Informator Gminny - Nr 2/2008 (166)

„Człowieka mierzy się miarą serca.

 Człowiek jest tyle wart

 ile potrafi kochać, wierzyć i dać”.

                                                      Jan Paweł II

ZEBRANIA WIEJSKIE 2008

Od wielu lat odbywamy w lutym zebrania wiejskie dające możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownictwem lokalnego samorządu oraz zapoznania się z bieżącymi sprawami naszej gminy. W dniach od 11 – 22 lutego, w uzgodnieniu z sołtysami zostały ustalone terminy zebrań we wszystkich sołectwach. Zachęcam mieszkańców gminy do aktywnego w nich udziału. Niżej przedstawiamy przewidywany porządek zebrań oraz zwracamy uwagę, że niektóre punkty, jak chociażby przyjęcie planu rzeczowo – finansowego i wybór delegatów na zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, organizowany raz na 3 lata uzasadnia szczególną aktywność mieszkańców. Zebrania będą też dobrą okazją do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju gminy i poszczególnych sołectw.

 • -

Przewidywany porządek:

1.  Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w gminie;

2. Wykonanie zadań przez  Gminną Spółkę Wodną i wybór delegatów do Zgromadzenia Spółki na kolejną kadencję;

3. Sprawozdanie sołtysów z działalności w roku 2007 oraz ustalenie planu rzeczowo – finansowego dla sołectw na rok 2008;

4. Informacja o zamierzeniach rozwojowych gminy na lata 2008-2010 oraz przedstawienie Strategii Rozwoju Gminy Łubianka na lata 2008-2015.

 • autor: Jerzy Zająkała
ABSOLWENCI LICEUM W ŁUBIANCE
10 stycznia 2008r. w Centrum Kultury w Łubiance odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego 33  mieszkańcom gminy Łubianka. Tym samym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu pozytywnie zakończyło realizację dwuletniego projektu pn. „Szkoła średnia w Łubiance”. Całością projektu przez dwa lata kierował działacz stowarzyszenia p. Wiesław Żyłkowski. Na uroczystość przybyli dyrektor CKU w Toruniu p. Jerzy Karpiński, kierownik placówek zamiejscowych p. Stefan Nowacki i kierownik sekretariatu p. Barbara Giminska. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością uroczystość zaszczycili zastępca wójta p. Mirosława Plejer-Rozwadowska, prezes stowarzyszenia „Przyszłość” p. Stanisława Neulitz, a także dyrektor szkoły w Łubiance p. Jacek Żebrowski oraz liczne grono nauczycieli z Zespołu Szkół w Łubiance, których życzliwość i profesjonalizm znacząco przyczynił się do sukcesu edukacyjnego naszych mieszkańców. Absolwentom należą się słowa uznania za ambitność i upór, by ukończyć szkołę średnią. Dzięki nim wzrósł poziom wykształcenia gminie.
 • autor: Wiesław Żyłkowski
XI MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. A. FILEMONOWICZA W HOKEJU NA TRAWIE

Memoriał im. Adama Filemonowicza zakończył się sukcesem nie tylko organizacyjnym, ale i sportowym UKS „Bałagany” Łubianka. W turnieju wzięło udział 18 zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji. Łącznie w sportowej rywalizacji uczestniczyło 170 chłopców z rocznika 1995 i młodsi. Memoriał jest największą imprezą tego typu w Polsce, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy corocznie zmuszeni są odmawiać chętnym do wzięcia w turnieju zespołom z powodu braku miejsc.

   Cieszy fakt, że Gmina Łubianka reprezentowana była podczas Memoriału przez trzy zespoły: UKS „Bałagany” Łubianka w składzie: S. Bałos, M. Elsner, S. Pouch, S. Sellner, Ł. Kurniewicz, J. Pruński, M. Dawid, K. Rzepkowski, trener K. Śnieżek; KS „Kraby” Pigża w składzie: H. Leśniewski, R. Kaczorowski, J. Durda, J. Kukowski, A. Tężycki, S. Piórczyński, A. Wikariak,          Ł. Boniecki, trener L. Rzemiejewski i SP Warszewice w składzie: T. Właśniewski, P. Banaszek, Ł. Gładkowski,     R. Mądraszewski, M. Zegan, M. Stodulski, A. Kępski,         W. Elendt, A. Sztejkowski, T. Cichocki, trener M. Makowski.

