Informator Gminny - Nr 8/2009 (184)

,,Wczoraj do Ciebie nie należy.

Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje

                                                                            Jan Paweł II

 

INWESTYCJE DROGOWE ZA NAMI,

CZAS NA ZABAWĘ

   Ostatnie półtora roku było w naszej gminie szczególnie korzystne w zakresie poprawy stanu dróg. W sierpniu zostały zakończone liczne inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych przewidziane programem przebudowy tych dróg do wykonania (na terenie gminy Łubianka) w roku 2008 i I - półroczu 2009. Została wykonana olbrzymia praca, której wspaniałymi owocami są przebudowane drogi o bardzo dobrym standardzie technicznym i bezpiecznych oraz estetycznych rozwiązaniach komunikacyjnych. Zakres rzeczowy i finansowy jest imponujący, nieporównywalny z żadnym innym okresem w historii gminy Łubianka. Łączna długość przebudowanych (zmodernizowanych w roku 2008-2009) w gminie Łubianka dróg wynosi 38 km, w tym dróg wojewódzkich - 12 km, dróg powiatowych – 4 km i dróg gminnych – 22 km. W tej ilości 29 km stanowią drogi asfaltowe a 9 km drogi o podbudowie gruzowej. Równocześnie powstało ok. 12 km nowych chodników i ścieżek rowerowych. Zapewne niewiele gmin w kraju może mieć radość z tak wielkiego zakresu inwestycyjnego. Większość inwestycji była realizowana          w ramach partnerstwa pomiędzy samorządem gminy Łubianka a samorządem województwa kujawsko – pomorskiego i wojewodą kujawsko - pomorskim oraz powiatem toruńskim. Jedynie część inwestycji na drogach gminnych była finansowana w całości ze środków własnych naszej gminy. Na uwagę zasługuje również fakt, że trwają dalsze inwestycje drogowe zarówno wojewódzkie, powiatowe jak i gminne na długości ok. 5 km dróg i 1,7 km ścieżek rowerowych, które będą zakończone jeszcze w roku bieżącym.

  Mając na uwadze zakres wykonanych inwestycji i ich ważność dla teraźniejszości i przyszłości naszej gminy postanowiliśmy nadać szczególny charakter ich podsumowaniu. Uroczyste zakończenie programu inwestycyjnego nastąpi w dniach 11 i 12 września br. i będzie przebiegało następująco:

11 września (piątek)

godz. 1800 – Msza Św. dziękczynna w kościele parafialnym pw. NMP w Bierzgłowie,

12 września (sobota)

godz. 1400 – rozpoczęcie biegów i rajdów rowerowych z Brąchnowa, Wybcza i Wymysłowa,

godz. 1445 – rozpoczęcie uroczystości na terenie Zespołu Szkół w Łubiance, w tym:

·         symboliczne oddanie dróg do użytku poprzez przecięcie wstęgi na ul. Chełmińskiej (obok szkoły),

·         poświęcenie zmodernizowanej sieci drogowej (ul. Chełmińska – obok szkoły),

godz. 1500 – podsumowanie inwestycji i wystąpienia okolicznościowe,

godz. 1530 – konkursy, losowania nagród i upominków oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości,

godz. 1630 – występ zespołu TRUBADURZY z Łodzi odnoszącego wielkie sukcesy na polskich i zagranicznych estradach od roku 1965,

godz. 1745 – zakończenie uroczystości.

W uroczystościach wezmą udział nasi partnerzy uczestniczący w przygotowaniu i wykonaniu inwestycji. Gościem szczególnym będzie p. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa. Przewidujemy także obecność Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Starosty Toruńskiego, wójtów gmin sąsiednich oraz przedstawicieli wykonawców robót.

Władze samorządowe gminy bardzo liczą na obecność mieszkańców. Wyraźmy wspólnie wdzięczność wszystkim uczestnikom tego złożonego procesu inwestycyjnego. Niech nie zabraknie użytkowników wszystkich przebudowanych dróg. Bardzo liczymy także na obecność mieszkańców, którzy nadal cierpliwie oczekują na modernizację dalszych odcinków dróg. Ufamy, że także obecność gwiazd estrady (zespół Trubadurzy) będzie miłym i oczekiwanym akcentem naszej uroczystości.

