Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

,,Nie sposób inaczej zrozumieć człowieka,

 jak w tej wspólnocie jaką jest naród.

                                                                  Jan Paweł II

ŁUBIANKA A OBSZAR METROPOLITALNY

Od kilku lat toczą się dyskusje na temat wprowadzenia w Polsce obszarów metropolitalnych. W założeniach poprzedniego Rządu RP przewidywano utworzenie 9 – 12 takich obszarów w Polsce, w tym obszaru bydgosko – toruńskiego (BiTOM). Gmina Łubianka znajdowała się w zakresie terytorialnym BiTOM wraz z miastami i gminami powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Trwają obecnie końcowe prace legislacyjne nad projektem ustawy o obszarach metropolitalnych. Pogląd obecnego Rządu na sprawę ilości takich obszarów jest inny od poprzedniego. W projekcie przewiduje się mniejszą liczbę takich obszarów, skutkiem czego byt bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitalnych jest zagrożony. Na podkreślenie zasługuje tutaj duża aktywność polityków naszego regionu, którzy zgodnie lobbują na rzecz powstania BiTOM. Bardzo ważna jest tutaj aktywność Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, innych samorządowców oraz parlamentarzystów.

   W tej sytuacji wartościowa wydaje się inicjatywa Wójta Gminy Łubianka, który współdziałając z Marszałkiem Województwa i Prezydentem Miasta Torunia zorganizował w Toruniu seminarium brukselskiego Komitetu Regionów UE na temat „Metropolitalne aspekty rozwoju miast i otaczających je gmin wiejskich”, które odbędzie się w dniu 26 maja br. Uczestnikami seminarium będą członkowie Komitetu Regionów z grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Ojczyzn, Marszałek Województwa, prezydenci, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz parlamentarzyści kujawsko – pomorscy. Mówcami natomiast będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Rządu RP i naukowcy. Naszą intencją jest nie tylko przedstawienie dorobku prawnego UE w tym zakresie, ale także zaprezentowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych służących optymalnemu zorganizowaniu elementów ustroju metropolitalnego w Polsce. Nasza aktywność ma także na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju zarówno terenów miejskich jak i wiejskich w ramach obszarów metropolitalnych.

 • autor: Jerzy Zająkała
WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 16.04.2008r. Rada Gminy Łubianka odbyła kolejną XIX Sesję, której głównym tematem było absolutorium dla Wójta Gminy. Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z wykonania   budżetu   gminy  za  2007r.,  odczytaniu   uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniującej pozytywnie w/w sprawozdanie oraz dyskusji nad sprawozdaniem przewodniczący Rady Zbigniew Cywiński zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubianka za 2007r. W głosowaniu jawnym, przy obecności 14 radnych, Rada Gminy przy 1 głosie wstrzymującym udzieliła Wójtowi Gminy Łubianka absolutorium za 2007r.

   Kolejna kwestia poruszona na Sesji dotyczyła przyjęcia uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy, który przysługuje z mocy przepisów prawnych.  Zwyczajowo odbywa się to na sesji absolutoryjnej, gdyż dodatek ustalany jest na okres roczny. Uchwalono wysokość dodatku na kwotę 2272zł (dotychczasowo 2000 zł.). Łącznie wynagrodzenie Wójta wynosi 8,732 zł brutto czyli ze składkami ZUS i podatkiem.

   Porządek Sesji uwzględniał również przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2008r. Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia wydatku inwestycyjnego na kwotę 334.000 zł na budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach zadania p.n. ”Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych – Moje boisko Orlik 2012” w Warszewicach. Wartość całego zadania określona jest na kwotę 1 000 000 zł i będzie współfinansowana przez Wojewodę  oraz Marszałka Województwa.

