Informator Gminny - Nr 10/2009 (186)

,,Nie sposób inaczej zrozumieć człowieka,

jak w tej wspólnocie jaką jest naród

                                                              Jan Paweł II

 

CZY TWÓJ PODATEK JEST DOCHODEM GMINY?

    Zacznę od sparafrazowania wzorca-apelu, jaki na przełomie lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych skierował John  F. Kennedy, Prezydent Stanów Zjednoczonych do obywateli USA „nie pytaj, co gmina (kraj) może zrobić dla Ciebie, ważne jest co Ty możesz zrobić dla gminy (kraju)”. Każdy mieszkaniec może i powinien mieć swój udział w rozwoju lokalnym. Gmina jest przecież naszym wspólnym dobrem. Odpowiadając na apel-wzorzec odpowiem, że „na pewno możesz i powinieneś płacić podatki”.

   W obecnych rozważaniach zwrócę zatem uwagę na realizację obowiązków podatkowych. Podatki są daniną mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości na rzecz realizacji funkcji publicznych rozumianych zarówno jako tworzenie nowych dóbr i usług (np. budowa dróg, kanalizacji, stadionów,  itd.) jak i utrzymanie dóbr i usług już istniejących (np. szkół, przedszkoli, administracji, itd.). Dochody budżetowe gminy opierają się w dużej części na dochodach z podatków. Najistotniejsze dochody gminy Łubianka pochodzą z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tych mieszkańców, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Z tego tytułu gminy otrzymują 37,6 % podatku dochodowego płaconego przez podatników, którego zaliczki wpływają od pracodawców do odpowiednich urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe zbierają zatem podatek w 100 %, a potem dzielą na dwie części kierując 62,4 % do budżetu państwa a 37,6 % do budżetów miast i gmin, w których zamieszkują podatnicy. Zwracam tutaj uwagę na słowa „,w których zamieszkują podatnicy”. Pod pojęciem zamieszkują rozumie się, że są zameldowani.

   Apeluję w tym miejscu o przyjęcie przez ludzi mieszkających bez zameldowania na terenie gminy, obywatelskiej i odpowiedzialnej postawy o natychmiastowe podjęcie czynności meldunkowych w naszym referacie ewidencji ludności mieszczącym się w budynku głównym Urzędu Gminy przy Al. Jana Pawła II nr 8. Pomijam w tym miejscu prawny obowiązek zameldowania się w miejscu zamieszkiwania, a zwracam uwagę na negatywne konsekwencje ekonomiczne dla gminy spowodowane zamieszkiwaniem na terenie gminy, a zameldowaniem w innym mieście czy gminie. W takiej sytuacji Wasze podatkowe pieniądze wędrują do budżetu miasta czy gminy, w której jesteście zameldowani. Są zatem wykorzystywane przez innych burmistrzów czy wójtów na realizację zadań, które nie mają żadnego związku ze standardem życia podatnika, który realnie mieszka w naszej gminie. Czy to jest „fair” ? Chyba zgodzimy się, że nie.

   W gminie Łubianka natomiast istnieją jeszcze duże potrzeby infrastrukturalne oraz inne społeczne, które są kosztowne. Apeluję o rozsądne i obywatelskie postawy mieszkańców, którzy jeszcze nie zameldowali się w naszej gminie o pilne dokonanie tego obowiązku. Jeżeli nie zrobią tego Państwo      w ciągu miesiąca, to cały następny rok Wasze podatki będą zasilały inne budżety, a zapewne potrzeby o nowe drogi, wodociągi, kanalizację, rozbudowy szkół i stadionów będą Państwo zgłaszali do miejscowego wójta. Chociaż w takiej sytuacji powinien on odsyłać – oczywiście mówiąc żartobliwie – do wójta czy burmistrza, do którego docierają podatki podatników.

