Informator Gminny - Nr 11/2004 (124)

INFORMATOR GMINNY
Nr 11/2004 (nr kolejny 124)
Łubianka, dnia 19 listopada 2004 r.
WIADOMOŚCI Z BRUKSELI

W dniach 17 i 18 listopada 2004 r. odbyła się w Brukseli 57 Sesja Plenarna Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W obradach uczestniczył członek Komitetu, wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała. Porządek sesji obejmował 24 punkty oraz uroczyste posiedzenie z okazji jubileuszu 10 - lecia Komitetu Regionów. W porządku posiedzenia znajdowało się m.in. przyjęcie opinii w sprawach:
1. Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.
2. Samorządu lokalnego i regionalnego w Rosji w kontekście  rozwoju współpracy między Unią Europejską a Rosją.
3. Europejskiego Planu Działania na rzecz ekologicznej żywności i rolnictwa ekologicznego.
4. Partnerstwa publiczno - prywatnego w prawie wspólnotowym w zakresie zamówień publicznych i koncesji.
5. Planu działania na rzecz europejskiego obszaru e-zdrowia (medycyna online)
6. Programu "Młodzież w akcji" na lata 2007 - 2013.
7. Wzmacniania partnerstwa z regionami peryferyjnymi.
8. Szybkich połączeń w Europie, narodowych strategii w zakresie usług szerokopasmowych.
9. Planu działania e-Europa 2005, aktualizacja.
Obrady sesji odbywały się w głównym budynku Parlamentu Europejskiego. Przed obradami odbyło się także spotkanie narodowej delegacji RP, którego celem było omówienie zasad współpracy w Komitecie Regionów oraz wymiana informacji o potrzebach i możliwościach w zakresie pomocy technicznej. Poszczególne opinie przyjęte w ramach porządku obrad sesji zawierają m.in.:
Zdaniem Komitetu Regionów Traktat Konstytucyjny:
* zapewnia konstytucyjne podstawy dla poszanowania zasady pomocniczości wyrażającej się uznaniem znaczenia podejmowania decyzji w Unii na poziomie najbliższym obywatelowi,
* ustanawia wyraźne powiązanie pomiędzy koordynacją polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia,
* włącza do Traktatu tekst Karty Praw Podstawowych zapewniając w ten sposób obywatelom większą jasność i pewność praw związanych z obywatelstwem,
* utrzymuje w wielu dziedzinach veto narodowe (KR stwierdza, że będzie to niepotrzebną przeszkodą w efektywnym podejmowaniu decyzji, a autor tego raportu przyjmuje te regulacje jako zasadne poszanowanie suwerenności narodowej),
* słusznie włącza KR do procedury kontrolnej ex post stosowania zasady pomocniczości,
Ponadto w świetle treści Traktatu Komitet Regionów:
* domaga się ulepszonych, bezpośrednich konsultacji na szczeblu krajowym pomiędzy parlamentami narodowymi a
władzami regionalnymi i lokalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie ustawodawstwa unijnego,
