Informator Gminny - Nr 5/2009 (181)

,,Jeśli chcesz znaleźć źródło,

 musisz iść do góry, pod prąd

                                                              Jan Paweł II

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – CO BĘDZIE, JEŻELI NIE PÓJDĘ GŁOSOWAĆ ?

Odpowiadając krótko „Województwo kujawsko – pomorskie może nie mieć swojego reprezentanta (posła) w Parlamencie Europejskim”, a taki wyborca, dezerterując straci nie tylko realny wpływ na wybór posła, ale także moralny tytuł do wypowiadania się, a szczególnie kontestowania zakresu  i skuteczności działania PE. To przecież byłaby niepowetowana strata i szkoda.   7 czerwca 2009r., czyli już za miesiąc, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce będziemy wybierali 50 posłów do Parlamentu Europejskiego. Ustalając metodologię przydziału ilości mandatów poselskich na poszczególne okręgi wyborcze (województwa, bądź ich części), ordynacja wyborcza ustaliła bezpośrednią zależność pomiędzy ilością przyznania tychże mandatów dla danego okręgu wyborczego a frekwencją wyborczą w województwie   i kraju. Naturalnie, podział mandatów odbywa się  z uwzględnieniem wyników uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze (partie polityczne), ale to, w jakim województwie dana partia uzyska mandat zależy od poparcia     i frekwencji wyborczej w tych województwach. Może się zatem zdarzyć, że przy małej frekwencji w naszym województwie i znacząco wyższych frekwencjach w innych, żadna partia nie uzyska mandatu w woj. kujawsko – pomorskim i przez kolejne 5 lat nie będziemy mieli swojego reprezentanta (posła) w Parlamencie Europejskim. Byłoby to bardzo niekorzystne w dobie znacznego zwiększania roli tego Parlamentu na mocy mającego wejść w życie Traktatu Lizbońskiego. Jeżeli natomiast frekwencja w naszym województwie będzie wyższa od frekwencji w innych województwach, powstanie realna możliwość wyboru nawet dwóch posłów z naszego województwa. Trzeba w tym miejscu dodać, a czynię to w oparciu o moje pięcioletnie doświadczenia uczestnictwa we władzach Komitetu Regionów UE w Brukseli, że polityka europejska zmierza ewidentnie w kierunku regionalizacji, czyli wzrostu rangi regionów (województw) we władztwie europejskim. Stwarza to równocześnie nowe wyzwania w zakresie określenia godnej pozycji państw narodowych w strukturze władzy europejskiej. Widzimy zatem, jak ważne jest uczestnictwo poprzez oddanie swojego głosu w wyborach w dniu 7 czerwca br. Wśród przyczyn powodujących niechęć części Polaków do udziału w wyborach są przede wszystkim:

- błędne przekonanie, że europejska władza jest tak daleko        i zajmuje się takimi sprawami, które nie przekładają się na nasze codzienne życie i naszą przyszłość,

- negatywny  wizerunek  polityków  prezentowany  w mediach.

Jednoznacznie zatem stwierdzam, że prawo tworzone na poziomie UE ma bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne. W morzu przykładów, które mógłbym przytoczyć, wymienię chociaż kilka:

1. Aktualnie trwają prace nad przepisami o wymaganiach energetycznych budynków powodującymi także dodatkowe koszty. Określenie tych parametrów będzie miało wpływ na każdego z nas. Przecież każdy gdzieś mieszka i jest bez znaczenia, czy mieszkamy we własnym budynku czy wynajętym. Jeżeli pozwolimy na ustalenie standardów ponad możliwości finansowe Polaków, bądź nie zabezpieczymy dofinansowania kosztów osiągnięcia tych nowych standardów z budżetu unijnego lub ew. krajowego, stworzymy poważny problem dla wielu Polaków.

2. Trwa przegląd Wspólnej Polityki Rolnej UE. Jego celem jest wyznaczenie strategii w tym zakresie po roku 2013. Niektóre państwa naciskają na odejście od płatności bezpośrednich dla rolników oraz dalszego ograniczania środków na rozwój obszarów wiejskich. Te regulacje będą dotykały ponad 38 % Polaków bezpośrednio, w tym wszystkich zamieszkujących gminy wiejskie bez względu na to czy zajmują się rolnictwem, czy wykonują inne zawody oraz pośrednio pozostałych 62 % Polaków, zamieszkujących miasta. Ponadto odpowiedzmy sobie na pytanie czy byłoby godziwe, aby polscy rolnicy, którzy dopiero w roku 2013 uzyskają (na mocy umowy            z Kopenhagi z roku 2003) 100 % dopłat bezpośrednich jakie przez cały okres (od 2004 r.) otrzymują rolnicy ze „starej piętnastki” – zostali ich pozbawieni ? Oczywiście byłoby to niegodziwe, a od roku 2013 nasi rolnicy winni przynajmniej przez następny 6 – letni budżet unijny otrzymywać dopłaty równe we wszystkich państwach członkowskich. Już te dwa przykłady potwierdzają ważność naszego udziału   w wyborach w dniu 7 czerwca.

