Informator Gminny - Nr 8/2008 (172)

,, Od Was zależy dzień jutrzejszy.

                                                             Jan Paweł II

drukuj ()

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

   Od wielu lat podejmujemy w naszej gminie liczne starania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wypada przypomnieć budowę w latach 90-tych ponad 15 km dróg gminnych w technologii betonowej oraz modernizację kilkunastu kilometrów nawierzchni dróg brukowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. W tym okresie byliśmy także współinwestorami modernizacji ówczesnej drogi wojewódzkiej Wybcz – Wybczyk oraz powiatowej Łubianka – Warszewice, której modernizację kontynuowaliśmy także po roku 2000. Realizowaliśmy także kilka własnych inwestycji drogowych w kilku ostatnich latach. Na podkreślenie zasługuje także wykonanie tzw. podbudowy z tłucznia wapiennego na ok. 30 km dróg gminnych oraz wykonanie podbudowy z gruzu na kolejnych 6 km dróg. Chociaż wykonane prace są dopiero pierwszym etapem tych modernizacji, to pozwoliły na uniknięcie wcześniej występujących, poważnych problemów na drogach w okresach wiosennych.

   Od kilku miesięcy obserwujemy realizację największej inwestycji, jaką realizowano na terenie gminy w jej wielowiekowej historii, tj. przebudowy drogi wojewódzkiej Toruń – Wybcz, której inwestorem jest Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego a współinwestorem Gmina Łubianka. Prace przebiegają sprawnie, a ich zakończenie nastąpi w listopadzie br.

   W czerwcu br. dokonaliśmy pogłębionej analizy stanu technicznego dróg gminnych. Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu drogi gminnej Przeczno – Wymysłowo do udziału w konkursie na dofinansowanie modernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z warunkami konkursu każda gmina może wnioskować o dofinansowanie do modernizacji w ramach RPO w obecnej perspektywie finansowej UE tylko jednej drogi, do kwoty 500.000 zł. Zatem koszty modernizacji pozostałych dróg gminnych ponosi samodzielnie gmina. Stwierdziliśmy, że stan techniczny wielu gminnych dróg wymaga pilnej poprawy,        a dalsze odsuwanie tych inwestycji w czasie może spowodować zupełne ich zniszczenie i w ten sposób utratę wcześniej zainwestowanych pieniędzy. Ostatecznie postanowiliśmy:

 • wyznaczyć drogi do zmodernizowania w roku 2008 oraz 2009 (kryterium kwalifikacji był stan techniczny drogi, zostały wybrane drogi o najgorszym stanie technicznym spośród dróg wykonanych w technologii betonowej i brukowej),

 • ustalić formułę pozyskania środków na modernizację dróg gminnych,

  

 W lipcu br. odbył się przetarg na modernizację dróg gminnych w roku 2008. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu.  Wykaz ulic do modernizacji w roku bieżącym:

▪ ul. Ks. Trybowskiego i ul. gen. Wł. Sikorskiego w Wybczyku,

▪ ul. ul. Jesienna, Zimowa i Pałacowa w Dębinach,

▪ ul. Leszczynowa w Leszczu,

▪ ul. ul. M. Konopnickiej, Strażacka i Chłopska w Wybczu,

▪ ul. Św. Antoniego w Bierzgłowie,

▪ ul. Parchatka w Brąchnowie,

▪ ul. ul. Spokojna, Wspólna, Osiedlowa i gen Hallera

   w Łubiance.

   Zakres modernizacji tych ulic będzie obejmował wykonanie dwuelementowej warstwy asfaltu o łącznej grubości 7 cm, utwardzenie poboczy kruszywem i wykonanie zjazdów do posesji w ramach działki – pasa drogowego oraz odwodnienie (w niektórych miejscach).

  Obecnie przygotowujemy przetarg na modernizację kolejnych ulic gminnych w roku 2009. Ulice te były pierwotnie planowane do modernizacji ze wsparciem finansowym z RPO, ale wobec ograniczenia tego programu jedynie do wsparcia remontu tylko jednej drogi w każdej gminie, sfinansowanie inwestycji w całości musi przejąć gmina. Wykaz ulic do modernizacji w roku 2009:

▪ ul. Piastowska w Zamku Bierzgłowskim,

▪ ul. Zawiszy Czarnego w Warszewicach,

▪ ul. Św. Jana w Biskupicach.

