Informator Gminny - Nr 09/2007 (160)

„Nie chciejcie Ojczyzny , która was nic nie kosztuje”

    Jan Paweł II

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA

W dniu 27.07.2007 r. Rada Gminy w Łubiance podjęła  dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Łubianka i Pigża. Zakresem planu objęto tereny wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenów przewidzianych pod zalesienia. Zakres dla sołectwa Łubianka obejmuje tereny predysponowane do rozwoju budownictwa dla funkcji mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowej (w obu wypadkach wyłącznie zabudowa jednorodzinna), usługowej, tereny centrotwórcze tj. inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego, turystyką i szeroko rozumianym wypoczynkiem, drobną przedsiębiorczością związaną z obsługą ruchu turystycznego. Zakres planu dla sołectwa Pigża obejmuje tereny predysponowane do rozwoju budownictwa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo – usługową, predysponowaną do rozwoju działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługową, przemysłową i produkcyjno – usługową oraz teren kultu religijnego. Niniejszy Informator na stronie 2 – 3 przedstawia szczegółową lokalizację terenów w Studium. Właścicieli terenów przewidzianych w Studium do rozwoju poszczególnych funkcji gorąco zachęcamy do złożenia wniosku w sprawie przeznaczenia ich działek w nowotworzonym planie na cele określone w Studium. Wnioski sporządzone wg. wzoru zamieszczonego na ostatniej stronie Informatora należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2007 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance. Duże zainteresowanie terenami budowlanymi na terenie gminy, spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem z miastem Toruniem oraz bardzo dobrą infrastrukturą techniczną i społeczną na terenie Gminy jednoznacznie wskazuje na celowość i korzystność złożenia stosownych wniosków przez wszystkich do tego uprawnionych (zgodnie ze Studium). Równocześnie dodajmy, że przewidujemy obniżenie wysokości opłaty planistycznej na rzecz Gminy, obciążającej sprzedającego działki budowlane, z 20% na 10% różnicy wzrostu wartości nieruchomości po ich przekwalifikowaniu, (dotychczas obowiązywały stawki 20% i 30%). Zaznaczamy, że posiadając tereny budowlane właściciel terenu, nie zainteresowany sprzedażą, może je użytkować zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (tereny rolne). Procedura sporządzenia obu planów polegać będzie na następujących czynnościach prowadzonych przez Wójta Gminy: po pierwsze opracowywane będą mapy terenów dla celów sporządzenia projektu planów; następnie, wyłoniona zostanie w drodze przetargu, profesjonalna firma projektowa, która wykona projekty planów. Projekty planów uzgodnione uprzednio z wymaganymi prawem instytucjami, zostaną wyłożone Państwu do publicznego wglądu a w trakcie wyłożenia Gmina zorganizuje dyskusję publiczną nad projektami planu. W trakcie wyłożenia będzie można składać ewentualne uwagi do projektów. Po rozpatrzeniu uwag projekty trafią na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, celem uchwalenia przez Radę Gminy. Przewidujemy, że jeżeli w trakcie prac nie nastąpią trudności wynikające z opóźnień organów uzgadniających czy też  dodatkowych prac projektantów związanych z uzupełnieniem projektów o zgłoszone uwagi, zakończenie prac planistycznych nastąpi w miesiącu listopadzie 2008 r.

komentarze (1) (MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA)

drukuj (MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA)

 • autor: Piotr Skiba

/WZÓR/

                                                                                                                                                                                                                      …………………dn. .....

………………………………

  /imię nazwisko/ 

………………………………

 /adres/

                                                                                              Wójt

                                                                                      Gminy Łubianka

            Proszę o dokonanie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka  działki /ek/

 nr…………………., położonej /ych/  w Łubiance /Pigży/, z terenów rolnych na tereny………………………………………………………….…………………………- zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

                                                                                          …………………………

 

                                                                                              /podpis/

 

 

komentarze (0) ()

drukuj ()

GOPS W ŁUBIANCE INFORMUJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że na terenie gminy został uruchomiony program pt.  „Uczeń na wsi”. Program skierowany jest do osób:

l        posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

l        pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),

l        posiadających stałe zameldowanie na terenie gminy,

l        mających dochody poniżej 1078,92 zł brutto miesięcznie na jednego członka rodziny.

W ramach programu będzie można ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z nauką. Wnioski wydawane i przyjmowane będą w GOPS w Łubiance w terminie do 28.09.2007 r. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym  ( dawna I i II grupa ), posiadające ważne orzeczenie ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, mogą ubiegać sie  o dofinansowanie do kursu na prawo jazdy. Termin składania wniosków do 10.09.2007 r. w oddziale PFRON w Toruniu. Ponadto informujemy, że kobiety które ukończyły 30 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie, mają możliwość wzięcia udziału w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych jak i pracujących i trwać będzie 96 godzin. Szkolenie to ma na celu przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej. Najlepsi uczestnicy kursu otrzymają bezzwrotny grant finansowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 11 500 zł. Warunkiem rozpoczęcia kursu na naszym terenie jest zebranie grupy 25 osób, zapisy w GOPS. Więcej informacji pod nr tel. 056 678-82-17 wew. 49.

 • autor: Janusz Brzoska
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️