Informator Gminny - Nr 07/2006 (144)

„…do świętości powołani są wszyscy członkowie ludu bożego, ale każdy z nich w sposób jedyny i niepowtarzalny”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jan Paweł II

APEL W SPRAWIE RACJONALNEGO UŻYWANIA WODY NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA

Drodzy Mieszkańcy Gminy! Utrzymujące się od kilku tygodni bardzo wysokie temperatury powodują znacznie zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Bardzo duże potrzeby i rozbiory wody w gminnej sieci wodociągowej mogą być powodem obniżonego jej ciśnienia, a w przypadkach jednoczesnego wystąpienia kilku awarii urządzeń wodociągowych, także całkowitego zaniku wody w najbardziej oddalonych od gminnych ujęć punktach sieci wodociągowej. Na początku lipca miały miejsce trzy poważne awarie gminnej sieci wodociągowej. Ich usunięcie  pomimo niezwłocznych działań służb technicznych, wymagało niestety czasu i było powodem trudności w dostawach wody do części miejscowości. Za tę sytuację i wynikłe z niej niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Według prognoz synoptyków bardzo wysokie temperatury mogą się utrzymywać jeszcze w ciągu najbliższych tygodni. W związku z tym zwracam się do mieszkańców gminy o racjonalne gospodarowanie wodą polegające między innymi na ograniczeniu podlewania przydomowych ogródków, a także niedopuszczaniu do bezużytecznych wycieków wody w domach i obejściach gospodarczych. Traktujmy wodę w tych gorących dniach z poszanowaniem, jak szczególnie ważne, wspólne dobro.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jerzy Zająkała

STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy, że można już pobierać wnioski na stypendia szkolne. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września bieżącego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października br. Stypendia szkolne mogą być udzielane w następujących formach: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających  poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

-          pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

-          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

-          świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej.

Stypendium szkolne jest formą refundacji poniesionych wydatków bądź pokrycia kosztów, dlatego powinno być udokumentowane rachunkami bądź umowami. Prosimy więc pamiętać o tym przy zakupach podręczników i przyborów szkolnych i zbierać rachunki celem dołączenia ich do składanego wniosku. Ponadto informujemy, że dochód  na osobę w rodzinie u osoby ubiegającej się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 316 zł. netto.  

 

Krzysztofa Zielińska

JUBILEUSZOWA WYCIECZKA SENIORÓW

W dniu 18 sierpnia br. (piątek) odbędzie się jubileuszowa 10 wycieczka organizowana dla emerytów i rencistów naszej gminy. Pierwsza impreza tego typu odbyła się w 2002 r. Od tego czasu odwiedziliśmy razem, m.in. Ciechocinek, Kruszwicę, Inowrocław, Biskupin, Kwidzyn, Laskowice, Myślęcinek, Lubostroń, Strzelno, a ostatnio również Kórnik, Koszuty i płynęliśmy po Kanale Elbląskim. W sierpniu pojedziemy do Warszawy i odbędziemy spacer po Starym Mieście, złożymy wizytę w gmachu Sejmu RP, zwiedzimy Aleję Zasłużonych na Powązkach oraz odpoczniemy w Parku Łazienkowskim. Wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 6.15. Koszt udziału 25 zł od osoby. Zapisy w UG w Łubiance pokój nr 5. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                    Tadeusz Wierzbowski

WÓJT PRZEWODNICZY SEMINARIUM I POSIEDZENIU KOMISJI DEVE W GRECJI

W dniach 26 i 27 czerwca br. odbyły się w Alexandroupolis (Grecja) dwa bardzo ważne wydarzenia dla samorządów wiejskich. Pierwszego dnia odbyło się seminarium nt. "Rozwój obszarów wiejskich a strategia lizbońska". Seminarium przewodniczył Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka, będący równocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Regionów UE. W seminarium uczestniczyli członkowie Komisji, członkowie kierownictwa Europejskiej Rady Młodych Rolników, naukowcy mający wysokie kompetencje w tematyce seminarium oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Owocem seminarium jest przyjęta deklaracja, która zawiera m.in. następujące stwierdzenia:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1.      Podkreśla się, że obszary wiejskie, na których zamieszkuje ok. 50 % ludności UE zajmują 90 % powierzchni Unii oraz, że duża liczba mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich przedsiębiorstw prowadzi działalność na tych obszarach. Dlatego też akcentujemy rolę obszarów wiejskich w realizacji celów strategii lizbońskiej dotyczących wzrostu gospodarczego i potrzebę zapewnienia ludności wiejskiej wyższych standardów życia w sposób zrównoważony pod względem ekologicznym i społecznym.