                                                                   Jerzy Zająkała

 

PIESI I ROWERZYŚCI NA DRODZE

   W ubiegłym i bieżącym roku wielkim wysiłkiem, przy wzorcowej współpracy z samorządem województwa kujawsko – pomorskiego została wybudowana 12 km sieć chodników       i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi nr 553 od Pigży do Wybcza. Ścieżki są także profesjonalnie oznaczone, co winno jednoznacznie wskazywać na zalecenie korzystania z nich przez pieszych i rowerzystów. Także na odcinku od Świerczynek do ul. Migdałowej w Pigży należy korzystać ze ścieżki rowerowej tymczasowo przygotowanej na szlaku byłego torowiska, równoległej do drogi wojewódzkiej                i odległej od niej o 25 m. Jak powszechnie wiadomo trwa obecnie projektowanie profesjonalnej ścieżki pieszo – rowerowej od Torunia do Wybcza i dalej do Unisławia. W II półroczu 2010 r. planujemy rozpoczęcie inwestycji. Z tego powodu nie budujemy odrębnej ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Świerczynki – Pigża bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, gdyż byłoby to po prostu marnotrawstwo środków.

   Kilkanaście dni wcześniej wydarzył się przy skrzyżowaniu ulic Wojewódzkiej i Szkolnej tragiczny wypadek. Mieszkaniec gminy, jadący rowerem zgodnie z przepisami ul. Wojewódzką, został uderzony ze skutkiem śmiertelnym przez pojazd jadący ewidentnie niezgodnie z przepisami. Jak widzimy, nawet jazda rowerzysty zgodnie z przepisami nie gwarantuje  bezpieczeństwa na drodze.

   To bolesne, że znowu zginął człowiek na drodze. Ten tragiczny wypadek niech będzie dla nas doświadczeniem          i wskazaniem, jak poruszać się pieszo i rowerem w ruchu publicznym. Apeluję o powszechne korzystanie przez rowerzystów i pieszych z chodników i ścieżek pieszo – rowerowych. Mimo moich wcześniejszych starań nie uzyskało aprobaty zarządcy drogi nr 553 moje wystąpienie                     o wprowadzenie zupełnego zakazu poruszania się jezdnią tej drogi pieszych i rowerzystów. Będziemy nadal zabiegali          o wprowadzenie takiego zakazu, jednakże zanim to nastąpi, proszę o zastosowanie się do naszego kolejnego apelu w tej sprawie.

                                                                             Jerzy Zajakała

WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW Z ŁOSOSINY DOLNEJ

   Na zaproszenie wójta gminy Łubianka przybyli do nas goście z zaprzyjaźnionej, partnerskiej gminy Łososina Dolna              z Małopolski. Od wielu lat współpracujemy z tą gminą a jej owoce są bardzo korzystne dla obydwu partnerów. 12 osobowej delegacji przewodzili p. Stanisław Golonka, wójt gminy oraz p. Bolesław Oleksy, przewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna. W składzie delegacji znajdowali się także: skarbnik gminy, przewodniczący komisji Rady Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. W dniu 12 września odbyło się kolejne, III Forum Samorządowe, w czasie którego partnerzy pracowali w 7 zespołach tematycznych analizując merytorycznie zagadnienia pracy samorządowej oraz wymieniając się wzajemnie doświadczeniami. Z naszej strony poza wójtem Jerzym Zająkała uczestniczyli w nim: p. Zbigniew Cywiński, przewodniczący Rady Gminy  w Łubiance, jej vice-przewodniczący Jacek Neulitz, zastępca wójta Mirosława Plejer - Rozwadowska, skarbnik gminy Ewa Piotrowska – Kędziora, pozostali kierownicy referatów oraz sołtysi. Na podsumowaniu plenarnym kończącym Forum zostały interesująco przedstawione wyniki tej współpracy. Naszym przyjaciołom z Łososiny Dolnej zaprezentowaliśmy nasze nowe obiekty infrastruktury komunalnej, dzieląc się doświadczeniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich realizację. Tego samego dnia nasi goście uczestniczyli        w uroczystym podsumowaniu ostatnich inwestycji drogowych. W czasie uroczystości wójtowi Stanisławowi Golonce został wręczony Srebrny Medal „Za Zasługi dla Gminy Łubianka” nadany poprzedniego dnia decyzją Rady Gminy Łubianka (stanowisko RG Łubianka jest dostępne na stronie www.lubianka.pl).