   W uroczystym otwarciu XI Memoriału uczestniczył wójt Gminy Łubianka – Jerzy Zajakała, przedstawiciele Rady Gminy oraz zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zebrani w sali gimnastycznej ZS w Łubiance gorąco powitali uczestników i wspólnie z nimi obejrzeli występ zespołu „Angeis” przygotowany pod kierunkiem Katarzyny Mikołajek. Sportowe zmagania odbywały się od 1.02. do 3.02. 2008 roku na obiektach sportowych w Łubiance, Brąchnowie i Chełmży. Zakończyły się emocjonującym meczem UKS „Bałagany” Łubianka – UKS SP 26 Poznań. Pojedynek najlepszych zespołów roztrzygnęły rzuty karne, w wyniku których lepsze okazały się „Bałagany”.

Wyniki XI Memoriału: I. UKS „Bałagany” Łubianka; II. UKS SP 26 Poznań; III. LKS Gąsawa; IV. UKS „Tarpany” XI.UKS ,,Kraby” Pigża; XVII. SP Warszewice. Szczegółowe informacje na temat wyników rozgrywanych meczy i zespołów biorących udział w Memoriale znajdują się na stronie internetowej gminy: www.lubianka.pl  oraz na prohokeju. Uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w sali gimnastycznej w Brąchnowie. Zaproszeni goście, wśród których byli: Grzegorz Borek -  pełnomocnik Zarządu Województwa  Kujawsko - Pomorskiego ds. międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych, Dariusz Meller - wicestarosta Powiatu Toruńskiego, Jerzy Zająkała - wójt Gminy Łubianka, Zbigniew Cywiński -  przewodniczący Rady Gminy Łubianka, Michał Marszałkowski -  przewodniczący kujawsko – pomorskiego zrzeszenia LZS, Dariusz Zagórski – starszy wizytator KO w Bydgoszczy. Goście i zebrani w sali kibice hokeja na trawie obejrzeli występ taneczny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Żeglarskiej. Muzyczną oprawę uroczystości stanowiła gra na keyboardzie w wykonaniu Pauliny Młodzianowskiej. Każdy   z uczestników Memoriału otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową, a najlepszym wręczono puchary.