* przyjmuje z zadowoleniem nałożony w Traktacie na Komisję Europejską obowiązek wstępnej oceny finansowych i administracyjnych konsekwencji składanych przez nią projektów legislacyjnych i uważa, że musi ona obejmować ocenę konsekwencji projektów dla władz lokalnych i regionalnych,
* odnotowuje z zadowoleniem, że do dziedzin, w których Unia może prowadzić działania wspierające, koordynujące i uzupełniające zaliczono także takie dziedziny jak sport, turystyka i obrona cywilna,
W zakresie Komunikatu dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie "Europejskiego planu działania na rzecz żywności i rolnictwa ekologicznego" Komitet Regionów m.in.:
* podkreśla, że produkcja ekologiczna ma istotne znaczenie na poziomie lokalnym i regionalnym i że władze regionalne mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu celów określonych w komunikacie,
* podkreśla istotne znaczenie promocji rynkowej i podnoszenia u konsumentów świadomości istnienia i przydatności produktów ekologicznych oczekując, że UE będzie również uczestniczyć w finansowaniu tych kampanii. Finansowanie kampanii musi być tak organizowane, aby drobni wytwórcy i MŚP działające w sektorze żywności mieli również szansę na uczestnictwo,
* przyjmuje, że logo rolnictwa ekologicznego UE powinno być uzupełniane o informacje nt. regionalnego pochodzenia produktów,
* stwierdza potrzebę zharmonizowania standardów ekologicznych zdrowej żywności,
* stwierdza, że rolnictwu i produkcji ekologicznej winno być przypisane  większe znaczenie przy finansowaniu w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.
W zakresie programu "Młodzież w akcji" na lata 2007 - 2013 KR m.in.:
* aprobuje poszerzenie zaliczania do grupy młodzieżowej z obecnego przedziału wiekowego 15 - 25 na 13 - 30 lat,
* zgadza się, aby na szczeblu krajowym państwa były zobowiązane do uznawania doświadczenia zawodowego nabytego przez młodzież podczas wolontariatu,
* podkreśla, że podczas realizacji programu należy uwzględniać specyficzne uwarunkowania narodowe w poszczególnych krajach.
W zakresie Komunikatu w sprawie "Szybkie łącza dla Europy: krajowe strategie łącz szerokopasmowych" KR m.in. zaleca, aby Komisja Europejska położyła większy nacisk na wdrożenie przepisów w zakresie; nadzoru i umacniania konkurencji odnośnie infrastruktury współdzielonej na zasadzie niedyskryminacji i równych kosztów dla wszystkich operatorów lub dostawców usług oraz obniżenia przez krajowe organy regulacyjne dla wyboru częstotliwości (stały dostęp bezprzewodowy) wysokości opłat licencyjnych dla obszarów wiejskich.
Osoby, które są zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami z realizacji porządku obrad sesji zachęcam do odwiedzenia stron internetowych Związku Gmin Wiejskich RP, na których znajduje się raport autora tego artykułu z uczestnictwa w obradach, adres: www.zgwrp.org.pl