   W czasie wizyty przedstawiciele obydwu gmin po raz kolejny ocenili bardzo pozytywnie dotychczasową współpracę i potwierdzili wolę jej dalszego kontynuowania.                                                                        

                                                                                      Jerzy Zająkała

 

SADŹMY DRZEWA !

  W celu uzupełnienia uszczuplonego w ostatnich latach drzewostanu naszej gminy zachęcamy mieszkańców do sadzenia drzew i krzewów na terenach posiadanych przez nich nieruchomości. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek taki ciąży na wszystkich osobach, które otrzymały pozytywną decyzję na wycięcie drzew uwarunkowaną posadzeniem nowych. Urząd Gminy w Łubiance na wniosek Rady Gminy    w Łubiance, chcąc ułatwić mieszkańcom dostęp do sadzonek sprowadzi je zgodnie z zapotrzebowaniem. W związku z tym prosimy osoby zobowiązane lub zainteresowane nabyciem sadzonek, drzew do zgłaszania swojego zapotrzebowania u sołtysów lub w UG w Łubiance do dnia 5 listopada br. Przewidywana ilość sadzonek do nasadzeń jesiennych wynosi 1500 szt. Cena hurtowa. Decyduje kolejność zapisu. W miarę potrzeb podobna akcja będzie przeprowadzona wiosną 2010r.

Tadeusz Wierzbowski

 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

BHP w gospodarstwie rolnym

Dnia 5 listopada 2009 r. (czwartek) o godzinie 1000, w sali Centrum Kultury w Łubiance odbędzie się spotkanie szkoleniowe nt.: „BHP w gospodarstwie rolnym – profilaktyka, wypadki, postępowanie powypadkowe, świadczenia z tytułu wypadków. Na szkolenie organizowane w celu ograniczenia występowania nieszczęśliwych zdarzeń powodujących niejednokrotnie tragedie w rolniczych rodzinach zaprasza UG w Łubiance (Referat Rolnictwa). Wykładowcami będą pracownicy K-PODR i KRUS.

Składka członkowska GSW

Przypominamy rolnikom, którzy jeszcze nie opłacili w br. składki członkowskiej Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance lub mają w tej materii jakiekolwiek zaległości, że można te należności uregulować u sołtysów (np. przy opłacaniu ostatniej raty podatku gruntowego) lub w Urzędzie Gminy w Łubiance (Referat Rolnictwa, pokój nr 5) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu. Wysokość składki nadal wynosi 1 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Korzystny kurs wymiany euro na zł

Korzystny kurs wymiany euro na zł w dniu 30 września 2009r., który wynosi 4,2295 zł za 1 euro (w ub .r. 3,3967 zł za 1 euro) spowoduje, że rolnicy otrzymają znacząco więcej pieniędzy      z tytułu dopłat bezpośrednich za rok 2009. Wartości dopłat za 2009r. wynoszą: JPO 119,87 euro/ha, UPO 84,93 euro/ha, co stanowi razem kwotę 204,8 euro/ha x 4,2295 zł = 866,2 zł/ha. Wypłaty tych płatności rozpoczną się 1 grudnia 2009r.   i zakładane jest, że do końca br. otrzyma je 70 % rolników.

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

 

K-PODR w PRZYSIEKU INFORMUJE…

   W naszym kraju począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku uprawa roślin strączkowych tj. grochu, łubinu, bobiku ciągle malała. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była duża dostępność  taniej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Aktualnie w produkcji rolniczej coraz dotkliwiej odczuwany jest brak właściwego płodozmianu, również cena śruty sojowej jest wysoka. W strukturze zasiewów zdecydowanie dominują zboża. W tej sytuacji  fundamentalne  znaczenie odegrać mogą rośliny strączkowe. Pozytywne oddziaływanie strączkowych na rośliny następcze wynika z charakterystycznych właściwości tej grupy roślin.