   Jeśli chodzi o wizerunek polityków w mediach należy jednoznacznie stwierdzić, że media nie zachowują równowagi pomiędzy prezentacją przykładów „dobrej i złej roboty”. Media poświęcają wielokrotnie więcej uwagi zjawiskom negatywnym. Czytelnik, słuchacz lub obserwator już na podstawie samej proporcji kształtuje swój obraz polityków.      I chociaż zdarzają się w naszym tj. polityków gronie ,,czarne owce” to wielu posłów, marszałków województw, starostów, wójtów i burmistrzów oraz innych urzędników samorządowych i rządowych pracuje bardzo zaangażowanie w codziennym załatwianiu spraw obywatelskich i zapewnieniu Polakom lepszej przyszłości. Ufam, że media rychło dostrzegą potrzebę zrównoważenia wspomnianych proporcji, a Polacy zaczną traktować media jako tylko jedno ze źródeł informacji (a nie jedyne) i dostrzegą niezbędność własnej oceny sytuacji. Nie brak też „fałszywych proroków”, którzy z sobie tylko wiadomych powodów zniechęcają do udziału w wyborach.

Nie bójmy się polityki i nie separujmy się od niej. Jest ona niezbędnym elementem naszego społecznego życia. Zachęcamy także do zapoznania się z apelem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, którego treść jest dostępna na stronie internetowej http://www.lubianka.pl/index.php?strona=7977

Niech w dniu 7 czerwca br. żadnego z nas nie zabraknie  w lokalach wyborczych.

komentarze (0) (WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – CO BĘDZIE, JEŻELI NIE PÓJDĘ GŁOSOWAĆ ?)

 • autor: Jerzy Zająkała
 • -
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W dniu 7 czerwca 2009r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze otwarte będą      w godz. 8oo – 22oo. Poniżej przedstawiam informację                o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

    

      

         1

Sołectwa:

Biskupice,

Brąchnowo,

Warszewice,

Wymysłowo

Biuro OSP

Biskupice,

ul. Kościelna

tel: 502 459 156

 

                   

        2

Sołectwo:

 Pigża                                                     

Szkoła Podstawowa

Pigża, ul. Szkolna 14

tel: 674-08-28

     

        3  

 

Sołectwa:

Bierzgłowo,

Łubianka,

Przeczno,

Zamek Bierzgłowski    

Zespół Szkół

Łubianka, ul. Chełmińska 1

tel: 674-80-11

(lokal dostosowany

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

    

      4    

Sołectwa:

Dębiny,

 Wybcz,

Wybczyk                                         

Szkoła Podstawowa Wybcz,

ul. M. Konopnickiej 4

tel: 678-86-90

komentarze (0) (WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO)

Głosowanie odbywać się więc będzie w tych samych lokalach co zawsze, za wyjątkiem Biskupic, gdzie siedziba obwodowej komisji wyborczej została przeniesiona kilka metrów dalej, tj. do Biura OSP w Biskupicach.

Jednocześnie informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków okw przez komitety wyborcze odbywa się w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Łubianka w pokoju nr 14. Termin zgłaszania kandydatów upływa 8 maja (piątek) o godz. 1530.

 • autor: Mirosława Plejer -Rozwadowska
OTWARCIE STADIONU W WARSZEWICACH

W dniu 13 maja br. o godz. 1200 nastąpi uroczyste otwarcie i inauguracja dostępności nowego stadionu sportowego w Warszewicach, przy ul. Ks. Inf. A. Groszkowskiego. Powstały stadion jest inwestycją gminy Łubianka współfinansowaną przez samorząd województwa kujawsko – pomorskiego oraz Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego          w ramach programu Rządu RP. W ramach stadionu oddamy do użytku: boisko piłkarskie o wym. 60 x 30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o wym. 32 x 19 m      z nawierzchnią poliuretanową, zaplecze socjalne składające się z dwóch szatni z toaletami i natryskami oraz pomieszczeniem dla instruktora/trenera, profesjonalne oświetlenie i ogrodzenie.

Koszt inwestycji w wysokości 1.160.000 zł został sfinansowany przez: Gminę Łubianka – 496.000 zł.; Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 333.000 zł.; Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – 333.000 zł.