2.      Stwierdza się, że rolnictwo jest ważną częścią struktury wiejskiej, zaś zreformowany i zrównoważony europejski model rolnictwa może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Przypominamy, że model ten powinno się rozwijać w sposób zapewniający zaopatrzenie w surowce prze jednoczesnym korzystaniu przez rolników z odpowiednich usług i satysfakcjonującej jakości życia.

3.      Uznaję się, że potrzeba zwiększenia konkurencyjności w sektorze rolnictwa UE wiąże się ściśle z inwestycjami mającymi na celu modernizację, poprawę jakości i rozwijanie możliwości produkcji nowych wyrobów np. biopaliw.

4.      Stwierdza się, że młodzi ludzie stanowią klucz do osiągnięcia jeszcze większej konkurencyjności. Wzywa się do wspierania odpowiednich środków stymulujących ich zdolność do zwiększenia konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy i innowacyjności na terenach wiejskich.

5.      Podkreśla się, że edukacja i szkolenia są elementami o kluczowym znaczeniu dla zachowania żywotności i produktywności społeczności wiejskich i dla tego wspiera się rozwój strategii na rzecz szkolenia rolników w ramach określonych programów wymiany.

Następnego dnia odbyło się IV posiedzenie Komisji Zrównoważonego Rozwoju, któremu również przewodniczył Jerzy Zająkała. Tematyka posiedzenia zawierała m.in. analizę komunikatu Komisji Europejskiej nt. upraw modyfikowanych genetycznie (GMO). Komunikat KE pozostawia sprawę zgody na stosowanie upraw GMO do decyzji władz krajowych i z takim rozwiązaniem zgadza się Komisja DEVE. Jednakże Komisja chce także w swojej opinii pójść dalej i stwierdzić ewidentną szkodliwość stosowania upraw GMO dla zdrowia ludzi. Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych prac na październikowym posiedzeniu Komisji.

                                                          

 Jerzy Zająkała

WIADOMOŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Świetlica rozwija się prężnie!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miło nam oznajmić, że przy świetlicy „Piwnica” w Pigży, będzie zorganizowana mini siłownia, poza tym  świetlica wzbogaci się też  o radiomagnetofon z CD, gry planszowe i materiały plastyczne. Sprzęt ten  otrzymamy w wyniku wygranej w konkursie nr 14 z zakresu doposażenia wiejskich świetlic środowiskowych, organizowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autorkami zwycięskiego projektu są: Stanisława Neulitz, Anna Soczyńska i Michalina Szymańska. Wszystkie pozycje, które były wymienione w kosztorysie projektu (na łączną kwotę 4440 zł) odzwierciedlają potrzeby dzieci i młodzieży, mamy więc nadzieję, że świetliczanie będą zadowoleni z nowego wyposażenia.  

                                                     Anna Soczyńska

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Dożynki Gminne w Bierzgłowie<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Zbliża się okres żniw, a po nich staropolskim obyczajem obchodzone będzie rolnicze święto – dożynki. W naszej gminie odbędą się one w dniu 3 września 2006 r. (niedziela) w Bierzgłowie. Ich szczegółowy program podany zostanie w następnym numerze „Informatora Gminnego”. Wzorem ubiegłego roku rolnicy poszczególnych sołectw przygotują na tę uroczystość tradycyjne wieńce dożynkowe, które tak pięknie prezentowały się rok temu w korowodzie. O materiał do zrobienia wieńców należy zadbać jeszcze przed zbiorami płodów rolnych.

Wyjazd na Dożynki Jasnogórskie.

Zawsze w pierwszą niedzielę września odbywają się w Częstochowie Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie i od 5 lat regularnie uczestniczą w tych uroczystościach rolnicy i ogrodnicy z gminy Łubianka jadąc swoimi samochodami lub w formie zorganizowanej-  autokarem. Również w tym roku UG w Łubiance - Referat Rolnictwa OŚiBP organizuje wyjazd w dniu 3 września br. Wyjazd o północy z 2/3 września wygodnym autokarem (50 miejsc). Koszt uczestnictwa 10 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w UG pokój nr 5. Zapraszamy.