 • autor: Honorata Żeglarska
MIECZYSŁAW KUKOWSKI MISTRZEM GMINY PO RAZ TRZECI

16 stycznia 2008r. odbył się XIII Konkurs Wiedzy Rolniczej, którego organizatorem był Urząd Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy przy współudziale K-P ODR w Minikowie – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży. W Centrum Kultury w Łubiance do eliminacji przystąpiło tym razem 23 rolników z 7 sołectw naszej gminy, w tym 2 panie. W skład komisji konkursowej, jak co roku wchodzili eksperci uznanych instytucji działających na rzecz rolnictwa: prof. dr hab. Wojciech Kapelański z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy (przewodniczący), Danuta Wilińska (K-PODR w Minikowie), Piotr Kowal (ARR OT w Bydgoszczy), Zdzisław Kwiatkowski (PW „FAROL” w Falęcinie) i Wojciech Chwilczyński (K-P Izba Rolnicza). Na podstawie wyników testu (50 pyt.) i dogrywki wyłoniono 6 finalistów. Każdy z uczestników finału miał za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań, które tym razem dotyczyły w kolejności: ekonomiki rolnictwa, działalności ARR, PROW na lata 2007-13, produkcji zbóż oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Wobec władz gminnych reprezentowanych przez panią wicewójt Mirosławę Plejer - Rozwadowską i przewodniczącego Rady Gminy w Łubiance pana Zbigniewa Cywińskiego oraz licznie zgromadzonej publiczności zwyciężył Mieczysław Kukowski z Warszewic, zdobywając 14,5 pkt. (na 15 możliwych), zostając mistrzem wiedzy rolniczej w gminie Łubianka w roku 2008 w kategorii indywidualnej i zdobywając Puchar Rady Gminy w Łubiance i inne wartościowe nagrody. Kolejne miejsca zajęli: 2.Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo, 13,5 pkt.), 3.Mirosław Solowski (Wybcz, 13 pkt.), 4.Wojciech Machnicki (Łubianka, 11 pkt.), 5.Adam Łubianka (Dębiny, 10,5 pkt.), 6.Leszek Śliwiński (Wymysłowo, 10 pkt). Zespołowo: 1.Dębiny I  84 pkt. (A. Łubianka, E. Babik, P. Dębek), 2 Biskupice 81 pkt. (W. Grabowski, W. Socha, S. Blachowski), 3.Brąchnowo 79 pkt. (S. Pierzchalski, P. Kowalski, M. Blachowski), 4.Dębiny II, 5. Wymysłowo,    6. Wybcz. W kategorii młodzieżowej do 28 lat wygrał Wojciech Grabowski (Biskupice, 7. w kat. indywidualnej) otrzymując m.in. puchar ARR przed Pawłem Bałosem (Wybcz) i najmłodszym uczestnikiem konkursu Bartoszem Szatkowskim (Warszewice). Wyrazy podziękowania należą się licznym sponsorom, którzy cennymi nagrodami oraz upominkami przyczynili się do zrealizowania celu konkursu – upowszechniania wiedzy rolniczej oraz jego uatrakcyjnienia. Wśród 21 fundatorów byli: Gmina Łubianka, SANO, SKR AGROMECH w Łubiance, AGROLMET w Gniewkowie, PWR w Poznaniu, BAYER Crop Science, SOCHA w Wybczu, MARWIT w Złejwsi Wielkiej, AGMAR w Łubiance, Bank Spółdzielczy w Toruniu, PROVIMI-ROLIMPEX w Świeciu, RODAR Firma Zbożowa w Łubiance, FAROL w Falęcinie, K-P Izba Rolnicza, KRUS PT w Grudziądzu, HODROL w Skąpem, SCHAUMANN,    K-P ODR w Minikowie, ARR OT w Bydgoszczy, WRZOS   w Łubiance oraz CHEMIROL w Chełmży. Konkurs zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW w Łubiance, gdzie przy wspólnym stole uczestnicy konkursu spotkali się z władzami lokalnymi, jurorami, sponsorami i innymi gośćmi konkursu.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB NAUKI!

Zgodnie z art. 18 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież     w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie”. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   W związku z tym, proszę rodziców młodzieży, która ukończyła naukę w gimnazjum, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, o zgłaszanie informacji na temat miejsca kontynuowania nauki po ukończeniu gimnazjum. Informację tę można zgłaszać telefonicznie lub osobiście w tut. Urzędzie Gminy    p. nr 2 u p.B. Kowalskiej -  tel: 0566788217 wew.37 do końca lutego br.  Proszę również o zgłaszanie przypadków zmiany miejsca nauki w trakcie roku szkolnego.

 • autor: Barbara Kowalska
ZMIANY DZIELNIC W ŁUBIANCE

związku ze zmianami kadrowymi i bieżącą analizą występujących zagrożeń pragnę Państwa poinformować, iż od dnia 01 lutego 2008r. nastąpił nowy podział podległych rejonów służbowych (dzielnic). Rejon dzielnicy nr V, w skład której wchodzić będą następujące miejscowości: Wybcz, Wybczyk, Słomowo, Przewczno i Dębiny, obsługiwany będzie przez mł. asp. Jarosława Chilińskiego. Dzielnicowym w rejonie nr VII, obejmującym:  Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Łubiankę, Leszcz, Pigżę, Biskupice, Brąchnowo, Wymysłowo i Warszewice, będzie mł. asp. Krzysztof Kwietniewski. W Łubiance nadal czynny będzie Punkt Przyjęć Interesantów z siedzibą w byłym Posterunku Policji. Interesanci mogą korzystać z pomocy dzielnicowych w poniedziałki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

   Dzielnicowi udzielają pomocy między innymi w sprawach przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń, udzielają pomocy ofiarom przestępstw, udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, pomagają w rozwiązywaniu problemów domowych o podłożu patologicznym, pomagają nieletnim zagrożonym demoralizacją, rozwiązują konflikty sąsiedzkie, udzielają porad z zakresu skutecznych metod zabezpieczania mienia, udzielają podstawowych porad prawnych.

