Informator Gminny - Nr 10/2004 (123)

INFORMATOR GMINNY

Nr 10/2004 (nr kolejny 123)
Łubianka, dnia 22 października 2004 r.

MONOGRAFIA GMINY ŁUBIANKA

W październiku br. został ukończony druk monografii gminy Łubianka pt. "Gmina Łubianka. Historia i współczesność". Autorem monografii jest pan Ryszard Kowalski. Książka wydana w twardej okładce zawiera 150 stron tekstu i 32 strony kolorowych zdjęć na papierze kredowym. Tekst książki obejmuje charakterystykę ogólną gminy (środowisko naturalne, opis infrastruktury, zarys dziejów) oraz opisy historyczne 12 współczesnych sołectw gminy, w skład których - na przestrzeni dziejów - wchodziło 15 wsi, 2 przysiółki i 1 osada. Odrębnie zostały opisane dzieje 3 parafii rzymsko-katolickich oraz 2 ochotniczych straży pożarnych. Opisy obejmują okres od czasów najdawniejszych (ślady osadnictwa z epoki kamiennej) do czasów współczesnych. Wśród kolorowych zdjęć znajdujemy m.in. odciski pieczęci komtura bierzgłowskiego, królewskie dokumenty nadania wsi z XVI w., księgę kontraktów dzierżawczych z XVIII w., reprodukcje map z XVIII i XIX w., rycinę bitwy pod zamkiem bierzgłowskim z XVIII w., plan browaru z XIX w., współczesne fotografie obiektów o wartości historycznej, krajoznawczej i kulturowej oraz zdjęcia lotnicze.
W opisach historycznych występują niejednokrotnie osoby noszące nazwiska współczesne. Lektura książki pozwoli zatem nie tylko zapoznać się z historią ogólną gminy, lecz także "odkryć" kim byli nasi przodkowie sprzed kilku pokoleń. Dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej monografia będzie cenną - i oczekiwaną -  pomocą dydaktyczną. Książkę można nabyć w Urzędzie Gminy w Łubiance - cena 18 zł.

Robert Łuczak

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

RZDR Chełmża doradza w Łubiance.
Od dnia 19 października br. w każdy wtorek specjalista rejonowy RZDR w Chełmży mgr Stanisław Szwejka pełnić będzie dyżur w Urzędzie Gminy w Łubiance i udzielać porad rolnikom w zakresie problematyki ogólnorolnej.
"Zalesianie gruntów rolnych".
Rolnicy, którzy chcą skorzystać z finansowej pomocy UE w ramach Działania "Zalesianie gruntów rolnych" objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (które zostało opisane w poprzednim numerze "Informatora") będą mogli to zrobić ze względu na zmiany w przepisach o jej pozyskiwaniu. Zamiast wymaganego dotychczas załącznika, którym był wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wystarczy zaświadczenie o niesprzeczności ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zaświadczenie takie będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy w Łubiance, u p. Piotra Skiby po opublikowaniu zmian w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów.
Szkolenia dla rolników.
Szkolenia nt.: "Kwotowanie produkcji mleka (przepisy i regulacje z tym związane)" oraz "Wybrane zagadnienia z PROW i SOP" przeprowadzą pracownicy RZDR z Chełmży:
* 4 listopada br. (czwartek), godz. 10.00 w Dębinach (świetlica wiejska),
* 24 listopada br. (środa), godz. 10.00 w Biskupicach (świetlica wiejska).

