Informator Gminny - Nr 11/2007 (162)

„ Prawdziwie wielki jest ten człowiek,

                                            który chce się czegoś dowiedzieć”

           Jan Paweł II

drukuj ()

FESTYN ŚREDNIOWIECZNY NA ZAMKU BIERZGŁOWSKIM

W dniach 6-7 października 2007 roku po raz pierwszy na terenie Gminy Łubianka odbył się  festyn średniowieczny. Do zamku bierzgłowskiego zjechali rycerze z Bydgoszczy, Chełmna, Sztumu, Świecia, Malborka, Polic i  Kwidzyna, pod wodzą Komesa Chorągwi Ziemi Chełmińskiej Grzegorza herbu ,,Trzy Krzyże” Orenkiewicza. Festyn rozpoczął się od przywitania przybyłych gości i uroczystej parady bractw rycerskich wraz z pocztami sztandarowymi oraz odegrania pieśni ,,Bogurodzica”. W programie zaprezentowano inscenizację wjazdu na zamek w Bierzgłowie Mikołaja z Ryńska wraz z komturem ze Starogrodu oraz ogłoszenia naboru rycerstwa do Wielkiego Turnieju Walk Pieszych. Kolejne punkty programu  to: turniej łuczniczy dla publiczności, Wielki Turniej Walk Pieszych, prezentacja tańców średniowiecznych, zabawy plebejskie, inscenizacja bitwy rycerskiej „napad na zamek bierzgłowski”, turniej walk pieszych na chwałę króla polskiego Władysława Jagiełły, „sąd boży” nad rycerzami Zakonu Krzyżackiego, pokaz artylerii średniowiecznej. Szczególnie inscenizacja napadu na zamek bierzgłowski zrobiła duże wrażenie na publiczności – odbyła się o zmroku, w scenerii pożarów i dymów, przy szczęku oręża i krzykach obrońców zamku. W niedzielnych inscenizacjach dech zapierał pokaz wykonany przez Klub Tradycji Konnych Szwadron ELTERM z Chełmna, w którym zaprezentowano sztukę władania szablą i lancą  oraz skoki przez człowieka, w których brali udział mieszkańcy gminy. Uczestnicy festynu mogli, pod opieką organizatorów, zwiedzać pomieszczenia zamkowe, obóz rycerski oraz broń rycerzy, przyglądać się pracy rzemieślników takich jak kowal – Łukasz Szczepański, brązownik – Zbigniew Domański, papiernik – Flawiusz Pietrzyk. Dodatkową atrakcją były stanowiska z lokalnymi produktami z terenu działania LGD „Ziemia Gotyku”. Wśród wystawców byli: Pan Olgierd Jonatowski z obrazami malowanymi na drewnie, Dom Pomocy Społecznej z Pigży - z pracami wykonanymi na warsztatach terapeutycznych, „Węzełek” z rękodziełem,  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej w Tylicach ze stroikami, Pasieka Państwa Flak, Pasieka Państwa Bukowskich oraz Pasieka „Brać Lulkowska” Pana H. Koryckiego. Przez cały czas trwania festynu można było bezpłatnie skosztować potraw staropolskich takich jak: bigos, żurek, prażuchy, barszcz czerwony, kaszanka, kiełbasa, salceson,  chleb ze smalcem i ogórkiem. Festyn zakończył się paradą pocztów sztandarowych bractw rycerskich i odśpiewaniem ,,Bogurodzicy”. Festyn został sfinansowany przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach pilotażowego programu Leader +. Impreza odbyła się pod patronatem medialnym Gazety Pomorskiej. W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowanie na ręce KGW Zamek Bierzgłowski,  KGW Łubianka,  KGW Bierzgłowo za wykonanie poczęstunku i strażakom za pomoc w organizacji festynu. Zdjęcia z festynu w galerii na stronach www.lubianka.pl oraz www.pomorska.pl

drukuj (FESTYN ŚREDNIOWIECZNY NA ZAMKU BIERZGŁOWSKIM)

 • autor: Anna Filus, Piotr Skiba
W WARSZEWICACH POTRAFIĄ SIĘ BAWIĆ!

