Informator Gminny - Nr 2/2009 (178)

„Wy jesteście przyszłością świata ”

                                                                      Jan Paweł II

MARSZAŁEK NA SESJI RADY GMINY

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy oraz wójta gminy, na obrady sesji RG w Łubiance w dniu 6 lutego br. przybył Marszałek Województwa p. Piotr Całbecki. Jednym z punktów porządku sesji było przekazanie znamienitemu gościowi tekstu stanowiska RG w Łubiance w sprawie oceny współpracy województwa kujawsko – pomorskiego z gminą Łubianka w latach 2007 – 2008 (tekst poniżej). Wójt gminy J. Zająkała omówił owocną współpracę i wyraził wielkie uznanie dla wspaniałych jej owoców. Podkreślił troskę Pana Marszałka o zrównoważony rozwój województwa, w tym szczególnie naszej gminy. Wskazał także na partnerską postawę, jaka cechuje relacje samorządu wojewódzkiego z samorządami lokalnymi. Zabierający głos Marszałek Piotr Całbecki wyraził radość z możliwości pozytywnego wpływania na rozwój regionu, miast i gmin, w tym szczególnie mu bliskiej gminy Łubianka, z której pochodzi, i do której powraca jako jej mieszkaniec. Zachęcał do dalszej dużej aktywności naszej wspólnoty samorządowej w pozyskiwaniu źródeł dofinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Stwierdził też, że tutaj właśnie „ładuje swoje akumulatory”, aby podołać ambitnym wyzwaniom rozwojowym województwa. Na zakończenie wręczył wójtowi i przewodniczącemu RG pamiątkowy medal X lecia województwa kujawsko – pomorskiego. W wielu wypowiedziach uczestnicy sesji wyrażali uznanie dla kierunków i efektów pracy Marszałka.

 • autor: Jerzy Zająkała
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
ZEBRANIA WIEJSKIE 2009

Przedstawienie zamierzeń rozwojowych gminy i sołectwa na rok 2009.Zadania gminy i udział mieszkańców w zakresie dbałości o infrastrukturę komunalną i środowisko naturalne, w tym m.in. drogi, chodniki, sieci medialne, parki, skwery, czystość powietrza i zaangażowanie w oszczędne gospodarowanie energią i zasobami.Przedstawienie informacji o działalności Gminnej Spółki Wodnej.Sprawozdanie Sołtysa z działalności w roku 2008 oraz przyjęcie planu rzeczowo – finansowego sołectwa na rok 2009.

Przewidywany porządek zebrań:

 • -
 • autor: Jerzy Zająkała
MISTRZOWIE EUROPY Z ŁUBIANKI
 • autor: Anna Filus
  autor: Anna Filus

Wychowankowie UKS Bałagany Łubianka Maciej Janiszewski i Michał Raciniewski, będąc członkami kadry narodowej Polski do lat 21 zostali Mistrzami Europy w Hokeju na Trawie. Mistrzostwa Europy odbyły się w styczniu br. w Wiedniu. Nasza reprezentacja odniosła wspaniały sukces wygrywając wszystkie mecze grupowe, półfinał i wielki finał, w którym pokonała gospodarzy mistrzostw Austrię 5 : 4. Nasi zawodnicy mieli swój wielki udział w sukcesie biało-czerwonych zdobywając wiele bramek oraz przeprowadzając wspaniałe akcje w polu. Także w meczu finałowym dwie bramki strzelił Maciej Janiszewski.

Wójt Jerzy Zająkała zaprosił nowych Mistrzów Europy na spotkanie w Urzędzie Gminy. Uczestniczyli w nim także: przewodniczący RG Zbigniew Cywiński, działacze i trenerzy UKS Bałagany Łubianka oraz KM Truchcik Łubianka. Wójt, w uznaniu wielkiego sukcesu zawodników przekazał im serdeczne gratulacje i wręczył okolicznościowe upominki. W spotkaniu uczestniczyli również zwycięzcy klasyfikacji generalnej Grand Prix Łubianka Cross – 2008: Bartosz Wiligalski (I miejsce), Marcin Banaszek (II miejsce) i Tomasz Drąg (III miejsce). Otrzymali oni puchary i gratulacje wyróżniające ich wspaniałą pracę i wysoki poziom sportowy zaprezentowany w 12 ubiegłorocznych edycjach Grand Prix.

