Nr 09/2007 (160)

„Nie chciejcie Ojczyzny , która was nic nie kosztuje”

    Jan Paweł II

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA

W dniu 27.07.2007 r. Rada Gminy w Łubiance podjęła  dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Łubianka i Pigża. Zakresem planu objęto tereny wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenów przewidzianych pod zalesienia. Zakres dla sołectwa Łubianka obejmuje tereny predysponowane do rozwoju budownictwa dla funkcji mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowej (w obu wypadkach wyłącznie zabudowa jednorodzinna), usługowej, tereny centrotwórcze tj. inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego, turystyką i szeroko rozumianym wypoczynkiem, drobną przedsiębiorczością związaną z obsługą ruchu turystycznego. Zakres planu dla sołectwa Pigża obejmuje tereny predysponowane do rozwoju budownictwa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo – usługową, predysponowaną do rozwoju działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługową, przemysłową i produkcyjno – usługową oraz teren kultu religijnego. Niniejszy Informator na stronie 2 – 3 przedstawia szczegółową lokalizację terenów w Studium. Właścicieli terenów przewidzianych w Studium do rozwoju poszczególnych funkcji gorąco zachęcamy do złożenia wniosku w sprawie przeznaczenia ich działek w nowotworzonym planie na cele określone w Studium. Wnioski sporządzone wg. wzoru zamieszczonego na ostatniej stronie Informatora należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2007 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance. Duże zainteresowanie terenami budowlanymi na terenie gminy, spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem z miastem Toruniem oraz bardzo dobrą infrastrukturą techniczną i społeczną na terenie Gminy jednoznacznie wskazuje na celowość i korzystność złożenia stosownych wniosków przez wszystkich do tego uprawnionych (zgodnie ze Studium). Równocześnie dodajmy, że przewidujemy obniżenie wysokości opłaty planistycznej na rzecz Gminy, obciążającej sprzedającego działki budowlane, z 20% na 10% różnicy wzrostu wartości nieruchomości po ich przekwalifikowaniu, (dotychczas obowiązywały stawki 20% i 30%). Zaznaczamy, że posiadając tereny budowlane właściciel terenu, nie zainteresowany sprzedażą, może je użytkować zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (tereny rolne). Procedura sporządzenia obu planów polegać będzie na następujących czynnościach prowadzonych przez Wójta Gminy: po pierwsze opracowywane będą mapy terenów dla celów sporządzenia projektu planów; następnie, wyłoniona zostanie w drodze przetargu, profesjonalna firma projektowa, która wykona projekty planów. Projekty planów uzgodnione uprzednio z wymaganymi prawem instytucjami, zostaną wyłożone Państwu do publicznego wglądu a w trakcie wyłożenia Gmina zorganizuje dyskusję publiczną nad projektami planu. W trakcie wyłożenia będzie można składać ewentualne uwagi do projektów. Po rozpatrzeniu uwag projekty trafią na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, celem uchwalenia przez Radę Gminy. Przewidujemy, że jeżeli w trakcie prac nie nastąpią trudności wynikające z opóźnień organów uzgadniających czy też  dodatkowych prac projektantów związanych z uzupełnieniem projektów o zgłoszone uwagi, zakończenie prac planistycznych nastąpi w miesiącu listopadzie 2008 r.

drukuj (MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA)

 • autor: Piotr Skiba

/WZÓR/

                                                                                                                                                                                                                      …………………dn. .....

………………………………

  /imię nazwisko/ 

………………………………

 /adres/

                                                                                              Wójt

                                                                                      Gminy Łubianka

            Proszę o dokonanie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka  działki /ek/

 nr…………………., położonej /ych/  w Łubiance /Pigży/, z terenów rolnych na tereny………………………………………………………….…………………………- zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

                                                                                          …………………………

 

                                                                                              /podpis/

 

 

drukuj ()

GOPS W ŁUBIANCE INFORMUJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że na terenie gminy został uruchomiony program pt.  „Uczeń na wsi”. Program skierowany jest do osób:

l        posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

l        pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),

l        posiadających stałe zameldowanie na terenie gminy,

l        mających dochody poniżej 1078,92 zł brutto miesięcznie na jednego członka rodziny.

W ramach programu będzie można ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z nauką. Wnioski wydawane i przyjmowane będą w GOPS w Łubiance w terminie do 28.09.2007 r. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym  ( dawna I i II grupa ), posiadające ważne orzeczenie ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, mogą ubiegać sie  o dofinansowanie do kursu na prawo jazdy. Termin składania wniosków do 10.09.2007 r. w oddziale PFRON w Toruniu. Ponadto informujemy, że kobiety które ukończyły 30 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie, mają możliwość wzięcia udziału w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych jak i pracujących i trwać będzie 96 godzin. Szkolenie to ma na celu przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej. Najlepsi uczestnicy kursu otrzymają bezzwrotny grant finansowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 11 500 zł. Warunkiem rozpoczęcia kursu na naszym terenie jest zebranie grupy 25 osób, zapisy w GOPS. Więcej informacji pod nr tel. 056 678-82-17 wew. 49.

 • autor: Janusz Brzoska
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą )

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Dawid Lewandowski                    731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️