 • autor: Barbara Kowalska
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – e-URZĄD

Informujemy, że od maja br. Urząd Gminy Łubianka umożliwił mieszkańcom wnoszenie podań i wniosków w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Powyższe realizowane jest poprzez portal ePUAP, link do formularza jest umieszczony na stronie www Urzędu. Dane przesyłane w postaci elektronicznej należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (elektroniczny podpis kwalifikowany). Tak podpisane dane są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

    Przypominamy również, że płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne, od 21 lipca 2008r. są zobowiązani do składania elektronicznych deklaracji rozliczeniowych wykorzystując wyłącznie elektroniczne podpisy kwalifikowane zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005. (Dz.U. nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

 • autor: Rafał Gabor
ZŁOTY JUBILEUSZ

W dniu 8 maja w Sali Ślubów Urzędu Gminy Łubianka odbyła się szczególna uroczystość. Z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała wręczył dostojnym jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród par, które mogą poszczycić się tak pięknym jubileuszem byli Państwo: Kazimiera i Adam Matłosz z Łubianki, Elżbieta i Marian Pardyka z Warszewic, Władysława i Jan Soszka z Warszewic, Jadwiga i Stanisław Starzyńscy z Wybcza oraz Romana i Henryk Tchorzewscy w Łubianki. Jubilaci zostali obdarowani pamiątkowymi albumami poświęconymi osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – największego Polaka w historii oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka, okolicznościowymi dyplomami oraz wiązankami kwiatów. We wspaniałej, uroczystej i rodzinnej atmosferze  Wójt złożył wyrazy szacunku i podziękowania za przykładne życie rodzinne oraz życzenia dobrego zdrowia i  wszelkiej pomyślności.

Zdjęcia do pobrania

 • autor: Krzysztofa Zielińska
„WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ”

W kwietniu br. dobiegła końca realizacja projektu „Wyprawa do źródeł”, którego uczestnikami byli mieszkańcy parafii Bierzgłowo. Przez sześć miesięcy podążaliśmy wspólnie z nimi ścieżką wydeptaną przez naszych praojców oczyszczając ją z chwastów zapomnienia. Odkopywaliśmy fundamenty naszych domostw, odkrywaliśmy  korzenie naszej tożsamości. Wyruszając w drogę do „źródeł” każdy z nas trzymał w dłoniach jedynie podręczny bagaż: parę wspomnień zawiniętych w babciną chusteczkę, pożółkłe zdjęcie z wyblakłą dedykacją, zakurzony obrazek ukryty pod stertą doczesności. Nasze pierwsze kroki były niepewne, ale każdy kolejny dzień, każde spotkanie przy okazji wykładów wygłaszanych każdego miesiąca w parafialnym kościele, wystaw poświęconych „małej ojczyźnie”, konkursów plastycznych i literackich związanych z terenem parafii zwracało nas ku przeszłości, ku zagubionym wartościom, ku odwiecznym prawdom wyznawanym przez przodków. Każdego miesiąca do domów skupionych wokół bierzgłowskiego kościoła trafiały kartki zawierające treści poświęcone lokalnym tradycjom, wspomnienia najstarszych mieszkańców ubogacone fotografiami, opisy codziennego dnia z czasów wojny, obrazy wiejskiego życia malowane modlitwą i pracą. Materiały zgromadzone w segregatorach przechowywanych w każdym domu tworzyły zbiór, który dzisiaj możemy traktować jak rodzinny album, kronikę, pamiątkę z podróży w przeszłość. „Wyprawa” dowiodła, że kultura to nie tylko dziedzictwo materialne, ale przede wszystkim ludzie, których losy stworzyły fundamenty naszego duchowego bytu. Pamięć o nich to relikwia, świętość, która uczy miłości i pokory wobec ziemi, „smętnych mogił” i cichych pól, gdzie i tej wiosny „pieśń nadziei śpiewają skowronki”…

   Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  realizacji projektu „Wyprawa do źródeł”, szczególnie dziękuje Księdzu Proboszczowi Rajmundowi Ponczkowi za przychylność i zaangażowanie, Akcji Katolickiej parafii Bierzgłowo za promocję projektu w środowisku lokalnym i organizację wystaw, prelegentom, którzy bezinteresownie dzielili się swoją wiedzą, panom sołtysom wsi Łubianka, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Czarne Błoto za dostarczanie materiałów do segregatorów mieszkańcom parafii, Urzędowi Gminy Łubianka za współpracę w realizacji podejmowanych działań, a także wszystkim autorom wspomnień, osobom, które udostępniły rodzinne fotografie i pamiątki oraz tym, którzy swoimi pomysłami ubogacili „Wyprawę do źródeł”.  Projekt „Wyprawa do źródeł” został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.                    
 • autor: Elżbieta Żeglarska, koordynator projektu
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że od dnia 2 maja br. obowiązują następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. za  jednorazowe  opróżnienie  i  przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

 a)  z pojemnika o pojemności 120 l – 8,08 zł (brutto),

 b)  z pojemnika o pojemności 240 l – 16,16 zł (brutto),

2. za dwukrotne w miesiącu opróżnienie i przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

 a)  z pojemnika o pojemności 120 l – 16,16  zł (brutto),

 b)  z pojemnika o pojemności 240 l – 32,32 zł (brutto),

3. Przeczno – zbiorczy wywóz nieczystości, dwukrotnie w miesiącu -  3,20 zł od osoby (brutto),

4. z pojemnika nietypowego lub dostarczane na wysypisko własnym transportem – 149,80 zł (brutto),

5. za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych – 12,84 zł/1m3.

Podstawą wprowadzenia powyższych stawek jest Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31.03.2008r.

  Poniżej przypominamy terminy kontynuowanej przez Gospodarstwo selektywnej zbiórki odpadów obejmującej czyste butelki i pojemniki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w maju i czerwcu br. zgodnie z poniższym harmonogramem: 20 maj:Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno.

   Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

  Informujemy, że podczas przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu kontroli stanu technicznego przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie sołectwa Warszewice i Dębiny stwierdzono cztery przypadki niezgłoszonego Gospodarstwu Pomocniczemu podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele posesji, u których stwierdzone zostaną podobne przypadki będą obciążani fakturami za okres od uruchomienia sieci kanalizacyjnej. W przypadku dobrowolnego zgłoszenia takich faktów Gospodarstwo stosowało będzie postępowanie abolicyjne. Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

                                                                    
 • autor: Zbigniew Adamczyk
NARODOWE ŚWIĘTO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH

   3 maja cała nasza Ojczyzna świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważny to dzień dla całego narodu. Dzień, który przeżywamy świadomie, buduje w każdym Polaku patriotyzm i dumę narodową. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach zadbali tego roku o to, aby uczniowie przeżyli to święto w sposób szczególny, tak, by wiedza i wiara wzajemnie uzupełniając się dały siłę i przekonanie, że być Polakiem to zaszczyt.

   W uroczystym spotkaniu 30 kwietnia 2008r. w szkole razem z nauczycielami i uczniami świętowali ks. proboszcz Grzegorz Pszeniczny i sołtys Warszewic, radny Gminy Łubianka – pan Bolesław Szczechowski. Po odśpiewaniu hymnu słowo wprowadzające wygłosiła dyr. H. Żeglarska, następnie zabrał głos ks. proboszcz, który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególny charakter dnia 3 maja, łączącego w sobie wspomnienie nie tylko historycznego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji, ale również szczególne Święto Matki Boskiej Królowej Polski. Zgromadzeni na uroczystości, wprowadzeni w podniosły charakter zbliżającego się święta, wspólnie odmówili modlitwę za Ojczyznę. Następnie zabrał głos sołtys Warszewic, który tłumaczył uczniom, jak ważny jest patriotyzm lokalny, służba mieszkańcom wsi i gminy.

   W drugiej części spotkania zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez mgr K. Meller wraz uczniami klasy VI, w której przybliżone zostało tło historyczne uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz sylwetki najważniejszych postaci, które przyczyniły się do powstania tak ważnego dla wszystkich Polaków dokumentu.

   Po zapoznaniu się z najważniejszymi faktami historycznymi uczniowie przedstawiali efekty realizowanych w związku z obchodami święta zadań. Należały do nich prace plastyczne nawiązujące do okoliczności powstania Konstytucji, wspólnie wykonane flagi oraz  przygotowane pod okiem wychowawców wiersze i pieśni patriotyczne.

