Informator Gminny - Nr 4/2008 (168)

,,Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro

 człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to,

 co ludzkie,  na tej ziemi

                                                                  Jan Paweł II

drukuj ()

MARATON TORUŃSKI TORUŃ – ŁUBIANKA - TORUŃ

W niedzielę 27 kwietnia Gmina Łubianka po raz XXVI będzie gościć uczestników Maratonu Toruńskiego. Tegoroczna trasa przedstawia się następująco: start w Toruniu z Placu Teatralnego przez Barbarkę, Olek, Różankowo, Świerczynki, Pigżę (ul. Wojewódzka. Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Spacerowa,  ul. Wojewódzka), Łubiankę (ul. Toruńska, ul. Bydgoska, ul. Samorządowa, Al. Jana Pawła II, ul. Chełmińska, ul. Chełmżyńska), Biskupice (ul. Kościelna, ul. Kasztanowa, ul. Ks. J. Jakubiaka), Brąchnowo, (ul. Ks. Szulca, ul. Niepodległości, ul. F. Gzeli), Pigżę (ul. Św. A. Boboli, ul. Szkolna, ul. Wojewódzka), Świerczynki, Różankowo, Olek, Barbarkę z metą w Toruniu na Rynku Nowomiejskim. Około 22 z 42 km/> i 195 m/> maratonu przebiegać będzie po terenie naszej gminy, gdzie zlokalizowane będą trzy punkty żywieniowe i półmetek (w przypadku upału zlokalizowane zostaną trzy dodatkowe punkty). Na starcie spodziewanych jest około 1000 zawodników w biegu głównym i ok. 500 w biegach towarzyszących, a wśród nich zawodnicy z Afryki – Kenijczycy i Marokańczycy, Białorusini, Rosjanie, Niemcy      i czołowi polscy maratończycy, w tym spore grono zawodników biorących udział w Biegach Samorządowych        i Niepodległości. Swój udział zapowiedział również wójt gminy Łubianka pan J. Zająkała oraz następujący mieszkańcy naszej gminy (zawodnicy z Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka): Z. Adamczyk, T. Projs, S. Szumski, M. Trzeciak,  S. Zieliński, I. Zieliński, Z. Ordon, S. Trzymkowski,               A. Zasacki, A. Sierocki. Wśród startujących pojawi się również T. Drąg - zawodnik i trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka, który zgodnie z zapowiedziami podejmie walkę       o zwycięstwo. Start maratonu nastąpi o godz. 10.00. Pierwsi zawodnicy na terenie Gminy Łubianka pojawią się około godz. 10.30 w okolicach byłego dworca kolejowego w Pigży,  na 15 kilometrze/>  przy osiedlu „Ziółkowo” spodziewani są o 10.45, na 20 kilometrze/> w Biskupicach (za posesją  pana S. Mądraszewskiego) około godz. 11.00, na półmetku (okolice posesji pana S. Szymańskiego) najlepsi spodziewani są około godz. 11.05, a  w Brąchnowie na 25 km/>  przy posesji pana       P. Szreder około godz. 11.20. Kolejno w Pigży w drodze powrotnej do Torunia na wysokości Szkoły Podstawowej w Pigży około godz. 11.30. Za czołowymi biegaczami walczącymi o zwycięstwo, będzie zapewne długi szpaler zawodników biegnących (z małymi przerwami). Ostatni zawodnicy  opuszczą  teren  Gminy  Łubianka  ok. godz. 14.00.  W bieżącym roku, podobnie jak w  roku ubiegłym,  trasa maratonu przebiega przez działki SKR w Pigży oraz przed budynkiem Urzędu Gminy, śladem Biegu Samorządowego. Organizacją tegorocznego maratonu zajmie się powołane specjalnie w tym celu Stowarzyszenie Maraton Toruński, któremu celem jest utrzymanie Maratonu Toruńskiego w gronie najbardziej masowych i jednocześnie profesjonalnie przeprowadzonych imprez. Jedną z wielu przewidzianych atrakcji będzie możliwość wylosowania samochodu osobowego wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg Maratoński. W poprzednich latach gmina Łubianka zebrała bardzo pochlebne recenzje za organizację punktów żywieniowych i półmetka oraz gorące przyjęcie maratończyków. W tym roku również nie może zabraknąć gorącego dopingu, mamy nadzieję, że w to niedzielne przedpołudnie trasa Maratonu Toruńskiego przebiegająca przez naszą gminę będzie zapełniona entuzjastycznie dopingującymi kibicami. Zachęcamy Państwa, bo w końcu nie na co dzień mamy okazję oglądać zawody sportowe na tak wysokim poziomie i przy tak licznej obsadzie wprowadzającej Maraton Toruński do największych imprez masowych w Polsce. Kibicując maratończykom w przypadku upalnych temperatur proszę o wystawienie przed nasze domy misek, wiader z wodą,  przygotujmy węże do polewania biegnących, tak aby na wszelkie sposoby zminimalizować skutki upału i pozostawić jak najlepsze wspomnienia z Gminy Łubianka. Nie polewajmy ich jednak bez ich zgody! Szczególnie gorąco zapraszamy kibiców w okolice półmetka maratonu, gdzie dodatkowo dla kibiców przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje. Wśród kibiców (zorganizowanych), którzy na trasie maratonu wyróżnią się szczególną inwencją i intensywnością dopingu rozdane zostaną wartościowe nagrody. Jury stanowić będą członkowie Klubu Maratońskiego w Łubiance, uczestniczący w maratonie. Lokalizacja trasy wymaga wprowadzenia pewnych ograniczeń w ruchu drogowym. Prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności  przy poruszaniu się po drogach pojazdami mechanicznymi. Konieczne dla bezpiecznego przeprowadzenia biegu jest wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Biskupice (ul. Kasztanowa). Wyłączenie to nastąpi w godzinach od 10.50 do 12.30. Prosimy mieszkańców miejscowości Warszawice           o kierowanie się w kierunku Biskupic poprzez Wymysłowo ulicami: Spółdzielczą, J. III Sobieskiego i Cichą. Prosimy  w miarę możliwości omijać odcinki dróg zajętych przez maratończyków i kierować się objazdami. Mieszkańcy Pigży mogą, udając się w kierunku Torunia, korzystać z ulicy Młodzieżowej. Mieszkańcy Łubianki i działek SKR w Pigży, udając się do Bierzgłowa, proszeni są o korzystanie z ulicy Zamkowej. Zabezpieczeniem trasy zajmą się umundurowani druhowie OSP oraz  funkcjonariusze policji. Prosimy               o bezwzględne wykonywanie poleceń służb mundurowych, które będą wskazywały drogę biegnącym i ograniczały w sposób niezbędny ruch pojazdów mechanicznych. Do zobaczenia na trasie maratonu!