 • autor: Bartosz Lewandowski
XIV KONKURS WIEDZY ROLNICZEJ

XIV Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance rozgrywany był 7 stycznia 2009r. Jego przebieg, a w szczególności finał był wyrównany, emocjonujący i na wysokim poziomie. Do eliminacji pisemnych przystąpiło tym razem 18 rolników z 7 sołectw naszej gminy. Najlepszy wynik z testu osiągnął Leszek Wróbel z Wybcza. O ostatnie miejsce w finale rozegrano dogrywkę z udziałem 3 rolników. Komisja konkursowa w składzie dr Jan Dybała (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy) – przewodniczący oraz Maria Sikora (K-PODR w Minikowie O/Przysiek), Wojciech Chwilczyński (K-P Izba Rolnicza), Maciej Drozdowicz (ARiMR BP w Toruniu) i Michał Wesołowski (WIORiN w Bydgoszczy O/Toruń) egzaminowała uczestników finału z chowu i hodowli bydła, technologii uprawy rzepaku ozimego, zasady wzajemnej zgodności (Cross Compliance), a także zagadnień związanych działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ostatecznie po zaciętej walce zakończonej wynikiem 3:2 Leszek Śliwiński z Wymysłowa pokonał Wojciecha Machnickiego z Łubianki, zostając siódmym w coraz dłuższej historii łubiańskich KWR mistrzem gminy Łubianka. Dalsze miejsca zajęli: 3. Leszek Wróbel (Wybcz), 4. Ewa Babik (Dębiny), 5. Adam Łubianka (Dębiny), 6. Piotr Kowalski (Brąchnowo). Kategorię zespołową również minimalnie wygrał Wybcz (L. Wróbel, M. Żebrowska, M. Solowski) przed Dębinami (E. Babik, A. Łubianka, P. Dębek) i Warszewicami (M. Kukowski, Z. Głaszcz, P. Kowalczyk). Najlepszym młodzieżowcem (do 28 lat) został Wojciech Grabowski (Biskupice). Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk Pana Jerzego Zająkały – wójta gminy Łubianka i Pana Zbigniewa Cywińskiego – przewodniczącego Rady Gminy, a wszyscy uczestnicy Konkursu liczne i cenne nagrody rzeczowe od sponsorów którymi byli: Gmina Łubianka, SKR „AGROMECH” w Łubiance, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Polskie Wydawnictwo Rolnicze w Poznaniu, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, „POL-MAR” w Biskupicach, „AGRO-POL” w Zakrzewie, „RODAR” Firma Zbożowa w Łubiance, PHU „Finc Adam” w Toruniu, PHU „SOCHA” w Wybczu, „DOSSCHE”, „AGROLMET” w Gniewkowie, PHU „Kornacki” w Toruniu, „MAR-TECH” w Chełmży, „PROVIMI Polska” w Świeciu, K-P Izba Rolnicza, PZU S.A., „HODROL” w Skąpem, ARiMR w Toruniu, K-PODR w Minikowie O/Przysiek oraz FH „WRZOS” w Łubiance.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW ROLNYCH

Stawka opłaty od posiadania jednego psa w roku 2009 wynosi 20,00 zł. Opłatę za psa uiszcza się w kasie tutejszego Urzędu w terminie do dnia 15 marca 2009 r.

Opłaty od posiadania psa nie pobiera się od:

1) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych jeżeli posiadają nie więcej niż 2 psy, (od każdego następnego należy uiścić opłatę)

2) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe- jeżeli posiadają 1 psa, (od każdego następnego należy uiścić opłatę)

3) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania 1 psa.

