Informator Gminny - Nr 07/2007 (158)

   „Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on  szczególnie ważnym narzędziem rozwoju człowieka”

                                                     Jan Paweł II

drukuj ()

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 2)

Na terenie gminy Łubianka obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku, który wszedł w życie na podstawie uchwały Rady Gminy w Łubiance z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka. Oto niektóre zawarte w nim wymagania i zasady, dotyczące zbierania, gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, które obowiązują właścicieli, współwłaścicieli, dzierżawców, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne.

-          Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności na własny koszt, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,

-          Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i gastronomii są zobowiązani do ustawiania przed wejściem do lokalu koszy na odpady, które muszą być systematycznie opróżniane,

-          Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych oprócz typowych pojemników i kontenerów mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępnione przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę o odbieraniu odpadów komunalnych,

-          Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do   posiadania na każdej budowie minimum 1 pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych,

-          Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne i budowlane należy gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie nieruchomości i przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu,

-          Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, gruzu, gorącego żużla i popiołu, szlamu, odpadów niebezpiecznych, medycznych, a także odpadów z działalności gospodarczej,

-          Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów,

-          Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w pojemniki na odpady w liczbie jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie 1 szalet na 100 osób, 

-          Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, a kontenery powinny posiadać ujednolicone kolory: niebieski na makulaturę, żółty na tworzywa sztuczne, zielony na szkło.

Tekst uchwały dostępny jest w Urzędzie Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy i na stronie www.lubianka.pl (cdn.)

komentarze (1) (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 2))

drukuj (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 2))

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
KS. STANISŁAW KUJOT PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYBCZU

8 maja 2007 r. Szkole Podstawowej w Wybczu nadano imię ks. Stanisława Kujota. Uroczystość, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice została poprzedzona Mszą św. w kościele parafialnym w Grzybnie. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Prałata Andrzeja Nowickiego- Kanclerza Kurii Biskupiej sprawowali: ks. Kanonik Anastazy Nadolny- Wykładowca Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Wydziału Teologii UMK w Toruniu i ks. Romuald  Nelkowski- Dziekan Dekanatu Unisławskiego. We Mszy św. uczestniczyli: Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty- Bożena Adamska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty- Dariusz Zagórski, Wójt Gminy Łubianka- Jerzy Zająkała, prof. Andrzej Woszczyk- prezes TNT, prof. Janusz Małłek- przewodniczący Wydziału I TNT oraz Hanna Tomaszewska Nowak- redaktor, sekretarz Zapisków Historycznych. Obecni byli również dyrektorzy szkół Gminy Łubianka i przedstawiciele samorządu lokalnego. Po Mszy św. złożono wieniec na grobie ks. Stanisława Kujota, na którym przepięknie odnowiono pomnik. Warto podkreślić, że pomnik został odnowiony dzięki staraniom księdza Stefana Nawotki-  proboszcza parafii Grzybno i Rad Sołeckich: Wybcza, Wybczyka i Dębin. Po uroczystościach w kościele wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Wybczu, gdzie uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali biografię patrona i jego dokonania naukowe. Dzięki prezentacji multimedialnej goście mogli poznać miejsca związane z życiem i działalnością ks. Kujota.  W dalszej części programu głos zabierali zaproszeni goście. Odsłonięto pamiątkową tablicę, a poświęcił ją Kanclerz Kurii Biskupiej- ks. Andrzej Nowicki. Goście mieli okazję zwiedzić budynek szkoły oraz wpisać się do szkolnej kroniki. Uroczystość zakończył wspólny obiad przygotowany przez rodziców. Wierzymy, że dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich uczestników!

komentarze (0) (KS. STANISŁAW KUJOT PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYBCZU)

drukuj (KS. STANISŁAW KUJOT PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYBCZU)

 • autor: Krystyna Klimczak
APEL WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