drukuj (MARATON TORUŃSKI TORUŃ – ŁUBIANKA - TORUŃ)

 • autor: Andrzej Sierocki
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że Rada Gminy w Łubiance na sesji w dniu 31 marca br. podjęła uchwałę Nr XVIII/94/2008 zatwierdzającą nowe ceny za usługi komunalne dotyczące wywozu nieczystości stałych z terenu naszej gminy. Nowe ceny będą obowiązywały po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na decyzję o wzroście cen wpływ miało przede wszystkim wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2007 roku (Dz.U. Nr 106 poz. 723) podniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska z 15,71 zł/tonę do 70,00 zł/tonę składowanych odpadów. Po  uprawomocnieniu nowych cen Gospodarstwo Pomocnicze przekaże informacje szczegółowe na temat wysokości opłat i terminu ich wprowadzenia.

Od kwietnia do czerwca kontynuowana będzie przez Gospodarstwo selektywna zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w drugim kwartale br. zgodnie z poniższym harmonogramem: 28 kwiecień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 29 kwiecień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 kwiecień: Bierzgłowo, Łubianka (cała);  20 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 24 maja: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała);        20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie  z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca.                     W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

    Ponadto Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka zatrudni od zaraz kontrolera wodomierzy (dokonywanie odczytów – PSION, sprawdzanie instalacji, wymiana wodomierzy itp.) Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Gospodarstwa (tel. 0-56 678-83-86).

    Informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków          w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”. W przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę  i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Nowy Zarząd GSW w Łubiance.