Terminy płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w 2009 roku: I rata

Wpłaty

podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych można dokonywać u sołtysów poszczególnych sołectw gminy Łubianka, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta) to termin płatności przedłuża się do pierwszego dnia pracującego.za 2009r. - do dnia 15.03.2009r.; II rata za 2009r. - do dnia 15.05.2009r.; III rata za 2009r. - do dnia 15.09.2009r.;IV rata za 2009r. - do dnia 15.11.2009r.
 • autor: Ewa Siemianowska
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Informujemy, że w dniu 27 lutego br. (pt.) we współudziale z firmą „Thornmann recycling” zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły akcji (miejsca i godziny odbioru „elektrośmieci”) podamy na plakatach.

Przypominamy również terminy kontynuowanej przez Gospodarstwo selektywnej zbiórki odpadów obejmującej czyste butelki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 25 marzec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 26 marzec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27 marzec: Bierzgłowo, Łubianka (cała), Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno, 27 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, 28 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice, 29 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała), Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno.

Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

Ponadto przypominamy Państwu, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie. W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych tygodniach pracownicy Gospodarstwa przystąpią do montażu w instalacjach wodociągowych dłużników inteligentnych zaworów odcinających dopływ wody do wewnętrznej instalacji do czasu uregulowaniu zadłużenia.

 • autor: Zbigniew Adamczyk
 • -
WIADOMOŚCI Z GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne na 2009 rok w GOZ w Łubiance zostały podpisane. Podstawową opiekę zdrowotną codziennie od 1800 do 800 rano oraz w dni wolne od pracy 24 godz. na dobę dla pacjentów GOZ w Łubiance od 1 stycznia br. sprawuje Szpital Powiatowy w Chełmży. Poza godzinami pracy Ośrodka w nagłych zachorowaniach porady lekarskie i zabiegi pielęgniarskie są wykonywane w Izbie Przyjęć Szpitala. W uzasadnionych przypadkach są realizowane wizyty domowe przez zespół wyjazdowy. Telefon kontaktowy w zakresie tej opieki to 566752609. W sytuacjach zagrożenia życia należy kontaktować się z Pogotowiem pod nr 999 lub 112. W godzinach przedpołudniowych pracy Ośrodka usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane na bieżąco, popołudniu porady lekarskie są realizowane tylko po wcześniejszej rejestracji za wyjątkiem pilnych przypadków. W zakresie stomatologii , rehabilitacji i Poradni K świadczenia są realizowane jak w roku 2008.

W grudniu i styczniu był realizowany remont pomieszczeń Ośrodka celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń i zapewnienia norm sanitarnych i bhp. Przepraszam za wszelkie utrudnienia i niedogodności w tym czasie. Mam nadzieję że dokonane zmiany pomogą w poprawie jakości świadczonych usług i wpłyną pozytywnie na ocenę Ośrodka przez pacjentów.

 • autor: Tomasz Włodarski
XII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. ADAMA FILEMONOWICZA

UKS „Bałagany” już po raz dwunasty organizują tą wielką imprezę sportową. Uroczyste otwarcie Memoriału nastąpi 20.02.2009 r. (piątek) o godz. 19,00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance, a zaraz potem konkurs rzutów karnych. Zakończenie imprezy odbędzie się 22.02.2009 r. o godz. 13,00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie.

Udział w Memoriale weźmie 20 zespołów z Polski, Słowacji i Ukrainy. Ogółem na parkiecie zobaczymy 170 zawodników – chłopcy rocznik 1996 i młodsi. Drużyny biorące udział w Memoriale zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne A i B. Rywalizacja w grupach toczyć się będzie przez pierwsze dwa dni. Polegać ona będzie na meczach 11– minutowych i konkursie rzutów karnych systemem każdy z każdym. Miejsce zajęte w grupie zadecyduje o dalszej rywalizacji w finałach, które odbędą się w ostatnim dniu zawodów, tj. 22.02. (miejsca od 1 do 12 w sali Gimnazjum w Brąchnowie). O wyniku decydować tu będą tylko mecze trwające 2 razy po 8 minut. Impreza odbywać się będzie w 3 salach gimnastycznych: Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, Gimnazjum w Brąchnowie i Zespołu Szkół w Łubiance. Naszą Gminę reprezentować będą zawodnicy z Łubianki i Warszewic.