W przyszłym roku Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy do konsultacji dalszy zakres modernizacji ulic w gminie, uwzględniając możliwości budżetowe naszej gminy w perspektywie kilku kolejnych lat.

drukuj (MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH)

 • autor: Jerzy Zająkała
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Jak wynika z treści artykułu pt.” Modernizacja dróg gminnych” w najbliższym czasie nastąpi duża poprawa stanu technicznego głównej drogi wojewódzkiej oraz wielu ulic będących drogami gminnymi. W ubiegłym roku współdziałając z powiatem toruńskim zakończyliśmy także modernizację drogi powiatowej Łubianka – Warszewice. Niewątpliwie przyjmujemy ten stan bardzo pozytywnie, jednakże – jak na ironię – polepszenie jakości dróg, przy nieodpowiedzialnym    z nich korzystaniu, może powodować pogorszenie bezpieczeństwa ich użytkowników. W tym miejscu apeluję do wszystkich użytkowników naszych dróg o korzystanie z nich zgodnie z przepisami ruchu drogowego i znajdującymi się przy nich znakami drogowymi. Apeluję równocześnie o korzystanie z tych dróg z wyobraźnią oraz stosowaniem zasady „ograniczonego zaufania” do innych użytkowników dróg, co oznacza przewidywanie zachowań innych użytkowników, w tym także zachowań niezgodnych z regułami ruchu drogowego. Przecież, abyś TY był bezpieczny na drodze, niezbędne jest także bezpieczne zachowanie pozostałych użytkowników, a ONI nie zawsze zachowują się poprawnie.

   Zmodernizowane drogi będą wyposażone w wiele nowych urządzeń mających zwiększyć bezpieczeństwo (zatoki autobusowe, azyle bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych, jezdnie lewoskrętne, chodniki i drogi rowerowe, itd.). Niewłaściwe jednakże korzystanie z tych urządzeń stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników. Pamiętajmy, że istnienie przejść dla pieszych wskazuje pieszym na łatwiejsze  z nich korzystanie. Oznaczenie takiego przejścia wymusza na kierowcy pojazdu odpowiednią ostrożność, a pieszemu nie pozwala na bezkrytyczne z niego korzystanie.

  Z kolei rowerzyści korzystający ze zmodernizowanych dróg (jeżeli nie mają możliwości korzystania ze ścieżek rowerowych) muszą przewidywać zachowania kierowców i ich pojazdów (np. przejeżdżający obok rowerzysty samochód ciężarowy powoduje czasami duży podmuch powietrza,           a czasami może spowodować wessanie rowerzysty pod koła pojazdu). Apeluję do rowerzystów o niekorzystanie z jezdni wszędzie tam, gdzie można korzystać ze ścieżek rowerowych bądź chodników (przy drodze wojewódzkiej w Łubiance, Pigży i Przecznie wybudujemy w roku bieżącym ok. 7 km/> chodników i ścieżek rowerowych). Inwestycje te będziemy kontynuowali w latach następnych.

   Na terenie naszej gminy maleje liczba użytkowników prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Poprawa sytuacji w tym zakresie napawa optymizmem i jest niewątpliwie zasługą rozumnych ludzi. Maleje, ale nadal niektórzy nasi mieszkańcy wykazują skrajny brak rozumu decydując się na kierowanie pod wpływem alkoholu. Wiele lat temu osoby te nazwałem zabójcami i takie określenie w pełni podtrzymuję. Mamy na to liczne przykłady na terenie naszej gminy oraz zatrważające dane z terenu kraju. Ostatni wypadek z ubiegłego tygodnia, w którym zginął kolejny mieszkaniec naszej gminy, a Jego Żona walczy o życie, po raz kolejny pokazuje tragizm sytuacji, w której zabójca za kierownicą nie daje żadnych szans ludziom poprawnie zachowującym się na drodze. Każdy, zasiadający za kierownicą bądź wsiadający na rower z zamiarem podążania drogą publiczną pod wpływem alkoholu powinien wyobrazić sobie sytuację, w której przykłada bliskiej sobie osobie pistolet do skroni i strzela. Czy będziesz mógł żyć z takim obciążeniem? Pomyśl, zanim to zrobisz i nigdy tego nie rób.

drukuj (BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM)

