Informator Gminny - Nr 13/2006 (150)

„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”

                                 

                                                                        Jan Paweł II

150 - JUBILEUSZOWE WYDANIE INFORMATORA GMINNEGO

Wydawany od 1990 r. Informator Gminny jest najpowszechniejszym kanałem przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi. Nasz 150 - numer Informatora zbiegł się z obchodzeniem w bieżącym roku 150 - lecia istnienia budynku głównego Urzędu Gminy w Łubiance. To poprzez Informator docierają do mieszkańców informacje o decyzjach podejmowanych na sesjach Rady Gminy. Cała, bogata oferta kulturalna i sportowa Centrum Kultury oraz inne informacje kierowane do poszczególnych grup zawodowych, w tym szczególnie do rolników są publikowane na łamach Informatora. Jest to również miejsce dzielenia się doświadczeniami przez uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenie gminy, jak również na terenie kraju i kontynentu. Od poprzedniego jubileuszu naszej gazetki, wydania 100 numeru minęły 4 lata. W tym okresie publikowaliśmy artykuły 68 autorów. Wielu z nich jest autorami wielu artykułów. W latach 2002 - 2005 koordynatorem przygotowania i wydania Informatora była p. Krzysztofa Zielińska a od 2005 r. prowadzi te sprawy p. Anna Przybylska. W imieniu wspólnoty samorządowej gminy Łubianka składam wszystkim autorom artykułów oraz koordynatorom serdeczne podziękowania za twórczą współpracę. Stwierdzam równocześnie z pełną odpowiedzialnością wielką wagę tej współpracy. Ewentualny brak naszej lokalnej gazetki powodowałby niemożliwą do wypełnienia lukę informacyjną a ta z kolei mogłaby być przyczyną wielu nieporozumień i błędów w funkcjonowaniu naszej gminnej wspólnoty. Ufam, że grono naszych partnerów będzie dalej poszerzało się i następny jubileusz będziemy celebrowali z jeszcze obszerniejszym wydaniem naszej gazetki oraz poszerzoną szatą graficzną Informatora.

 • autor: Jerzy Zająkała
HERB GMINY ŁUBIANKA
 • -

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Łubiance podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia herbu gminy Łubianka. Prace nad stworzeniem herbu trwały rok, autorem projektu był mieszkaniec gminy Łubianka- Pan prof. dr hab. Jarosław Wenta, natomiast autorem grafiki Polskie Wydawnictwa Reklamowe z Torunia. Projekt herbu uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Herb Gminy Łubianka (patrz ryc.) przedstawia w polu czerwonym złotą koronę, z której wyrasta biała głowa orła ze złotym (w heraldyce nie ma koloru żółtego) dziobem i złotym językiem. Pod nią znajdują się trzy złote krzyże kawalerskie. Zarówno złota korona jak i głowa orła zostały przejęte z herbu powiatu toruńskiego i symbolizują lokalizację gminy na terenie powiatu toruńskiego a poprzez  jej związek z powiatem nawiązują z kolei do historycznego godła ziemi chełmińskiej - orła mieczowego. Trzy krzyże złote symbolizują trzy kościoły parafialne położone na terenie Naszej Gminy. Kształt kawalerski krzyży (krzyże z poszerzonymi ramionami) wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, wyraża rycerskość cnót, poświęcenie dla innych, odwagę, godność, honor, opiekę nad słabszymi, miłosierdzie.  Symbolika krzyży wskazuje również na korzenie chrześcijańskie i wielowiekową tradycję chrześcijańską Naszej Gminy. Jesteśmy dumni z posiadania godnego herbu, opartego na historycznym dziedzictwie, pokazującego także nasze miejsce w teraźniejszości. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że mieszkańcy naszej gminy utożsamiają się z symboliką herbu i przyjmują go z należytą godnością.