   Na zakończenie spotkania odbył się konkurs wiedzy o Konstytucji 3 maja, w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich klas z uwzględnieniem podziału na  oddziały I – III i IV – VI. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, a prezentując ją w ramach rywalizacji dali również okazję wszystkim zgromadzonym do utrwalenia wiedzy o historii naszej Ojczyzny. Odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów była mgr K. Meller, której profesjonalizm zasługuje na szczególne uznanie.

   Jestem przekonana, że sposób w jaki obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Warszewicach Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja umocniło uczestniczące w nim osoby w przekonaniu, iż wartościowym  człowiekiem jest ten, dla którego najważniejsze są Bóg, Honor i Ojczyzna.

 • autor: Dyr. Honorata Żeglarska
BRD CZYLI BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

W szkołach gminy Łubianka duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Właściwie już w ramach wychowania przedszkolnego dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady poruszania się na drogach. Przez kolejne lata nauki ich wiedza się pogłębia, a efekty czasami są wręcz imponujące. Potwierdzeniem tych słów są sukcesy uczniów SP w Pigży, którzy po raz drugi (pierwszy w 2005r.) zakwalifikowali się do Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

   5 kwietnia w SP w Pigży odbył się etap powiatowy organizowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. Wójt gminy Łubianka p. J. Zająkała ufundował puchar dla najlepszego zawodnika Turnieju. Zawody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele naszej gminy Wicewójt p. M. Plejer-Rozwadowska i Przewodniczący Rady Gminy p. Z. Cywiński oraz Starosta Toruński p. M. Graczyk , Wicestarosta p. D. Meller i Komendant Miejski Policji w Toruniu p. J. Brodziński. Wśród 10 szkół podstawowych powiatu toruńskiego, naszą gminę reprezentowały dwie drużyny: zwycięzca etapu gminnego SP im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu oraz gospodarze Turnieju SP im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży. Nasza drużyna w składzie: K. Brzoska, M. Banaszek, S. Sellner była najlepsza zarówno w teorii jak i w praktyce – na torze przeszkód. Wysoki poziom przygotowania naszych uczniów potwierdził się również na etapie okręgowym w Lubiczu, gdzie ponownie zwyciężyliśmy wyprzedzając w poszczególnych punktacjach szkoły z rejonu toruńskiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego. Poza wspaniałym pucharem, indywidualnymi nagrodami rzeczowymi dla najlepszej drużyny, M. Banaszek uzyskał tytuł i otrzymał nagrodę Najlepszego Zawodnika Turnieju w kategorii szkół podstawowych. Natomiast P. Kubacki, zastępujący jednego z zawodników, otrzymał nagrodę specjalną – rower górski za wzorową postawę na obu etapach konkursu. Uczniów przygotowywały p. G. Trzymkowska, M. Cieślik i J. Lipska.

 • autor: Dyr. Małgorzata Cieślik
EKOLOGICZNY MARSZ RADOŚCI W WARSZEWICACH

   O tym, jak ważne jest wspólne działanie nie trzeba nikogo przekonywać. W ramach obchodów Dnia Ziemi 130 uczniów Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z nauczycielami uczestniczyło 6 maja w Ekologicznym Marszu Radości. Przemarsz odbył się pod hasłem „ Szukam dobra w sobie”. Uczestnicy z transparentami, plakatami i instrumentami muzycznymi, przeszli ulicami i drogami Warszewic, wykrzykując hasła propagujące tolerancję i radość życia. Barwny i radosny pochód przyciągnął uwagę mieszkańców, którzy z uśmiechem wyrażali aprobatę wobec: wyrozumiałości, cierpliwości, opanowania, przyjaźni i szacunku dla przyrody - wartości, które w niezwykły sposób propagowali młodzi mieszkańcy wsi.  Finał akcji miał miejsce w ogródku przyszkolnym, gdzie uczniowie wraz z wychowawcami sadzili drzewka, o które będą dbać przez najbliższe lata. Młodzi przyrodnicy poznawali wiele tajemnic dendrologicznych i pełni entuzjazmu zgodnie pracowali pod hasłem „Posadź drzewo dla prawnuka”. Koordynatorem przeprowadzonego przedsięwzięcia była mgr E. Dembek. Święto Ziemi i Radości zakończył wiosenny program kabaretowy przygotowany przez koło teatralne pod kierunkiem mgr H. Wojnowskiej i wspólne odśpiewanie piosenki ekologicznej. Uczniowie w nagrodę za aktywność i zaangażowanie w realizację zadań otrzymali słodki poczęstunek.