28 września 2007 roku na placu przed Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Warszewicach Rada Rodziców zorganizowała Festyn Rodzinny. Dobry nastrój uczestników i wspaniała organizacja sprawiły, że mimo braku słonecznej pogody dzieci wraz z rodzicami i przyjaciółmi wspaniale bawiły się, biorąc udział w konkursach i zabawach. Rodzice i nauczyciele wykazali się pomysłowością i wielkim zaangażowaniem, czego dowodem były roześmiane twarze uczestników zabawy. Każdy mógł skosztować wspaniałego ciasta, a także zatroszczyć się o swoje zdrowie, gdyż zaprzyjaźnione pielęgniarki mierzyły uczestnikom poziom cukru we krwi i ciśnienie. Wielką atrakcją szczególnie dla najmłodszych była wizyta funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Chełmży i Ochotniczej Straży Pożarnej z Łubianki. Każdy mógł przez chwilę poczuć się prawdziwym policjantem i strażakiem, siadając za kierownicą policyjnego samochodu lub trzymając w dłoniach strażacki wąż. Uczestnicy festynu wzięli również udział w konkursie przeprowadzonym w ramach akcji edukacyjnej przez przedstawicieli KRUS-u. Wszyscy długo pamiętać będą wspaniały smak upieczonych przez mamy ciast, rewelacyjnych frytek i kiełbasek. Pomalowane buźki dzieci były jak promyczki słońca, którego do pełni szczęścia brakowało uczestnikom imprezy, jednak dobry nastrój nie opuszczał osób, które przyszły tego dnia na plac przed szkołą w Warszewicach. Dyrektor szkoły – mgr Honorata Żeglarska miała powody do dumy, wspierając działania rodziców i nauczycieli pracujących podczas festynu. Organizatorów szczególnie cieszy fakt zaangażowania na rzecz festynu sołectw Warszewice i Biskupice oraz lokalnych przedsiębiorców. Festyn zakończyła zabawa taneczna przez pałacem, gdzie mieści się szkoła. Tańczące dzieci i młodzież w blasku lamp oświetlających plac dały organizatorom satysfakcję i radość, która każe organizować podobne imprezy częściej. Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Warszewicach serdecznie dziękują wszystkim, którzy swoją życzliwością wsparli organizację festynu, po którym zostaną wspaniałe wspomnienia, a także dary rzeczowe ufundowane przez sponsorów, m.in. odtwarzacz DVD i mini wieża. Organizatorzy dziękują przyjaciołom szkoły, a w szczególności Bankowi Spółdzielczemu w Toruniu, oddział w Łubiance; Firmie zbożowej w Łubiance; Gminnej Spółdzielni w Łubiance; KGW w Warszewicach; przedstawicielom     KRUS-u; ks. proboszczowi parafii Biskupice – Grzegorzowi Pszenicznemu; mamom dzieci uczęszczających do SP w Warszewicach; firmie Ambroszkiewicz i Beyger UNIMETALEX z Warszewic; paniom Józefie Porczek i Alicji Szatkowskiej prowadzącym sklepy w Warszewicach; Radzie Sołeckiej wsi Warszewice; Radzie Sołeckiej wsi Biskupice, a także wszystkim tym, którzy wsparli festyn i jego organizatorów.

drukuj (W WARSZEWICACH POTRAFIĄ SIĘ BAWIĆ!)

 • autor: Honorata Żeglarska
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wymagania dotyczące higieny pasz

Rozporządzenie Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.01. 2005 r. ustanawia wymagania dotyczące higieny pasz. Do przepisów w/w rozporządzenia dostosować się muszą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie: produkcji, w tym mieszania pasz na potrzeby własne, przetwarzania, przechowywania, transportu zbóż z miejsca produkcji do zakładu oraz dystrybucji pasz. Najważniejsze wytyczne techniczne, które powinny być spełnione m.in. w gospodarstwach rolnych w Polsce do końca br. są następujące:

 ● materiały paszowe powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub innymi substancjami chemicznymi, których zawartość może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

 ● materiały paszowe powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie mikrobiologiczne w oddzielnych pomieszczeniach, tylko do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt dziko żyjących, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich,

 ● wytwarzanie pasz powinno odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt dziko żyjących, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich,

 ● pomieszczenia do wytwarzania środków żywienia zwierząt należy dostosować do wielkości produkcji oraz oddzielić od strefy przyjęcia i magazynowania surowców,

 ● magazyny przeznaczone do przechowywania środków żywienia zwierząt należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt dziko żyjących, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich,

 ● w/w pomieszczenia należy regularnie i kompleksowo czyścić i dezynfekować, należy wdrożyć system ochrony przed szkodnikami – stacje trutek,

 ● urządzenia do zadawania paszy i pojenia powinny być tak skonstruowane, aby do minimum ograniczyć zanieczyszczenie paszy i wody.