Obecność na otwarciu potwierdził Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa. Przewidujemy również obecność Ministra Sportu RP (oczekujemy na potwierdzenie) i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz innych oficjalnych gości spoza gminy. Poświęcenia obiektu dokona ks. Grzegorz Pszeniczny, proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny  w Biskupicach. Bezpośrednio po otwarciu zostanie rozegrany turniej piłkarski szkół podstawowych naszej gminy. Stadion od dnia otwarcia będzie możliwy do wykorzystywania codziennie od godz. 1500 – 2100 a w soboty i niedziele od 1300 – 1900 W godzinach przedpołudniowych stadion będzie wykorzystywany przez szkoły naszej gminy. Po pierwszych tygodniach jego wykorzystywania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszewicach ustali stały terminarz dostępności do stadionu. W całym okresie użytkowania będzie administrowany przez instruktorów obecnych na stadionie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do uczestnictwa  w tej uroczystości i zobaczenia na własne oczy owoców tej wielkiej, potrzebnej i wspaniale wykonanej inwestycji.   

komentarze (0) (OTWARCIE STADIONU W WARSZEWICACH)

 • autor: Jerzy Zająkała
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

W dniu 17 kwietnia 2009r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Łubianka. W ramach sesji dokonano oficjalnego podsumowania wykonania budżetu gminy za rok 2008. Wójt Jerzy Zająkała przedstawił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu informując, że dochody gminy  w minionym roku zostały osiągnięte w kwocie 15.324.507 zł., co stanowiło 99 % planu dochodów. Wójt przedstawił również wyniki wykonania planu wydatków. Budżet roku 2008 został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 433.000 zł. Wójt oraz Radni RG zgodnie uznali, że rok 2008 był okresem największych inwestycji w historii gminy Łubianka. Dzięki efektywnej współpracy naszej gminy z samorządem województwa kujawsko – pomorskiego, w której gmina Łubianka uczestniczyła także finansowo (łącznie ponad 1 mln. zł), została kompletnie przebudowana droga wojewódzka nr 553 łącząca gminę z Toruniem. Wójt podkreślił wielkie zaangażowanie Zarządu Województwa  z p. Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele, który przeznaczył na ten cel ponad 22 mln. zł. Pozostałe inwestycje naszej gminy zostały szczegółowo opisane w Informatorze Gminnym nr 1 ze stycznia br. Łączna wartość inwestycji wykonanych w gminie Łubianka w roku 2008 wyniosła ponad 28 mln. zł, w tym zaangażowanie województwa wyniosło ponad 22.000.000 zł.a gminy Łubianka ok. 6.000.000.  W czasie sesji Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Cywiński odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy, w których RIO jednoznacznie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rzepka zapoznał obecnych z opinią Komisji w tej sprawie i przedstawił wniosek o udzieleni Wójtowi Jerzemu Zająkała absolutorium. W przeprowadzonym głosowaniu wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium. Wójt Jerzy Zająkała serdecznie podziękował Radzie za jednomyślne udzielenie mu absolutorium i złożył gorące podziękowania wszystkim partnerom wielkiej pracy wykonanej w minionym roku.

komentarze (0) (ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY)

 • autor: Bartosz Lewandowski
DROGA KRZYŻOWA ZE SŁUGĄ BOŻYM JANEM PAWŁEM II
   5 kwietnia br. po raz kolejny uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej, jaką zorganizowali parafianie parafii p.w. Najświętszej Marii Panny w Bierzgłowie pod przewodnictwem proboszcza ks. dr Rajmunda Ponczka. Jak co roku kolejne stacje zostały przygotowane wzdłuż Alei Jana Pawła II   w Łubiance. Odbywamy tę Drogę w okresie oktawy rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, Papieża, który odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005r. Każda dotychczasowa droga krzyżowa poświęcona Naszemu Papieżowi miała swój swoisty klimat i wymiar. Wyznacznikiem szczególności tegorocznej Drogi były treści wymodlone przy poszczególnych stacjach. Ich autorem był sam Jan Paweł II. Obszerne rozważania Ojca Świętego zostały pięknie odczytane przez wszystkich referentów. Jakże wielka była ich ważność i jak komunikatywnie zostały przez Autora opisane. Niech to będzie dla nas dodatkową zachętą do sięgania do bogatej twórczości intelektualnej Jana Pawła II, dostępnej także w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance. Wyrażam podziw i wielkie uznanie dla przygotowujących i uczestników tej naszej kolejnej duchowej uczty.

komentarze (0) (DROGA KRZYŻOWA ZE SŁUGĄ BOŻYM JANEM PAWŁEM II)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Biuro Powiatowe ARiMR przedłuża czas pracy

Ze względu na zbliżający się końcowy termin przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2009, który mija dnia 15 maja, Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 przedłuża czas pracy: w dniach 4-8 maja w godz. 600-2200, dnia 9 maja w godz. 815-1615, w dniach 11-13 maja w godz. 600-2200, w dniach 14-15 maja w godz. 600-2400. Po 15 maja wnioski będą przyjmowane, lecz wielkość płatności zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni zwłoki.