Jerzy Zająkała

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętym Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przypominamy, że m.in. zamiast wymaganego dotychczas załącznika, którym był wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wystarczy zaświadczenie o niesprzeczności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zaświadczenie takie wydaje Referat Gospodarki Przestrzennej, Zamówień, Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Łubiance.  Przepis ten obowiązywać będzie do 31 grudnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że kompletne wnioski o przystąpienie do programu zalesieniowego wpisanego do PROW należy składać do dnia 31 grudnia 2004 r. Od 2005 r. obowiązującym terminem do składania w/w wniosków będzie: 1 czerwca - 15 lipca.

Tadeusz Wierzbowski

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ cz. VII : POMOC FINANSOWA NA WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

W miesiącu grudniu br. uruchomione zostanie Działanie pomocowe pn. "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" wchodzące w skład Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), na które w okresie 2004 - 2006 przeznaczono kwotę 376,3 mln € pochodzącą z budżetu UE w 80 % i budżetu polskiego 20 %. Kwotę tę podzielono na lata: 2004 r. - 91,3 mln €, 2005 r. - 127,5 mln €, 2006 r. - 157,5 mln €.
Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych polega na wypłacie premii przez okres 5 lat w wysokości stanowiącej równowartość 1250 € rocznie (tj. ok. 5500 zł).
Celem działania jest zapewnienie przejściowego wsparcia finansowego niewielkim gospodarstwom i zwiększenie ich możliwości inwestycyjnych, a w konsekwencji osiągnięcie żywotności ekonomicznej gospodarstwa.
Beneficjentami tego Działania może być producent rolny, będący osobą fizyczną, prowadzący gospodarstwo rolne, które jest jego własnością lub własnością jego małżonka i odpowiadające definicji gospodarstwa niskotowarowego, tj. osiągające wielkość ekonomiczną produkcji w granicach od 2 do 4 ESU. Wielkość tę osiąganą  we własnym gospodarstwie rolnym można wyliczyć, m.in. w Referacie Rolnictwa UG w Łubiance podając strukturę zasiewów oraz stan posiadania inwentarza żywego z ostatniego roku.
Pomoc w ramach tego Działania może być przyznana, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:
* wnioskodawca prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą w niskotowarowym gospodarstwie rolnym, tj. w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej produkcji (mierzonej w wysokości standardowej nadwyżki bezpośredniej), co najmniej 2 ESU i nie więcej niż 4 ESU.
* wnioskodawca przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc prowadził gospodarstwo rolne, którego ma dotyczyć ta pomoc albo też został właścicielem tego gospodarstwa w drodze dziedziczenia ustawowego lub w ramach renty strukturalnej,
* wnioskodawca przedstawił wniosek o pomoc wraz z planem rozwoju gospodarstwa,
* pomoc finansowa w ramach tego Działania może wspierać w gospodarstwach rolnych przedsięwzięcia związane zarówno z sektorem rolnym lub z inną działalnością na obszarach wiejskich,
* warunkiem wypłaty pomocy w czwartym i piątym roku od przyznania pomocy jest osiągnięcie deklarowanych celów cząstkowych planu rozwoju gospodarstwa. Powinny one być związane z głównym celem restrukturyzacji gospodarstwa i zbieżne z zamierzeniami właściciela gospodarstwa. Mogą nimi być np.:
- uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej,
- przystąpienie do grupy lub organizacji producentów,
- zakup lub dzierżawa gruntów,
- zakup zwierząt,
- ukończenie szkolenia w zakresie dobrej praktyki rolniczej lub ekonomiki gospodarstwa,
- udział w programie rolnośrodowiskowym,
- przejście na system opodatkowania VAT na zasadach ogólnych,
- podpisanie umowy na realizację planowanych inwestycji lub ich części w ramach działań SPO,
- osiągnięcie w okresie pobierania premii udokumentowanej rocznej wartości sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa na poziomie co najmniej 20.000 zł,
- zakończenie lub zaawansowanie inwestycji zaplanowanej w planie rozwoju gospodarstwa.
Odpowiedni wniosek trzeba będzie złożyć po uruchomieniu Działania pn. "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" w Biurze Powiatowym ARiMR wraz z załącznikami, którymi są:
* dowód prowadzenia działalności rolniczej (zaświadczenie UG o nie zaleganiu z podatkiem rolnym),
* dokument potwierdzający okres prowadzenia gospodarstwa rolnego,
* plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan),
* pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia. Decyzja o przyznaniu płatności zostanie wydana po złożeniu kompletnego wniosku.

Tadeusz Wierzbowski

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125) przedsiębiorcy mają obowiązek uzupełnienia informacji zawartych we wpisie do dnia 31 grudnia 2004 r. (wniosek nie podlega opłacie)
Uzupełnienie dotyczy numeru PESEL oraz przedmiotu działalności określonego wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Uzupełnienie złożone po w/w terminie będzie uznane jako zgłoszenie zmiany wpisu, które będzie podlegać opłacie w wys. 50 zł.
Przypominam również o obowiązku uporządkowania wpisów "małżeńskich" do dnia 21 lutego 2005 r. Małżonkowie, którzy figurują na wspólnym wpisie zobowiązani są do złożenia wniosku o zmianę tego wpisu (wniosek nie podlega opłacie). Wniosek powinien wskazywać, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Zgodnie ze wskazaniem we wniosku, w dotychczasowym wpisie usuwa się dane jednego z małżonków. Jeżeli drugi jest również przedsiębiorcą, to wpisuje się go pod nowym numerem z pierwotną datą rozpoczęcia działalności. Wniosek powinien zawierać informację o umowie spółki cywilnej między małżonkami, jeżeli została zawarta. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, organ ewidencyjny w terminie do dnia 31.12.2005 r. dokona wykreślenia wspólnego wpisu z ewidencji.