Zapraszamy  naszych  mieszkańców   do  uczestnictwa  w  dniu 12 września br w „zlocie gwieździstym” realizowanym jako pokaz bezpiecznego wykorzystywania z dróg i ścieżek rowerowych (zgłoszenia telefoniczne do Centrum Kultury    tel. 56 678 86 98).  Z trzech miejsc gminy wyruszą rajdy rowerowe, które zakończą się w Zespole Szkół w Łubiance (każdy z uczestników otrzyma kamizelki odblaskowe). Start rajdów nastąpi o godz. 14.00 z: Wymysłowa – skrzyżowanie ulic Jana III Sobieskiego  i 11 Listopada (dystans ok. 5 km), Wybcza – skrzyżowanie ulic ks. Tynieckiego i Ornej (dystans ok. 5 km), Brąchnowa – skrzyżowanie ulic Niepodległości i F. Gzeli (dystans ok. 9 km). Wśród wszystkich uczestników „zlotu” zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe.

                                                                             Jerzy Zająkała

DOŻYNKI GMINNE 2009

   Tegoroczne żniwa są rozłożone w czasie, ale do ich końca jest coraz bliżej. Za zbiory zbóż, rzepaku, ziemniaków, warzyw, owoców i in. rolnicy, sadownicy i działkowicze gminy Łubianka będą dziękować Bogu podczas Gminnego Święta Plonów w Bierzgłowie w dniu 5 września br. (sobota). Starostami Dożynek Gminnych 2009 będą Krystyna Barnat      z Dębin i Jacek Ziółkowski z Łubianki. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą Dożynkową w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie o godzinie 1400. Po jej zakończeniu nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na boisko sportowe przy remizie OSP w Bierzgłowie, gdzie rozstawiony będzie duży namiot. Tu właśnie odbędzie się tradycyjna Biesiada Dożynkowa, w czasie której nastąpi zwyczajowe dzielenie dożynkowego chleba przez gospodarza gminy, podsumowanie żniw, wyróżnienie osób zasłużonych dla rolnictwa oraz występy artystyczne lokalnych zespołów artystycznych i zespołu folklorystycznego z Kujaw. O to, żeby dla nikogo nie zabrakło strawy zadbają, m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Bierzgłowa, Łubianki i Zamku Bierzgłowskiego. Po zakończeniu Biesiady o godzinie 1800 rozpocznie się zabawa ludowa. Do udziału w uroczystościach zapraszają Wójt Gminy Łubianka, Starostowie oraz środowisko lokalne wsi i parafii Bierzgłowo.

   Informuję także, że w dniu 30 sierpnia br. (niedziela) odbędą się Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Czernikowie. Rozpocznie je  Msza św. przy kościele p.w. św. Bartłomieja o godz. 1100. Natomiast Dożynki Diecezji Toruńskiej odbędą się w tym samym dniu w Lidzbarku nad Welem w kościele p.w. Wojciecha o godz. 1400. Na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie mieszkańcy gminy Łubianka udadzą się w formie zorganizowanej (autokarem)     6 września br.

Tadeusz Wierzbowski

 

CZYSTE ŚRODOWISKO NASZYM WSPÓLNYM CELEM – BADANIE ANKIETOWE

   Jako powszechnie wiadomo nasza gmina uczestniczy              w projekcie europejskim pod nazwą „Porozumienie między burmistrzami”. Opracowujemy obecnie dla całej gminy  „Plan zrównoważonej energii”, który otworzy nam i naszym mieszkańcom szansę pozyskania środków wspierających zadania komunalne i przedsięwzięcia prywatne służące poprawie środowiska naturalnego i oszczędnościom kosztów energetycznych. Bazę danych „Planu” będą stanowiły informacje uzyskane poprzez ankiety od wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji naszej gminy. Są one dołączone do Informatora. Mając na uwadze fakt, że zebranie tych informacji ankietowych jest jedyną drogą opracowania rzetelnej diagnozy sytuacji zwracamy się z gorącym apelem o poważne potraktowanie ankiety i jej zwrot do sołtysów do dnia 30 sierpnia br. Zwracam także uwagę, że tylko pełna i rzetelnie przygotowana baza danych będzie mogła stworzyć szansę uzyskania dofinansowań w przyszłości.

Jerzy Zająkała

 

NOWY REFERAT

   Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od 1 maja br., na skutek zmiany organizacyjnej Urzędu Gminy rozpoczął funkcjonowanie  „Referat Infrastruktury Drogowej i Zieleni Gminnej”. Kierownikiem referatu został wieloletni, doświadczony pracownik Urzędu  p. Andrzej Sierocki    z Wybcza. Kadrę referatu stanowią ponadto: Dorota Tarczykowska z Łubianki, Józef Guziewicz z Łubianki, Józef Lewandowski z Zamku Bierzgłowskiego oraz okresowo zatrudniani pracownicy techniczni. Najważniejsze zadania referatu:

• zarządzanie i ochrona dróg,

• inwestycje drogowe,

• letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i skwerów,

• optymalizacja oświetlenia i oznaczenia drogowego.