 • autor: Jerzy Zająkała
DRUGA KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

   We wrześniu br. mija pierwsza, dwuletnia kadencja (2006 – 2008) Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance. Pierwsza kadencja jest okresem kształtowania się młodzieżowego, lokalnego parlamentu i doskonalenia struktur organizacyjnych oraz zakresu działania. Podsumowanie działalności Rady nastąpi we wrześniu, ale już teraz można stwierdzić zasadność podjętej przez Radę Gminy decyzji o utworzeniu MRG.         14 członków MRG przyjęło na siebie obowiązek przecierania szlaków funkcjonowania Rady,  budowania jej struktury oraz wdrażania w życie zakresu kompetencyjnego. Równocześnie Rada Gminy i Wójt uwzględniali w swoich procedurach obecność nowego podmiotu samorządowego. Przypominamy skład MRG pierwszej kadencji: Błaszkiewicz Milena, Burdach Mateusz, Chlebosz Marek, Chmielewski Krzysztof, Czarnecka Joanna, Hermann Alicja (Sekretarz), Karwecka Agnieszka, Król Adrianna, Pawłowski Przemysław, Piórkowski Mateusz, Prokopczuk Marta, Raciniewski Maciej (Zastępca Przewodniczącego), Rząd Łukasz (Przewodniczący), Ziółkowska Agata.

   W dniu 6 sierpnia br. Wójt Gminy wydał zarządzenie wyznaczające termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance na dzień 27 września 2008 r. (sobota) oraz określające kalendarz wyborczy, czyli zestaw czynności           i terminów ich wykonania związanych z organizacją wyborów (tekst poniżej).

   Przypominając podstawowe procedury wyborcze informuję, że bierne prawo wyborcze (prawo zgłaszania kandydatów na członków MRG oraz prawo głosowania) mają osoby zamieszkujące na terenie gminy Łubianka w wieku od 13 do 19 lat. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo bycia wybieranym do MRG,  mają także tylko mieszkańcy naszej gminy w wieku od 14 do 19 lat (jeżeli przed terminem wyborów nie ukończą 20 lat). W 10 sołectwach będziemy wybierali po 2 członków MRG, a w sołectwach Łubianka i Pigża po trzech. Zachęcam młodych naszych mieszkańców do podjęcia przygotowań do zgłoszenia kandydatów na radnych oraz do ewentualnego podjęcia promowania swojej kandydatury w środowiskach swojego sołectwa. Dalsze informacje na stronie internetowej www.lubianka.pl oraz w następnym numerze Informatora.

 

Terminy

Czynności

 

do 25 sierpnia

2008r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,     informacji     o    okręgach wyborczych,   ich    granicach,    numerach  liczbie wybieranych  radnych

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń, informacji o numerach granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych  siedzibach  obwodowych   komisji wyborczych

do 28 sierpnia

2008r.

- powołanie   przez    Wójta   Gminy   Gminnej Komisji  Wyborczej

  

 

do 12 września

2008r.

- zgłaszanie   Gminnej    Komisji    Wyborczej   kandydatów   na  członków  MRG

- powołanie  przez  Wójta Gminy obwodowych  komisji  wyborczych

-rozplakatowanie  obwieszczeń  Gminnej 

 Komisji     Wyborczej   o   zarejestrowanych kandydatach    na     radnych,  zawierających  dane  o  kandydatach

do 15 września

 2008r.

- sporządzenie  spisów  wyborców  w Urzędzie Gminy

27 września

2008r.

                G ł o s o w a n i e

 

drukuj (DRUGA KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY)