Gminna Spółka Wodna w Łubiance funkcjonuje od sześciu lat. W 2008 r. zakończyła się druga kadencja Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW. W lutym na zebraniach wiejskich wybrano po 3 delegatów z każdego sołectwa, łącznie 36 osób. W dniu 10 marca br. Walne Zgromadzenie Delegatów GSW m.in. podsumowało wykonanie zadań oraz wyniki finansowe GSW za ostatni rok oraz wybrało Zarząd GSW  w Łubiance oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli: Teodor Krupski – przewodniczący, Jan Sierocki – zastępca przewodniczącego oraz Wiktor Ziółkowski – członek. Nowym władzom życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnego środowiska rolniczego.

Targi „Ferma Świń i Drobiu” w Poznaniu.

W dniu 19 kwietnia 2008 r. (sobota) UG w Łubiance (Referat Rolnictwa) organizuje wyjazd szkoleniowy rolników na XI. Międzynarodowe Targi „FERMA ŚWIŃ i DROBIU” odbywających się w kompleksie hali widowiskowo-sportowej „Arena”. Koszt udziału 1 osoby wynosi 20 zł                            (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Dodatkowo przewidziano zwiedzanie pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Mogilnie oraz Skansenu Miniatur                    w Pobiedziskach. Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Przypomnienie:

• Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do dnia 15 maja br. w ARiMR BP w Toruniu, ul Rejtana 2-4,

• Wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych wraz    z planem rolnośrodowiskowym można sporządzać  w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, ul. Bydgoska 7 i składać do 15 maja br. w ARiMR BP w Toruniu,

• Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego mającej charakter de minimis można składać w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca br. w ARR OT w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57,

• Składki GSW w Łubiance w niezmienionej wysokości 1 zł od 1 ha/> przeliczeniowego można opłacać w UG w Łubiance, pokój nr 5 oraz u sołtysów przy zbieraniu podatku rolnego.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

                                                                     Jan Paweł II

się uroczyste zakończenie projektu „Przedszkole otwiera świat” realizowanego na terenie gminy Łubianka od 1 kwietnia 2007 r. Podsumowujące spotkanie miało wyjątkowy charakter, zgromadziło bowiem wszystkich tych, dzięki którym w ciągu minionego roku w naszej gminie działało pięć ośrodków przedszkolnych, do których w sumie każdego miesiąca uczęszczało niemal 70 dzieci. Wokół sceny, na której swoje talenty i umiejętności prezentowały maluchy ze wszystkich ośrodków, zasiadły władze gminy, przedstawiciele Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku”, dyrektorzy szkół, na terenie których mieszczą się ośrodki przedszkolne, panie przedszkolanki, pedagodzy, logopedzi oraz rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli. Niewątpliwie jednak głównymi bohaterami uroczystości byli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, którzy piosenką, wierszem, tańcem, a przede wszystkim bezcennym uśmiechem, podziękowali zgromadzonym za wysiłek włożony w realizację projektu. Występy dzieci potwierdziły, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni przedszkole i wyniesione  z niego doświadczenia, jakie efekty przynosi praca nad rozwojem fizycznym, umysłowym             i społeczno - moralnym dziecka w wieku przedszkolnym. Beztroska radość emanująca                  z małych aktorów, śpiewaków, recytatorów i tancerzy uświadomiły, że w przedszkolu dziecko uczy się nie tylko patrzeć i słuchać, ale również pytać i poszukiwać, porządkować wyobrażenia o otaczającym go świecie                 i nabywać umiejętność adaptacji w nowym środowisku. Zdobyta w twórczej zabawie wiedza zaprocentuje niewątpliwie we wszystkich zadaniach, jakie stawiać będzie wobec przyszłych pierwszoklasistów program szkolny.

   Zakończenie projektu „Przedszkole otwiera  świat” nie oznacza zaprzestania funkcjonowania ośrodków. Utrzymanie działalności czterech przedszkoli, w Warszewicach, Łubiance    i Pigży w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. zostało sfinansowane ze środków gminnych. Zachęcamy rodziców dzieci w wieku od 3 do 5 lat, aby umożliwili swoim pociechom uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych.