Dofinansowanie do utylizacji padłych zwierząt

Pomoc finansowa ARiMR do odbioru, transportu                       i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie oraz jego unieszkodliwienia zgodnie                    z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił w terminie ustawowym do BP ARiMR padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej Agencji, czyli poniesie 100 % kosztów związanych z utylizacją zwierząt.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw

W dalszym ciągu istnieje możliwość dopełnienia obowiązku ubezpieczenia plantacji roślin uprawnych na minimum 50 % powierzchni ogólnej upraw polowych od przynajmniej jednego ryzyka, np. od gradobicia. Ubezpieczenia prowadzą PZU, TUW i Concordia.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
MARATON TORUŃSKI

   Począwszy od bieżącego roku zmienia się formuła dotychczasowego Maratonu Toruńskiego. Organizatorzy maratonu, Stowarzyszenie Maraton Toruński w Toruniu mając problemy ze zgromadzeniem środków na jego przygotowanie porozumieli się z władzami województwa kujawsko – pomorskiego oraz miast Bydgoszcz i Toruń i od 2009r. organizują Maraton Metropolii na trasie Bydgoszcz – Toruń. Zatem po wielu latach maraton zmienia trasę i omija naszą gminę. Ubolewamy, że tak się stało, ale z drugiej strony rozumiemy trudności ekonomiczne organizatorów. W dobie kryzysu finansowego niewątpliwie trudniej uzyskać środki na wsparcie imprez sportowych. Pozostańmy przy nadziei, że może kiedyś sytuacja zmieni się i maraton powróci na dotychczasową trasę. Doceniając jednakże wieloletni wysiłek naszej gminy przy organizacji maratonów organizatorzy wyznaczyli start i trasę tegorocznego półmaratonu jako imprezy towarzyszącej Maratonowi Metropolii z Łubianki (ul. Zamkowa) przez Górsk do Torunia z metą na Bulwarze Filadelfijskim, czyli w miejscu mety maratonu. Zapraszamy naszych mieszkańców w dniu 7 czerwca na start półmaratonu (godz. 930) i kibicowanie na jego trasie.        

komentarze (0) (MARATON TORUŃSKI)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

   Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka przypomina  obowiązujący w 2009r.  zmieniony (wywozy są dokonywane od poniedziałku do wtorku następnego tygodnia) harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu naszej gminy. Jednocześnie informujemy, że od maja br. ulega zmianie termin odbioru odpadów z sołectwa Przeczno (będą wywożone w poniedziałki).

Przypominamy również terminy kontynuowanej przez Gospodarstwo selektywnej zbiórki odpadów obejmującej czyste butelki PET po napojach. Worki z zebranymi butelkami będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 27 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski;

28 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 29 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała), Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o wystawianie pojemników   z nieczystościami stałymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 730 wskazanego dnia.

   Informujemy, że od dnia 19 marca br. Gminne Składowisko Odpadów jest czynne w poniedziałki i środy od godz. 800 do 1500 oraz w piątki od godz. 800 do 1700. Ponadto osoby dowożące odpady własnym transportem dokonują opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na składowisku. Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od  godz. 8.45 do 16.00 a w pozostałe dni tygodnia od  godz. 8.00 do 14.30. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

komentarze (0) ()

 • autor: Zbigniew Adamczyk
PÓŁMARATON I BIEG SAMORZĄDOWY

   1-go maja odbył się VII Półmaraton Chełmżyński w którym wzięła udział liczna reprezentacja KM „Truchcik” Łubianka. Zwyciężył  Tomasz Drąg (czas: 1.12,33), na najniższym stopniu podium stanął Mariusz Trzeciak (1.15,02) w pierwszej 10-tce znaleźli się również: Paweł Szymandera zajmując 7 lokatę,  Piotr Szymański miejsce 9 oraz Marcin Banaszek – bieg ukończył na 10 miejscu (wszyscy KM Łubianka). 