 • autor: Jerzy Zająkała
DOŻYNKI GMINNNE 2008

Tegoroczne Gminne Święto Plonów odbędzie się w dniu         6 września w Przecznie. Starostami Dożynek Gminnych będą Katarzyna Sowa z Dębin i Tadeusz Sadowski z Wybczyka. Uroczystości dożynkowe zainaugurowane będą Mszą św. Dożynkową w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.            w Przecznie o godzinie 14.00, po czym nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na teren przylegający do świetlicy wiejskiej w Przecznie. Wójt Gminy oraz środowisko lokalne sołectwa Przeczno zapraszają mieszkańców gminy do udziału w uroczystościach dożynkowych. W specjalnie z tej okazji rozstawionym wielkim namiocie podczas Biesiady Dożynkowej nastąpi tradycyjne dzielenie chleba dożynkowego, podsumowanie tegorocznych żniw, wyróżnienie osób zasłużonych dla rolnictwa oraz liczne występy artystyczne naszych wykonawców lokalnych i zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”. Zabawa ludowa rozpocznie się po przerwie w świetlicy wiejskiej w Przecznie o godzinie 18.00. Do udziału w Dożynkach zapraszamy mieszkańców gminy, a w szczególności rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów i osoby obsługujące te kierunki działalności. Miejsca i strawy nie zabraknie dla nikogo, o co zadbają m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Przecznie   i Wymysłowie. Od wielu lat wszystkie sołectwa gminy przygotowują wspaniałe wieńce dożynkowe. Zachęcamy do kultywowania tej wielowiekowej, polskiej tradycji również w roku bieżącym.

drukuj (DOŻYNKI GMINNNE 2008)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
MAPA TURYSTYCZNA GMINY Z NAZWAMI ULIC

  Przypominamy, że w maju br. staraniem Urzędu Gminy w Łubiance została wydana pierwsza w historii mapa turystyczna z nazwami ulic w poszczególnych sołectwach. Mapa zawiera poza nazwami ulic także opisy atrakcyjności turystycznej miejscowości wraz ze zdjęciami, wskazanie obiektów użyteczności publicznej oraz inne ważne informacje o gminie. Mapę można kupić w sekretariacie Urzędu Gminy i w miejscowej stacji paliw. W przyszłości przewidujemy możliwość zakupu mapy także w innych placówkach handlowych.

drukuj (MAPA TURYSTYCZNA GMINY Z NAZWAMI ULIC)

 • autor: Bartosz Lewandowski
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Szacowanie strat suszowych zakończone

  Na terenie naszej gminy zakończono szacowanie strat na plantacjach roślin uprawnych spowodowanych tegoroczną suszą. Najbardziej ucierpiały z tego powodu rośliny jare: jęczmień, pszenica oraz ziemniaki i kukurydza, a także trawy na gruntach ornych i trwałe użytki zielone. Najbardziej poszkodowani rolnicy, którzy doznali strat w rozmiarach klęskowych będą mogli po weryfikacji protokółu zbiorczego przez Komisję Wojewódzką ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji. Według informacji z Banku Spółdzielczego w Toruniu oprocentowany on będzie w wysokości od 3,5% w skali roku, a spłata rat rozłożona będzie na 2 lata. Kredytobiorca ponosi także koszty prowizji do 2 %.

Wyjazd na Dożynki Jasnogórskie

   Do tradycji należą już regularne wyjazdy mieszkańców gminy Łubianka na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy. Nie inaczej będzie w br. Odjazd autokaru nastąpi o północy z 6/7 września (sobota/niedziela). Koszt udziału wynosi 15 zł/os. Jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. Zgłoszenia i wpłaty w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa. Oficjalnie naszą gminę reprezentować będzie tym razem delegacja mieszkańców Wymysłowa, która uda się na Jasną Górę z własnoręcznie przygotowanym wieńcem dożynkowym.

Dla miłośników roślin ozdobnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży we współpracy               z Urzędem Gminy w Łubiance organizuje spotkanie szkoleniowe nt. „Estetyka i zagospodarowanie zagrody wiejskiej”, które odbędzie się w dniu 11 września br. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance.

Konkurs kulinarny na festynie w Przysieku

Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni” w Przysieku odbędzie się   w tym roku 20 września, a w jego ramach, m.in. Święto Ziemniaka. Tym razem w związku z ogłoszeniem przez ONZ 2008r. Rokiem Ziemniaka organizowany jest konkurs kulinarny z nagrodami pn. „Ziemniak w tradycji polskiej kuchni”, którego celem jest zaprezentowanie uczestnikom festynu różnych potraw ziemniaczanych.. Stanowiska do prezentacji przygotowanych potraw będą bezpłatne, a ich degustacja odpłatna. Zachęcamy nasze gospodynie do zgłaszania swojego udziału w konkursie do dnia 20 sierpnia br. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są u sołtysów  i przewodniczących KGW oraz w Referacie Rolnictwa UG.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
PRZEDSZKOLA