   Informacje na temat działalności przedszkoli uzyskacie Państwo w UG w Łubiance, pod numerem tel. (056) 678 82 18.                                         

drukuj ()

 • autor: Elżbieta Żeglarska
XI BIEG SAMORZĄDOWY
   Święto narodowe 3 Maja po raz kolejny w  naszej gminie obchodzone będzie na sportowo. 3 maja 2008r. o godz. 13.00 po raz jedenasty zawodnicy wystartują w Biegu Samorządowym oraz dziewiątych już Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego        w Biegach Długich. Bieg zorganizowany będzie na 15–kilometrowej, atrakcyjnej trasie z Łubianki przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę do Łubianki. Start i meta zlokalizowane są przed Urzędem Gminy.  W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 03.05.2008 r. ukończą 16 lat, posiadają aktualne badania lekarskie bądź złożą oświadczenie o zdolności do biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W Mistrzostwach Samorządowców będą klasyfikowani radni rad gmin i miast, rad powiatowych oraz Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz marszałek i ich zastępcy, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego. Biegowi głównemu towarzyszyć będą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbędą się w centrum Łubianki i na trasie biegu głównego na dystansach od 200 do 2000 m: 200 m kat. do 6 lat - 2002 rocznik i młodsi; 400 m kat. od 7 do 10 lat 2001 – 1998; 600 m kat. od 11 do 13 lat (1997 – 1995); 2000 m kat. od 14 do 16 lat (1994 – 1992). Wśród uczestników zostaną rozlosowane  liczne i wartościowe nagrody rzeczowe. Będą również atrakcje dodatkowe, a także dla każdego uczestnika kończącego bieg główny unikatowy medal na pamiątkę. Zapraszamy szczególnie mieszkańców naszej gminy do jak największego udziału w tym wydarzeniu - jedną z klasyfikacji jest również Mistrzostwo Gminy Łubianka zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Zapisy do biegu głównego od godz.11.00 a do biegów dziecięcych od 11.30. Liczymy zarówno na szeroki udział w Biegu jak i na gorący doping na trasie.         

drukuj (XI BIEG SAMORZĄDOWY)

 • autor: Paweł Puczkarski
MŁODZI DLA SIEBIE I REGIONU
Fundacja Ziemia Gotyku w marcu rozpoczęła realizację kolejnego projektu, który  zakłada rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze  działania Fundacji Ziemia Gotyku, w oparciu o dobrą współpracę pomiędzy  partnerami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi. Działania zawarte w  projekcie polegają głównie na edukacji, współpracy             i wymianie doświadczeń. Jednym z trzech przewodnich modułów tematycznych jest działanie  „Młodzi  dla siebie         i regionu”, w którym młodzież weźmie udział w wyjeździe integracyjnym do wsi tematycznej oraz w spotkaniach              w ramach „Akademii Młodych Liderów” gdzie podejmowane będą tematy wolontariatu, planowania projektów młodzieżowych, tworzenia organizacji pozarządowych             i wykorzystywania nowoczesnych technologii w rozwoju indywidualnym i społecznym. Poza tym zostaną zorganizowane warsztaty fotograficzne, filmowe                       i dziennikarskie – młodzież pod okiem specjalistów robić będzie zdjęcia oraz krótkie filmy na tematy związane                 z aktualnymi problemami lokalnymi i globalnymi. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie „Dzień otwarty instytucji publicznych”, którego celem będzie pokazanie młodym ludziom funkcjonowania instytucji publicznych            i zachęcenia do czynnego udziału w życiu społecznym. Pierwsze spotkanie „Akademii Młodych Liderów” odbędzie się 19 kwietnia w Gimnazjum w Brąchnowie. Gospodarzem spotkania będzie Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance, która swoim rówieśnikom z gmin partnerskich zaprezentuje dotychczasowy dorobek, m.in. projekt „Alternatywny Warsztat Wyobraźni”. Wszelkie informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji http://www.ziemiagotyku.com/ .       

drukuj (MŁODZI DLA SIEBIE I REGIONU)

 • autor: Paweł Puczkarski
„KLASA SOŁECKA, CZYLI SOŁTYS Z KLASĄ”

Fundacja Ziemia Gotyku LDG  rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który jest  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt kierowany jest do trzech grup odbiorców: • sołtysów i członków rad sołeckich, • młodzieży w wieku 16-24 lat, • przedstawicieli organizacji społecznych.

