Wszystkie aktualności

Konkurs ofert 1/2024 – pożytek publiczny i wolontariat

Łubianka, 30 listopada 2023 r.

WSA 524.3.2023

Konkurs ofert 1/2024 – pożytek publiczny i wolontariat

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024p roku.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3  w/wym. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Łubianka.

II. Przeznaczenie  dotacji – rodzaj zadania

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności:

 

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym szczególnie upowszechniające wiedzę o historii Polski w wymiarze krajowym i lokalnym;

2)      upowszechniania kultury fizycznej, w tym szczególnie w zakresie:

1)      szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu,

2)      udziału klubów sportowych mających siedzibę na terenie gminy w rozgrywkach organizowanych przez regionalne i krajowe związki sportowe,

3)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację wydarzeń dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubianka, służących ich integracji i poprawie stanu zdrowia.

 

III. Wysokość środków publicznych

 Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych w konkursie na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 125 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

IV. Termin składania ofert                                                                    

1. Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu z dopiskiem: „Konkurs ofert 1/2024 – pożytek publiczny i wolontariat” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, 87-152 Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8 do dnia 22.12.2023 r. do godz. 9.00. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą.

2. Datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy, a w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową - data wpłynięcia do Urzędu Gminy.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia – decyduje data i godzina faktycznego doręczenia do siedziby Urzędu Gminy w Łubiance.

4. Druki ofert można pobierać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łubiance.

V. Termin realizacji zadania przewiduje się od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 22.12.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubiance.

2. Komisja Konkursowa po stwierdzeniu niekompletności wniosku wzywa Oferentów do uzupełnienia braków w terminie 3 dni (roboczych).

 

3. Oferty złożone przez organizacje opiniuje powołana przez Wójta Gminy Łubianka Komisja Konkursowa. Komisja ma charakter opiniodawczy.

4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a także nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

6. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocenia proponowaną jakość oraz atrakcyjność proponowanej formy wykonania zadania;

e) uwzględnia planowany przez podmiot uprawniony udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

7. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 10.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 19.01.2024 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ ogłaszający konkurs, bez względnej zwłoki, zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym podmiotem uprawnionym

10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji oferent może zrezygnować z realizacji zadania publicznego składając pisemne oświadczenie lub złożyć w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance korektę oferty.

11. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

12. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

13. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

VII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

1) nie złożono żadnej ofert,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy Łubianka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez wójta z przyczyn opisanych wyżej, wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a Oferentem.

4. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b) dostarczenia na wezwanie Wójta Gminy Łubianka oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa organowi administracji publicznej zlecającej zadanie do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

IX. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Karolina Neumann - Rzeźnik,
tel. 730 803 096

X. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 jest zawarta w załączniku nr 1.

 

Wójt Gminy Łubianka

(-) Jerzy Zająkała

 

Link do Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubianka.lo.pl/?cid=230&bip_id=5662

 

 

 

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️