W w/w rozporządzeniu określone są również wytyczne dotyczące prowadzenia dokumentacji odnośnie: a) procedury produkcji, przyrządzania, transportu pasz oraz receptury sporządzanej paszy, b) dokumentowania każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych, c) dokumentowania każdego przypadku stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie, d) procedury przeprowadzania dezynfekcji, deratyzacji (kontrola szkodników), e) dokumentowania odpowiedniej jakości wody używanej do pojenia zwierząt – dodatkowe badania przy własnych ujęciach wody, f) dokumentowania źródła i ilości zakupionych koncentratów białkowych, mieszanek paszowych uzupełniających i dodatków paszowych, g) udokumentowania postępowania z martwymi zwierzętami, odpadami – utylizacja – „dokument handlowy” potwierdzający oddanie padliny do zakładu utylizacyjnego. Podmioty uprawiające rośliny z przeznaczeniem na pasze, wytwarzające pasze (w tym mieszanki paszowe) i je przechowujące powinny złożyć do końca 2007 r. do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, ul. A. Antczaka 39/41 oświadczenie o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005. Druki w/w oświadczenia można otrzymać w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa OŚiBP.    

                   

Szkolenie rolnicze w Biskupicach

Szkolenie rolników nt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” organizowane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą odbędzie się w dniu 7 listopada br. (środa) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Biskupicach. Szczególnie zapraszamy rolników zainteresowanych modernizowaniem swoich gospodarstw rolnych i kandydatów do przejścia na rentę strukturalną.

 

Składki członkowskie GSW

Przypominamy rolnikom, którzy jeszcze nie zapłacili składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance za rok 2007 lub posiadają w tym względzie zaległości, że należy to uczynić w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa OŚiBP) lub u Sołtysów przy okazji opłacania IV raty podatku rolnego. Składka wynosi 1 zł za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych i wykorzystywana jest w całości na bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

 

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Łubiance

Eliminacje powiatowe do finału Olimpiady Wiedzy Rolniczej odbędą się w dniu 22 listopada 2007 r. (czwartek) o godz.10.00  w Centrum Kultury w Łubiance. Wszystkich rolników z terenu gminy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne samodzielnie lub z rodzicami, nie ukończyli 40 roku życia i nie są studentami stacjonarnymi uczelni rolniczych zapraszamy do udziału i wypełnienia eliminacyjnego testu. W dotychczasowych 7 edycjach tego współzawodnictwa 4-krotnie mistrzami powiatu toruńskiego okazywali się rolnicy naszej gminy.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Realizując opracowany w 1994 roku program gospodarki wodno-ściekowej gminy, który zakładał budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w terenach o dużym rozproszeniu nieruchomości, przystępujemy do II etapu budowy przyzagrodowych oczyszczalni na terenie naszej gminy. Mieszkańcy gminy zainteresowani budową w ich nieruchomościach takich oczyszczalni mogą zgłaszać wnioski w tej sprawie do dnia  31.10.2007r. W terminie do dnia 15.11.2007 z osobami, które złożyły wnioski, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym przedstawione zostaną szczegóły związane z budową oczyszczalni. O terminie i miejscu spotkania zainteresowani powiadomieni zostaną pocztą lokalną. 

drukuj (BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)

 • autor: Mirosław Jakubski
LGD „ZIEMIA GOTYKU” ZAPRASZA

LGD ,,Ziemia Gotyku’  i Gmina Łubianka zapraszają na X edycję Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych. Start 25.10.2007 roku o godzinie 17.00 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Grand Prix Szkół Gminy Łubianka. Więcej informacji o Grand Prix „Ziemia Gotyku” można uzyskać na stronie internetowej http://www.lubianka.pl/index.php/strona=3896 lub pod numerem tel. 056 678 82 17 wew.36.