Memoriał cieszy się dużym uznaniem o czym świadczy przyjazd jako gościa w ostatnim dniu rywalizacji przedstawiciela Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie pana Jana Bovelander, który jako członek holenderskiej reprezentacji narodowej zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku w Atlancie i tytuł mistrza świata 6 lat wcześniej. Rozegrał 241 międzynarodowych meczów w barwach Holandii, zdobył 216 bramek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków hokeja na trawie.

 • autor: Roman Dubicki
GMINNY FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Po raz siedemnasty w Polsce, a po raz dziewiąty w naszej gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka przeznaczona była na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.

Jak co roku, kwestowania podjęli się wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Pigży. W piątek 9 stycznia w szkole odbyła się wielka loteria fantowa, a następnie uczniowie pod opieką nauczycieli kwestowali we wszystkich szkołach gminy, w Urzędzie Gminy, Centrum Kultury i Bibliotece Gminnej w Łubiance. Niedzielę zbierano pieniądze we wsi Pigża. Po południu wszystkie puszki trafiły do naszego sztabu Komendy Hufca 2 HP w Toruniu. Ogółem udało się nam zebrać 1137,78 zł.

Serdecznie dziękuję władzom gminy Łubianka, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za życzliwie przyjęcie i hojne włączenie się do naszej kwesty. Dziękuję również paniom ze sklepu spożywczego w Pigży za aktywne włączenie się w zbiórkę pieniędzy w sklepie. Osobne podziewania kieruję do nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pigży: p. Małgorzaty Gliszczyńskiej, p. Doroty Dembek i p. Anny Durka za pomoc w organizacji imprezy oraz do wolontariuszek z klasy VIb naszej szkoły za pełną poświęcenia postawę w czasie kwesty.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom gminy Łubianka, którzy wsparli naszą akcję

 • autor: Renata Brzezińska
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

konkurs fotograficzny

Centrum Kultury w Łubiance i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Miejsca, które warto zobaczyć na terenie Gminy Łubianka”. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: dzieci (do lat 12) młodzież (13-19) i dorośli. Fotografie dowolnego formatu, z danymi i wiekiem uczestnika, nr tel. oraz nazwa sfotografowanego miejsca należy składać do 15 marca w Centrum Kultury. Wyłonienie laureatów nastąpi 16 marca. Przewidujemy zorganizowanie wystawy pokonkursowej, której termin podamy w kolejnym numerze Informatora. Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 • autor: Sandra Wiatr
Ferie 2009

Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury zapraszają dzieci i młodzież do skorzystania z oferty przygotowanej na ferie zimowe. Proponujemy wyjazd na basen i do kina, warsztaty artystyczne, zajęcia biblioteczne, sportowe i wiele innych atrakcji. Więcej informacji pod nr tel: 056 678 83 95 i 056 678 86 98 oraz na plakatach.

 • autor: Danuta Lewandowska
Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce

W styczniu niezwykle emocjonująco rozgrywane były Mistrzostwa Gminy w siatkówce mężczyzn. Zawodnicy rozgrywali mecze na sali w Brąchnowie. Pod siatką spotkały się zespoły: Pigża I, Pigża II, Bierzgłowo, Brąchnowo, Biskupice i Amatorzy. Najlepszą drużyną w Gminie została drużyna Pigża I, która w meczu finałowym pokonała zespół Pigża II 2:0. Przed nami jeszcze rywalizacja kobiet i oldboyów w tej pięknej dyscyplinie sportu. Spotkania tych drużyn planowane są na 22 marca.