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku wspólnie z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Łubiance  organizuje w czwartek 29.10.2009 roku w Centrum Kultury  w Łubiance o godz.10-tej szkolenie nt. „Rośliny strączkowe – perspektywy uprawy. Wymagania  agrotechniczne, dobór odmian”. Zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych uprawą tej grupy roślin zarówno  w siewie czystym,  w różnorodnych mieszankach jak też w postaci poplonów czy międzyplonów możliwych do zastosowania  w programach rolnośrodowiskowych.

              Stanisław Szwejka                                                              

 

CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY…

   Starostwo Powiatowe w Toruniu w partnerstwie  ze wszystkimi gminami powiatu toruńskiego będzie realizowało kolejny projekt pt:  Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,  Poddziałanie  9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup      o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 789 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostanie objętych  kompleksowym wsparciem w postaci: dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, dodatkowych zajęć (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo –matematycznych, animacji kulturalnej. Wartość całego projektu 1,5 mln zł, z czego 114.614,26zł będzie do wykorzystania przez szkoły z naszej gminy. Zajęcia będą się odbywały od listopada 2009 do czerwca 2010. Dodatkowo szkoły wzbogacą się o pomoce dydaktyczne   o łącznej wartości 9.160 zł. O szczegóły proszę dowiadywać się u wychowawców.

                                               Koordynator projektu Anna Filus

 

 

NOWY ROK SZKOLNY W SP WARSZEWICE

     Minął już pierwszy miesiąc nauki w szkole, a społeczność szkolna w SP Warszewice ma ciągle w swej pamięci dzień, kiedy,  jak tysiące uczniów w całej Polsce rozpoczęła nowy rok szkolny. W naszej placówce była to wyjątkowa uroczystość. Nowy rok nauki, zgodnie z tradycją naszej szkoły, rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy w Warszewicach, gdzie ks. proboszcz Grzegorz Pszeniczny modlił się wspólnie ze zgromadzonymi o dobry dla całej społeczności szkolnej rok oraz o zdrowie dla tych dzieci, którym choroba uniemożliwia udział w zajęciach szkolnych wspólnie z rówieśnikami. Następnie na dziedzińcu przed naszym pałacem uczciliśmy pamięć poległych za wolność Ojczyzny Polaków. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Łubianka – Jerzy Zająkała. Pan Wójt w słowach skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli wskazał na wartość wykształcenia        w życiu każdego człowieka, podkreślił znaczenie kształtowania w dzieciach postaw patriotyzmu i szacunku wobec najwyższych wartości, zapewnił również o wielkiej trosce władz samorządowych o rozwój młodych mieszkańców Gminy, wskazując na inwestycje, jakie udało się zrealizować   w Warszewicach. Do najistotniejszych zaliczył budowę stadionu sportowego „Orlik” oraz rozpoczętą w sierpniu wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły. Dzisiaj cieszymy się wszyscy, że w/w inwestycja została zrealizowana,  a nasz pałac odzyskuje powoli swój blask.

  Podczas wakacji udało się  przeprowadzić również inne remonty dzięki funduszom zagwarantowanym w budżecie szkoły na ten cel przez Gminę Łubianka. W klasie nr 7   i w pomieszczeniu kuchennym położone zostały nowe podłogi, wymieniono również zniszczone elementy więźby dachowej, pomalowano stołówkę i kuchnię, w której również przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, przystosowując pomieszczenia do wydawania obiadów zgodnie z wymaganiami Sanepidu. Remonty w szkole przeprowadziła firma pana Marcina Matłosza z Biskupic.

   Stołówka została pozytywnie zaopiniowana i dopuszczona do użytku przez pracowników SANEPIDU podczas kontroli   w ostatnim tygodniu września.

  W czasie wakacji przygotowano również rozbieg i skocznię do skoku w dal. Dzięki bezinteresownej pomocy pana Ryszarda Prokopczuka, który przekazał szkole materiał (dachówka z rozbiórki) utwardzono wjazd do szkoły, generalnego przeglądu szkolnej zmywarki dokonał, również bezinteresownie, pan Stanisław Szałkowski z Biskupic. W pierwszych dniach października pan Tomasz Szczechowski zamontował wykonane przez siebie zabezpieczenia okien w sali nr 7 i na korytarzu, a w sali gimnastycznej wymienione zostały przewody elektryczne i zamontowano nowe lampy. Sala została również pomalowana.