 • autor: Hanna Wojnowska
MARATON, PÓŁMARATON I BIEG SAMORZĄDOWY

Przełom kwietnia i maja w powiecie toruńskim to kumulacja imprez biegowych, w przeciągu 6 dniu odbył się maraton, półmaraton i 15-stka. W dniu 27 kwietnia miała miejsce już 26 edycja Maratonu Toruńskiego. Tradycyjnie większa część trasy maratonu wiodła przez teren gminy Łubianka. Zwycięzcą biegu  został Adam Dobrzyński (2:23,19) reprezentujący K-LINK Polska, drugi -  podobnie jak przed rokiem - był Tomasz Drąg  (2:26,07) - trener i zawodnik KM „Truchcik” Łubianka. Znakomite 22 miejsce w tak licznej stawce (do mety dobiegło 583 zawodników) zajął Mariusz Trzeciak z Pigży (2:46,21). Kolejnym zawodnikiem „Truchcika” na mecie z 58 lokatą był  debiutant Marcin Banaszek (2:59,34). Wielkie emocje towarzyszyły również klasyfikacji drużynowej. Tytułu Mistrzów Polski nie udało się obronić drużynie Truchcika, która to ostatecznie zajęła wysokie 5 miejsce. 1 maja „karawana” biegowa przeniosła się do Chełmży. W półmaratonie podobnie jak przed rokiem liczny udział wzięła reprezentacja KM Truchcik. Zwyciężył Tomasz Drąg (1.10,53,) w pierwszej 10-tce znalazł się również Mariusz Trzeciak (1.19,31) zajmując 9 lokatę. Po Chełmży przyszła kolej na Łubiankę gdzie w święto narodowe 3-go Maja odbył się XI  Bieg Samorządowy. Na starcie biegu głównego stanęło ok. 140 zawodniczek i zawodników z całej Polski, a nawet z zagranicy. 15 kilometrowa trasa biegła od Urzędu Gminy w Łubiance przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę z metą w Łubiance. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i młodzieżowe. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych udział wzięło około 300 zawodników. W kategorii generalnej zwyciężył Tomasz Drąg – Truchcik Łubianka z czasem 53,42 sekundy, drugi był Mariusz Trzeciak, również Truchcik Łubianka (53,54), a trzeci Leszek Marcinkiewicz z Torec Toruń – 53,57. Wśród pań najlepszą okazała się Wioletta Palacz z Bydgoszczy, przed Ewą Kowalską z Torec Toruń, i Beatą Zielińską z Ostromecka. Bieg Samorządowy to również rywalizacja w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich – pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Adam Janowski z UG Lisewo, wśród pań najlepszą okazała się Beata Zielińska z Ostromecka.. Drużynowo w Mistrzostwach Samorządowców zwyciężyli samorządowcy z Łubianki przed samorządowcami z sejmiku województwa. Najlepszymi mieszkańcami gminy Łubianka okazali się Mariusz Trzeciak i Wioletta Sałach z Pigży.  Wszyscy biegacze zostali nagrodzeni pamiątkowymi unikatowymi medalami, mieli także możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród rzeczowych a najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami. Wszystkie atrakcje i wspaniałe nagrody możliwe były głównie dzięki hojności sponsorów, za którą serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji biegów - zarówno Biegu Maratońskiego jak i Biegu Samorządowego: wolontariuszom, druhom OSP z Bierzgłowa, Biskupic, Brąchnowa i Łubianki oraz wszystkim kibiciom, którzy tak licznie wspierali biegnących w ich zmaganiach z dystansem. Wysiłek organizacyjny i życzliwe przyjęcie przez mieszkańców gminy jak co roku zostały dostrzeżone oraz bardzo dobrze ocenione przez samych zawodników, jak i liczne media komentujące przebieg imprezy.