Jerzy Zająkała

 

 

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW

O przyznanie stypendium  Wójta Gminy  mogą ubiegać się  wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów jakiejkolwiek szkoły wyższej w Polsce, zamieszkujące na terenie gminy Łubianka, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę (obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi 1276 zł )spełniające jedno z poniższych kryteriów :

1/ średnia ocena za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0.

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium  można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć :

1/ wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów, w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2/ oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenia o dochodach członków rodziny – dotyczące dochodów osiąganych z różnych źródeł, m.in.,  z umów           o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej.

4/dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.

Dochód na osobę w rodzinie obliczany będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego  w comiesięcznych  równych ratach.

 Stypendia szkolne przyznawane są na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium na dany rok szkolny zależy od miesięcznego dochodu na członka rodziny ucznia. Dochód  ten nie powinien przekraczać 351 zł (netto) na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września danego roku szkolnego (druki do pobrania w Urzędzie Gminy, pok. Nr 3, GOPS).

Do wniosku należy załączyć  zaświadczenia o dochodach  członków rodziny ucznia (wspólnie zamieszkujących)              z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku – czyli  wszystkie dochody uzyskane w sierpniu ,a także dowody potwierdzające wydatki szkolne poniesione na dziecko:  faktury, rachunki za zakup podręczników, przyborów szkolnych, czytelne paragony z których jasno wynika dokonany zakup (paragon winien być opisany -kogo dotyczy ).

Informuję jednocześnie, że  sprawy dot. stypendium, zarówno rozpatrywanie wniosków jak również i ich wypłatę  załatwiać  będzie  obecnie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej.    

Barbara Kowalska

 

INFORMACJA O PRZEDSZKOLACH

   Z wielką radością informuję, że wniosek złożony przez LGD Ziemia Gotyku na  kontynuację projektu przedszkolnego na kolejne dwa lata po powtórnej ocenie merytorycznej
otrzymał 82 pkt. i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Teraz pozostaje nam tylko czekać na informację z ministerstwa potwierdzającą przyznanie dotacji. Z nadzieją, że procedura zostanie zakończona pomyślnie, informuję, że prowadzę zapisy dzieci do ośrodków przedszkolnych, które podobnie jak w latach ubiegłych będą mieściły się w Pigży (dwa ośrodki), Łubiance (dwa ośrodki)  i w Warszewicach (jeden ośrodek). Maluchy pragnące brać udział w zajęciach trwających 4 godziny dziennie powinny mieć ukończone             3 lata. Chęć uczestnictwa w projekcie mogą Państwo zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr tel. (056) 678 82 17 i 603 809 376.

Elżbieta Żeglarska  (koordynator)

 

INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

  W związku ze stwierdzanymi przypadkami uszkodzeń urządzeń wodociągowych stanowiących mienie komunalne (np. wyłamanie hydrantu ppoż., wyoranie zasuwy bądź uszkodzenie instalacji wodociągowej), przypominamy Państwu, że ponoszącymi koszty usuwania awarii                  i spowodowanych zniszczeń są sprawcy podobnych zdarzeń bądź właściciele nieruchomości, na których znajdują się uszkodzone urządzenia. W pierwszej dekadzie sierpnia przypadek uszkodzenia hydrantu miał miejsce na terenie sołectwa Dębiny.

    Informujemy, że Gminne Składowisko Odpadów jest czynne w poniedziałki i środy od godz. 800 do 1500 oraz w piątki od godz. 800 do 1700. Ponadto osoby dowożące odpady własnym transportem dokonują opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na składowisku. 

Zbigniew Adamczyk

 

GOPS…GOPS…GOPS…

▪ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, iż rodziny/osoby chcące otrzymać  żywnościową  pomoc Unijną z Caritas proszone są o złożenie wniosków do dnia 31.08.2009r., wraz z udokumentowanymi dochodami  za miesiąc lipiec 2009r. (netto). Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Aby uzyskać pomoc żywnościową dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł., natomiast dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 702 zł. Prosimy o składanie wniosków osobiście w GOPS-ie.

Zdzisława Gazda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od dnia 17 lipca br. można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbierać formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010.

W związku ze zmianą okresu zasiłkowego wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się dnia 1 listopada 2009r., przyjmowane będą od dnia 1 września 2009r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz   z dokumentami do dnia 30 września 2009 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2009r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2009r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoby ubiegające się o:

1. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego za rok szkolny 2009/2010

2. dodatek w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (rok szkolny 2009/2010)

3. dodatek w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości (internat, stancja), w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością również z tytułu dojazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum (rok szkolny 2009/2010)

wnioski muszą złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2009r.

