Gminne Honory

Św. Jan Paweł II Honorowym Obywatelem Gminy Łubianka

D E K L A R A C J A

Rady Gminy w Łubiance

przyjęta w dniu 18 maja 2006 r.

 

Powodowani głęboką troską o prawidłowy rozwój gminy i pomyślność mieszkańców, w dążeniu do powszechnego zaistnienia wzajemnego szacunku człowieka do człowieka i poszanowania dobra wspólnego oraz w celu stworzenia realnych możliwości stosowania i wykorzystania wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Łubianka - Rada Gminy Łubianka deklaruje i rekomenduje powszechne przyjęcie następujących postaw oraz postanawia podjąć niżej określone przedsięwzięcia:

 

1. Uznaje się, że pontyfikat Jana Pawła II jest niewyczerpanym źródłem dobra a jego owocami są wzorce pożądanych postaw w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zdecydowaną wolą Rady Gminy Łubianka jest szerokie upowszechnienie tych wzorców jako drogi służącej pomyślności mieszkańców i dobru wspólnemu.

2. Ustanawia się w gminie Łubianka Dzień Jana Pawła II, który będzie organizowany każdego roku w dniu 17 grudnia, w rocznicę nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Zakres obchodów Dnia ustala każdorazowo Wójt Gminy.

3. Postanawia się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance oraz biblioteki szkolne będą gromadziły poważne pozycje bibliofilskie poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego naukom, udostępniając je czytelnikom - mieszkańcom gminy.

4. Postanawia się, że Gmina Łubianka oraz jej jednostki organizacyjne będą dbały o miejsca i obiekty na terenie gminy Łubianka poświęcone bądź dedykowane osobie Jana Pawła II oraz patronowane przez Jego Osobę.

5. Zaleca się, aby szkoły podstawowe i gimnazja istniejące na terenie gminy Łubianka uwzględniały w realizowanych programach dydaktyczno – wychowawczych treści przedstawiające osobę Jana Pawła II oraz nauki wyrażane w encyklikach, listach pasterskich i innych dokumentach bogatej twórczości intelektualnej Jana Pawła II.

6. Zachęca się szkoły i gimnazja z terenu gminy Łubianka do organizowania współzawodnictwa uczniów poświęconego osobie i naukom Jana Pawła II.

7. Wskazuje się, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie utworzy w jednej z posiadanych sal lekcyjnych Izbę Pamięci Jana Pawła II, którą udostępni okazjonalnie w celach wychowawczych uczniom innych szkół i pozostałym mieszkańcom gminy.

8. Wskazuje się, że Centrum Kultury w Łubiance będzie organizowało okazjonalne wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego Dziełu. Ekspozycja wystaw będzie miała miejsce w Centrum Kultury w Łubiance lub innych obiektach publicznych.

9. Postanawia się, że corocznie październikowa edycja biegów organizowanych w cyklu Grand Prix Łubianki będzie nosiła nazwę Bieg Jana Pawła II. Organizatorzy zapewnią należny osobie Patrona poziom sportowy i organizacyjny biegu.

10.  Wójt Gminy uwzględni w stosownych dokumentach finansowych gminy niezbędne środki umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w pkt. 2 - 9. Rada Gminy Łubianka równocześnie apeluje o poważne i efektywne włączenie się mieszkańców gminy w realizację wymienionych przedsięwzięć licząc na ich wielkoduszność i zaangażowanie.

 

  • Jan Paweł II
  • Kontakt

    tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
    fax +48 56 678 82 19
    gmina@lubianka.pl
    lubianka@zgwrp.org.pl
    Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
    poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
    wtorek: 7.30 – 16.30
    piątek: 7.30 – 14.30
    Urząd Gminy w Łubiance
    Aleja Jana Pawła II nr 8
    oraz ul. Toruńska 97
    87-152 Łubianka
    NIP 956-18-70-602
    REGON 000539756
    Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
    Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
  • Awaria

    Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

    Andrzej Sierocki, kier. wydziału

    508-221-372

    Marzenna Winiarska

    530-442-940

    Jerzy Afelt

    502-234-457

    Tomasz Szreder

    502-234-477

    Sławomir Wronka

    502-272-125

    Jarosław Surowiec                        731-732-916

     

  • Odczyty

    Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

    LINK

  • Jakość powietrza

  • Film promocyjny

    ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️