  Wszystkie prace w budynku szkoły i w jej otoczeniu przebiegały sprawnie dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników obsługi szkoły, którzy często do późnych godzin wieczornych przeprowadzali prace porządkowe, aby przygotować szkolne pomieszczenia tak, by w salach, mimo prowadzonego remontu, mogły odbywać się zajęcia.

  Po zakończeniu prac związanych z wymianą okien w naszej szkole, rodzice uczniów SP Warszewice z wielkim zaangażowaniem odpowiedzieli na apel dyrektor szkoły, która podczas pierwszego spotkania w ramach „szkolnej wywiadówki” we wrześniu, poprosiła, wspólnie                        z wychowawcami dzieci,  o pomoc w pomalowaniu sal lekcyjnych.      

   Wszystkie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej   w Warszewicach zostały pomalowane przez RODZICÓW UCZNIÓW, którzy z własnych środków zakupili farbę i wg własnych pomysłów pomalowali klasy.

  13.10.2009r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się szczególna uroczystość, na którą zaproszeni zostali rodzice  i władze samorządowe. Podczas tego spotkania społeczność szkolna wyraziła wielką radość z faktu, że dzięki przeprowadzonym remontom placówka może podwyższać standard świadczonych usług tak, by osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. 

          Dyrektor Honorata Żeglarska

 

KANDYBA ZWYCIĘŻA W ZŁOTORII

W minioną sobotę odbył się IV Złoty Półmaraton w Złotorii.  W nieco jesiennej scenerii, prawie 100 zawodników rywalizowało na 21,1 km trasie biegu głównego, wiodącej przez Złotorię oraz dukty leśne w Nowej Wsi, Brzozówce, Oborach i Kopaninie. Zwyciężył pochodzący z Ukrainy Rusłan Kandyba w dobrym czasie 1 godzina 11 minut i 47 sekund, a kolejne miejsca zajęli: 2. Paweł Szymandera z Klubu Maratońskiego Truchcik w Łubiance, 3. Grzegorz Maczyński  z Bydgoszczy, 4. Krzysztof Góralski z Torunia, 5. Adam Sierocki z Elbląga, 6. Jan Bodnar z Torunia, 7. Jakub Zająkała ze Złotorii, 8. Bogdan Piątek z Zielonki, 9. Jacek Łączny, 10. Marek Pilarski (obaj z Torunia). Wśród kobiet zwyciężyła Violetta Palacz z Bydgoszczy przed Ewą Kowalską z Torunia    i Grażyną Małek z Juraty. Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz oraz pełniący funkcję dyrektora półmaratonu Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka (ukończył bieg na 53 miejscu z czasem 1.49,44). Poza biegiem głównym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w biegach towarzyszących na dystansach 400 i 600 m. Zwyciężyli w nich: 400 m dziewczęta – 1.  Martyna Górtatowska 2. Wiktoria Zielińska; chłopcy – 1.  Zbigniew Majcher 2. Mikołaj Wiśniewski 3.  Adam Majcher 600 m dziewczęta – 1.  Kamila Poskart 2. Kamila Grabowska 3.Katarzyna Zająkała.; chłopcy – 1.  Mikołaj Górtatowski 2. Szymon Zbikowski 3. Kacper Rygielski.

Organizator biegów, którym była gmina Lubicz zapewnił bardzo dobre warunki startowe oraz przyjął przyjaźnie wszystkich uczestników biegu zabezpieczając wspaniale trasę  i warunki na mecie. We współpracy ze sponsorem półmaratonu  Firmą VEOLIA – Transport zapewniono także liczne, atrakcyjne nagrody zarówno zwycięzcom, jak i – w drodze losowania – pozostałym uczestnikom biegów. Organizatorzy serdecznie dziękują kierownictwu i pracownikom Szkoły Podstawowej w Złotorii, Firmie VEOLIA oraz Komendzie Miejskiej PSP i druhom jednostki OSP w Złotorii za pomoc    w przygotowaniu biegów.