Od 1 września br. na terenie naszej gminy wznowią działalność ośrodki przedszkolne, które zostały utworzone      w 2007 w ramach projektu „Przedszkole otwiera świat” realizowanego przez LGD „Ziemia Gotyku” i lokalny samorząd.  Będą one mieściły się w Łubiance (dwa ośrodki), Warszewicach (jeden ośrodek) i w Pigży (dwa ośrodki). Podobnie, jak w roku szkolnym 2007/2008 zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli według programu zatwierdzonego przez MEN w ośrodkach wyposażonych w pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały papiernicze, co niewątpliwie zapewni wysoką jakość nauczania. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zapisy do ośrodków rozpoczną się 11 sierpnia br. w Urzędzie Gminy (pokój nr 18). Wcześniej do wszystkich rodziców dzieci objętych projektem dostarczone zostaną formularze zgłoszeniowe wraz ze szczegółowym opisem działalności przedszkoli.

drukuj (PRZEDSZKOLA)

 • autor: Elżbieta Żeglarska
WAKACYJNY WYPOCZYNEK

Już blisko sto dzieci z naszej gminy uczestniczyło                w darmowym wypoczynku wakacyjnym. W dwóch dziesięciodniowych turnusach na pojezierzu brodnickim uczestniczyło 80 dzieci i młodzieży. Organizatorami wypoczynku były: Parafialne Koło ,,Caritas” przy Parafii         w Biskupicach, ,,Caritas” Diecezji Toruńskiej, Urząd Gminy Łubianka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka ,,Przyszłość”. Czternaścioro dzieci uczestniczy w wypoczynku w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce oraz Harcerskim Ośrodku Wypoczynku w Bożej Krówce. Wypoczynek ten zorganizowany jest we współpracy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z Bydgoszczy i GOPS Łubianka.

Wszystkim organizatorom składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności wychowawcom - p. B. Wójcik, p. B. Lewandowskiej, oraz p. K. Kępskiemu, którzy nieodpłatnie pełnili funkcje wychowawców kolonijnych.

drukuj (WAKACYJNY WYPOCZYNEK)

 • autor: GOPS Łubianka
KONSULTACJE DLA ROLNIKÓW

Fundacja Ziemia Gotyku LGD zaprasza na konsultacje skierowane do rolników, domowników oraz  przedsiębiorców  w  zakresie  PROW, RPO i POKL. Odbędą się one w dniu 19 sierpnia w Urzędzie Gminy Łubianka od godziny 10.00 do 15.00.Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiagotyku.com.pl .

drukuj (KONSULTACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

VI Turniej Sołectw

    24 sierpnia w Pigży na boisku Sparty odbędzie się już szósta edycja Turnieju Sołectw – corocznej rywalizacji o tytuł najlepszego sołectwa w Gminie Łubianka. W bieżącym roku zaplanowaliśmy następujące konkurencje: rzut gumiakiem kobiet; rzut jajem; konkurs wiedzy najnowszej o naszej gminie; przeciąganie liny mężczyzn; sztafeta biegowa 4x1km, slalom piłkarski, rzut trzepaczką, kulanie snopa słomy. Na końcową klasyfikację składać się będą punkty wywalczone                    w poszczególnych konkurencjach. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. Większość sołectw przeprowadza eliminacje wiejskie, wybierając w ten sposób najlepszych zawodników.    O obiektywny arbitraż zadba dwóch wykwalifikowanych sędziów, do których należeć będzie ostateczna interpretacja regulaminu. Zakupione zostaną nagrody pamiątkowe                i rekreacyjne dla sołectw. Przewidziano też atrakcje dla dzieci. Ponadto najlepsze sołectwa otrzymają pieniądze do budżetów wiejskich w 2009 roku od Wójta Gminy Łubianka. Zachęcamy by w turnieju uczestniczyły, podobnie jak przed rokiem wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowy regulamin tegorocznych zawodów znajduje się u sołtysów. Początek zawodów o godz. 13.15. Zapraszamy do kibicowania.