Rodzice dzieci, które we wrześniu 2009 roku będą uczęszczały do szkoły średniej lub szkoły

policealnej winni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2009 dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki      w szkole w roku szkolnym 2009/2010.

 Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc wrzesień              i październik 2009r.

Rodzice dzieci, legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które w październiku 2009 roku będą studentami drugiego i dalszych lat studiów winni w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2009 dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            w Łubiance  zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki w szkole wyższej w roku akademickim 2009/2010.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc październik 2009r.

Lidia Lewandowska

,,RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI”

Realizowany już od kilku miesięcy przez Urząd Gminy Łubianka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance projekt systemowy pt.: „Razem Jesteśmy Mocniejsi”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyniósł kolejne wymierne rezultaty wspólnej pracy w postaci ukończenia przez uczestników cyklu szkoleń.  

  W projekcie bierze udział 12 kobiet z terenu gminy Łubianka. Panie brały udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, zajęcia trwały od maja do lipca. Uczestniczki przyswajały wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, treningu interpersonalnego, uczyły się języka angielskiego oraz obsługi komputera. Prowadzone były także zajęcia z wizażu. Uczestniczki projektu miały możliwość indywidualnej rozmowy z radcą prawnym.

   W dniu 30.07.09r. nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń ukończenia szkoleń. Zaświadczenia otrzymało dziewięć uczestniczek, natomiast pozostałe Panie, wytypowane przez wykładowców, kontynuują szkolenia. Wszystkie uczestniczki pracują w ramach prac społecznie - użytecznych. W miesiącach maj, czerwiec oraz lipiec zostały im wypłacone zasiłki celowe, zaś za miesiąc maj i czerwiec wypłacono także  wynagrodzenie.

Iwona Szpejankowska

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Pożegnanie lata IV rajd pieszy  

22.08.2009r.(sobota) Tym razem proponujemy mieszkańcom naszej Gminy wędrówkę do Leszcza. Wyruszymy ok. godz.1000, zbiórka przy boisku w Bierzgłowie. Trasa prowadzić będzie przez Bierzgłowo- Zamek Bierzgłowski- Leszcz. Planujemy przejść ok.10km. Powrót przewidujemy na godz.1400. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią piesze wędrówki (bez względu na stan pogody).

Sandra Wiatr                                                                                       

Konkurs!

Jesteśmy już za półmetkiem imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie Gminy. Przed nami jeszcze ponad cztery miesiące, w czasie których z pewnością będzie się działo wiele. Zmaganiom sportowym zwykle towarzyszy wiele emocji, a my proponujemy, by te emocje przenieść na papier    i wziąć udział w naszym konkursie literackim. Napiszcie np. sprawozdanie, reportaż lub wiersz (wybór należy do  autora)    z najbardziej emocjonującej, Waszym zdaniem,  imprezy rekreacyjno- sportowej, która odbyła się na terenie naszej Gminy w roku 2009. Swoją pracę prześlijcie do Centrum Kultury lub do Biblioteki w Łubiance. Czekamy do końca listopada. Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi przy Gminnej Choince w grudniu. Przewidujemy następujące kategorie:  7 – 10 lat, 11 -15 lat i dorośli. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa, najlepsze prace będziemy publikować           w Informatorze !

Danuta Lewandowska,  Marlena Gizińska

A może teatr…

Nadal czekamy na zgłoszenia do grupy  teatralnej, która powstaje przy Centrum Kultury w Łubiance. Przypominamy, że czekamy na osoby , które mają marzenia związane               z aktorstwem  lub chcą przeżyć ciekawą  teatralną przygodę. Gwarantujemy ciekawe zajęcia pod czujnym okiem fachowca w osobie Marcina Grochali – aktora operowego, który zamierza  zajęcia poprowadzić już od września. Zatem nie zwlekajcie, jesienne wieczory są długie, a ta oferta jest niezwykła. Bliższe informacje i zapisy – Centrum Kultury  w Łubiance tel. 056 678 869.

Aerobik

Od 31 sierpnia wznawiamy po wakacyjnej przerwie zajęcia aerobiku , które prowadzić będzie wzorem lat ubiegłych instruktorka  pani Renata Wirzchowska . Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu , w poniedziałek i środę o godz. 2000 w Centrum Kultury w Łubiance. Ceny kształtują się następująco: godzina zajęć z karnetem 6 zł , bez - 8 zł.