Mieszkańcy Gminy Łubianka, apelujemy do Was o  racjonalne używanie wody na terenie Gminy! Utrzymujące się w czerwcu bardzo wysokie temperatury spowodowały zwiększone zapotrzebowanie na wodę. W chwili obecnej nie ma  upałów, ale synoptycy przewidują, że powrócą one jeszcze tego lata, więc sytuacja zwiększonego poboru wody może się powtórzyć. Zużycie wody z wodociągu gminnego wzrosło w ubiegłym miesiącu o około jedną trzecią w stosunku do średniego zużycia wody w poprzednich miesiącach!  Tymczasem rozbiory wody w gminnej sieci wodociągowej są powodem okresowych spadków ciśnienia wody. Sytuacjami nadzwyczajnymi mającymi wpływ na wielkość ciśnienia w gminnym wodociągu mogą też być prowadzone akcje pożarowo-gaśnicze. W takich przypadkach apelujemy do Państwa o ograniczenie do minimum zużycia wody, która w tym czasie jest niezbędna dla ratowania życia i dobytku poszkodowanych w pożarze. Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą- gromadzenie i maksymalne wykorzystanie wód opadowych, ograniczenie podlewania przydomowych ogródków i niedopuszczanie do bezużytecznego wyciekania wody w domach i obejściach gospodarczych.  Traktujmy wodę  z poszanowaniem -  jako bezcenne wspólne dobro.

komentarze (0) (APEL WÓJTA GMINY ŁUBIANKA)

drukuj (APEL WÓJTA GMINY ŁUBIANKA)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Kredyty preferencyjne dla rolników

Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu informuje, że zostały podpisane umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych. Udzielane one będą w ramach 9 linii kredytowych z przeznaczeniem, m.in. na:

·          budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej i przechowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup lub instalację maszyn lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup gruntów rolnych, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha,

·          zakup stada podstawowego (wyłącznie do 31.12.2007 r.).

Maksymalny okres kredytowania przez bank w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez bank z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Poziom dopłat z Agencji, a zarazem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę zależy od linii kredytowej. Przy obecnej wysokości stopy redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 1,69 % do 3,38 % w skali roku.

Dni pola w Grubnie-podsumowanie

Mamy za sobą kolejne Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie. Oprócz bogatej oferty handlowej wielu firm uczestniczących w Dniach Pola na specjalną uwagę zasłużyły poletka demonstracyjne z kolekcją odmianową. Dzięki ich obserwacji rolnicy naszego regionu coraz chętniej decydują się na  nowe odmiany roślin uprawnych, co pozwala osiągnąć wyższe i  lepsze jakościowo plony. Konsultant z IOR w Poznaniu zainteresowanym rolnikom udzielał praktycznych rad z zakresu ochrony szczególnie zbóż i rzepaków. Rolnicy licznie zwiedzający pole demonstracyjne w Grubnie mogli zapoznać się z szeroką ofertą odmianową firm hodowlano-nasiennych. Łącznie zgromadzono 192 odmiany ( często absolutne nowości ) w różnych gatunkach roślin uprawnych: zbożach ozimych i jarych, rzepaku, ziemniaku i kukurydzy. Uzupełnieniem poletek demonstracyjnych roślin uprawnych  była jak co roku kolekcja roślin energetycznych.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się rośliny  rzadziej uprawiane. W naszej  ofercie znalazły się 3 odmiany sorga, forma ozima i jara lnianki oraz 3 odmiany pastewne słonecznika.  Poletka umożliwiają ocenę roślin w trakcie wegetacji (aż do zbiorów), dlatego  zapraszamy Państwa do samodzielnego odwiedzania poletek w Grubnie. Obiekty są opisane na polowych tabliczkach, więc z  ich identyfikacją nie powinno być żadnych kłopotów. Serdecznie zapraszamy!

