Wszystkie aktualności

Kontrole palenisk przez Straż Gminną

Rozpoczął się sezon grzewczy 2022/2023, w związku z czym wraca temat smogu jak i jakości powietrza. Słyszy się często w mediach o kontrolach palenisk i jakości spalanego paliwa przez straże miejskie i gminne w całym kraju.

W Gminie Łubianka, takie kontrole prowadzi Straż Gminna, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Łubianka.

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, kontrolujący strażnicy mają prawo do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości
w godzinach od 6.00 do 22.00,

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Podstawą podjęcia kontroli są:

1)      zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców,

2)      udokumentowany brak odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3)      inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

 

Ważną informacją jest fakt, że kontrolowany ma obowiązek:

1)      umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2)      umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,

3)      okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli.

      Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
art. 225 par. 1.:  „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Kontrolowany ma prawo:

1)      do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu,

2)      wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem – art. 380 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska,

3)      odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania – art. 380 ust 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

      Urząd Gminy w Łubiance zawarł umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym w Jastrzębiu Zdroju, na badanie próbek odpadów paleniskowych ze spalania paliw stałych pod kątem oceny współspalania odpadów w gospodarstwach domowych. Pracownicy straży uprawnieni do pobierania próbek przeszli specjalistyczne szkolenie zakończone zdobyciem certyfikatu, ponadto zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt do pobierania, zabezpieczenia i wysłania zaplombowanych próbek do laboratorium. Celem podjętych działań jest walka o czyste powietrze poprzez wyeliminowanie spalania śmieci w piecach.

      W przypadku stwierdzenia wykroczenia w postaci spalania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi, konsekwencją może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub sporządzenie wniosku do sądu o ukaranie.

      Dbajmy wspólnie o miejsce gdzie żyjemy, aby Gmina Łubianka, jako nasza mała ojczyzna, była czysta i przyjazna dla ludzi, jak i środowiska naturalnego.

 

                                                                                                      Paweł Piotrowski  

 • smog-3125312_960_720

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️