Marzenna Klusek

ĆWICZENIA GZKR

W dniu 06.10.2004 r. w obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łubiance odbyły się ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego (GZRK), w zakresie likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego w placówce oświatowej. Uczestnikami ćwiczeń byli Dyrektorzy szkół z ternu gminy, przedstawiciel Posterunku Policji w Łubiance, drużyna OSP Łubianka, pracownicy GOZ sp. z o.o. w Łubiance oraz przedstawiciele GZRK w osobach Wójta Gminy wraz z Szefem i Z-cą szefa GZRK w Łubiance. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur w sytuacjach zagrożenia przewidzianych do wykonania przez dyrektorów szkól na terenie gminy.
Ćwiczenie przebiegało w następujący sposób: Pracownik szkoły powiadomił Dyrektora szkoły o fakcie rozsypania w obiekcie nieznanej substancji powodującej duszności i łzawienie. Dyrektor podjął decyzję o przerwaniu zajęć lekcyjnych i ewakuacji dzieci na boisko szkolne oraz powiadomił o zdarzeniu Wójta Gminy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), Policję OSP i GOZ w Łubiance. Przybyły na miejsce zdarzenia Inspektor Sanitarny zleca OSP podjęcie próbki substancji. Po zbadaniu środka Inspektor Sanitarny zarządza dezynfekcję pomieszczeń, którą wykonują członkowie OSP oraz podejmuje decyzję o konieczności zawieszenia zajęć na okres 3 dni. W międzyczasie pracownicy GOZ oraz członkowie OSP udzielają pomocy medycznej dzieciom poszkodowanym w zdarzeniu. Po zakończeniu ćwiczenia, omówienia i podsumowania dokonał Wójt Gminy. Powyższe ćwiczenie było jedynie pozorowanym zdarzeniem, które nie zaistniało w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę zdarzenia, które miały miejsce ostatnio w Osetii Pn. jest uzasadniona  celowość prowadzenia takich ćwiczeń.

