Punky Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia PSZOK - u

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w  Przecznie przy ul. Św. Rozalii (obok Oczyszczalni Ścieków) i czynny jest w następujących godzinach:

 • wtorek     9.00 - 17.00
 • czwartek   8.00 - 14.00
 • sobota      9.00 - 14.00

Pracownik ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi - Adam Paluszewski - 731 732 055

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przecznie

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Przeczno przy ul. Św. Rozalii, zwanego dalej „PSZOK”.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest czynny w następujące dni: wtorki w godz. od 9.00 do 17.00, czwartki od godz. 8.00 do 14.00 oraz soboty w godz. od 9.00 do 14.00.
 3. W dni ustawowo wolne od pracy oraz święta wypadające w dniach określonych w pkt 2 na terenie PSZOK odpady nie są przyjmowane.

§ 2

 1.  W PSZOK w ramach opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców do Urzędu Gminy Łubianka przyjmowane są  nieodpłatnie odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka.
 2. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych,
 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających dokładną informację o rodzaju odpadu (etykietę),
 4. Odpady przed przyjęciem do PSZOK są sprawdzane przez upoważnionego pracownika.
 5. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach bądź w wyznaczonych, zadaszonych miejscach bezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
 6. Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów przez dostawcę poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości  zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łubianka, (tj. umowa najmu, dowód osobisty, potwierdzenie dokonania opłaty za odpady komunalne, lub pisemnego Oświadczenia potwierdzającego zamieszkanie na w/w terenie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu).
 7. W przypadku dostarczenia odpadu przez inną osobę lub przedsiębiorcę dostarczającą odpad w imieniu właściciela, najemcy lub użytkownika nieruchomości, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do podpisania stosownego Oświadczenia o pochodzeniu dostarczonych odpadów zgodnego z wzorem określonym w  załączniku nr 2 do Regulaminu,
 8. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady w ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubianka:

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Uwagi

1. Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 04* / 13 02 05* / 13 02 06* / 13 02 07* / 13 02 08* odpady płynne, wymagające opakowań przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu (etykietę) w ilości do 5 litrów na rok na gospodarstwo domowe

2.

Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury

15 01 01 / 20 01 01

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workach  bądź luzem

3.

Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02 / 20 01 39

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workach bądź luzem

4.

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workach bądź luzem

5.

Szkło oraz opakowania ze szkła

15 01 07 / 20 01 02

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

6.

Zużyte opony

16 01 03

z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości do 4 sztuk na rok na gospodarstwo domowe

7.

Odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany,  innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, materiały izolacyjne oraz zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu

17 01 01 / 17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07 / 17 09 04 / 17 02 02 / 2 01 99/ 20 03 99

Zaleca się odpady te dostarczyć w sposób posegregowany z podziałem na następujące frakcje: zgodnie z pkt 9 pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości do 1000 kg w danym roku kalendarzowym na jedno gospodarstwo domowe.

8.

Miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna, mieszaniny metali oraz kable

20 01 40 / 17 04 01 / 17 04 02 / 17 04 03 / 17 04 04 / 17 04 05 / 17 04 07 / 17 04 11

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

9.

Odzież i tekstylia

 20 01 10 / 20 01 11

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

10.

Rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze jadalne

20 01 13* / 20 01 25 / 20 01 26*

odpady płynne, wymagające opakowań przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu (etykietę)

11.

Świetlówki i lampy fluorescencyjne

20 01 21*

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

12.

Przeterminowane lekarstwa

20 01 31 / 20 01 32*

wyselekcjonowane przyjmowane w workach, opakowaniach zawierających informację o leku

13.

Baterie i akumulatory

20 01 33* / 20 01 34

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

14.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 23* / 20 01 35* / 20 01 36

kompletne w całości

15.