   Po Chełmży przyszła kolej na Łubiankę gdzie w święto narodowe 3-go Maja odbył się XII  Bieg Samorządowy. 15 kilometrowa trasa biegła od Urzędu Gminy w Łubiance przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę z metą w Łubiance. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i młodzieżowe. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych brało udział około 400 zawodników. Bieg główny ukończyło 179 uczestników. W kategorii generalnej zwyciężył Marek Wojas z Tucholi z czasem 50 minut 18 sekund, drugi był Grzegorz Maczyński z TKKF Kolejarza Bydgoszcz z czasem 51,25, a trzeci Leszek Marcinkiewicz z Aleksandrowa Kuj. – 51,38. W pierwszej 10-tce znaleźli się czterej reprezentanci KM „Truchcik” Łubianka, najlepszy z nich Mariusz Trzeciak zajął 4-te miejsce z czasem 53,21.  Wśród pań najlepszą okazała się Wioletta Palacz z Bydgoszczy, druga była Helena Radowska reprezentująca TKKF Kolejarz Bydgoszcz, a miejsce trzecie zajęła Beata Zielińska z Ostromecka. Bieg Samorządowy to również rywalizacja w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich – pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Marcin Drogorób z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drugi był Marek Wiśniewski z Urzędu Miasta Toruń, a trzeci Krzysztof Polak z Urzędu Marszałkowskiego. Drużynowo w X Mistrzostwach Samorządowców zwyciężyli samorządowcy reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Marcin Drogorób, Krzysztof Polak, Adam Banaszak) przed samorządowcami   z Urzędu Gminy Łubianka (Jerzy Zająkała, Zbigniew Adamczyk, Stanisław Deruś). Kategorie wiekowe w biegu głównym 16 – 19 lat: 1. Łukasz Zagórski - Toruń, 2. Mikołaj Tutak - Wybcz, 3. Szymon Tutak - Wybcz; 20 – 29 lat: 1. Leszek Marcinkiewicz - Aleksandrów, 2. Marcin Ziółkowski - Toruń, 3. Bartosz Wiligalski - Pigża; 30 – 39 lat: 1. Marek Wojas - Tuchola, 2. Mariusz Trzeciak – Pigża, 3. Tomasz Grębocki - Ostróda; 40 – 49 lat: 1. Grzegorz Maczyński - Bydgoszcz, 2. Piotr Szymański – KM Truchcik Łubianka,       3. Piotr Janowski - Chełmża; 50 – 59 lat: 1. Mieczysław Kocięcki – Mała Nieszawa, 2. Ryszard Dembkowski - Toruń, 3. Jacek Wieliński - Gdańsk ; 60 lat i więcej: 1. Stefan Kamiński - Toruń, 2. Wisław Raut - Bydgoszcz, 3. Stefan Lewandowski - Toruń. Wśród mieszkańców gminy nie miał sobie równych Mariusz Trzeciak z Pigży, drugi był Bartosz Wiligalski z Pigży, trzeci Zbigniew Ordon z Łubianki. Najlepszą wśród pań była Aleksandra Staniszewska z Łubianki. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych: dystans 200m - chłopcy: 1. Wiktor Wrona 2. Kuba Wajner 3. Marcin Kuźba; dziewczynki: 1. Natalia Michalska 2. Oliwia Przywieczerska 3. Dominika Butka; dystans 400 m/> - chłopcy: 1. Kamil Wilmanowicz 2. Marcel Rabikowski 3. Szymon Wilmanowicz; dziewczynki: 1. Dominika Gołębiewska 2. Sylwia Paluszewska 3. Aleksandra Kluska; dystans 600 m/> - chłopcy: 1. Jakub Piotrowski 2. Mateusz Tchorzewski 3. Kamil Paluszewski; dziewczęta: 1. Michalina Kowalska 2. Katarzyna Woźniak 3. Dominika Lewa; dystans 2 km/> 1. Dawid Rogalski 2. Adam Bruski 3. Radosław Poczwardowski; dziewczęta: 1. Agnieszka Wojewódka 2. Justyna Zielińska 3. Marta Grygiel. Wszyscy biegacze zostali nagrodzeni pamiątkowymi unikatowymi medalami, mieli także możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami.

GALERIA zdjęć

komentarze (0) (PÓŁMARATON I BIEG SAMORZĄDOWY)

 • autor: Bartosz Lewandowski
LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ WSPIERA SP WARSZEWICE

Wraz z  wiosną staraniem Dyrekcji SP Warszewice rozpoczęły się prace wokół szkoły. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia przez Urząd Gminy w Łubiance, współpracy ze środowiskiem lokalnym i bez zaangażowania pracowników szkoły.

   Po uporządkowaniu terenu za szkołą, które miało miejsce jesienią minionego roku, po usunięciu śmieci i wstępnym odchwaszczeniu ( przez p. P. Żeglarskiego)  i wyrównaniu powierzchni (przez p. Z Cywińskiego), ziemię pod zasiew trawy uprawił w kwietniu br. p. M. Jagodziński. Zanim jednak było to możliwe, pierwszą część śmieci ze wspomnianego terenu, po załadowaniu ich przez p. J. Królika,  wywiózł  w ubiegłym roku p. W. Socha, a zgromadzony złom odstawił do skupu p. B. Szczechowski. Na przygotowanym do zagospodarowania terenie p. H. Michoń zasiał trawę,  a dyrektor wraz z p. M. Szczerbowską  zasadziły 60 tui żywopłotowych i 17 świerków zakupionych z funduszy ofiarowanych na ten cel przez w/w panie   i p. M. Lewandowskiego. Długotrwały brak opadów nie sprzyja wzrostowi roślin, jednak na prośbę pani dyrektor  próbują temu zaradzić panowie z Ochotniczej Staży Pożarnej    z Biskupic, którzy ofiarowali swoją pomoc przy podlewaniu zasianej trawy. 

   Równolegle z pracami na terenie za naszym pałacem trwały prace nad poprawą bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie szkoły. W minionym miesiącu zdemontowano starą, przerdzewiałą  siatkę oddzielającą plac przez budynkiem szkoły od stawu, wzmocniono słupki ogrodzeniowe i założono nową siatkę ( 80 metrów), której zakup w 50% sfinansowało sołectwo wsi Warszewice. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości ogrodzenia koniecznością było ścięcie chylącego się w kierunku stawu drzewa. Podjął się tego i wykonał pan Artur Szczerbowski.