Grand Prix Łubianka Cross ruszyło 2009 ruszyło!

25 stycznia wystartowali biegacze 1 edycji Grand Prix Łubianka Cross. Na linii startu ,w murach Zamku Bierzgłowskiego stanęło łącznie 63 zawodników. Pierwszą edycję w kategorii generalnej mężczyzn wygrał B. Wiligalski z KM Tuchcik ,a wśród kobiet najlepszą zawodniczką okazała się B. Zielińska z LKS Ostromecko. W kategoriach dziecięcych najlepszymi okazali się: P. Szmelte ZS Nowy Dwór, J. Markowski z Czarnego Błota. W kategorii młodzieżowej J. Zielińska z Brąchnówka i A. Bruski MLKS Nadwiślanin Chełmno. Zapraszamy na następną edycję do Zamku Bierzgłowskiego 15 lutego o godz.13.00

 • autor: Marlena Gizińska
 • -
SPORT…SPORT…SPORT…

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym

W grudniu rozegrano Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie stołowym. Mistrzem Gminy roku 2008 został S. Trzymkowski z Łubianki, II lokatę zajął A. Kościelski z Pigży, trzecie miejsce przypadło K. Basa z Wybcza. 8 marca 2009r. natomiast odbędą się mistrzostwa w tenisie stołowym dla wszystkich mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Serdecznie zapraszamy.

Sport szkolny

W Grzywnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu toruńskiego w unihokeju szkół podstawowych. Najlepszą drużyną okazała się SP Pigża, która była niepokonana wśród 8 zespołów. SP Pigża reprezentowała nasz powiat na ćwierćfinałach wojewódzkich w Toruniu, gdzie uległa tylko SP 13 i zajęła bardzo dobre II miejsce.

UKS PIGŻA

Zakończyły się rozgrywki I rundy III ligi tenisa stołowego mężczyzn. Wyłoniono grupę spadkową i awansową. UKS PIGŻA wywalczył V miejsce i będzie grał o jak najwyższe miejsce w III lidze. Zapraszamy wszystkich fanów tenisa stołowego na mecze naszej drużyny.

 • autor: S. Trzymkowski
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

ADK – Auto S.C. w Łubiance, ul. Bydgoska 26 b informuje o zmianie planowanego otwarcia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów na marzec 2009.Planowane godziny otwarcia: pon. - pt: 8:00 - 20:00, sob.: 8:00 - 15:00, tel./fax: 0 (56) 674 77 80.

Stacja będzie oferować pełny zakres badań technicznych samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli i motorowerów, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep i naczep, pojazdów skierowanych przez Policję lub starostę,

do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), rejestrowanych za granicą (pierwsza rejestracja), pojazdów zasilanych gazem, pokolizyjnnych, pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych oraz nadawanie numerów identyfikacyjnych i przeglądy „VAT”. Przez pierwsze dwa miesiące od otwarcia nasi wykwalifikowani diagności BEZPŁATNIE sprawdzą ustawienie świateł i stan amortyzatorów.

PODZIĘKOWANIE

Składam mieszkańcom naszej gminy serdeczne podziękowania za przekazywane mi kondolencje i słowa otuchy związane ze zgonem mojego Ojca śp. Romana Zająkała. Wyrażam równocześnie serdeczne podziękowanie za obecność wielu mieszkańców na Mszy Św. i pogrzebie, jakie odbyły się w Bydgoszczy.

 • autor: Jerzy Zająkała

Liczba mieszkańców gminy na dzień 09.01.2009: 6074

Wydawca:

Urząd Gminy, Aleja Jana Pawła II nr 8 87-152 Łubianka tel. 678-82-17; 678-82-18 fax.

Zimowe utrzymanie dróg

tel: 056 678-82-17 wew 36. (od 730-1530), kom: 508-221-372678-82-19 e-mail: lubianka@zgwrp.org.pl strona: www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️