 

Tadeusz Wierzbowski

Z KUJAWSKO- POMORSKIEGO ODR W MINIKOWIE - ODDZ. W PRZYSIEKU

 Informujemy wszystkich rolników uprawiających kukurydzę, że w Grubnie  w czwartek  25 sierpnia 2006 roku  zorganizowany zostanie Dzień Kukurydzy.  Oprócz części teoretyczno-praktycznej w której będą miały miejsce wystąpienia specjalistów z ATR, hodowców,  firm ochrony, dystrybutorów materiału siewnego, maszyn i innych, godne polecenia jest przede wszystkim pole demonstracyjne na którym przedstawimy bardzo bogatą ofertę odmianową kukurydzy oraz sorga. W roku bieżącym w kolekcji umieściliśmy 47 odmian kukurydzy  różnych grup wczesności. O szczegółowym programie Dnia Kukurydzy powiadomimy wszystkich w specjalnym komunikacie następnego numeru Informatora, a także przez sołtysów i za pomocą ogłoszeń plakatowych. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                     Stanisław  Szwejka

KM „TRUCHCKI” ŁUBIANKA ZAPRASZA

Po raz kolejny serdecznie zapraszam wszystkich chętnych w wieku od 13 lat do uczestnictwa we wspólnych treningach odbywających się obecnie w Zamku Bierzgłowskim. Spotkania odbywają się przed murami zamku warownego. Treningi rozpoczynają się o godz. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />18.00 w każdy czwartek. Każdy trening rozpoczyna się od biegu, w bardzo wolnym tempie. Każdy według własnych możliwości dobiera dystans biegu. Trasa treningu wiedzie przez malownicze tereny leśne z Zamku Bierzgłowskim. Z satysfakcja podaję, że grupa osób przychodzących na treningi ciągle rośnie i obecnie na treningi regularnie uczęszcza ok. 30 osób. Osoba prowadząca Andrzej Sierocki tel. 0502559123<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Andrzej Sierocki

GOPS INFORMUJE

Podobnie jak w miesiącu maju 2006r.,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance we współpracy z „Caritas” Diecezji Toruńskiej, organizuje w  sierpniu pomoc żywnościową dla mieszkańców Gminy Łubianka. Zakwalifikowane będą osoby i rodziny, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 474 zł ( dochód z <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 ha przeliczeniowego = 194 zł ). Ze względu na zmianę kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z wyżej wymienionej pomocy  ( z 580 zł na 474 zł ), wprowadzonego przez „Caritas”, prosimy osoby zainteresowane, o  złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance wraz z wymaganymi zaświadczeniami o dochodach netto za m-c czerwiec 2006 r. oraz nr PESEL wszystkich członków w rodzinie do końca lipca.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Janusz Brzoska

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

I Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboyów w Piłce Nożnej

I Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboyów w Piłce Nożnej przeszły do historii. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn – Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Pigża i Zamek Bierzgłowski. Zawodnicy według regulaminu musieli mieć ukończone minimum 35 lat. Pierwszą cześć zawodów rozegrano w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów turnieju. Właśnie mecze półfinałowe: Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski i Pigża - Biskupice dostarczyły licznie zgromadzonym kibicom największych emocji. Po wyrównanych pojedynkach w regulaminowym czasie gry zakończone zostały seriami rzutów karnych. Lepszą odporność psychiczną i pewność w wykonywaniu „jedenastek” zaprezentowały drużyny Zamku Bierzgłowskiego oraz  Pigży i to one awansowały do wielkiego finału. W finale Zamek Bierzgłowski pokonał Pigżę 3:1 i został I Mistrzem Gminy Łubianka Oldboyów w Piłce Nożnej. Mecz o trzecie miejsce ku wielkiej uciesze miejscowych kibiców zakończył się zwycięstwem gospodarzy – Bierzgłowa, pokonali w nim Biskupice 1:0. Miejsce piąte zajęło Brąchnowo a szóste Dębiny. Mistrzowie – Zamek Bierzgłowski zagrali w składzie: Pietrykowski Marian, Zalewski Zbigniew, Iwicki Paweł, Iwicki Adam, Grącki Jan, Jakubczak Jacek, Kamiński Andrzej, Wszelaki Henryk. Wicemistrzowie- Pigża: Neulitz Jacek, Kościelski Bogdan, Iwanek Paweł, Neulitz Tomasz, Sałach Robert, Zieliński Mirosław, Tarczykowski Grzegorz, Kozieł Krzysztof, Łobodziński Jarosław. III miejsce Bierzgłowo: Malec Roman, Sadowski Janusz, Bałos Edward, Kroskowski Zdzisław, Wróbel Wiesław, Sadurski Krzysztof, Iwicki Jerzy, Walter Bogumił, Tchorzewski Jacek, Janowski Sławomir, Bałos Sylwester, Walter Marek. Mistrzostwa okazały się strzałem w dziesiątkę. Były okazją dla zawodników by się spotkać na boisku, niejednokrotnie  po kilku latach rozbratu z piłką nożną, i nie lada gratką dla kilkuset kibiców, którzy szczelnym kordonem otoczyli płytę boiska oglądając rozgrywane na wysokim poziomie zawody. Impreza na pewno będzie miała swoją kontynuację i na stałe wejdzie do kalendarza imprez organizowanych przez Centrum Kultury – apelujemy więc,  by sołectwa, które nie wzięły udziału w tegorocznej edycji, wzięły udział w edycji przyszłorocznej. Dziękujemy panu Rafałowi Cieślakowi za sędziowanie w turnieju i panu Januszowi Brzosce za pomoc medyczną.