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski
Wrażenia z wakacji

   Jesteśmy już na półmetku wakacji. Do tej pory dzieci             i młodzież z Gminy Łubianka nie mogły narzekać na brak atrakcji. „Wakacje z przygodą” to tytuł projektu, dzięki któremu Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości 4000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dzięki grantowi młodzi ludzie z naszej gminy pojechali na cztery – jak sami twierdzą – bardzo atrakcyjne jednodniowe wyjazdy: na plażę do Mielna i Sopotu, do JuraParku w Solcu Kujawskim oraz do Parku Wodnego w Toruniu. Wielką niespodzianką dla uczestników wycieczki do Sopotu była wodna rozrywka w najokazalszym AquaParku w Polsce. Odwiedzili także Sierakowo Sławieńskie, gdzie znajduje się jedna z najsłynniejszych wiosek tematycznych – Wioska Hobbitów. W każdy wtorek wakacji, w różnych miejscowościach gminy, młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowała   w Lidze Wakacyjnej. Zawody cieszyły się niezwykłą popularnością – także ze strony dziewcząt. Na każdej kolejce Ligi Wakacyjnej gościliśmy około 150 zawodników                  i zawodniczek. Podczas rozgrywek byliśmy świadkami wielkiej rywalizacji i nieprzeciętnych umiejętności ze strony młodych sportowców.

„Artystyczne Czwartki” były okazją do szlifowania                i doskonalenia umiejętności w wykonywaniu przeróżnych prac  rękodzielniczych. Każde zajęcia prowadzone były pod czujnym okiem fachowców, między innymi  przez Klub Rękodzieła „Węzełek” z Pigży.

Centrum Kultury w Łubiance składa podziękowania współorganizatorom projektu, którzy również dofinansowali program wakacyjny – Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

drukuj (Wrażenia z wakacji)

 • autor: Łukasz Rząd
ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, że do 11 sierpnia tegoroczni maturzyści wybierający się na studia dzienne mogą ubiegać się                   o stypendia. Wnioski można składać w świetlicy „Piwnica”     w Pigży lub w biurze Centrum Kultury w Łubiance. Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie. Do ubiegania się         o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2008 roku i którzy spełniają łącznie   następujące kryteria:

pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 788 zł netto lub 906 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

   Wzór  do obliczenia ilości zdobytych punktów oraz więcej informacji o uprawnieniach do ubiegania się o stypendium znajduje się na stronie internetowej: http://www.stypendia-pomostowe.pl/wnioski.html  (zakładka Segment 2).

drukuj (ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ”)

 • autor: Stanisława Neulitz
OFERTA PRACY

Wójt Gminy Łubianka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy  - kierownik Centrum Kultury w Łubiance.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność (praca również       w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele, święta), posiadanie prawa jazdy i dysponowanie samochodem, posiadanie wizji efektywnej pracy na stanowisku, umiejętność kierowania zespołem pracowników, co najmniej 5-letni staż pracy, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia.

   Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego       w stopniu co najmniej dobrym, biegła znajomość zasad obsługi komputera (pakiet MS Office), znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, znajomość środowiska lokalnego w zakresie animacji i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, kreatywność.

    Zakres stanowiska pracy: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, organizacja spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, prowadzenie działalności promocyjnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców, nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej oraz sportowej, sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Centrum Kultury, zarządzanie środkami budżetowymi Centrum.

   Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, koncepcja pracy na stanowisku, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku, oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą      z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Urząd Gminy Łubianka; Aleja Jana Pawła II nr 8; 87-152 Łubianka z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 2/2008” w terminie do 20 sierpnia 2008r. do godz. 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubianka (www.lubianka.bip.lo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

drukuj (OFERTA PRACY)

,, RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI”

Realizowany już od kilku miesięcy przez Urząd Gminy  Łubianka projekt systemowy  pt. „ Razem Jesteśmy Mocniejsi”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyniósł kolejne wymierne  rezultaty wspólnej  pracy  w postaci ukończenia  przez wszystkich  uczestników projektu,  kursu dla opiekunów środowiskowych. Od dnia 16.07.08 r., każdy z 11 uczestników projektu może legitymować się stosownym zaświadczeniem wystawionym przez uprawnioną  instytucję szkolącą, o ukończeniu kursu „Opiekun środowiskowy osób starszych i dzieci”.

   Z tej okazji wszystkim  Paniom uczestniczącym w projekcie składamy serdeczne gratulacje.

Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy, że projekt trwa do końca roku, a uczestniczki w tym czasie będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. W związku z tym istnieje możliwość skorzystania z ich profesjonalnych usług. W tym celu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • autor: Janusz Brzoska

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 />/>-17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.

drukuj ()

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️