   Wszystkie wymienione w niniejszym artykule osoby ofiarowały swój czas, siły i umiejętności bezinteresownie na rzecz Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Jest to fakt, który niezmiernie cieszy i pozwala wierzyć, że otwartość, chęć pomocy i bezinteresowność lokalnej społeczności przysłużą się również w przyszłości budowaniu wspólnego dobra, jakim jest miejsce, gdzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale i uczą się życia czerpiąc dobre wzorce od dorosłych, nasze dzieci.

  Wszystkim dobroczyńcom składam wyrazy uznania i bardzo dziękuję za życzliwość i pomoc. Obok wymienionych wyżej osób należą do nich również firmy działające na terenie naszej gminy, które sprzedały szkole swój towar po atrakcyjnych cenach. Należą do ich firma AGMAR  i firma WRZOS            z Łubianki.

   Zachęcam mieszkańców Gminy Łubianka do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły, na której zamieszczona została dokumentacja fotograficzna prowadzonych w szkole prac ( adres: spwarszewice.edupage.org)

komentarze (0) (LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ WSPIERA SP WARSZEWICE)

 • autor: Honorata Żeglarska - Dyrektor SP Warszewice
DZIEŃ KULTURY W GMINIE ŁUBIANKA

Centrum Kultury i Biblioteka  rozpoczynają przygotowania do imprezy pod nazwą Dzień Kultury w Gminie Łubianka. Spotkamy się po raz drugi na tej imprezie  w nieco zmienionej formule. Tegoroczny dzień planujemy jako imprezę plenerową. Gościć będziemy  w Bierzgłowie , na skwerku przy świetlicy wiejskiej. Pora podać dokładną datę: 31 maja -  niedziela, godz. 16oo. Liczymy, że na naszej skromnie zaaranżowanej scenie gościć będą wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy  w ciągu roku szkolnego realizowali działania kulturalne a tego dnia pochwalą się swoimi rezultatami. Zapraszamy zatem potencjalnych uczestników do zgłaszania swoich prezentacji    z podaniem czasu, nazwisk i formy ekspresji. Jest to dla nas, organizatorów bardzo ważna informacja, aby impreza miała sprawny przebieg. Miło nam poinformować przyszłych widzów, że planujemy szereg atrakcji, z których główną będzie występ zespołu rokowego z Siemonia. Liczymy, że zaprezentują się również Panie z KGW  z terenu Gminy. Oby tylko dopisała pogoda, reszta w naszych wspólnych rękach. Zatem do zobaczenia ! Nr tel. organizatorów: 056 678 86 98 i 056 678 83 95.

komentarze (0) (DZIEŃ KULTURY W GMINIE ŁUBIANKA)

 • autor: Danuta Lewandowska, Marlena Gizińska
PIERWSZY TURNIEJ HOKEISTÓW Z WARSZEWIC

26 kwietnia hokeiści SP Warszewice po raz pierwszy wzięli udział w zawodach na otwartym boisku. Okazją do tego był pierwszy turniej z serii o Mistrzostwo Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zawody odbyły się w Gąsawie. Oprócz naszych hokeistów w turnieju udział wzięły cztery inne drużyny z regionu tj. LKS Gąsawa, UKS Tarpany, LKS Rogowo, oraz Pomorzanin Toruń. Mimo, iż zespół  z Warszewic   w    swoim    debiucie    zajął    piąte   miejsce,   to zawodnikom należą się ogromne brawa za walkę i godne reprezentowanie naszej gminy. Jednobramkowe porażki    z Pomorzaninem Toruń  czy LKS Gąsawa mówią same za siebie są dowodem na to,  że zawodnicy z Warszewic nawiązywali równorzędną walkę ze swoimi rówieśnikami grającymi w klubach z długoletnią tradycją. Drużyna SP Warszewice wystąpiła w następującym składzie: Radosław Mądraszewski, Przemysław Banaszek, Wojciech Elendt, Adrian Sztejkowski,   Mateusz Deruś, Dawid Deruś, Jan Hermann, Denis Królik.

komentarze (0) (PIERWSZY TURNIEJ HOKEISTÓW Z WARSZEWIC)

 • autor: Marcin Makowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

X zmagania o tytuł Rodziny Roku

   28 czerwca w pięknej scenerii parku w Wybczu odbędzie się jubileuszowy X Festyn Rodzinny. Tytułu Rodziny Roku w Gminie Łubianka będą bronić  Państwo Żebrowscy   z Wybcza, którzy to w IX Festynie Rodzinnym okazali się lepszymi od sześciu pozostałych rodzin. Przypominamy, że     w rywalizacji może wziąć udział rodzina składająca się co najmniej z trzech osób będących reprezentantami dwóch pokoleń. Wzorem lat ubiegłych liczymy na liczny występ rodzin, jak i obecność dopingujących kibiców. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne konkurencje oraz moc niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia w Wybczu!