Gminne Rozgrywki Piłkarskie

Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć drużyn – Bierzgłowo, Bierzgłowo II, Brąchnowo, Dębiny, Przeczno, OSP Przeczno, Łubianka, Pigża, Wybczyk i Drużyna 40 plus. Po eliminacjach w grupach półfinałowych 10 i 11 czerwca do turnieju finałowego 25 czerwca zakwalifikowały się cztery drużyny: Przeczno, Brąchnowo, Pigża i Dębiny. Turniej finałowy rozegrano systemem każdy z  każdym. Wyniki meczów: Pigża – Przeczno 4:0; Dębiny – Brąchnowo 4:1; Pigża – Dębiny 2:4; Brąchnowo – Przeczno 2:2; Pigza – Brachnowo 5:0; Przeczno – Dębiny 3:2. Ostateczna kolejność: I miejsce Dębiny, II miejsce Pigża, III Przeczno, IV miejsce Brąchnowo. Skład zwycięskiego zespołu: Barnat Marcin – kapitan, Kardas Paweł, Kryczka Marcin, Kryczka Piotr, Kuk Łukasz, Lasek Krzysztof, Marszałkowski Jarosław, Marszałkowski Tomasz, Surowiec Szymon. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami. Wszystkie fazy turnieju rozegrano na boisku w Bierzgłowie.

Najpiękniejsze Ogrody Gminy Łubianka

Tytuł Najpiękniejszego Ogrodu  Gminy Łubianka 2006 otrzymał ogród, którego właścicielem jest pan Olgierd Jonatowski z Brąchnowa. Ogród pana Olgierda wyróżniał się obszernym terenem, piękną aranżacją ogrodu i  różnorodnością drzewek i krzewów. II miejsce w konkursie zajęli państwo Dembek z Dębin - w tym przypadku imponujący okazał się obszerny, zadbany trawnik otoczony mnóstwem ozdobnych drzewek oraz dopełniające całość wspaniałe miejsce rekreacji i wypoczynku  znajdujące się przy oczku wodnym. III miejsce w konkursie zdobył ogród państwa Rokicińskich z Warszewic – tu komisja miała okazję podziwiać różnorodność pięknych roślin, zadbany trawnik, wszystko na imponującym rozmiarowo obszarze. Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia: państwu Rogalskim z Łubianki za „zaangażowanie i różnorodność roślin i ozdób w ogrodzie”, pani Alinie Włoch z Łubianki za „oryginalny pomysł na piękny ogród”, pani Barbarze Treiderowskiej za „przestrzeń i architekturę ogrodu”, pani Krystynie Kasprowicz z Pigży za „kompozycję roślin i estetykę ogrodu”, pani Krystynie Wilczek z Łubianki za „pomysł na funkcjonalny ogród i piękne kwiaty”. Wszystkim  serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród dnia 30 lipca, podczas Festynu Rodzinnego.