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Stanisław Szwejka, Tadeusz Wierzbowski
STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy, że można już pobierać wnioski na stypendia szkolne, które należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września bieżącego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października br. Stypendia szkolne mogą być udzielane w następujących formach:

-          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających  poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

-          pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

-          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

-          świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Stypendium szkolne jest formą refundacji poniesionych wydatków bądź pokrycia kosztów, dlatego musi być udokumentowane rachunkami bądź umowami. Proszę więc pamiętać o tym przy zakupach podręczników,  przyborów szkolnych i zbierać rachunki (paragony) celem dołączenia ich do składanego wniosku.  Ponadto informujemy, że dochód  na osobę w rodzinie u osoby ubiegającej się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 316 zł.

komentarze (0) (STYPENDIA SZKOLNE)

drukuj (STYPENDIA SZKOLNE)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ STROJÓW SZKOLNYCH

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów oraz jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008. Pomoc w formie zakupu podręczników udzielana będzie uczniom rozpoczynającym naukę w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-III. Natomiast pomoc w formie dofinansowania jednolitego stroju będzie udzielona uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. O dofinansowanie będą mogli się ubiegać rodzice uczniów, jeżeli  dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. Wartość dofinansowania będzie kształtowała się następująco: 70 zł - dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, 130 zł – dla ucznia klasy I, 150 zł - dla ucznia klasy II, 170 zł – dla ucznia klasy III, 50 zł  - wyniesie dofinansowanie do jednolitego stroju szkolnego. Wnioski będzie można składać do Dyrektorów szkół na początku roku szkolnego. Dokładny termin składania wniosków zostanie podany w następnym Informatorze. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z sierpnia 2007r. Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Po przedłożeniu dyrektorowi szkoły dowodu zakupu podręczników (może być umowa zakupu lub oświadczenie o zakupie podręczników) rodzic otrzyma wyżej wymienione dofinansowanie. Rodzice, którzy składali wnioski na wyprawkę szkolną  dla uczniów klas I, otrzymają dofinansowanie w formie pieniężnej.  W związku z tym będą musieli zakupić podręczniki we własnym zakresie.

komentarze (0) (DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ STROJÓW SZKOLNYCH)

drukuj (DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ STROJÓW SZKOLNYCH)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Informujemy o rozpoczętych zapisach do przedszkola w Biskupicach, na nowy rok szkolny 2007/2008. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. Zajęcia trwają od godz. 630 do 1630. Organizowane są wyjazdy do teatru ,,Baj Pomorski”, na zajęcia do ,,Zielonej Szkoły” na Barbarce. Dzieci biorą udział w wielu zabawach, dzięki którym poznają świat i rozwijają się. W ubiegłym roku szystkie dzieci zostały przebadane przez logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmży. Dzieci korzystają z dwóch posiłków (śniadanie i obiad) przygotowywanych przez panie kucharki z  Gimnazjum w Brąchnowie. W przyszłym roku szkolnym planujemy wprowadzenie  zajęć  języka angielskiego oraz rytmiki. Zapisy na nowy rok 2007/2008 osobiście w godzinach 10.00-13.00 w dniach 17, 18 lipca 2007r. w budynku przedszkola. Informacje pod numerem telefonu (056) 678-86-60. Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi!

komentarze (0) (ZAPISY DO PRZEDSZKOLA)

drukuj (ZAPISY DO PRZEDSZKOLA)

 • autor: Katarzyna Kępska
VII EDYCJA GRAND PRIX - "ZIEMIA GOTYKU" O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Wszystkich, którym nieobcy jest zdrowy styl życia i sport  zapraszamy do udziału w  VII edycji Grand Prix - "Ziemia Gotyku" o Puchar Wójta Gminy Łubianka w Biegach Przełajowych. Rywalizacja w biegu na dystansach 8 km (bieg główny) oraz 4 i 2km (biegi młodzieżowe) rozpocznie się 19 lipca 2007 r. (czwartek) o godzinie 17.30, na dziedzińcu zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 16.30. Przewidujemy puchary dla zwycięzców biegu głównego i poszczególnych kategorii, a spośród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.  Będą też kiełbaski z  grilla.  Serdecznie zapraszamy!

komentarze (0) (VII EDYCJA GRAND PRIX - "ZIEMIA GOTYKU" O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH)

drukuj (VII EDYCJA GRAND PRIX - "ZIEMIA GOTYKU" O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH)

 • autor: Andrzej Sierocki
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” INFORMUJE

StypendiaPrzypominamy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła VI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. O stypendia mogą  ubiegać się  tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2007  roku. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość stypendium pomostowego wynosić będzie 3800 zł (10 miesięcy  razy 380 zł). Próg dochodu  to 655 zł netto na osobę, w rodzinie. Wnioski prosimy składać w Świetlicy „Piwnica” w Pigży. Termin składania wniosków upływa z dniem 24 lipca br. Szczegóły- tel. 694-091-456.