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Łukasz Rząd
I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Dnia 21.04.2009 r. w Centrum Kultury w Łubiance odbył się I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”. Impreza została zorganizowana przez Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łubiance. Na przeglądzie zaprezentowały się następujące grupy:  Oddział Terapeutyczny z Zamku Bierzgłowskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy Browina, Dom Pomocy Społecznej Browina, Dom Pomocy Społecznej Pigża, oraz uczestnik indywidualny Tadeusz Gapiński. Patrząc na ilość zespołów, które zaszczyciły nas swoją obecnością widzimy, że jest to bardzo twórcza część społeczności. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje zdolności plastyczne, wokalne i teatralne. Było czytanie wierszy               i montaże słowno-muzyczne.  Na twarzach występujących  malował się niepokój i lekka trema, ale wszyscy po występach byli zadowoleni. Artyści zaprezentowali wysoki poziom, co     z pewnością było wynikiem wytężonej pracy ich samych i ich opiekunów. Prezentacje budziły wielki emocje, po policzkach widzów  popłynęły  łzy. Jesienią planujemy kolejny przegląd, gdyż chcemy, by na stałe wpisał się do kalendarza imprez kulturalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania przeglądu.

VIII  Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Tradycyjnie już w okresie świąt Wielkanocnych dzieci              i młodzież z gminy Łubianka  wzięły udział w wielkanocnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury. W tym roku zadaniem było wykonanie pisanki wielkanocnej. Na konkurs napłynęło około 80 prac wykonanych różnymi technikami. Ostatecznie jury nagrodziło następujące prace: kategoria dzieci przedszkolne i klasa „0” Olga Chlebosz, Jakub Basiewicz, Piotr Zieliński, Karina Łata i Julia Korda; kategoria klasy I-III szkoły podstawowej – I miejsce Mateusz Korda, II miejsce Filip Chlebosz; III miejsce Łukasz Blachowski; kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej – I miejsce Katarzyna Socha,             II miejsce Aleksandra Finc, III miejsce ex Celina Zielińska       i Dorota Boniecka; kategoria gimnazjum – I miejsce                ex Katarzyna Kulik i Dorota Gendek, II miejsce Malwina Struś, III miejsce Klaudia Kalinowska. Osoby, które jeszcze nie odebrały nagród proszone są o stawienie się w Bibliotece  w godzinach otwarcia.

Danuta Lewandowska, Marlena Gizińska

I Rajd Pieszy po Gminie Łubianka

16 maja rusza pierwsza edycja rajdów po Gminie Łubianka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej wyprawy.Program rajdu: 1000- Zbiórka przy Centrum Kultury w Łubiance; 1010-Wymarsz w kierunku Bierzgłowa; 1040-Spotkanie z grupą uczestników z Bierzgłowa; 1100-Wymarsz w kierunku Zamku Bierzgłowskiego; 1130-Zapoznanie z historią powstania Zamku Bierzgłowskiego; 1145-Wymarsz w kierunku Bierzgłowa; 1215-Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku na boisku w Bierzgłowie; 1230-Wymarsz do Łubianki; 1300-Zakończenie rajdu w Łubiance. Celem wędrówek jest przybliżenie mieszkańcom historii i geografii naszej Gminy, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zacieśnienie więzi między uczestnikami rajdów, kształtowanie nawyków bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach publicznych. W trakcie naszych wędrówek będziemy odwiedzać kościoły, zabytki, a także miejsca ciekawe krajoznawczo. Gorąco zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego. Do zobaczenia na trasie rajdu!

komentarze (0) (I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych)

 • autor: Sandra Wiatr
IV Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym

W sobotę 27 czerwca o godz. 1000 na kortach stadionu lekkoatletycznego w Pigży odbędą się IV Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym. Zawody zostaną rozegrane         w grze singlowej oraz deblowej, obowiązuje kategoria open. Uczestnikami mistrzostw  mogą być osoby zameldowane, pracujące bądź posiadające nieruchomość na terenie Gminy Łubianka. W celu usprawnienia organizacji turnieju, prosimy zgłaszać się z wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie  w Centrum Kultury w Łubiance – 056 678 86 98  (w ostateczności na kortach, w dniu zawodów – do godz. 950).

komentarze (0) (IV Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym)

 • autor: Łukasz Rząd
Klub turysty

Przy Centrum Kultury rusza sekcja turystyki zajmująca się poznawaniem i rozbudzaniem pasji poznawania naszej okolicy. Funkcjonowanie sekcji opierać się będzie głównie na spotkaniach z młodszym instruktorem Centrum Kultury  w świetlicach wiejskich.  Odbywać się będą one : Poniedziałek (1600-1800) w Bierzgłowie, Wtorek (16-18) w Pigży, Środa (1600-1800) w Dębinach. Oprócz licznych prelekcji, konkursów, wystaw fotograficznych, projekcji filmów przyrodniczo-krajoznawczych organizowane będą piesze rajdy po naszej okolicy.  Jeśli lubisz rajdy, piosenkę i przygodę- zapraszamy.

komentarze (0) (Klub turysty)