Tadeusz Wierzbowski

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ cz. VI: POMOC FINANSOWA NA UŁATWIENIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM I DOSTOSOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego uruchomiono Działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom", na które przeznaczono 162,5 mln € (w tym: 130 mln z UE i 32,5 mln z budżetu polskiego). Pomoc finansowa w tym Działaniu może być przyznana rolnikowi, osobie fizycznej, który:
* jest właścicielem gospodarstwa rolnego lub
* jest dzierżawcą gospodarstwa rolnego należącego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Pomoc finansowa w ramach tego Działania udzielana jest jako bezzwrotna premia w wysokości 50.000 zł dla jednego wnioskodawcy. Forma takiej pomocy ma szereg zalet:
- pomoc finansowa wypłacana jest przed realizacją inwestycji,
- uzyskanie pomocy finansowej nie wymaga wkładu własnych środków,
- nie zostały szczegółowo określone przedsięwzięcia, na które można wydatkować uzyskaną pomoc,
- otrzymane środki pieniężne w całości lub części mogą zostać przeznaczone na wkład własny w projekt realizowany w ramach innych działań SPO.
Aby uzyskać pomoc finansową jaką jest premia dla młodych rolników, osoba ubiegająca się o nią musi spełnić kilka ściśle określonych wymagań:
a) wiek wnioskodawcy: od osiągnięcia pełnoletności do 40 lat w chwili podejmowania przez ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy,
b) okres prowadzenia gospodarstwa: staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego maksymalnie do 12 miesięcy w momencie podejmowania przez ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy,
c) kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy:
* wykształcenie rolnicze wyższe albo średnie lub
* wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły rolniczej albo w zawodzie  przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
* wykształcenie o kierunku innym niż rolniczy na poziomie wyższym albo średnim i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
* wykształcenie podstawowe albo zasadnicze zawodowe o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
Za staż pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się też okres, w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jako domownik.
d) ubezpieczenie w KRUS: w momencie składania wniosku o pomoc finansową dla  "młodego rolnika" wymagane jest ubezpieczenie w KRUS w charakterze prowadzącego gospodarstwo rolne,
e) żywotność ekonomiczna gospodarstwa: gospodarstwo uznaje się za żywotne ekonomicznie, jeżeli wielkość jego wskaźnika żywotności wynosi co najmniej 4 ESU. 1 ESU (tj. jednostka wyrażająca wielkość ekonomiczną) odpowiada standardowej nadwyżce bezpośredniej z gospodarstwa 1200 €,
f) standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny produkcji (np. pozyskiwania produktów żywnościowych) i warunków utrzymania zwierząt,
g) inne wymagania: uregulowanie na bieżąco zobowiązań podatkowych oraz składek w KRUS.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów związanych z kwalifikacjami zawodowymi, żywotnością ekonomiczną gospodarstwa, higieną produkcji, warunkami utrzymania zwierząt czy też ochroną środowiska, pomoc może być przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca uzupełni braki w czasie nie dłuższym niż 5 lat od chwili podjęcia prowadzenia gospodarstwa.
2. Działanie "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" stanowiące część Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma być uruchomione w grudniu 2004 r. i wymaga jeszcze wprowadzenia przepisów wykonawczych, ale ze względu na stosunkowo większe zainteresowanie nim rolników, jego zasady przedstawione zostają już w tym numerze "Informatora". Ma ono na celu ułatwienie dostosowań gospodarstw rolnych do standardów UE w zakresie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Przeznaczono na nie kwotę 243,4 mln € (z czego 194,3 mln € z budżetu UE) do wykorzystania w latach 2004-06. Wsparcie ma formę rocznej płatności obejmującej pokrycie kosztów inwestycji w celu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE i nie może ono przekraczać równowartości 25.000 € rocznie na gospodarstwo. Środki finansowe będą wypłacane w postaci zryczałtowanych płatności skalkulowanych na podstawie standardowych kosztów określonych dla poszczególnych przedsięwzięć. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej z tego Działania można zrealizować przedsięwzięcia w zakresie trzech standardów:
a) wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych (ochrona środowiska). Dotowaniu będą podlegać nakłady związane z budową, przebudową lub modernizacją płyt obornikowych, a także zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Dostosowanie do standardu powinno zostać wykonane w ciągu 12 lub 24 miesięcy od dnia wydania decyzji przyznającej pomoc. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna być zakończona (w przypadku Gminy  Łubianka) do dnia 25 października 2008 r.
b) dostosowanie gospodarstw produkujących mleko do standardów Unii Europejskiej pod względem zdrowia publicznego. Pomoc finansowa będzie polegała na dofinansowaniu nakładów na modernizację gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw, które posiadają nie więcej niż 30 szt. bydła mlecznego oraz otrzymały zalecenie dostosowania się od służb nadzoru weterynaryjnego dotyczące wyłącznie istniejących już budynków. Dotowaniu będą podlegały nakłady na: modernizację ścian i podłóg na stanowiskach ubojowych oraz w pomieszczeniach do przechowywania mleka, a także na modernizację systemów ubojowych, schładzalników do mleka, umywalek z podgrzewaczem wody i ujęć wody. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna być zakończona do dnia 31 grudnia 2006 r.
c) dostosowanie ferm kur niosek do standardów UE pod względem dobrostanu zwierząt. O pomoc mogą się ubiegać producenci rolni znajdujący się w wykazie ferm, którym Komisja Europejska przyznała okres przejściowy na użytkowanie posiadanych klatek bateryjnych (44 fermy).
Pomoc w ramach niniejszego Działania może być przyznana, jeśli spełnione zostaną przez beneficjenta wszystkie poniższe warunki:
* producent rolny realizuje przedsięwzięcie związane z dostosowaniem warunków produkcji rolniczej do standardów UE w ramach jednego lub kilku rodzajów pomocy opisanych w Działaniu,
* gospodarstwo, którego dotyczy określony standard jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność ekonomiczną z końcem okresu otrzymywania wsparcia,
* pomoc może być przyznana gospodarstwu, które utrzymuje co najmniej 5 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) zwierząt gospodarskich,
* pomoc może być przyznana, jeśli w gospodarstwie utrzymywana jest taka obsada zwierząt, przy której produkcja azotu w nawozach naturalnych wynosi mniej niż 170 kg/ha.