 

KONKURSY FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs grantowy „Pożyteczne ferie 2008”, którego celem jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szkoły podstawowej do czekającego ich sprawdzianu umiejętności na zakończenie szkoły. W projekcie powinny być również zaplanowane zajęcia wypoczynkowe (np. sport, kino, zabawa, spacer), w których mogą uczestniczyć także młodsze dzieci w wieku szkolnym. Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000,00 zł. Wnioski należy przesyłać do dnia 31 października 2007r. Poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) jest celem kolejnego konkursu pn ,,Nasza Świetlica, Nasz klub” W konkursie mogą brać udział przede wszystkim organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS-ie i posiadające własny rachunek bankowy. Nagrodą jest dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych. Wnioski należy przesyłać do dnia 15 listopada 2007r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.witrynawiejska.pl lub www.fww.org.pl .

 

MAKE A CONNECTION – PRZYŁĄCZ SIĘ

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie VII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Projekty można nadsyłać do 22 października 2007. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: tel. (0 22) 826 10 16,      e-mail: b.sulek@pcyf.org.pl.

drukuj (LGD „ZIEMIA GOTYKU” ZAPRASZA)

 • autor: Anna Filus
UWAGA ARTYLERZYŚCI GMINY ŁUBIANKA

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy powstała grupa inicjatywna, której celem jest założenie Stowarzyszenia Artylerzystów Gminy Łubianka. Wszystkich zainteresowanych, byłych i obecnie czynnych artylerzystów mieszkających na terenie naszej gminy, prosimy o kontakt z następującymi osobami: Panem Edwardem Kanieckim - tel. (505) 170 395 lub Panem Zbigniewem Adamczykiem - tel. (501) 311 842. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbędzie się pod koniec listopada br. O jego dokładnym terminie poinformujemy w listopadowym numerze Informatora Gminnego.

drukuj (UWAGA ARTYLERZYŚCI GMINY ŁUBIANKA)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
DOFINANSOWANIE Z PFRON

NZOZ- Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubiance sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”- obszar A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. W ramach tego programu zostanie zakupiony: aparat do elektroterapii, rower treningowy, lampa Sollux i zestaw do magnetoterapii. Projekt opracowały Anna Filus i Renata Prowadzisz przy współpracy z dr Tomaszem Włodarskim.

drukuj (DOFINANSOWANIE Z PFRON)

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKI

 XI Bieg Niepodległości

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 11 listopada br. odbędzie się już jedenasta edycja Biegu Niepodległości. Bieg odbywa się na atrakcyjnej 11 – kilometrowej trasie z Łubianki do Pigży przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Leszcz (część trasy w pięknej scenerii – zamek warowny, las, wąwóz leszczyński). Biegowi Głównemu towarzyszyć będą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbędą się w Pigży na dystansach od 200m do 2 km. W imprezie uczestniczyć będzie łącznie ponad 500 mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Najlepsi zostaną uhonorowani w następujących kategoriach:  1. Generalna mężczyzn; 2. Generalna kobiet; 3. Kategoria wiekowa M 16 (roczniki 1988 – 1991); 4. Kategoria wiekowa M 20 (1987 -1978); 5. Kategoria wiekowa M 30 (1977-1968); 6. Kategoria wiekowa M 40 (1967-1958); 7. Kategoria wiekowa M 50 (1957-1947 i starsi); 9. Kategoria niepełnosprawnych; 10. Biegi dziecięce na dystansie 200m. – kategoria do 6 lat; 11. Kategoria biegi dziecięce na dystansie 400m – kategoria 7-9 lat; 12. Biegi dziecięce na dystansie 800m – kategoria 10-12 lat; 13. Biegi dziecięce na dystansie 2000m – kategoria 13-16 lat. Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe, ponadto każdy zawodnik startujący w biegu głównym uhonorowany zostanie unikatowym pamiątkowym medalem. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując XI Bieg Niepodległości w Łubiance mamy okazję uczczenia 89-tej rocznicy odzyskania niepodległości. To także świetna możliwość promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcania dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w biegu oraz do gorącego dopingu zawodników na trasie. 

 

Klub 30+ - zdrowym być!