    W ramach działania skierowanego dla sołtysów lub przedstawicieli rad sołeckich przewidziany jest cykl szkoleniowy  stawiający w nowym świetle rolę sołectwa         w rozwoju obszarów wiejskich oraz budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Zakres działania:          1) Rola sołtysa na wsi XXI wieku – prawa i obowiązki sołtysa, oczekiwania społeczne wobec sołtysa, prezentacja dobrych praktyk (wyjazd studyjny na Kaszuby 2-4.05.2008r.), 2) Rola sołtysów w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 i innych programów sektorowych               i regionalnych, 3) Zebranie wiejskie wyzwaniem dla sołtysa- ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, technik prowadzenia spotkań, grupowego podejmowania decyzji,        4) E-Sołectwo, czyli organizacja działalności sołtysa i rady sołeckiej – szkolenia komputerowe z wykorzystania internetu, e-mail dla sołtysa, witryna internetowa wsi, 5) Rozwój wsi poprzez aktywizację, integrację i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 6) Planowanie projektów na rzecz rozwoju         i aktywizacji wsi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zapisać się na listę rezerwową (056-678-82-18 wew. 39).

drukuj („KLASA SOŁECKA, CZYLI SOŁTYS Z KLASĄ”)

 • autor: Anna Filus
III FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Gmina Chełmża i Fundacja Ziemia Gotyku zapraszają organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP) do udziału          w forum, które odbędzie się w dniu 10 maja 2008r.                    w Gimnazjum w Głuchowie, rozpoczęcie o godz. 15.00. Forum już po raz kolejny będzie okazją do zaprezentowania  ciekawych pomysłów i doświadczeń z zakresu organizowania    i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przez ruchy, organizacje i wspólnoty społeczne w obszarach socjalnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym.   Forum Organizacji Pozarządowych, to przede wszystkim okazja dla  wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu do podejmowania tematu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania aktywności społecznej i do pełnego angażowania się               w rozwiązywanie lokalnych problemów, za którymi stoi – człowiek. To coroczne wydarzenie  ma związek z wyjątkowym miejscem kultu w Gminie Chełmża  -   Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach, która przed 750 laty  żyjąc jako pustelnica  służyła modlitwą, pomocą i radą okolicznym mieszkańcom. Podążając śladami patronki tej wsi zrodził się pomysł na coroczne spotkania organizacji społecznych, które wypełniają podobna misję w codziennym życiu.

     Zapraszamy lokalnych artystów i KGW z terenu Gminy Łubianka do  prezentacji  swojego  rękodzieła  podczas  forum.

Zgłoszenia udziału należy kierować do koordynatorów gminnych .(Gm. Łubianka – Anna Filus 056 6788218 wew.39)

drukuj (III FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH)

 • autor: Katarzyna Orłowska , Anna Filus
MATEMATYCZNE POTYCZKI
   Już po raz ósmy 17.03.2008r. spotkali się w Zespole Szkół     w Łubiance najlepsi matematycy klas II i III z terenu gminy Łubianka na Konkursie Matematycznym ,,BRZDĄC 2008”.  W matematycznych potyczkach brało udział 30 uczniów ze szkół podstawowych w Pigży, w Warszewicach, w Wybczu oraz z Zespołu Szkół w Łubiance. Mali matematycy wykazali się dużą wiedzą oraz zdolnościami  matematycznymi. Jury,     w skład którego wchodzili nauczyciele kształcenia zintegrowanego przygotowujący uczniów do konkursu wyłoniło najlepszych matematyków z gminy Łubianka.          W kategorii klas II zwyciężyła M. Cichowska (ZS Łubianka), II miejsce zdobył R. Słoma (SP Wybcz) a E. Mokijewska zajęła III lokatę. W kategorii klas III F. Lechowicz (SP Pigża) został laureatem I miejsca, na II uplasowała się N. Padykuła (SP Warszewice) natomiast na III A. Sikora (SP Wybcz). Organizatorem konkursu była mgr M. Wiatr, która dziękuje dyrekcji Z.S. w Łubiance za życzliwość, wsparcie oraz nagrody dla tego przedsięwzięcia, oraz Sklepikowi Szkolnemu z ZS Łubianka za słodki upominek dla uczestników konkursu

drukuj (MATEMATYCZNE POTYCZKI)

 • autor: Małgorzata Wiatr
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Obchody Dnia Kultury w Gminie Łubianka.

