;
 2. kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury;
 3. kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła;
 4. kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady z terenów zielonych.

Zasadniczą zmianą wynikającą z tego przepisu jest wprowadzenie oddzielnego segregowania papieru i tektury, które dotychczas odbywało się w ramach worka żółtego. W worku żółtym gromadzimy obecnie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale natomiast we worku niebieskim papier i tekturę. Wprowadza się również możliwość zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów z terenów zielonych w oddzielnym pojemniku w kolorze brązowym w terminie od 15 kwietnia do 31 października. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą według dotychczasowych zasad w pojemniku koloru zielonego.
Usługa jest wykonywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka

Informacja dotycząca wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności

 1. Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy Łubianka, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (art. 79 ust. 5  ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, 2244, 2322, z 2019 r., poz.53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020, 2202).
 2. Podstawa prawna do wyliczenia opłaty: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.04.2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej  i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r., Nr 44, poz. 419).
 3. Wyliczenie opłaty następuje w oparciu o § 1 cytowanego powyżej rozporządzenia według wzoru:

O = W x R +2 x S + 0,5 x M

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

 • O – łączna kwota opłaty wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności,
 • W – współczynnik będącym mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu,
 • R – równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawi odrębnych przepisów (Dz.U z 2016 r., poz. 689),
 • S – stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490),
 • M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

Wartość poszczególnych współczynników aktualnie wynosi:

 • W:
  • 1,5 - dla motorowerów,
  • 2,0 - dla motocykli i przyczep,
  • 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony,
 • R:  54,00 zł,
 • S:  200,00 zł,
 • M:  500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe w 2019 r. opłata wynosi:

 • 771,00 zł - dla motorowerów,
 • 798,00 zł - dla motocykli i przyczep,
 • 906,00 zł - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej o nieprzekraczającej 3,5 tony,
 • 1014,00 zł - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony.

ŻŁOBEK/PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Publicznego Żłobka i Publicznego Przedszkola w Łubiance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️