VII Festyn Rodzinny

30 lipca (niedziela) zapraszamy mieszkańców gminy na VII Festyn Rodzinny. Tym razem impreza odbędzie się na boisku w Dębinach. Główną część programu wypełni rywalizacja o Rodzinę Roku 2006 w Gminie Łubianka – tytułu będą bronić państwo Kościelscy z Pigży. Ponadto występy artystyczne, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, kiełbaski z grill’a. Swoje prace zaprezentuje również klub rękodzieła działający przy Centrum Kultury. Dla uczestników zaplanowaliśmy kilka wszechstronnych konkurencji, które wyłonią najlepszą rodzinę. W poprzednich latach uczestnicy rywalizowali w sztafecie czynności domowych, konkursie sprawdzającym znajomość siebie nawzajem, przeciąganiu liny, rzutach do kosza, konkursie wiedzowym. Rodziny do turnieju można zgłaszać osobiście w Centrum Kultury, telefonicznie pod numerem telefonu 678-86-98 oraz w dniu Festynu do godz. 14.30. Rodzina – uczestnik turnieju powinna liczyć co najmniej 3 osoby oraz reprezentować przynajmniej dwa pokolenia. Do zobaczenia na Festynie!

IV Turniej Sołectw  

27 sierpnia w Pigży odbędzie się Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o najlepsze sołectwo w gminie. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację IV Turnieju Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5990 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody dla sołectw (każde sołectwo biorące udział w turnieju otrzyma zestaw rekreacyjny): puchary, medale, atrakcje dla dzieci, kiełbaskę i zabawę taneczną. Ponadto najlepsze sołectwa otrzymają pieniądze do budżetów wiejskich w 2007 roku. W poprzednich latach zbierano punkty w następujących konkurencjach: slalom rowerowy, sztafeta biegowa 4x1km, rzut jajem, przeciąganie liny, rzuty karne kobiet, slalom piłkarski, skoki w workach, konkurs wiedzowy, rzut „gumiakiem”, turniej szachowy. Na końcową klasyfikację składają się punkty wywalczone w poszczególnych konkurencjach. Do walki staną zapewne wszystkie sołectwa w gminie Łubianka – Bierzgłowo, Biskupice Brąchnowo, Warszewice Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, Pigża i Łubianka. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. O obiektywny arbitraż na miejscu dba kolegium sędziowskie złożone z przedstawicieli każdego sołectwa biorącego udział w turnieju, które rozstrzygać będzie  najbardziej kontrowersyjne sytuacje. Zachęcamy by w turnieju uczestniczyły wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowy regulamin tegorocznego zawodów trafi do sołtysów w drugiej połowie lipca.

   

      Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski     

PLAN WAKACJI 2006 Z CENTRUM KULTURY

Propozycja na wakacje 2006 skierowana jest do dzieci i młodzieży z Gminy Łubianka. Tak jak w latach poprzednich odbywać się będą różnorodne zajęcia zorganizowane w miejscowościach naszej gminy. Cały program ma formę półkolonii letnich. Celem akcji jest atrakcyjne i wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży na wsi, promocja i animacja kultury oraz zapewnienie młodym mieszkańcom Gminy Łubianka bezpieczeństwa w okresie żniwnym. Program zorganizowany jest przez Centrum Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”, Świetlicę Terapeutyczną, Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z Filią w Dębinach. Niektóre propozycje są częściowo odpłatne (wycieczki). W poniżej przedstawionym planie na wakacje poszczególne dni oznaczają:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

SPORTOWE PONIEDZIAŁKI (wakacyjna liga piłki nożnej w kategorii wiekowej szkoła podstawowa i gimnazjum. Zapraszamy do udziału drużyny 6-cio osobowe - również dziewczęta. Na ligę składać będzie się 5 turniejów rozgrywanych w wakacyjne poniedziałki począwszy od 17 .07.

ZABAWOWE WTORKI (różnorodne zajęcia, które mają na celu dobrą zabawę: gry zespołowe, towarzyskie, konkurencje sportowe, ognisko, wspólne przygotowanie posiłków itp.)

WYCIECZKOWE ŚRODY(jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży z Gminy Łubianka - szczegóły na plakatach)

INTEGRACYJNE CZWARTKI (zorganizowane zajęcia integracyjne pomiędzy grupami dzieci plus wiele atrakcji m.in..: zabawy plastyczne oraz NOCOWANKI.

PLENEROWE PIĄTKI (atrakcyjne warsztaty artystyczne, podchody, wycieczki rowerowe)

ZAPRASZAMY TAKŻE:

1)      Na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej, które odbywają się na małej sali Centrum Kultury w Łubiance codziennie od 11.00 do 15.00 z wyjątkiem dni wycieczkowych- zajęcia prowadzi pani Beata Prowadzisz.