Wycieczka Klubu Barwy Jesieni

 6 sierpnia rano grupa seniorów z klubu Barwy Jesieni, działającego przy Centrum Kultury, ruszyła na Szlak Piastowski. Pierwszym miejscem, do którego dotarli,  była osada w Biskupinie. Potem seniorzy pojechali do Gniezna, by podziwiać  Katedrę i urocze zakątki miasta. W drodze powrotnej odwiedzili Strzelno, które uczestników wycieczki zachwyciło ilością zabytków oraz niepowtarzalnym klimatem. Wieczorem zmęczeni, ale rozśpiewani wycieczkowicze powrócili do Łubianki. Wracając, już planowali następny wyjazd! Seniorzy zapraszają na swoje spotkania w każdy czwartek w godz, 17-19 do Centrum Kultury w Łubiance.

Marlena Gizińska

Zmagania Sołectw zbliżają się wielkimi krokami!

W niedzielę 23 sierpnia o godz. 1400 na placu przy przedszkolu w Biskupicach odbędzie się VII Turniej Sołectw. Mamy wielką nadzieję, że w tym roku udział w zmaganiach wezmą wszystkie sołectwa z terenu Gminy Łubianka. Organizatorzy przygotowali 8 atrakcyjnych konkurencji, m.in. rzut gumiakiem kobiet, rzut jajem czy tegoroczna nowość – slalom z taczką. Gorąco zachęcamy sołtysów do zmobilizowania zawodników do startu, a kibiców do dopingowania swoim drużynom. Dla wszystkich drużyn przewidziano nagrody: pamiątkowe puchary, medale dla trzech najlepszych zespołów oraz nagrody finansowe od Wójta Gminy za zajęte miejsca. Turniej sołectw – obok Biegu Niepodległości                              i Samorządowego – to największa impreza odbywająca się na terenie gminy. W związku z tym oczekujemy na liczny udział zawodników, co z pewnością uświetni sportowo-rekreacyjne wydarzenie. Tytułu najlepszego sołectwa bronić będzie drużyna Biskupic. Do zobaczenia!

Łukasz Rząd

SPORT…SPORT…SPORT

Liga wakacyjna 2009

Jak co roku w okresie letnich wakacji młodzi piłkarze ze szkół podstawowych i gimnazjów brali udział w Lidze Wakacyjnej czyli cotygodniowym kopaniu piłki nożnej. Tym razem Liga zorganizowana była w ramach Projektu „Uczestniczyłem, zwiedziłem, przeżyłem” prowadzonego przez Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy w Łubiance oraz Urzędu Marszałkowskiego     w Toruniu. Cieszy nas fakt, że w Lidze Wakacyjnej brało udział sporo dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łubianka. Łącznie – kontakt z Ligą miało ok. 70 młodych ludzi. I tak,     w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna Zawisza Warszewice, przed Podliszkami i Łubianką. W kategorii Gimnazjum zwyciężyła Sparta Pigża, drugie miejsce zajęła Surmia Wybcz, a trzecie Bronx Brąchnowo. Najlepszym gratulujemy!

Grand Prix Cross zawita w Warszewicach

VIII edycja Grand Prix Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka zawita tym razem do Warszewic. 20 sierpnia o godzinie 1730 biegacze wystartują z pobliża kompleksu sportowego „Orlik”. Wcześniej zawodnicy biegali i jednocześnie „zwiedzali” sołectwa Zamek Bierzgłowski, Wybcz oraz Pigża. Tym razem kolejne dwie edycje zostaną przeprowadzone w Warszewicach (IX edycja – 24.09.2009, godz. 1730). Szczególnie apelujemy do mieszkańców sołectwa, aby dopingowali biegaczy startujących w cyklu Grand Prix.

Łukasz Rząd

WAKACJE NA WESOŁO 2009

Urząd Gminy Łubianka i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” już po raz drugi realizuje projekt pt. „Wakacje na wesoło w Gminie Łubianka 2009”. Na terenie 9 miejscowości (Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Przeczno, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Zamek Bierzgłowski)  odbywają się zajęcia świetlicowe, warsztaty       i wyjazdy. 12 sierpnia 136 osób uczestniczyło w wyjeździe do kina na film „Epoka Lodowcowa 3”. Planujemy jeszcze szereg atrakcji dla naszych najmłodszych mieszkańców gminy. Zakończenie projektu odbędzie się 28 sierpnia wspólną zabawą dla wszystkich uczestników. Projekt jest finansowany przez Urząd Gminy Łubianka. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w tym przedsięwzięciu.

Anna Filus Koordynator projektu

Liczba mieszkańców gminy na dzień 14.08.2009:  6129

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8 

87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️