 • autor: prof. dr hab. Jarosław Wenta, Piotr Skiba
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NARODOWE

W bieżącym roku obchodzimy 88. rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach obchodów, w dniach 8 - 11 listopada odbywają się liczne uroczystości rocznicowe, a wśród nich Spotkanie Niepodległościowe w Centrum Kultury (8.11.br.), X Bieg Niepodległości Łubianka - Pigża oraz Festiwal Pieśni Patriotycznej w Zamku Bierzgłowskim (11.11.br.). Wielu z naszych mieszkańców będzie aktywnie uczestniczyło w tych obchodach. Zachęcam do godnego upamiętnienia tej rocznicy i tych, którzy o odzyskanie niepodległości walczyli. Apeluję także o wywieszanie flag narodowych w dniu 11 listopada. Pamiętajmy o tym, że - idąc za słowami Papieża Jana Pawła II - wolność jest nie tylko dana, lecz zadana. Trzeba wielkiej troski całego narodu, aby z wielkim trudem i licznymi ofiarami odzyskaną wolność realnie utrzymać. To zadanie nas wszystkich.

 • autor: Jerzy Zajakała
IV KADENCJA SAMORZĄDU GMINNEGO

Uroczystą sesją Rady Gminy w Łubiance, poprzedzoną koncelebrowaną Mszą Św. w kościele parafialnym w Bierzgłowie, w dniu 27 października 2006 r. zakończyliśmy IV kadencję samorządu lokalnego. W ramach ostatniej sesji Rada Gminy podjęła na wniosek Wójta kilka bardzo ważnych uchwał. Przede wszystkim została podjęta uchwała nowelizująca podstawowy dokument planistyczny gminy, a mianowicie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zakres dokonanych zmian został przedstawiony w ramach szerokich konsultacji społecznych, w tym również w trakcie debaty publicznej. Zostanie on także omówiony w kolejnym numerze Informatora. Podjęto równocześnie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w sołectwach Wybczyk i Wymysłowo. W ten sposób trwający trzy kolejne lata proces nadawania nazw ulicom w całej gminie został zakończony, dzięki czemu wszystkie 12 sołectw posiada nazwane ulice. Przystępujemy obecnie do przygotowania mapy gminy przedstawiającej owoc naszej wspólnej pracy. Jak zwykle na ostatniej sesji Wójt Gminy Jerzy Zająkała przedstawił zbiorcze zestawienie ważniejszych przedsięwzięć wykonanych w ciągu całej minionej kadencji.

W latach 2003 – 2006 poziom dochodów budżetowych wzrósł z 8.295.000 zł. do 12.715.000 zł., czyli o 53 %. W tym samym okresie poziom wydatków wzrósł z 9.710.000 zł w roku 2003 do 13.712.000 zł. w roku 2006, czyli o 41 %. W minionej kadencji dochody wyniosły łącznie 42.688.000 zł, a wydatki 45.448.000 zł. Wydatki zatem były w tej kadencji wyższe od dochodów o 2.760.000 zł. Należy w tym miejscu dodać, że łączny koszt wydatków rozwojowych gminy w IV kadencji, obejmujący inwestycje i kapitalne remonty wyniósł ponad 9.300.000 zł. Wydatki te stanowiły więc 20,5 % ogółu wydatków. W poszczególnych latach wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia rozwojowe:

Rok 2003

1.      Modernizacja dróg gminnych w technologii tłuczniowej (Warszewice, Wymysłowo, Dębiny, Przeczno) oraz asfaltowej z chodnikiem w Łubiance (Al. Jana Pawła II) - 120.000 zł.

2.      Budowa ulic w Pigży w technologii z polbruku (ul.ul. Wyszyńskiego, Spacerowa, i przyległe) - 583.000 zł.

3.      Współudział gminy w modernizacji ulic w Łubiance (ul. Chełmżyńska) i Biskupicach (ul. Kościelna i Kasztanowa) - 100.000 zł.

4.      Zakup samochodu dla Policji w Łubiance - 23.000 zł. (50 % kosztów)

5.      Adaptacja budynku na potrzeby Oddziałów Edukacyjno - Terapeutycznych w Zamku Bierzgłowskim - 52.000 zł.

6.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 159.000 zł.

7.      Utworzenie Niepublicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łubiance - 50.000 zł.

8.      Budowa sieci kanalizacyjnej w Zamku Bierzgłowskim - 1.060.000 zł.

9.      Opracowanie projektów budowy 134 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Warszewicach - 90.000 zł.

Rok 2004

1.      Modernizacja dróg gminnych - 95.000 zł.

2.      Zakup wozu ratowniczo - bojowego dla OSP Łubianka - 217.500 zł.

3.      Zakup wozu bojowego dla OSP Biskupice - 32.000 zł.

4.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 301.000 zł.