Tadeusz Wierzbowski

GROMADZENIE I USUWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW STAŁYCH

Uchwała Nr XXXI/142/97 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30.12.1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka reguluje obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gromadzenia i usuwania komunalnych odpadów stałych. Mówi ona, m.in., że:
* do utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zobowiązani są ich właściciele (§ 2),
* na właścicieli nieruchomości nałożono też obowiązek oddzielnego gromadzenia odpadów komunalnych bytowych drobnych i dużych oraz przekazywania ich do wywożenia jednostkom wywozowym (§ 4.1),
* pojemniki na odpady komunalne bytowe zapewnia właściciel nieruchomości (§ 7),
* na jedno gospodarstwo domowe powinien przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów (§ 10) .
Gospodarstwo Pomocnicze informuje wszystkich zainteresowanych, którzy we własnym zakresie chcą dokonać zakupu pojemnika na odpady komunalne (z tworzywa sztucznego - na kółkach), że istnieje możliwość jego nabycia w hurtowni "Oferta" w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej, w cenie 95,18 zł.
Pozostałym zainteresowanym oferujemy zakup pojemnika za naszym pośrednictwem. Bliższe szczegóły na ten temat można uzyskać kontaktując się z Gospodarstwem Pomocniczym UG w Łubiance bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem 678-83-86.
Zachęcamy również mieszkańców, którzy do tej pory z różnych przyczyn nie korzystali z naszej usługi - odbioru odpadów komunalnych do nawiązania z nami współpracy, która oprócz obopólnej korzyści przyczyniłaby się do znacznej poprawy stanu środowiska i estetyki naszej gminy. Obecnie koszt wywozu pojemnika (dwa razy w miesiącu) wynosi 9,63 zł brutto. 

