Woda i ścieki

Zmiana systemu odczytu wodomierzy

Informujemy o wprowadzeniu zmian w sposobie odczytu wodomierzy na przyłączach wodociągowych. Praca inkasenta w pewnym zakresie zastąpiona zostanie wprowadzeniem skrzynki elektronicznej, która dostępna będzie na stronie internetowej www.lubianka.pl w zakładce „ODCZYTY”. Każdy mieszkaniec, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej uzyska dostęp do wszelkich danych i informacji związanych ze świadczoną usługą oraz, co najważniejsze, będzie mógł podać stan (odczyt licznika) wodomierza. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura za dany okres rozliczeniowy.

W/w zmiany umożliwi program informatyczny e-BOK. Na stronie www.arbigo.pl w zakładce e-BOK w opcji DEMO można zapoznać się i przeanalizować funkcjonowanie programu.

Mieszkaniec gminy (odbiorca usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków) zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do wyrażania pisemnej zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych poza już udostępnionymi, tj. nr telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) i dostarczenia tej zgody do Urzędu Gminy (Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Toruńska 97 lub Wydział Księgowo - Finansowy, Aleja Jana Pawła II nr 8) według załączonego formularza. Po dostarczeniu zgody na podany adres e-mail wysłany zostanie login i hasło. Wchodząc poprzez zakładkę „Odczyty” na stronie www.lubianka.pl będzie można dokonać pierwszego logowania i aktywować usługę. Od tego momentu mieszkaniec uzyska pełną dostępność do systemu.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK przyniesie mieszkańcom gminy wymierne korzyści, w tym m.in:

 • stały, prosty dostęp do stanu swoich zobowiązań z tyt. dostaw wody i ścieków, dzięki czemu uzyskają pełną kontrolę swoich zobowiązań;
 • możliwość podawania stanu wodomierza częściej niż dotychczasowe wizyty inkasenta, co wpłynie na równomierne rozłożenie zobowiązań;
 • uzyskanie pełnej kontroli nad realizacją usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków;
 • dostęp do narzędzi płatniczych (karta płatnicza, przelew bankowy) umożliwiających bezpieczne i szybkie regulowanie posiadanych zobowiązań oraz ułatwienie kontaktów z dostawcą usług.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK nie eliminuje w pełni pracy inkasenta. Będzie on nadal prowadził wizyty, jednakże w zakresie kontroli adekwatności stanów wodomierza podawanych przez mieszkańców do rzeczywistości.  

Uzyskanie dostępu przez mieszkańców do programu e-BOK umożliwi korzystanie z następujących danych:

Rozliczeń – w ramach tej funkcji odbiorca usługi zyskuje dostęp do treści wszystkich faktur oraz innych dokumentów płatniczych np. upomnienia. Dla każdego dokumentu wyznaczone zostanie jego saldo oraz wskazane zostanie saldo łączne dla wszystkich dokumentów płatniczych wystawionych na odbiorcę usług. Z funkcji rozliczeń odbiorca usług uzyska również możliwość zrobienia przelewem zapłaty wskazanego dokumentu lub całości kwoty wynikającej z salda jego dokumentów. Dostępna będzie również możliwość zapłaty rachunków przy pomocy karty płatniczej.

Dokumentów – tutaj odbiorca usług zyska dostęp do dokumentów innych niż płatnicze tj. umowy, aneksy, pisma i zawiadomienia.

Odczytów – w ramach tej funkcji odbiorca usług zyska dostęp do listy dotychczasowych odczytów wodomierza (wodomierzy) zainstalowanych w nieruchomości odbiorcy oraz będzie mógł samodzielnie dopisać aktualne  odczyty wodomierza i wysłać je za pomoce e-mail do Urzędu Gminy.

Moje konto – w funkcji odbiorca usług uzyska możliwość edycji lub uzupełnienia własnych danych adresowych lub zmianę hasła.

Kontakt – poprzez funkcję kontakt odbiorca usług będzie mógł wysłać e-mail przesyłając informacje ważne w zakresie realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informacje – funkcja pokazuje listę niezbędnych dokumentów przydatnych dla odbiorców usług tj. cenniki, wzory umów, wzory formularzy itp.

 

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdził nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków decyzją nr GD.RZT.70.311.248.2021/D.KR z dnia 12 sierpnia 2021r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubianka na okres 3 lat.

Informujemy, że od dnia 26 sierpnia 2022 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Łubianka.

Ceny brutto od dnia 26 sierpnia 2023 r. w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wynoszą:

·         za dostarczoną wodę:

 1. gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa rolników indywidualnych – 3,47 zł/m3,
 2. przemysł i pozostali odbiorcy wody – 3,47 zł/m3,

·         za odprowadzone ścieki:

 1. gospodarstwa domowe w tym gospodarstwa rolników indywidualnych – 7,28 zł/m3,
 2. gospodarstwa domowe w tym gospodarstwa rolników indywidualnych wprowadzające ścieki za pomocą przyzagrodowych przepompowni ścieków – 7,28 zł/m3,
 3. przemysł i pozostali odbiorcy wody – 7,28 zł/m3.

Postępowanie „krok po kroku” aby doprowadzić do budynku wodę i odprowadzać z niego ścieki?

I. PROCEDURA  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY  ŁUBIANKA.
 • Wystąpienie do Urzędu Gminy w Łubiance o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl) lub dostępny Urządzenie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 19. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Urząd określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.
 • We własnym zakresie inwestor opracowuje projekt przyłącza wod- kan. Projekt  powinien określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują). Rozwiązania techniczne projektu muszą uwzględniać docelowe zapotrzebowanie w wodę odprowadzanie ścieków dla projektowanego budynku.
 • Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w Urzędzie Gminy w Łubiance (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
 • Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowy od właściwego zarządcy drogi.
 •  Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" konieczne jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie przyłącza oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
 • Projekt przyłącza złożyć w Starostwie Powiatowym w Toruniu w Wydziale Architektury i Budownictwa celem dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od wymagań określonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu dla indywidualnego przypadku).
 • Złożyć w Urzędzie Gminy w Łubiance na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłącza (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
 • Przyłącze po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w Urzędzie Gminy w Łubiance do odbioru częściowego (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). Termin odbioru można ustalić telefonicznie pod numerem stacjonarnym 056/678-82-17 u Andrzeja Sierockiego tel. kom. 508221372 lub Marzenna Winiarska tel. kom. 530442940 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Łubiance, ul. Toruńska 97 w Łubiance
 • Odbiór końcowy przyłącza odbywa się, po doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, w oparciu o uzgodniony projekt i inwentaryzację geodezyjną (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). W przypadku zajęcia pasa drogowego odbiór końcowy przyłącza obejmuje równocześnie odbiór przywrócenia asa drogowego do stanu pierwotnego.
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łubianka

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️