5.      Budowa sieci kanalizacyjnej w Warszewicach - 712.000 zł.

6.      Budowa 134 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 951.000 zł.

7.      Opracowanie projektów technicznych stadionu w Pigży i modernizacji centrum Łubianki - 93.000 zł.

8.      Modernizacja świetlic w Dębinach i Przecznie - 25.000 zł.

Rok 2005

1.      Modernizacja ul. Św. Jana w Biskupicach i ul. Prostej w Pigży - 270.000 zł.

2.      Rozbudowa remizy OSP Wybcz - 45.000 zł. (2005-06)

3.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 158.000 zł.

4.      Kapitalny remont budynków Urzędu Gminy - 680.000 zł. (2004-06) (zdjęcie na str. 4).

5.      Modernizacja GOZ w Łubiance - 80.000 zł.

6.      Zawarcie umowy partnerskiej z gminą Łososina Dolna oraz wymiana wakacyjna młodzieży – 10.000 zł.

Rok 2006

1.    Zakończenie rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie    (2002-2006) o łącznej powierzchni ponad 1200 m2 – 2.100.000 zł., w tym w 2006 r. ok. 1.600.000 zł. Stan zerowy inwestycji o wartości 75.000 zł. został wykonany już w III kadencji, w roku 2002. W ramach inwestycji powstała pełnowymiarowa, profesjonalna sala gimnastyczna z widownią, kompletne zaplecze socjalne (szatnie, natryski, toalety), stołówka, komunikacje na dziedzińcu szkoły oraz kotłownia ekologiczna (zdjęcie na str. 4).

2.    Uruchomienie trzeciej w skali gminy, kompletnie wyposażonej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Brąchnowie o wydajności ponad 240 obiadów dziennie – 70.000 zł.

3.    Budowa stadionu sportowego w Pigży na pow. ok. 8.000 m2 wraz z modernizacją otoczenia szkoły – 625.000 zł. W ramach inwestycji wybudowaliśmy: 200 metrową bieżnię okólną o nawierzchni tartanowej, skocznię lekkoatletyczną o nawierzchni tartanowej, asfaltowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, boisko do siatkówki plażowej oraz komunikację wewnętrzną i parking (zdjęcie na str. 4).

4.    Modernizacja Centrum Kultury w Łubiance wraz z otoczeniem – 350.000 zł. W ramach inwestycji wykonaliśmy: nowe centralne ogrzewanie Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i remizy OSP w Łuibiance z klimatyzacją głównej sali Centrum Kultury, modernizację wnętrza CK, skwer wypoczynkowy obok głównej sali CK, chodniki i parking obok CK, parking na ponad 20 pojazdów obok OSP, skwer rekreacyjny pomiędzy ul. Bydgoską a remizą OSP (zdjęcie na str. 4)

5.    Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubiance – 260.000 zł.

6.    Zakończenie modernizacji drogi Biskupice – Pigża – 70.000 zł.

7.    Udział gminy w modernizacji ul. Kościelnej w Biskupicach i ul. Ks. W. Frelichowskiego w Warszewicach – 55.000 zł.

8.    Adaptacja budynku i uruchomienie przedszkola w Biskupicach – 80.000 zł.

9.    Oświetlenie ul. Leszczynowej w Leszczu i ul. Długosza w Przecznie – 25.000 zł.

10.              Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance – 40.000 zł.

11.              Modernizacja i rozpoczęcie budowy boisk sportowych w Zamku Bierzgłowskim i Przecznie – 20.000 zł.

Poza wymienionymi samorząd gminy Łubianka wspierał w IV kadencji następujące przedsięwzięcia:

1.    Realizację rocznych planów pracy Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance kwotą ok. 240.000 zł. Dzięki powołaniu w 2002 r. GSW i jej sprawnemu działaniu można obecnie z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zagrożone wcześniej kompletną dekapitalizacją instalacje melioracyjne na powierzchni ponad 3.000 ha zostały uratowane i będą jeszcze wiele lat służyły naszym rolnikom. Gmina Łubianka jest w tym zakresie przedstawiona w woj. kujawsko – pomorskim jako wzorzec godny upowszechnienia.