                                                         Bartosz Lewandowski

 

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

                                                                                               

Nauka gry na gitarze

Mamy ciekawą propozycję dla osób chcących poznawać  tajniki gry na gitarze oraz keybordzie. 14 października ruszyły w Biskupicach, w salce parafialnej, lekcje gry na gitarze. Na spotkaniu organizacyjnym ustalono, że zajęcia będą odbywały się we środy i piątki o godz. 1700. Natomiast spotkanie organizacyjne dla grupy klawiszowej odbędzie się we środę 28 października o godz. 1700 w Centrum Kultury. Tam poznacie wszystkie szczegóły. Zatem powodzenia!

 

 

Wieści z Klubu Barwy Jesieni

Mija właśnie rok od chwili powstania Klubu Seniora. Nasze grono z każdym miesiącem rośnie w siłę. Mamy już ponad 20 stałych klubowiczów i gromadkę sympatyków. Nasze spotkania są dla nas miłą odskocznią od  codzienności. Ćwiczymy swoje umysły, nie zapominając o ciałach. Żartujemy, gawędzimy, bawimy się. Jeździmy na wycieczki. Ostatnia obfitowała w wiele atrakcji. Nawet jesienna aura nie przeszkodziła nam, by popłynąć statkiem po Gople. Już myślimy o następnej wyprawie. Szczegóły- Centrum Kultury tel.: 56 678 86 98                                                                                                                              

Marlena Gizińska                                                                                                    

Turniej Muay Thai „Walcz o zdrowie” w Brąchnowie!

Centrum Kultury w Łubiance przygotowało dla miłośników sportów walki, a także dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowy styl życia nie lada gratkę. W niedzielę  8 listopada   o godzinie 1500 w sali sportowej w przy Gimnazjum  w Brąchnowie odbędzie się  Turniej Muay Thai – tajskiej sztuki walki. Zawody zostaną rozegrane pod hasłem „Walcz     o zdrowie” . Podczas turnieju wystąpi kilkunastu zawodników z nieformalnego klubu Muay Thai „Legion” działającego na terenie Gminy Łubianka. W trakcie zawodów – oprócz podziwiania umiejętności zawodników – będzie można poznać i porozmawiać z naszymi trenerami oraz Markiem Marszałem – trenerem „Dragona Toruń” – klubu odnoszącego sukcesy na arenie kraju jak i międzynarodowej.

Klub „Legion” od dwóch lat prężnie działa i rozwija się. W nasze szeregi wstępują co raz to nowi członkowie. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w Pigży o 1800 i we środy o 1800 w Łubiance. Wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i chcieliby uczestniczyć w treningach oraz podreperować swoje zdrowie zapraszamy na trening! Szczegóły: Centrum Kultury w Łubiance, tel: 056 678 86 98.

XIII Bieg Niepodległości

  Wielkimi Krokami zbliża się kolejny - już trzynasty Bieg Niepodległości. We środę 11 listopada w 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, o godzinie 1200 sprzed Urzędu Gminy w Łubiance rozpocznie się start do Biegu Głównego. Trasa licząca 11 kilometrów wiedzie przez: Łubiankę, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Leszcz, Pigżę – najbardziej malownicze tereny gminy i kończy się na stadionie lekkoatletycznym w Pigży.

  Organizatorzy zapewniają wspaniałą atmosferę sportowej rywalizacji oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięzców kategorii generalnej i poszczególnych klasyfikacji wiekowych. Ponadto, każdy uczestnik, który weźmie udział w Biegu Głównym otrzyma pamiątkowy medal oraz stanie przed szansą wylosowania nagród rzeczowych.