 • autor: P.Puczkarski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

II miejsce w powiecie

   Dnia 30.04.2008 r. w Obrowie odbył się powiatowy konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta pt. „Struna światła”. Naszą Bibliotekę reprezentowały Magdalena Przybyszewska i Daria Noworacka, uczennice Gimnazjum w Łubiance. Dziewczynom w przygotowaniu pomogła p. Stanisława Kardas. Poezja Herberta nie jest łatwa, jednak wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Tym bardziej jest nam miło poinformować, że Magdalena Przybyszewska zajęła II miejsce. Zawodniczkom dziękujemy za godne reprezentowanie i składamy gratulacje.

 • autor: Danuta Lewandowska
Zapisy do Niepublicznego Przedszkola w Biskupicach

Do końca maja w sekretariacie SP w Pigży lub w siedzibie Niepublicznego Przedszkola w Biskupicach przyjmowane są zapisy dzieci roczników 2001, 2002, 2003. W czerwcu komisja kwalifikacyjna dokona rekrutacji, a o wynikach powiadomi zainteresowanych rodziców listownie bądź telefonicznie. O zasadach naboru dzieci informacje można uzyskać pod nr tel: 056 6740828 w godz. od 9.00-13.00.

 • autor: Dyr. Małgorzata Cieślik
FUNDACJA ZAPRASZA…

Zarząd Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Łubiance serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy chorych na cukrzycę na majówkę organizowaną dnia 17 maja  br. na  boisku  OSP w Bierzgłowie.  Zapewniamy  wiele atrakcji i dobrą zabawę.

 • autor: Przewodniczący Fundacji Bogdan Tercjak
WYCIECZKA SENIORÓW

Dnia 24 maja 2008 r. (sobota) odbędzie się kolejna wycieczka emerytów i rencistów. Tym razem przedmiotem zwiedzania będą obiekty świadczące o wielowiekowej kulturze ziemi pomorskiej: Sanktuarium MB Królowej Pomorza w Piasecznie, Katedra i Muzeum Diecezjalne w Pelplinie oraz dawny Zamek Krzyżacki w Gniewie. Przewidziano również wspólny obiad. Koszt udziału 35 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w Urzędzie Gminy w Łubiance, pokój nr 5. Wyjazd dofinansowuje Gmina Łubianka.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
OFERTA STAŻU

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka ,,Przyszłość” przyjmie na staż 7 opiekunek do świetlic wiejskich. Tel: 056 6788218 wew. 39.

 • autor: Anna Filus
,, RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI”
 • -

Wychodząc   na    przeciw    problemom  społecznym   jakie   występują   w   naszej  gminie, Urząd Gminy w Łubiance  za  pośrednictwem  Gminnego  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  rozpoczął  realizację projektu   systemowego   pt. „ Razem   Jesteśmy   Mocniejsi ”. Projekt   jest    współfinansowany   przez Europejski    Fundusz     Społeczny    z    Programu   Operacyjnego    Kapitał     Ludzki,    Priorytet   VII, działanie  7.1,   poddziałanie   7.1.1.  rozwój   i   upowszechnianie    aktywnej   integracji   przez  ośrodki pomocy  społecznej.  Instytucją   pośredniczącą   we    wdrażaniu   projektu   jest   Regionalny   Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Toruniu.

     Projekt będzie trwał do końca tego roku i skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad osobami zależnymi.  Głównym jego celem jest  wzrost  aktywności społeczno – zawodowej  właśnie w tej grupie beneficjentów  zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach szeregu działań przewidzianych w projekcie  wyłoniona zostanie  grupa 10 opiekunek środowiskowych,  przygotowanych teoretycznie i praktycznie, do sprawowania opieki nad osobami potrzebującymi tej formy pomocy .

 • autor: Janusz Brzoska

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 -17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo
http://www.lubianka.eu

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️