Zbigniew Łuczyński

WSPOMNIENIE KS. JERZEGO

Zło dobrem zwyciężaj! Wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce w 20 - rocznicę śmierci.
Wielu spośród nas boleśnie wspomina  wieczór 20 października 1984 roku. W serwisie informacyjnym Telewizji Polskiej została podana informacja o zaginięciu księdza Jerzego Popiełuszki. Został on porwany dzień wcześniej niedaleko miejscowości Górsk przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Już wcześniej słyszeliśmy o aktach bezprawia wobec tego kapłana ze strony komunistycznego aparatu przemocy. Wkrótce dotarła do nas jeszcze jedna wiadomość - ta najgorsza - o jego śmierci.
Dlaczego musiał zginąć?
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14  września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu w rolniczej rodzinie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1966 - 1968 musiał odbywać zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Władze komunistyczne, wbrew umowie państwa z Kościołem z 1950 roku, starały się w ten sposób skłonić kandydatów do stanu duchownego do odejścia z drogi powołania. Kleryk - żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie swoich przekonań. Po powrocie z wojska ciężko zachorował.
28 maja 1972 roku został kapłanem. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. W posłudze pasterskiej szczególnie upodobał sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Z końcem 1978 roku został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Prowadził także konwersatorium dla studentów medycyny. To m. in. uczestnicy spotkań z nim zorganizowali - w 1979 roku - służbę medyczną w czasie I Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. 
Ostatnim miejscem posługi kapłańskiej od 20 maja 1980 roku była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. W sierpniu 1980 na prośbę robotników, z polecenia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. Popiełuszko odprawił pierwszą Mszę św. w Hucie Warszawa. Wspominał w pierwszą rocznicę tej Mszy św.: ...wiedzieliśmy wszyscy, że kroczyć do zwycięstwa w słusznej sprawie można jedynie z Bogiem. Od samego początku  zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
Zacieśniał on więzi ze światem robotniczym, a jego apostolstwo w środowisku ludzi pracy było bardzo skuteczne. Dorośli ludzie przyjmowali z jego rąk chrzest. Zaczął on odprawiać nabożeństwa za ojczyznę. Zorganizował swoistą szkołę dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale też pomagał zdobywać wiedzę z różnych dziedzin - historii Polski i literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych. Do ich prowadzenia zapraszał specjalistów. Uczestnicy tych niezwykłych zajęć - robotnicy z największych warszawskich fabryk - mieli specjalne indeksy, a nawet  zdawali kolokwia.
Po wprowadzeniu stanu wojennego ksiądz Jerzy Popiełuszko organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i krzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, których aresztowano za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Od 28 lutego 1982 roku zaczął celebrować Msze Święte za Ojczyznę i wygłaszać kazania patriotyczno - religijne (było ich razem 26), w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła dokonywał moralnej oceny polskiej rzeczywistości. Sława Mszy św. odprawianych przez ks. Jerzego w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława w Warszawie dotarła też do Torunia. Pierwsza Msza św. za Ojczyznę za zgodą księdza prałata Stanisława Kardasza została odprawiona w toruńskim Kościele p. w. Matki Boskiej Zwycięskiej 16 XII 1982 roku w pierwszą rocznicę śmierci górników kopalni Wujek, brutalnie zastrzelonych przez funkcjonariuszy ZOMO, w intencji ofiar grudnia 1970 i wszystkich więźniów politycznych. Odtąd szesnastego dnia każdego miesiąca, była odprawiana Msza św. w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.
 Z inicjatywy ks. Jerzego powstała też doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się w trzecią niedzielę września. Pierwsza miała miejsce w 1983 roku. W jednym z telegramów adresowanych do zgromadzonych przed szczytem Jasnej Góry pielgrzymów Ojciec Święty napisał: Przychodzicie w pielgrzymce na Jasną Górę (...), a wprowadził Was kiedyś na ten pielgrzymi szlak ks. Jerzy Popiełuszko - bohaterski obrońca praw ludzi pracy.
Homilie księdza Jerzego Popiełuszki wyrażały głośno pragnienia Polaków czasów stanu wojennego. W naszym imieniu zanosił on błagania o wolność w Ojczyźnie, upominał się o uwięzionych i prześladowanych. Przytaczał napomnienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: Władza nie może być tyranem - a państwo nie może być zorganizowanym więzieniem.
Pouczał, że warunkiem ładu społecznego, pokoju w sumieniach, rodzinach i narodach, jest uszanowanie praw osoby ludzkiej.
Wydaje się, że skuteczność oddziaływania na społeczeństwo była solą w oku władz stanu wojennego. Stąd ich nienawiść i tajna decyzja o uciszeniu za wszelką cenę  księdza  Jerzego Popiełuszki. Dwukrotnie włamano się do jego mieszkania, nieustannie śledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do jego mieszkania ładunek wybuchowy. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy, raz został nawet aresztowany. Wszczęto przeciw niemu śledztwo w sprawie nadużywania wolności sumienia i wyznania na szkodę PRL. Media również zostały włączone w nagonkę. Szczególnie brutalne były ataki związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Obecnie jest redaktorem antykościelnego czasopisma NIE.
13 października 1984 roku na drodze z Gdańska do Warszawy dokonano pierwszego zamachu na życie księdza. Drugi zaplanowano na 19 października. Był zaproszony wtedy do Bydgoszczy, do parafii p. w. Świętych Polskich Braci Męczenników, na spotkanie modlitewne w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Zakończyło je zdanie: Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Nieopodal Torunia przebrani w milicyjne mundury funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (Grzegorz Piotrkowski, Waldemar Chmielewski, Leszek Pękala) zatrzymali samochód, którym kierował Waldemar Chrostowski. Podczas jazdy wyskoczył z pędzącego samochodu. Ten ryzykowny krok zadecydował o tym, że komuniści nie mogli ukryć zbrodni, której ofiarą padł ksiądz Jerzy. Oprawcy maltretowali go wielokrotnie i wrzucili do wody przy tamie we Włocławku. 30 października podano informację o odnalezieniu w Wiśle zwłok męczennika.
Trumnę ze zwłokami przewieziono do Kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 3 listopada odbył się pogrzeb, którym brało udział kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków i delegacji z całej Polski.
Proces morderców rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 roku. Okazało się, że władze starannie wyreżyserowały jego przebieg. Padały oszczerstwa wobec nieżyjącego Księdza, bezdusznie przyzwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania?
8 lutego 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki na etapie diecezjalnym. 3 maja 2001 roku w Watykanie nastąpiła inauguracja drugiego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki. Im więcej czasu mija od śmierci męczennika, tym bardziej oczywista staje się prawda, że nie był on działaczem społecznym czy politycznym, ale kapłanem wiernym Ewangelii. Swoim życiem ukazał, jak służyć Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie. Ten wymiar życia jest dla nas najcenniejszym testamentem.