30 marca obchodziliśmy Dzień Kultury w Gminie Łubianka. Zarówno uczestnicy jak i goście mieli okazję zapoznać się       z dorobkiem artystycznym naszych mieszkańców. Swoje wyroby prezentowały Koła rękodzieła ze szkoły w Wybczu      i „Węzełek” z  Pigży  oraz  Świetlica Środowiskowa                 z Łubianki. Mogliśmy podziwiać: robótki hafciarskie, dekoracje z papieru, stroiki wielkanocne, figurki z masy solnej. Prace swoje wystawiali również lokalni artyści: malarstwo –  O. Jonatowski, hafciarstwo – R. Prowadzisz, malarstwo na szkle – M. Puczkarska – Skiba. Uczestnicy uroczystości mogli posmakować tradycyjnych potraw lokalnych tj.: żurku, chleba ze smalcem, łazanek, ciasta, ogórków kiszonych, nalewek         i sałatek. Wszystkie potrawy były smaczne i pięknie podane. Kulinarną stronę imprezy przygotowały KGW z Brąchnowa, Dębin, Łubianki i Wybczyka. Poza tym swoje umiejętności prezentowały grupy artystyczne,  wystąpiły m.in.: Alebabki, Marwojki, gitarzyści, keyboardziści, cheerliderki, zespół tańca nowoczesnego, koło teatralne ze szkoły w Warszewicach, duet z piosenką „Puzle” ze szkoły w Łubiance, grupa tańca nowoczesnego i twórcy muzyki technicznej. Mieszkańcy Brąchnowa na pamiątkę uczczenia III rocznicy śmierci Papieża Polaka przekazali na ręce pana Wójta Jerzego Zająkały  dar dla Gminy w postaci portretu Jana Pawła II. Obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem  dlatego planujemy wpisać imprezę na stałe do naszego kalendarza kulturalnego.                                                             

Zadbaj o kondycję wiosną

Zapraszamy wszystkie panie do uczęszczania na aerobik. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 20.00     w Centrum Kultury w Łubiance. Koszt jednej godziny wynosi 5 zł. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 678-86-98.

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Anna Soczyńska
Futsal na koniec sezonu halowego

Kibice zgromadzeni w hali sportowej w Brąchnowie 9 marca byli świadkami arcyciekawych zawodów – II Mistrzostw Gminy Łubianka w Futsalu 35+ (zawodników 35 i starszych). Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn reprezentujących sołectwa  z naszej gminy. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Ostateczna kolejność: I miejsce Biskupice - skład: R. Blachowski – kapitan, W. Socha, A. Sowa, G. Pszeniczny, S. Mądraszewski, S. Deruś, J. Boniecki i P. Błaszkiewicz, II miejsce Bierzgłowo, III Dębiny, IV miejsce Warszewice, V miejsce Pigża. 16 marca odbył się ostatni turniej sezonu halowego 2007/2008 – Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu. W rywalizacji  o gminny championat uczestniczyło 12 drużyn podzielonych na cztery grupy. Do dalszej fazy awansowali tylko grupowi zwycięzcy. Niezwykle emocjonujące okazały się półfinały gdzie Łubianka pokonała Bierzgłowo-Ministrantów 3:0, a Pigża uległa zespołowi z Przeczna dopiero w rzutach karnych. Mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem Bierzgłowa-Ministrantów nad Pigżą 2:0, a wielki finał wygraną Łubianki z Przecznem 3:2. Skład najlepszej drużyny: K. Elsner – kapitan, P. Basa, Ł. i M. Białkowscy, D. Długoborski,          P. Pouch i M. Dwojacki.        

drukuj (Futsal na koniec sezonu halowego)

 • autor: Paweł Puczkarski
CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ ZAPRASZA

W działającym od lutego br. Centrum Kształcenia Na odległość Na Wsiach zdobywa wiedzę już 26 osób. Korzystają one z możliwości kończenia różnorodnych kursów – językowych, ogólnokształcących, komputerowych i innych. Centrum czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki od 1600 do 2000 , środy od 1100 do 1500 , a w piątki i niedziele od 1700 do 1900 . Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia Centrum osoby poszukujące pracy – można uzyskać fachowe porady, osoby przygotowujące się do egzaminów – maturzystów, gimnazjalistów, oraz wszystkich, którzy pragną zainwestować w siebie. Centrum przystosowane jest do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Większość kursów kończy się na zasadzie zaliczenia,  nie trzeba więc zdawać egzaminów.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0566748010 w godzinach pracy Centrum.

drukuj (CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ ZAPRASZA)

 • autor: Opiekun CKNONW w Łubiance - Piotr Wiatr

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj ()

WYDAWCA:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo
http://www.lubianka.eu

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️