Poniżej przedstawiamy fotografie dzielnicowych.

 • -
 • -
mł. asp. J. Chyliński                                                 mł. asp. K. Kwietniewski
 • autor: Komendant Komisariatu Policji w Chełmży asp. szt. Wojciech Zacharski
ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ CKNONW

   Od 11 lutego 2008r. do 30 czerwca 2008r. przez 20 godz. tygodniowo w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łubiance rozpoczyna działalność CKNONW – Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość rozpocząć naukę bazując na unikalnych kursach. Nie ma przeszkód, aby osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczyły w szkoleniach. Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Lista szkoleń dostępnych w lutym 2008 to: j. polski, matematyka, historia, chemia, geografia, biologia, fizyka, zarządzanie kadrami, ocena pracowników, planowanie potrzeb, system motywacyjny, rekrutacja, ścieżki kariery,       j. angielski, podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych. Z CKNONW można korzystać wg następującego harmonogramu: pn., wt., czw. 16.00-20.00; śr. 11.00-15.00; pt. 15.00-17.00; nd. 18.00-20.00, sob. – nieczynne. Szczegółowych informacji udziela p. Piotr Wiatr, tel: 0566788169.

 • autor: Piotr Wiatr
WIADOMOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

W styczniu br. Ośrodek zawarł umowy z NFZ na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji i poradni K. Gabinet stomatologiczny oferuje większą ilość świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych. Gabinet rehabilitacyjny w listopadzie 2007 otrzymał sprzęt współfinansowany ze środków PFRON. Pacjenci mogą korzystać z szerokiej oferty kinezyterapi i fizykoterapii – zabiegi są wykonywane od dnia zgłoszenia na podstawie skierowań od każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza specjalisty posiadających umowy z NFZ. W poradni K we czwartki przyjmuje dr Lech Mizarewicz. Ośrodek nadal realizuje program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego dla osób w wieku 35-55 lat. Zapraszamy do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Wszyscy zainteresowani ofertą Ośrodka są proszeni o rejestrację osobiście lub telefonicznie (0566788616) w dni powszednie w godz. 8.00-18.00.

 • autor: Tomasz Włodarski
WOŚP W NASZEJ GMINIE

    Już po raz ósmy wolontariusze Szkoły Podstawowej w Pigży uczestniczyli w akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia zorganizowano wielką loterię fantową w SP w Pigży, a uczniowie naszej placówki wraz z nauczycielami zbierali datki w szkołach naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy i Bibliotece Gminnej w Łubiance.     12 stycznia zbiórka pieniędzy odbyła się w szkole w Pigży podczas ,,Wieczoru kolęd” zorganizowanego dla uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej. 13 stycznia wolontariusze zbierali datki we wsi Pigża i w miejscowym sklepie. W sumie udało się zebrać 1128,74 zł.

 Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, tj: Urzędowi Gminy w Łubiance, dyrektorom szkół, uczniom, Bibliotece Gminnej w Łubiance, paniom ze sklepu w Pigży i mieszkańcom gminy składamy serdeczne podziękowania za hojne datki i życzliwe przyjęcie. Podziękowania należą się też nauczycielom SP w Pigży: p. M. Gliszczyńskiej, p. D. Dembek, p. J. Lipskiej oraz wolontariuszom z klasy VI b za aktywne włączenie się w organizację tegorocznego finału.

 • autor: Organizator – Renata Brzezińska
SZKOLENIA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODR

1. Aby wyprodukować ziarno zbóż o oczekiwanej jakości i wielkości plonu należy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak: dobór odpowiedniej odmiany, optymalny termin i gęstość siewu, właściwe nawożenie        i skuteczna ochrona roślin. Warunki te spełnić można jedynie w przypadku przestrzegania podstawowych elementów technologicznych. Wybrane elementy  technologiczne w uprawie zbóż jarych, charakterystyka odmian, oraz  wyniki doświadczeń PDO w  Województwie Kujawsko-Pomorskim to temat szkolenia dla rolników które odbędzie się w Centrum Kultury w  Łubiance w czwartek 14.II. 2008 roku  o godz.1000.