Wiesław Majcherek, Piotr Skiba

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

VIII Bieg Niepodległości
Dużym sukcesem zakończył się VIII Bieg Niepodległości. Zarówno w biegu głównym jak i w biegach dziecięcych i młodzieżowych zanotowano rekordy frekwencji. W biegu głównym rekord frekwencji z zeszłego roku został poprawiony aż o 110 osób! Malowniczą trasę z Łubianki przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowki do Pigży pokonało 260-ciu zawodników i zawodniczek. Na ten sukces zapracowały z pewnością wcześniejsze edycje Biegów Niepodległości i Biegów Samorządowych organizowanych na terenie gminy Łubianka. Rywalizacja sportowa przebiegała pod dyktando zawodników już przed startem typowanych do zwycięstwa -Białorusina Vladzimira Dukhovicza zwycięzcy z 2001roku, Marka Wojtasa z Tucholi zwycięzcy z lat 2002-2003 i Krzysztofa Bartkiewicza z Torunia najlepszego w mijającym sezonie maratończyka regionu. Faworyci nie zawiedli i w/w kolejności stawili się na mecie. Wyniki w pozostałych kategoriach: - generalna kobiet:   I miejsce Marta Szenk z Bydgoszczy, II miejsce Agnieszka Wiśniewska z Wąbrzeźna, III miejsce Anna Arseniak z Górska; rekreacyjna: I m. Marek Gajewski z Grębocina, II m. Grzegorz Jonatowski z Unisławia, III m. Andrzej Podlasiński z Pigży; wiekowa do 29 lat: I m. Krzysztof Bartkiewicz z Torunia, II m. Damian Piesik z Dąbrowy Chełmińskiej, III m. Dariusz Wrzesiński z Golubia Dobrzynia; wiekowa do 39 lat: I m. Vladzimir Dukhovich z Mińska, II m. Marek Wojtas z Tucholi, III m. Jacek Szulc ze Stolna; wiekowa do 49 lat: I m. Marek Dzięgielewski z Służewa, II m. Eugeniusz Suchomski z Laskowic Pomorskich, III m. Krzysztof Sobieraj z Dobrzejewic; wiekowa do 59 lat: I m. Stefan Kamiński z Torunia, II m. Ryszard Dembkowski z Torunia, III m. Mieczysław Kociucki z Małej Nieszawki; wiekowa od 60 lat: I m. Kazimierz Leśniewski z Włocławka, II m. Zdzisław Mielcarek z Bydgoszczy, III m. Henryk Witt z Torunia; mieszkańcy gminy Łubianka (kobiety): I m. Dorota Szumska z Wybczyka, II m. Marta Staniszewska z Łubianki, III m. Lidka Gut z Pigży; mieszkańcy gminy Łubianka (mężczyźni): I. m. Mariusz Trzeciak z Pigży, II m. Mateusz Neulitz z Pigży, III m. Kamil Klejbach z Pigży. Przyznano również nagrody specjalne w kategoriach najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu - otrzymali je odpowiednio 3-letnia Patrycja Trzeciak z Pigży i 81-letni Jerzy Prejzner z Torunia.
W biegach dziecięcych najlepszymi okazali się: w kategorii do 6 lat (dziewczęta): I m. Marta Kocieniewska Bruki Unisławskie, II m. Magdalena Kochańska Przysiek,  III m. Emilia Strzyżewska Toruń; w kategorii do 6 lat (chłopcy): I m. Eryk Piński Pigża, II m. Mateusz Burzacki Lubowitz, III m. Dawid Santorek Pigża, w kategorii 7-9 lat (dziewczęta): I m. Emilia Burzacka Lubowitz, II m. Milena Witkowska Pigża, III m. Izabela Leśniak Bruki Unisławskie; w kategorii 7-9 lat (chłopcy): I m. Radek Poczwardowski Skrwilno, II m P. Kaniewski Bruki Unisławskie, III m. Eryk Sałach Pigża; w kategorii 10-12 lat (dziewczęta): I m. Małgorzata Kierznowska Kołobrzeg, II m. Alicja Michalczak Barcin, III m. Magdalena Krzemiński Bruki Unisławskie; w kategorii 10-12 (chłopcy) : I m. Mateusz Kuk  Wybcz, II m. Adam Krzemiński Bruki Unisławskie, III m. Przemek Poszytek Przeczno; w kategorii 13-15 (dziewczęta): I m. Monika Siergiej Kowalewo Pomorskie, II m. Kamila Witkowska Kowalewo Pomorskie, III m. Dorota Lękiert Stolno; w kategorii 13-15 lat (chłopcy): I m. Damian Kabat Bydgoszcz, II m. Łukasz Małek Toruń, III m. Patryk Witkowski Pigża.         