Zachęcamy do rekreacyjnego uprawiania sportu. Jest wiele zalet, które ma tak przyjazny dla naszego organizmu ruch. Czytaliśmy już z pewnością o tym sporo, ale u większości z nas na teorii się kończy. Jeszcze raz - wpływa korzystnie na zachowanie dobrej kondycji! Poprawia samopoczucie! Obniża ciśnienie! Chroni przed osteoporozą! Wspomaga odchudzanie! Obniża poziom złego cholesterolu, a co za tym idzie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych! Zwiększa wytrzymałość kości! Zwiększa siły i chęci w pracy zawodowej! Itd. Itp.. Szanowni Państwo na rekreację tak jak na naukę - nigdy nie jest za późno. Chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa w klubie 30+ osoby „po trzydziestce” i starsze, mile widziane są pary małżeńskie. Spotkania odbywać się będą w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąchnowie we wtorki w godz. 20.00 – 22.00. Czas wypełnią przede wszystkim gry zespołowe oraz inne formy rekreacji. Do zobaczenia!

drukuj (Z CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski
Liga Futsala 2007/2008

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” działający przy Gimnazjum w Brąchnowie wraz z Centrum Kultury w Łubiance organizują regularną ligę halowej piłki nożnej w miesiącach grudzień - kwiecień. Jednym z kierunków rozwoju klubu „Błyskawica” jest futsal, drużyna UKS natomiast będzie gospodarzem, a rozgrywki te umożliwią jej m.in. zdobycie cennego doświadczenia. Mecze odbywać się będą w sobotnie popołudnia i wieczory. Do udziału zapraszamy drużyny złożone  z zawodników  aktualnie  zameldowanych  na  terenie

gminy Łubianka – wyjątek stanowią osoby zamieszkałe poza gminą, lecz uczące się w naszych gimnazjach. Jednym z wymogów jest posiadanie w składzie co najmniej 2 zawodników z rocznika 1992 bądź młodszych. Spotkanie organizacyjne, podczas którego ustalony zostanie terminarz ligi, przedstawiony  regulamin oraz  ustalona kwota wpisowego, odbędzie się 15 listopada o godz. 16.30 w Gimnazjum w Brąchnowie. Zapraszamy przedstawicieli drużyn zainteresowanych udziałem w rozgrywkach. Szczegółowych informacji udziela Paweł Puczkarski pod nr. tel. 696 319 437.

drukuj (Liga Futsala 2007/2008)

 • autor: Roman Piekarz
Turniej Sołectw Ziemi Gotyku

26 sierpnia 2007 na boisku Sparty w Pigży odbył się Turniej Sołectw Ziemi Gotyku–  rywalizacja o najlepsze sołectwo Lokalnej Grupy Działania – w gminach Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Rywalizowano w 8-miu wszechstronnych konkurencjach technicznych siłowych i umysłowych – slalomie rowerowym, strzałach piłką nożną do celu, konkursie wiedzy o „Ziemi Gotyku”, rzucie gumiakiem, rzucie jajem, konkursie dla sołtysów na temat znajomości własnej miejscowości, przeciąganiu liny, sztafecie biegowej 4x1km. Zawody poprzedziły eliminacje i przygotowania w sołectwach, by w dniu imprezy wypaść jak najlepiej. Już na pierwszy rzut oka można było rozpoznać przynależność do poszczególnych sołectw po jednolitych koszulkach, które nosili zawodnicy. Po sześciu godzinach zaciętej rywalizacji została ustalona ostateczna kolejność - 1 miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajęło sołectwo Pigża (94 pkt) – skład zwycięskiej drużyny – Stanisława Neulitz - kapitan, Jacek Neulitz, Mateusz Neulitz, Adam Król, Sławomir Kędzierski, Mariusz Trzeciak, Wioleta Sałach, Robert Sałach, Izydor Kowalski, Anna Pilzak, Elżbieta Kościelska, Łukasz Kościelski, Artur Kościelski, Henryk Lechowicz, Andrzej Kulik, Roman Lasek, Tomasz Paradowski, Wioletta Blumkowska i Teresa Kulik, 2 - Biskupice (91 pkt.), 3 -  Brąchnowo (87 pkt). Dalej uplasowały się: Warszewice, Wybcz, Bierzgłowo, Łubianka, Wybczyk, Zamek Bierzgłowski, Dębiny, Papowo Biskupie, Wytrębowice, Wymysłowo, Głuchowo oraz Przeczno. Łącznie we wszystkich drużynach wystartowało ok. 300 zawodników i zawodniczek. Zawody oglądała rekordowa widownia ok. 1000 osób. Wszystkie sołectwa dostały na pamiątkę puchary przygotowane na tę okoliczność, zawodnicy natomiast zostali nagrodzeni unikatowymi, pamiątkowymi medalami przygotowanymi przez organizatora. Najlepsze trzy drużyny otrzymały również atrakcyjne nagrody rzeczowe – stół do bilarda i piłkarzyki. Wszystkie sołectwa z gminy Łubianka dodatkowo otrzymają pokaźne sumy do przyszłorocznych budżetów wiejskich. Oprócz turnieju głównego były atrakcje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i basen z kulkami. Poza tym na zawodników czekała kiełbaska z grilla i zabawa do białego rana. Organizatorem imprezy była Fundacja Ziemia Gotyku LGD a współorganizatorami Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Pigża.