2. Aby zapewnić integrację rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska poprzez zminimalizowanie negatywnych skutków a zmaksymalizowanie pozytywnych efektów działalności rolniczej wprowadzono w PROW 2007-2013 instrument pomocowy określany jako program rolnośrodowiskowy. Jak skorzystać z programu, jakie minimalne warunki należy spełnić, jak sporządzić plan  rolnośrodowiskowy i z jakich pakietów skorzystać – na te       i inne pytania odpowiedzi będzie można uzyskać na szkoleniu w poniedziałek  20.III o godz.1000 w C. K. w  Łubiance.

3. Jak wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie zgodnie  z nowymi zasadami – dowiedzieć się będzie można na szkoleniu w poniedziałek 17 marca 2008 roku organizowanym w świetlicy wiejskiej w Biskupicach o godz.1000.  Dodatkowe informacje o  szkoleniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski ODR otrzymać można u doradcy  dyżurującego w UG we wtorki i czwartki w godz. 830 - 1430. Można także wpisać się na listę uczestników   szkoleń.                     

 • autor: Stanisław Szwejka
KONKURSY … KONKURSY…

1.  „Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego” Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szlachetnej idei olimpijskiej oraz zachęcanie uczniów do twórczości literackiej nawiązującej do antycznych ideałów rywalizacji sportowej.  W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI) i gimnazjów. Prace należy przysłać do 1. IV. 2008 r. Szczegółowe informacje na stronie www.olimpijski.pl

2.  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie „Równać Szanse 2008”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodzieży w wieku 13-19 lat miejscowości do 20 tys. mieszkańców na udany start w dorosłe życie. Termin składania wniosków do 3 marca 2008. Wysokość dotacji do 50 000 zł.  Szczegółowe informacje na stronie www.rownacszanse.pl, e-mail rownacszanse@pcyf.org.pl  oraz telefonicznie: (22) 826 10 16.  

3.   Wszystkich młodych aktywnych, chcących zmienić coś  w swoim środowisku lokalnym Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym Aktywna Wiosna VI. Do wygrania dotacje na projekty lokalne do 10 tys. oraz udział w bezpłatnych warsztatach animacji środowiska lokalnego. Wnioski należy nadsyłać do 21 marca 2008. Szczegóły na stronie www.aktywnawiosna.pl.
 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Nowe warsztaty w Centrum Kultury

Centrum Kultury przejęło opiekę nad warsztatami, które zapoczątkowała Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance         w ramach projektu “Młodzież w działaniu” tj: klubem tańca nowoczesnego; klubem cheerliderek; klubem sztuk walki oraz klubem miksowania muzyki. Warsztaty adresowane są do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zapewne dlatego, że są odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby młodych mieszkańców naszej gminy oraz dlatego, że prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów. Zajęcia taneczne odbywają się pod okiem         p. Katarzyny Mikołajek założycielki mistrzowskiego zespołu FIX z Torunia, jej podopieczni niejednokrotnie zdobywali tytuły mistrza świata w tańcu nowoczesnym. Początkowo warsztaty sztuk walki prowadził instruktor tajskiej walki muay thai, a obecnie są pod opieką instruktora kick booxingu. Łącznie we wszystkich klubach regularnie uczestniczy ok. 60 osób.

Uczymy się j. angielskiego

Lektorzy ze szkoły językowej dojeżdżają do nas i płacimy mniej niż na kursach w Toruniu. Jest tak dlatego, że podpisujemy umowę jako grupa, a nie osoba indywidualna      i udostępniamy bezpłatnie lokal. W tej chwili istnieją 3 grupy języka angielskiego:

1) młodzież i dorośli (poziom średnio zaawansowany) – wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00 (jest jedno wolne miejsce w grupie);

2) dzieci od 8 do 12 lat – wtorki i czwartki od 17.00 do 18.00  (są dwa wolne miejsca w grupie);

3) dzieci od 4 do 7 lat – wtorki i czwartki od 16.25 do 16.55 (są dwa wolne miejsca w grupie).