Sponsorami VIII Biegu Niepodległości w Łubiance byli: Zakład Energetyczny Rejon Toruń; Zakład Ogólnobudowlany Łubianka Bernard Kowalski; "Rancho" Łubianka Anna i Sławomir Okoń; Firma "Romięs" Chełmno; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Piotr Góranowski; Firma "AG-Mar" Łubianka Marcin Myśliński; Zakład Organizacji i Realizacji Procesów Inwestycyjnych "Zorpi" z Torunia; "Ama" Łubianka Marek Prowadzisz i Antoni Wiligalski; "Mar-Pol" Toruń Jacek Marcinkowski; Toruńska Korporacja Autobusowa Sp. z o.o. "Alinia" Toruń; Firma "Wrzos" Łubianka Roman Blachowski; Firma "Fresh" Toruń; Firma Budowlana Waldemar Lewandowski Brąchnowo; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jaku" Jakub Górski; Firma "Ad-Pol" Toruń Leszek Szyplik; Nadzory Budowlane-Wyceny Usługi Remontowo- Budowlane Andrzej Kurasz Złotoria; Firma "Mardark" Marcin Banasik; Firma "Znicz" w Łubiance; Piekarnia Chełmża Mariusz Patalon; Firma "Solo" Tuchola Tomasz Koczyński; Sklep Spożywczo- Przemysłowy Łubianka Aneta Krajewska; Sklep Spożywczo - Przemysłowy Warszewice Jan Porczek; Firma Handlowo- Usługowa Łubianka Eugeniusz Tchorzewski; Bank Spółdzielczy odział w Łubiance; Firma "Trans Tom" Tomasz Szczepański; Firma "Redis" Toruń Lidia Janicka, Witold Kantorski; Firma "Tank"  Toruń Wiesław Kończalski; Firma Handlowo - Usługowa Adam Finc; Firma "Tioman" z Torunia Grzegorz Kończalski.
Organizatorzy Biegu składają serdeczne podziękowania za wkład w organizację imprezy.
Zaczęli obiecująco
Od zwycięstwa rozpoczęli sezon 2004/2005 szachiści CK Łubianka w A-klasie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Drużyna w składzie - Grzegorz Rabęda-kapitan, Wojciech Piórkowski, Adam Godlewski, Grzegorz Dwojacki, Wiesław Żyłkowski, Klaudia Rabęda - pokonała MGOK Mrocza 5:1. Po pierwszej kolejce szachiści z Łubianki zajmują drugie miejsce w tabeli A-klasy. Życzymy im utrzymania tej lokaty do końca rozgrywek. Kolejnym rywalem zespołu CK będzie Rotmistrz II Grudziądz. Spotkanie odbędzie się na wyjeździe 28 listopada.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
4 grudnia o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Pigży odbędzie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizacja przebiegać będzie w kilku kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). Najlepsi zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami i pucharami. Zgłoszenia przyjmowane będą w Centrum Kultury lub bezpośrednio przed zawodami. Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury w Łubiance i UKS Pigża.
Sylwester 2004
Małymi krokami zbliża się koniec roku. Tradycja nasza nakazuje uroczyście pożegnać stary rok i szampańsko powitać nowy. Jeżeli lubisz dobrze się bawić w większym gronie, przyjdź na super imprezę, która odbędzie się w Centrum Kultury w Łubiance. Do tańca przygrywać będzie fantastyczna orkiestra. Oferujemy też bogate menu i dobrą obsługę. Zaskoczymy Was efektownym wystrojem Sali. Poza tym każda para będzie miała szansę na wylosowanie nagrody, którą jest weekend w apartamencie na Zamku. Mało tego o północy będziesz świadkiem wystrzałowego pokazu fajerwerków.
Zabawa zaczyna się o godz. 20.00 i trwać będzie do białego rana. Rezerwację miejsc prosimy zgłaszać osobiście w Centrum Kultury lub telefonicznie pod numerem 678-86-98. Liczba miejsc ograniczona. Gorąco zapraszamy!
III Konkurs plastyczny
Już III rok z rzędu organizujemy bożonarodzeniowy konkurs plastyczny. Tym razem tematem będzie kartka świąteczna. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania i wykorzystanie materiałów naturalnych. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, klasy  0-3, klasy 4-6, gimnazjum. Termin zgłaszania prac do 16 grudnia. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi na spotkaniu przy "Gminnej Choince". Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione Bibliotece w Łubiance.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