  Organizatorzy przewidzieli także imprezy towarzyszące – biegi dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach, które rozpoczną się o godzinie 1205 w Pigży. I tu również dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów: Centrum Kultury w Łubiance, tel.: 056 678 86 98; w dniu biegu od godziny 1000 do 1130: Szkoła Podstawowa w Pigży, ul. Szkolna 14 (tel.: 056 674 08 28). Istnieje możliwość zapisów  w Zespole Szkół w Łubiance, ul. Chełmińska 1 (tel.: 056 674 80 31) do godziny 1145. 

Łukasz Rząd

 

UKS PIGŻA

Zakończyła się Liga tenisa ziemnego w sezonie 2009. W I edycji wystartowało 14 zawodników, którzy rywalizowali  w dwóch grupach. Z każdej grupy 4 zawodników awansowało do rundy play off. Po 2-miesiecznych zmaganiach, najlepszy okazał się S. Trzymkowski z Łubianki, drugi był T. Leszczyński z Lulkowa, trzecie miejsce zajął  M. Leszczyński z Piwnic, a czwarte miejsce przypadło M. Kędzierskiemu z Pigży. Najlepsi otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowane przez UKS PIGŻA i UG Łubianka. Gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w lidze w roku 2010.

G. Trzymkowska

 

LIGA FUTSALA – NOWY SEZON!

   We wtorek 27 października o godzinie 1700 w Gimnazjum w Brąchnowie odbędzie się spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn chcących wziąć udział w Gminnej Lidze Futsala 2009/2010. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli drużyn, które startowały w poprzednim roku, jak i tych, którzy chcą zadebiutować w rozgrywkach. Na spotkaniu ustalimy terminarz Ligi oraz ustalimy szczegóły. Zapraszamy serdecznie!

                                         Paweł Puczkarski, Łukasz Rząd

 

BAL ANDRZEJKOWY

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. St. Kujota  w Wybczu serdecznie zaprasza na Bal Andrzejkowy, który odbędzie się 28 listopada 2009r. (sobota) w świetlicy sołeckiej w Wybczyku. W trakcie imprezy pomiędzy tańcami  i poczęstunkiem odbędzie się szereg konkursów i wróżb andrzejkowych, Koszt  90 zł od pary. Szczegółowe informację można uzyskać pod numerami tel. 607752219 oraz 695456700. Zainteresowanych prosimy po odbiór zaproszeń do p. Anny Lewandowskiej, Wybczyk ul. Armii Krajowej 5; nr tel.  662709085. Dochód z imprezy w całości przeznaczony będzie na Szkołę Podstawową w Wybczu.

                                Rada Rodziców SP w Wybczu.

 

PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

ADK – AUTO S.C. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów informuje o możliwości BEZPŁATNEGO sprawdzenia przed zimą stopnia zamarzalności płynu chłodniczego. Czynne: pon.-pt.: 800-2000; sob.: 800-1500; ŁUBIANKA, ul. Bydgoska 26B; tel./fax (0 56) 674 77 80.

 

▪ Pani Żelisława Sadowska – Czaplicka poinformowała nas ,że z dniem 01.10.2009 na terenie naszej Gminy w Bierzgłowie przy ulicy Świerkowej 5, rozpoczęła działalność URODZINOWA KRAINA. Celem URODZINOWEJ KRAINY  jest organizacja fantastycznych urodzin i przyjęć dla dzieci oraz opieka nad Państwa pociechami. Więcej informacji  na stronie www.urodzinowa-kraina.pl oraz pod numerami telefonów: 512-749-555 lub 056 678-80-70,  e-mail: urodzinowakraina@wp.pl.

▪ w poprzednim Informatorze p. E. Murawska poinformowała nas o otwarciu sklepu odzieżowego ,,VIKO” przy ul. Aleja Jana Pawła II 1a (parking przy sklepie VESA). Chochlik drukarski spowodował podanie błędnych godzin otwarcia – przepraszamy. Sklep jest czynny: pon – pt. 930 – 1630, sob. – 930 – 1400.

Liczba mieszkańców gminy na dzień 23.09.2009:  6174

Wydawca:  Urząd Gminy,  Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka tel. 678-82-17; 678-82-18    fax.  678-82-19

 e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl   strona:  www.lubianka.eu , www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️