 • autor: Sandra Wiatr
Gminne kopanie piłki

Informuję, że już można składać zgłoszenia do Mistrzostw Gminy Łubianka w Piłce Nożnej osobiście w Centrum Kultury lub pod nr tel. 056 678 86 98. Dwa turnieje półfinałowe oraz jeden finałowy odbędą się  w czerwcu na boiskach Bierzgłowa i Brąchnowa. Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami drużyn odbędzie się 29 maja o godz. 1800 w Centrum Kultury w Łubiance. Podczas spotkania zostaną zgłoszone drużyny oraz wspólnie ustalimy szczegóły Mistrzostw.  

komentarze (0) (Gminne kopanie piłki)

 • autor: Marek Chlebosz

 


 

Wzorem roku ubiegłego Urząd Gminy  wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance w roku 2009, również realizuje projekt systemowy pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

   Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społeczne w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu pracownik socjalny, zatrudniony        w ramach projektu, wraz z pozostałą dwójką pracowników socjalnych, zawarli już kontrakty socjalne z 12 beneficjentami ostatecznymi.  Grupa dwunastu osób, to osoby nieaktywne zawodowo, które zostały skierowane do prac społecznie użytecznych  a w okresie od maja 2009 do sierpnia 2009r. odbędą cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw języka angielskiego, zajęć z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, poradnictwa indywidualnego. Spośród wszystkich uczestników zostaną wytypowane przez doradcę zawodowego trzy osoby, które ukończą szkolenie zawodowe z manicure – pedicure z elementami stylizacji.

   Wszyscy trzymamy kciuki za uczestników projektu, aby wytrwali do końca i w efekcie odnieśli zawodowy i społeczny sukces.

komentarze (0) ()

 • autor: Janusz Brzoska
WYCIECZKA SENIORÓW

Zapraszamy emerytów i rencistów do udziału w kolejnej imprezie wyjazdowej, która odbędzie się w dniu 30 maja 2009r. (sobota), wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 630.   W programie wycieczki: Sanktuarium MB Lipskiej  w Lubawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku (budowle z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy), rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim (Ostróda-Piławki-Ostróda) oraz wspólny obiad. Koszt udziału: 50 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance, pokój nr 5. Liczba miejsc limitowana pojemnością autokaru. Decyduje kolejność zapisu.

komentarze (0) (WYCIECZKA SENIORÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

W dniu 31 maja 2009r. o godz. 1300, na boisku gminnym  w Łubiance odbędą się kolejne gminne zawody sportowo – pożarnicze. W zawodach uczestniczyć będzie prawdopodobnie 7 drużyn męskich i 3 kobiece. Zawody odbędą się w dwóch konkurencjach: sztafeta sportowo – pożarnicza i w konkurencji bojowej. Sędziowanie zawodów będzie inne niż dotychczas, konkurencje będą sędziowali sędziowie wyłonieni spośród członków poszczególnych jednostek.  Na zawodników ze startujących drużyn czekają nagrody w postaci okolicznościowych pucharów i dyplomów, w tym puchar Wójta Gminy,  a dla trzech pierwszych drużyn nagrody rzeczowe. W imieniu organizatorów zapraszam do udziału   w imprezie i gorącego kibicowania zawodnikom.

komentarze (0) (GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE )

 • autor: Piotr Skiba
MIESZKANKA GMINY LAUREATKĄ LOTERII SGB

Mamy przyjemność poinformować, że wśród laureatów loterii Lokata SGB Kasowy HIT znalazła się mieszkanka naszej gminy. Wśród osób, które obdarzyły zaufaniem banki Spółdzielczej Grupy Bankowej i zdecydowały się ulokować swoje oszczędności na Lokacie SGB. Kasowy Hit rozlosowano łącznie 1 samochód osobowy Toyota Yaris, 5 telewizorów LCD i 10 nagrywarek DVD. Ponadto wszyscy klienci podczas zakładania Lokaty SGB mieli okazję wyciągnąć szczęśliwy los i wygrać płytę z filmem. Pani Janina Żelazko, klientka Banku Spółdzielczego w Toruniu Oddział w Łubiance, znalazła się  z gronie szczęśliwców, którzy wygrali telewizory LCD. Odbierając nagrodę z rąk Pana Jerzego Dąbrowskiego- Prezesa Zarządu , Pani Marzenny Krupskiej – Dyrektora Oddziału oraz Pana Wojciecha Sochy – członka Rady Nadzorczej, wyraziła swoje zadowolenie i radość, że poza otrzymaniem atrakcyjnego oprocentowania lokaty udało jej się wygrać nagrodę rzeczową. Przy okazji podziękowała za profesjonalną obsługę i serdeczną atmosferę panującą w oddziale BS Łubianka. Laureatom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do korzystania  z kolejnych edycji promocyjnej Lokaty SGB, w której każdorazowo nagrodą główną jest samochód osobowy!     

komentarze (0) (MIESZKANKA GMINY LAUREATKĄ LOTERII SGB )

 • autor: Marzena Krupska

            Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 -17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie  wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.              

komentarze (0) ()

Liczba mieszkańców gminy na dzień 07.05.2009: 6077

komentarze (0) (Liczba mieszkańców gminy na dzień 07.05.2009: 6077)

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8 

87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️