ŚPIEWY PATRIOTYCZNE NA ZAMKU BIERZGŁOWSKIM

Dnia 8.11.2004 r. w kaplicy zamkowej w Zamku Bierzgłowskim odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko", nad którym Honorowy Patronat objął Biskup Toruński Andrzej Suski. W uroczystości uczestniczyli kombatanci naszej gminy, zaproszeni gości oraz rodzice występujących dzieci.
Młodzi artyści rywalizując o Puchar Wójta Gminy Łubianka, wspaniale zaprezentowali pieśni oraz piosenki o ojczyźnie. Przebrani w mundury wojskowe, powstańcze z piosenką na ustach wzruszali wszystkich, nie tylko kombatantów. Jury stanęło przed trudnym zadaniem. Oceny dokonywały panie: E. Kobyłecka - doradca metodyczny muzyki, M. Korczyńska - nauczyciel dydaktyki muzyki oraz A. Soroka - nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych i fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu.
Wyniki: w kategorii do 6 lat: I - M. Olszewska, E. Palimąka z SP Pigża, II -  K. Socha, D. Deruś, P. Janiszewski, Ł. Gładkowski z SP Warszewice, III - N. Trzpioła, A. Zagor, P. Młodzianowska z SP Łubianka. W kategorii 7 - 9 lat: I - A. Kępski, C. Zielińska, A. Finc z SP Warszewice, II - W Amtmański, K. Drozdowska, K. Przekwas, S. Janiszewska, M. Guziewicz z SP Łubianka, III - E. Polimąka, P. Bednarska, A. Stodulska, A. Jabłońska z SP Pigża. W kategorii 10 - 12 lat: I - K. Trędewicz, M. Blachowska, J. Skrobiszewska, M. Walter, M. Socha z SP Łubianka, II - K. Pierzchalska, J. Ferenc, A. Kościecha, E. Obrębska, A. Matłosz, A. Pawlikowska z SP Pigża, III - A. Mądraszewski, S. Stodulska, M. Przybyszewska, N. Znaniecka z SP Warszewice oraz wyróżnienie E. Taglewska z SP Wybcz. W kategorii 13 - 16 lat: I - A. Głębocka, K. Kwiatkowska, D. Kardas, A. Śliwińska z Gimnazjum z Łubianki, II -  M. Król, K. Kępska, J. Talarek, M. Piórkowska, K. Iwanek z Gimnazjum z Brąchnowa, III - K. Iwanek z chórkiem w/w z Gimnazjum z Brąchnowa, wyróżnienie M. Burdach, M. Rutkowska, M. Socha z Gimnazjum z Łubianki. Zwycięzcom pierwszych miejsc puchary wręczył Wójt Jerzy Zająkała.
Ponadto, kombatanci i goście wybierali piosenkę "bliską swemu sercu". Najbardziej wzruszył występ W. Amtmańskiego, K. Drozdowskiej, K. Przekwas, S. Janiszewskiej, M. Guziewicza z SP w Łubiance. Nagrodę ufundował Ks. Biskup Andrzej Suski.
Do Festiwalu uczestników przygotowywali następujący nauczyciele: A. Brzezińska, K. Bartosińska, K Kępska, G. Neulitz, W. Nowicka, M. Wiatr, K. Klimczak, M. Piórkowska, T. Głębocka.
W II części Festiwalu w Sali Rycerskiej wysłuchano wspomnień o losach wojennych naszych kombatantów,  a wprowadzenia do tematu dokonał J. Zywert nauczyciel historii. W przerwie można było podziwiać wystawę nawiązującą do Święta Niepodległości przygotowaną przez Centrum Kultury w Łubiance. W III części wszyscy zgromadzeni na Festiwalu dorośli i dzieci częstowali się smacznymi wypiekami przygotowanymi przez panie z Akcji Katolickiej z Bierzgłowa. Nad stroną techniczną oraz jakością dźwięku czuwał Z. Cywiński. O porządek i sprawny przebieg Festiwalu zadbały uczennice z zespołu "Wiolinki". Wiadomo, że przygotowanie tak dużej imprezy wymagało nakładów finansowych. Organizatorzy serdecznie dziękują: R. Cichorackiemu z Gminnej Spółdzielni, M. J. Cieślewiczom z Firmy "Znicz", D. Ładyńskiej, T. Żelazko, A. S. Krajewskim, Z. Drapiewskiemu, B. Gdula-Gwizdała z Apteki "Waleriana", J. Wakulukowi z SKR "Agromech", M. Krupskiej z Banku Spółdzielczego w Toruniu o/Łubianka, Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Firmie "Tektor" z Łubianki oraz Sołectwu Łubianka z sołtysem J. Ziółkowskim, Sołectwu Zamek Bierzgłowski z sołtysem H. Iwickim. Szczególne podziękowania kierujemy również do twórcy logo Festiwalu H. Burdacha - absolwenta Zespołu Szkół w Łubiance. Festiwal odbył się dzięki wspaniałej współpracy z H. Jaworską, Ks. R. Ponczkiem - proboszczem Parafii WNMP z Bierzgłowa, Ks. A. Kuleszą - dyrektorem Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, J. Zająkałą - Wójtem Gminy Łubianka oraz J. Żebrowskim i R. Dubickim - dyrektorami Zespołu Szkół w Łubiance.

Teresa Głębocka, Grażyna Plaskiewicz, Elżbieta Zglinicka

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️