Jacek Zywert - Klub Miłośników Ziemi Chełmińskiej
przy Centrum Kultury w Łubiance

XII BIEG SZTAFETOWY SZLAKIEM ŚMIERCI MĘCZEŃSKIEJ KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki już od dwunastu lat wpisuje się w kalendarz obchodów śmierci kapelana "Solidarności". Z Bydgoszczy przez Górsk, Toruń do tamy we Włocławku ksiądz Jerzy wyruszył w swą ostatnia drogę - drogę męczeństwa, modlitwy, miłosierdzia i wybaczenia oprawcom. Drogą męczeństwa Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, co roku, biegną uczestnicy Sztafety oddając hołd temu wielkiemu Człowiekowi, który swe życie poświęcił Bogu, Ojczyźnie i nam wszystkim. Od sześciu lat, również sztafeta z Gminy Łubianka upamiętnia w ten sposób dzieło Księdza Jerzego. W tym roku nasza gminę reprezentowali: Jerzy Zająkała, Michał Burdach, Robert Burdach, Stanisław Deruś, Andrzej Dudkiewicz, Robert Łuczak, Paweł Puczkarski i Andrzej Sierocki.

Paweł Puczkarski

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 8.11.04 o godz. 10.00 na Zamku Bierzgłowskim odbędzie się Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko".
W konkursie wezmą udział uczniowie ze szkół naszej gminy. Celem konkursu jest popularyzowanie piosenek i pieśni wojennych, powstańczych, niepodległościowych, żołnierskich, tzw. "zakazanych" śpiewanych w czasie II wojny światowej oraz pieśni o miłości do ojczyzny.
Właśnie pieśń, jest jedną z najprostszych form wyrażania uczuć i towarzyszyła przez wieki patriotom. W Komitecie Honorowym zasiądą kombatanci z terenu naszej gminy oraz zaproszeni goście.
Uczniowie w 4 kategoriach wiekowych będą rywalizować o puchar Wójta Gminy Łubianka.
Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół w Łubiance, Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, Akcja Katolicka w Bierzgłowie oraz Urząd Gminy w Łubiance.

Teresa Głębocka

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wystawa w 86-tą Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Już 86 lat mija od chwili gdy w 1918 roku, po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Chcąc uczcić kolejną rocznicę tego doniosłego wydarzenia w Centrum Kultury w Łubiance zaplanowano okolicznościową wystawę. Zostaną zaprezentowane fotografie, odezwy, sylwetki polityków, czasopisma i wspomnienia przypominające walkę o niepodległość i entuzjazm związany z jej odzyskaniem. Wystawę można będzie podziwiać od 29 października do 12 listopada. Natomiast w dniu 8 listopada zdjęcia i dokumenty upamiętniające święto Niepodległości eksponowane będą  podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznej na Zamku Bierzgłowskim.
VIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada br. odbędzie się już ósma edycja Biegu Niepodległości.
Bieg odbywa się corocznie na atrakcyjnej 10,7-kilometrowej trasie z Łubianki do Pigży przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Leszcz (część trasy w pięknej scenerii - zamek warowny, las, wąwóz leszczyński). Biegowi Głównemu towarzyszą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbywają się w Pigży na dystansach od 200 do 1000m. W imprezie uczestniczy łącznie ponad 300 mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju.
Przewidujemy uhonorowanie nagrodami trzech pierwszych zawodników na mecie w kategoriach wiekowych oraz w generalnej mężczyzn i kobiet.
Biegi dziecięce na dystansie 200 m. - kategoria do 6 lat
Biegi dziecięce na dystansie 600 m. - kategoria 7 - 9 lat
Biegi dziecięce na dystansie 600 m. - kategoria 10 - 12 lat
Biegi dziecięce na dystansie 1000 m. - kategoria 13 - 15 lat
Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując VIII Bieg Niepodległości w Łubiance mamy okazję uczczenia 86-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w biegu i do gorącego dopingu zawodników na trasie.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