Zainteresowani uczestnictwem w kursie mogą się kontaktować pod nr tel: 0566788698 lub bezpośrednio           w Centrum Kultury.

  VIII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

   11.01.2008r.  w świetlicy wiejskiej w Biskupicach odbył się VIII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, w którym udział wzięły grupy artystyczne reprezentujące wszystkie szkoły z  Gminy Łubianka. Grupa z Zespołu Szkół                 w Łubiance pod kierunkiem pani Grażyny Plaskiewicz            i Teresy Głębockiej zaprezentowała przedstawienie pt. „Kolędnicy misyjni”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wybczu, których opiekunem była p. Krystyna Klimczak wystąpili z przedstawieniem pt „Gwiazda drogę im wskazała”. Kolejne przedstawienie pt „Emanuel” pod kierunkiem           p. Marzanny Piórkowskiej zaprezentowała grupa                     z Gimnazjum z Brąchnowa. Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową z Warszewic pod opieką Księdza Proboszcza Grzegorza Pszenicznego wystąpili z przedstawieniu pt. „Betlejemska Noc”. Przedstawienie pt „Bajkowe jasełka”  pod kierunkiem p. Wioletty Nowickiej i Marzeny Traczykowskiej wystawiała grupa ze szkoły Podstawowej w Pigży. Przedstawienia były niezwykle interesujące i różnorodne. Widzowie mieli okazję oglądać piękne tradycyjne jasełka,      a także inscenizacje, które ciekawie łączyły tradycję                z nowoczesnością.  Były również przedstawienia w których występowały typowe postacie jasełkowe wraz z postaciami bajkowymi tj. Calineczka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia. Goście         i uczestnicy przeglądu mieli także okazję wysłuchać pięknych pastorałek w wykonaniu uczniów z Oddziału Terapeutycznego z Zespołu Szkół w Łubiance - opiekunem grupy była p. Renata Pietrzykowska. Cieszymy  się, że na Przegląd przybyli w charakterze widzów dość licznie mieszkańcy Biskupic i okolicznych miejscowości. Wszystkie grupy występujące otrzymały pamiątkowe statuetki i słodkie upominki.

 • autor: Anna Soczyńska, Danka Lewandowska
Styczeń pod znakiem siatkówki

W trzy kolejne niedziele stycznia rozegrano turnieje                o Mistrzostwo Gminy Łubianka w Siatkówce. Pierwsi do boju przystąpili oldboye – tj. zgodnie z regulaminem zawodnicy urodzeni w roku 1973 i starsi, obowiązkowo w drużynie musiały wystąpić co najmniej dwie panie. Najlepsza w tej rywalizacji okazała się drużyna z Pigży – Gabriela Trzymkowska,  Ewa, Waldemar i Sławomir Kędzierscy, Mirosław Trędewicz, Antoni Wiligalski,  II miejsce zajęła drużyna z Bierzgłowa, III miejsce Brąchnowo i IV miejsce Biskupice.

20 stycznia o miano najlepszych walczyli panowie. Podobnie jak przed tygodniem najlepsza okazała się drużyna z Pigży    w składzie – Antoni Wiligalski, Tomasz Paradowski, Michał Tarczykowski, Sławomir i Waldemar Kędzierscy, Mariusz Insadowski, Piotr Zimmer, która w finale po zaciętym pojedynku pokonała swoich młodszych kolegów z Pigży II. Pozostałe miejsca – III Biskupice, IV Przeczno, miejsca V-VII Bierzgłowo, Brachnowo i Amatorzy.

W kolejną niedzielę 27 stycznia o prymat w gminie rywalizowały panie. Tytuł mistrzowski na rok 2008 wywalczyły zawodniczki z Bierzgłowa – Agnieszka Jaworska, Monika Rutkowska, Żaneta Pietrykowska, Justyna Kwiatkowska oraz Kinga, Joanna i Karolina Walter, II miejsce przypadło zawodnikom z Brąchnowa, III miejsce zajęły zawodniczki z Biskupic.

Wszystkim drużynom gratulujemy wysokiego poziomu sportowego i zaangażowania. Zapraszamy na pozostałe imprezy zaplanowane w sezonie halowym 2007/2008.

 • autor: Paweł Puczkarski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017
WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️