drukuj (Turniej Sołectw Ziemi Gotyku)

 • autor: Paweł Puczkarski
Dotacja z Biblioteki Narodowej

Miło nam poinformować, że Biblioteka w wyniku opracowanego wniosku pozyskała z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 6800 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Zwracamy się z prośbą do czytelników, a w szczególności do osób studiujących o podawanie własnych propozycji zakupu książek.

 Bajkowe popołudnia

 Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy do Biblioteki w Łubiance na zajęcia biblioteczne, które będą się odbywały co czwartek o godzinie 16. Apelujemy do rodziców, by zachęcili swoje pociechy do uczestnictwa w zajęciach, ponieważ obcowanie z książką przyczynia się do rozwoju dziecka, uczy wartości i pomaga w lepszym przyswajaniu wiedzy.

drukuj (Dotacja z Biblioteki Narodowej)

 • autor: Danuta Lewandowska
KONKURS PLASTYCZNY

Parafia Rzymskokatolicka w Bierzgłowie serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „MIEJSCA, KTÓRE UCZĄ MNIE HISTORII”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego na terenie parafii Bierzgłowo  pt. „Wyprawa do źródeł”, którego główne cele zawiera wypowiedź Kazimierza Kossaka Główczewskiego: „Istotą  edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.” Wierzymy, że wspólna inicjatywa w celu ocalenia lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny” przyczyni się do ugruntowania w najmłodszych mieszkańcach gminy tożsamości regionalnej i integracji wokół spuścizny przodków. Liczymy na Wasze zaangażowanie w przeprowadzeniu „Wyprawy do źródeł” i popularyzację konkursu wśród podopiecznych. Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół na terenie naszej gminy oraz jest wywieszony w gablotce przy kościele parafialnym w Bierzgłowie. Organizatorzy: Proboszcz parafii Bierzgłowo Ks. Rajmund Ponczek wraz z Akcją Katolicką

drukuj (KONKURS PLASTYCZNY)

WIADOMOŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość informuje, że zakończył się projekt paintball-a i w związku z tym istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu osobom powyżej 18-tego roku życia. Markery dostępne będą w Świetlicy „Piwnica” w Pigży od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Szczegóły pod nr telefonu 0694-091-456.

drukuj (WIADOMOŚCI ZE STOWARZYSZENIA)

 • autor: Michalina Szymańska
Oferta pracy w przedszkolu

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” zatrudni do pracy w Niepublicznym Przedszkolu w Biskupicach  przedszkolankę  na  ½ etatu i  nauczyciela  języka angielskiego na umowę zlecenie. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia dostępne pod  numerem tel. 668806532

drukuj (Oferta pracy w przedszkolu)

 • autor: Stanisława Neulitz
Działalność gospodarcza na terenie gminy Łubianka

● Od kilku tygodni funkcjonuje regularna linia autobusowa prywatnej firmy HANVAN, kursująca na trasie Chełmża- Toruń, Toruń – Chełmża, przez gminę Łubianka. Bliższych informacji udziela właściciel pan Mirosław Grzonkowski pod nr tel: 512 233 745.

drukuj (Działalność gospodarcza na terenie gminy Łubianka)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️