2)      Do czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej codziennie w poniedziałki, wtorki i czwartki od 13.00 do 18.00; środy i piątki od 12.00 do 15.00.

3)      Na wakacje z książką we wtorki i czwartki od 13.00 do 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Szczegółowy plan wakacji:

1)      05.07.WYCIECZKOWA ŚRODA – wyjazd nad jezioro do Zalesia (koszt 4 zł., zbiórka o 9.00; planowany powrót godz. 14.30 – 15.00)

I TYDZIEŃ

2)       10.07. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK  - Turniej tenisa stołowego w Łubiance,

3)      11.07. ZABAWOWY WTOREK –zabawy i konkursy

w Łubiance,

4)      12.07. WYCIECZKOWA ŚRODA, wyjazd do Zalesia (koszt 4 zł., zbiórka o 9.00; planowany powrót godz. 14.30 – 15.00),

5)      13.07.  INTEGRACYJNE CZWARTKI – zabawy plastyczne w Łubiance,

6)      14.07. PLENEROWE PIĄTKI – wycieczka rowerowa do Zamku Bierzgłowskiego,             

(zbiórka o 11.00; powrót ok. 15.00,; uczestnicy zobowiązani są posiadać sprawny rower, napój chłodzący, nakrycie głowy),

    II TYDZIEŃ

7)      17.07. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK w Brąchnowie (początek godz.11.00),

8)      18.07. ZABAWOWY WTOREK – ognisko i konkursy w Pigży ( godz.16.00),

9)      19.07. WYCIECZKOWA ŚRODA – wyjazd do Sopotu (koszt 15 zł, szczegóły na plakacie),

10)  20.07. INTEGRACYJNE CZWARTKI –NOCOWANKA MINI PLAYBACK SHOW (godz.19.00 wieczorem   do 8.00 rano),

11)  21.07.  PLENEROWE PIĄTKI – wycieczka rowerowa do Wybcza (zbiórka o 11.00; powrót ok. 15.00,; uczestnicy zobowiązani są posiadać sprawny rower, napój chłodzący, nakrycie głowy),

III TYDZIEŃ

12)   24.07. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK w Bierzgłowie,

13)    25.07. ZABAWOWY WTOREK – wakacyjne szaleństwo w Wybczu (godz. 11.00),

14)   26.07. WYCIECZKOWA ŚRODA – wyjazd do lasu na Barbarkę, podchody, ognisko, sport itp. (szczegóły na plakacie),

15)   27.07. INTEGRACYJNE CZWARTKI – zabawy plastyczne w Łubiance,

16)   28.07. PLENEROWE PIĄTKI- podchody w  Łubiance,

      IV TYDZIEŃ

17)  31. 07. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK w Dębinach;

18)  01.08. ZABAWOWY WTOREK – Zamek Bierzgłowski,

19)  02.08. WYCIECZKOWA ŚRODA – wyjazd nad morze (szczegóły na plakatach),

20)  03.08. INTEGRACYJNY CZWARTEK – w Łubiance, nocowanka kabaretowa (uczestnicy przygotowują parodię reklamy, śmieszny kawał i kabaret w zespole),

21)  04.08. PLENEROWY PIĄTEK – wyjazd do Zalesia,

V TYDZIEŃ

22)  07.08. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK – w Wybczu,

23)  08.08. ZABAWOWY WTOREK – Warszewice, konkursy, grill itp. (godz. 11.00),

24)  09.08. WYCIECZKOWA ŚRODA – wyjazd do Torunia (kino , schronisko dla zwierząt, zwiedzanie miasta),

25)  10.08. INTEGRACYJNY CZWARTEK – wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych,

26)  11.08. PLENEROWY PIĄTEK –  Łubianka,

VI TYDZIEŃ

27)  14.08. SPORTOWY PONIEDZIAŁEK – boisko w Łubiance pod lasem,

28)  16.08 WYCIECZKOWA ŚRODA- ( wyjazd będzie ustalony później, według potrzeb),

29)  17.08 INTEGRACYJNY CZWARTEK – Dębiny (godz. 11.00),

30)  18.08. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU WAKACYJNEGO – boisko w Bierzgłowie.

Więcej informacji pod numerem tel.  (056) 678-86-98.

                       

                      Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski 

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️