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

z wyłączeniem odpadów kuchennych, karp i korzeni drzew i krzewów, wyłącznie odpady zielone pochodzące z poszczególnych mieszkań, posesji z pielęgnacji indywidualnych ogródków i ogrodów przydomowych. Gałęzie drzew i krzewów muszą być rozdrobnione, pocięte. Maksymalna długość dostarczonych gałęzi to 50 cm. Rozdrobnieniu podlegają gałęzie o obwodzie powyżej 5 cm mierzony w grubszym miejscu cięcia.

16.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

opróżnione z zawartości (nie zawierające wewnątrz  innych odpadów)

 

9. Odpadu rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są z podziałem na:

-  odpady z betonu i gruz betonowy,

-  odpady gruzu ceglanego,

-  odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,

-  szkło w tym szyby okienne, lustra, luksfery itp.,

-  odpadowa papa,

-  tworzywa sztuczne typu płytki PCV i instalacje, panele ścienne itp.,

-  zmieszane odpady budowlane nienadające się do w/w posegregowania.

10. Odpady wymienione w pkt. 9 od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubianka, będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela, użytkownika lub najemcę nieruchomości zamieszkałej, na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac,

11. Każdorazowe przyjęcie odpadów wymienionych w pkt. 8 w PSZOK zostanie zarejestrowane przez pracownika obsługującego. Na żądanie właściciela, użytkownika lub najemcy nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady zostanie wystawiony dokument potwierdzający przyjęcie odpadu, zgodnego z wzorem określonym w  załączniku nr 3 do Regulaminu,

12. Dostarczone odpady przyjmowane są wyłącznie w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie zgodnie z pkt. 8 i pkt 9.,

13. Pracownik PSZOK  odmówi przyjęcia odpadu w przypadku:

-  dostarczenia odpadów komunalnych zmieszanych,

-  dostarczania odpadów zawierających azbest, 

-  dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest i inne odpady niebezpieczne,

- niepodania przez dostarczającego odpad miejsca pochodzenia, jeżeli stwierdzi, że odpad może pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji oraz nieruchomości położonych na terenie innej gminy,

- odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowe (np: chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp.),

- dostarczenia odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,

- dostarczenia odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istniej możliwość ustalenia składu chemicznego,

- dostarczenia odpadu w opakowaniach cieknących, nieszczelnych lub uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

-  dostarczenia opon z pojazdów ciężarowych, urządzeń przemysłowych,

- dostarczenia części samochodowych (szyb, zderzaków samochodowych oraz elementów z rozbiórki samochodów itp.),

- dostarczenia odpadów powstających w gospodarstwach rolnych takich jak: środki ochrony rośli i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

14. W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika PSZOK dostarczonych odpadów, zostanie sporządzona stosowna notatka wraz z uzasadnieniem pisemnym potwierdzonym dokumentacją fotograficzną,

15. Proces przyjęcia odpadów rejestrowany będzie przy pomocy monitoringu stanowiącego wyposażenie PSZOK. Zapisy monitoringu będą podstawą do rozstrzygania wszelkich sytuacji spornych w zakresie poprawności dostarczania i odbioru segregowanych odpadów komunalnych,

16. Osoby dostarczające selektywnie zebrane odpady do PSZOK są zobowiązane do pomocy w ich rozładunku w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach garażowych. Obsługa PSZOK pomaga w rozładunku dostarczonych odpadów oraz wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywieziony odpad,

17. Na terenie PSZOK na bieżąco prowadzony jest rejestr przyjmowanych odpadów komunalnych, zawierający informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia oraz sposobie dostarczenia,

18. Obsługa PSZOK sporządza miesięczne raporty dotyczące ilości odpadów przyjętych i przekazanych do unieszkodliwienia lub odzysku oraz przekazuje w/w raporty dla Urzędu Gminy Łubianka, 

19. Korzystających z PSZOK zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia i używania źródeł otwartego ognia.

 

§ 3

1. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w miejscowości Przeczno, ul. Św. Rozalii oraz na stronie internetowej  www.lubianka.pl,

2. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK, Urzędzie Gminy w Łubiance pod nr tel. 731 732 055, 508 221 372, 731 732 850 lub 530 442 940.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️