2.    Jednostki OSP gminy Łubianka w zakresie ich wyposażenia i kosztów funkcjonowania – ok. 300.000 zł.

3.    Konserwację sakralnych obiektów zabytkowych – 70.000 zł.

4.    Działalność klubów sportowych – ponad 250.000 zł.

5.    Stypendia Wójta Gminy Łubianka dla studentów. Pierwsze stypendium ufundował w 2003 r. Wójt Gminy i kontynuuje tę inicjatywę do dnia dzisiejszego. Aktualnie, po powstaniu takich możliwości prawnych corocznie przyznawane są 3 stypendia dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki.

Z wielką satysfakcją samorząd lokalny gminy Łubianka IV kadencji inicjował i rozwijał następujące przedsięwzięcia:

1.  Utworzenie w 2004 r. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka “Przyszłość” oraz podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy służące realizacji zadań społecznych, w tym: uruchomienie i prowadzenie szkoły średniej dla dorosłych w Łubiance, świetlicy środowiskowej w Pigży oraz przedszkola w Biskupicach.

2.  Współdziałanie z gminami Chełmża, Łysomice i Papowo Biskupie w ramach Fundacji “Ziemia Gotyku – LGD” skutkiem czego powstała Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru czterech gmin.

3. Współpracę z gminą Łososina Dolna w Małopolsce w zakresie wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, sołtysami i kołami gospodyń wiejskich.

4.  Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance, jako forum artykułowania opinii i oczekiwań młodego pokolenia i nabierania doświadczeń w działalności publicznej.

5. Jubileusz 70 - lecia istnienia gminy Łubianka w obecnych granicach administracyjnych. Lata 1933 - 34 były bowiem latami powstawania struktury samorządowej w II Rzeczypospolitej. Z okazji jubileuszu została opracowana i wydana pierwsza w historii  monografia gminy Łubianka oraz okolicznościowy, jubileuszowy medal.

W bieżącym roku minęło 16 lat istnienia odrodzonego samorządu terytorialnego. Jakże inna jest infrastruktura komunalna i społeczna w naszej gminie w porównaniu z rokiem 1990. Czwartą już kadencję wielu mieszkańców gminy współdziałało w realizacji naszych, gminnych zadań. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy konstruktywnie współdziałali ze wszystkimi strukturami samorządowymi gminy na rzecz poprawy standardu życia mieszkańców.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Radnych Rady Gminy w Łubiance za ich zaangażowanie w gminne sprawy oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Z uznaniem postrzegam dokonania miejscowych parafii. Dziękuję księżom proboszczom i parafianom za troskę o  kościoły i ich otoczenie, za działania służące dobru wspólnemu. Serdecznie dziękuję sołtysom sołectw naszej gminy za zaangażowanie w sprawy publiczne i roztropne dysponowanie mieniem i środkami finansowymi. Słowa podziękowania kieruję także do kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych o funkcjach edukacyjnych, kulturotwórczych, sportowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Z wielką satysfakcją postrzegam dużą aktywność i skuteczność działań stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych. Gorąco dziękuję zarządom i niefunkcyjnym członkom tych podmiotów za ich aktywność oraz wyrażam wielkie uznanie dla wspaniałych wyników tej działalności. Mając przez całą minioną kadencję wspaniałe wsparcie ze strony druhen i druhów jednostek OSP oraz członkiń kół gospodyń wiejskich składam gorące podziękowania za profesjonalną realizację zadań statutowych oraz bezinteresowne, przykładne współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć służących integracji mieszkańców. Serdecznie dziękuję także pozostałym, dotychczas nie wymienionym mieszkańcom, którzy współuczestniczyli w inicjowaniu i realizacji gminnych przedsięwzięć służących zarówno dobru wspólnemu jak i rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Wyrażam równocześnie nadzieję, że powstałe w trakcie IV kadencji owoce naszej wspólnej pracy będą trwałe i pożyteczne dla mieszkańców gminy Łubianka.

 • autor: Jerzy Zająkała
 • Stadion sportowy w Pigży
  Stadion sportowy w Pigży
 • Sala Gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie
  Sala Gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie
 • Budynek Urzędu Gminy Łubianka - po modernizacji
  Budynek Urzędu Gminy Łubianka - po modernizacji
 • Zmodernizowane centrum sołectawa Łubianka
  Zmodernizowane centrum sołectawa Łubianka
 • autor: Bartosz Lewandowski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️