KURS SAMOOBRONY

Zapraszamy wszystkie panie z terenu gminy do uczestnictwa w kursie samoobrony. Przeprowadzenie szkolenia możliwe jest dzięki przychylności oraz życzliwości pana wójta Jerzego Zająkały i pana dyrektora Jacka Żebrowskiego. Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek, od godz.16:30 do 18:00, w sali gimnastycznej w szkole w Łubiance. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 5.11.2004r.
Treningi prowadzone będą przez panów Artura Wilento oraz Adama Witkowskiego - instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, z Toruńskiego Klubu Kyokushin Karate Do.
Cały kurs będzie liczyć 10 spotkań 1,5 godzinnych, na których poza techniką obrony będzie można  nauczyć się jak pokonywać strach w różnych groźnych sytuacjach.
Koszt szkolenia wynosi 65 złotych za osobę. Jednakże 38,5% kosztów pokryje Urząd Gminy, natomiast szkoła w Łubiance udostępni salę gimnastyczną. Dlatego też każda uczestniczka płacić będzie jedynie 4 złote za każde spotkanie. Uważam, że nasze bezpieczeństwo warte jest dużo więcej dlatego zachęcam wszystkie panie do uczestnictwa w kursie.
Chętne osoby mogą zapisywać się w Centrum Kultury pod nr tel. 678-86-98, bądź osobiście do dnia 4.11.br.
Ponieważ zajęcia prowadzone będą w grupie 10-15 osobowej liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych pań utworzone zostaną 2 grupy, które będą szkolone równolegle. Jeżeli jednak uczestniczek będzie więcej, kolejna grupa zostanie przeszkolona po zakończeniu pierwszego kursu.
A zatem same zatroszczmy się o swoje bezpieczeństwo i spróbujmy przełamać mit  słabej i kruchej kobiety.

Izabela Jajeśnica

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

W naszej wsi istnieją już trzy zespoły ludowe :
1. CHÓR LUDOWY "ALEBABKI"
2. ZESPÓŁ TANECZNY "MARWOJKI"
3. KABARECIK "STASIEŃKA"
Dwa pierwsze prowadzi p. Maria Wojciechowska. Kabarecik jest dziełem p. Stanisławy Kardas.
Po występach z okazji 75- lecia Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły zostały zauważone przez władze wojewódzkie.
Stwierdzono, iż stanowią poważną konkurencję dla renomowanych, długoletnich zespołów ludowych.
Zespoły zostały zaproszone do zaprezentowania swojego bogatego dorobku artystycznego w Dożynkach  Wojewódzkich 5 września 2004 roku w Golubiu Dobrzyniu.
W ten sposób przyczyniły się do uświetnienia głównych uroczystości dożynkowych, za co otrzymały podziękowanie od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz zebrały dużo braw i aplauz publiczności. 12 września 2004 r. po raz pierwszy brały udział w  IV PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH KUJAW,  MAZOWSZA i POMORZA na ZAMKU GOLUBSKIM.
Kabaret  "STASIEŃKA" ubawił i rozśmieszył publiczność do łez. Chociaż dzieci ubrane były w barwne stroje i kolorowe wianki to w niczym nie przypominało strojów ludowych - regionalnych co było wymogiem takich pokazów. Jednak wielogodzinna praca i wysiłek się opłacały, ponieważ zdobyły piękny kryształowy puchar, z czego bardzo się cieszyły.
Zespół ALEBABKI i roztańczone MARWOJKI - podziwiany, oklaskiwany i chwalony nie otrzymał pucharu, gdyż stroje pań oraz dzieci chociaż się podobały, to w żaden sposób nie można było nazwać ludowymi - regionalnymi.
Zwracamy się do ludzi starszych - pomóżcie! Może  pamiętacie jakieś stroje ludowe z dawnych lat, lub macie coś na wzór w swoich kufrach po babuniach. Kontakt u p. Marii Wojciechowskiej. Musimy przez rok coś stworzyć, gdyż wymagania na przeglądach są nieubłagane.
Chcemy w szczególności podziękować Panu Wójtowi Gminy Łubianka za okazałą nam życzliwość i dotychczasową  pomoc  finansową.

Maria Wojciechowska, Stanisława Kardas,
Jolanta Podkańska, Danuta Gendek

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️