Wycieczka w góry

W dniach 23.07-27.07.2007 roku  organizujemy wraz z GOPS w Łubiance, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Caritas przy parafii w Biskupicach wycieczkę w góry dla 79 dzieci i młodzieży z ubogich rodzin z terenu naszej gminy. W ofercie wycieczki znajdują się wyjazd do Krakowa, Zakopanego, zwiedzanie okolic Wisły. Wyjazd jest bezpłatny i w większości sfinansowany przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wycieczka dla seniorów

Otrzymaliśmy dotację od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na zorganizowanie 6 jednodniowych, bezpłatnych wyjazdów dla seniorów (powyżej 60 roku życia) z terenu naszej gminy. Od 20.08.2007 roku raz w tygodniu rozpoczną się wyjazdy pod tężnie do Inowrocławia i Ciechocinka, do bydgoskiej opery, do kina, teatru, groty solno- jodowej i Planetarium w Toruniu. Zgłoszenia pod numerem tel. 604-489-705. Pierwszeństwo będą miały osoby korzystające z pomocy społecznej GOPS.

Paintball

Dzięki grantowi z Fundacji Wspomagania Wsi zostanie zakupiony sprzęt do paintballa. Zakupione przedmioty trwałe pozostaną na wyposażeniu świetlicy „Piwnica” i będą służyć realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak również będą wypożyczane osobom z terenu naszej gminy (dorosłym od 18 lat nieodpłatnie, bez amunicji i gazu, w które sami muszą się zaopatrzyć).Chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjno- poznawcze dnia 30.07.2007 o godz. 16.00 do parku w Pigży. Tego dnia odbędzie się szkolenie BHP niezbędne do korzystania ze sprzętu oraz zapoznanie  się z zasadami gry. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Świetlica w Brąchnowie

Dnia 2 lipca, na okres wakacyjny, została otwarta świetlica w Brąchnowie. Od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem - już w pierwszym dniu świetlicę odwiedziło prawie 80 osób. Zajęcia prowadzi pani Hanna Wiśniewska, która zaprasza na gry i zabawy, warsztaty artystyczne, rozgrywki sportowe i wiele innych form spędzania wolnego czasu. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.Wraz z Radą Sołecką z Brąchnowa serdecznie zapraszamy!

komentarze (0) (STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” INFORMUJE)

drukuj (STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” INFORMUJE)

 • autor: Michalina Szymańska
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W ramach wznowionej selektywnej zbiórki odpadów, w dniach od 17-19 lipca będą odbierane z terenu naszej gminy worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET, inne pojemniki z tworzyw sztucznych). Zbiórka odbędzie się według poniższego harmonogramu: 17 lipca – Leszcz, Pigża, Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 18 lipca – Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Łubianka (cała); 19 lipca – Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach. Prosimy o wystawianie żółtych worków „do drogi” (poza ogrodzenie posesji). Jednocześnie informujemy osoby, a zwłaszcza mieszkańców Wybcza i Wybczyka, które jeszcze nie zawarły umów na wywóz odpadów komunalnych i nie posiadają pojemników na odpady, że można jeszcze podpisać stosowną umowę z Gospodarstwem Pomocniczym i odebrać  pojemniki, które są darmowe, a koszt dwukrotnego ich wywozu w miesiącu wynosi 11,24 zł. Ponadto przypominamy, że na przełomie czerwca i lipca br. uległ zmianie harmonogram  wywozu nieczystości stałych z terenu Brąchnowa. Mieszkańcom, których dotyczą zmienione terminy i zostali o nich poinformowani indywidualnie, przypominamy daty wywozów obowiązujące do końca 2007 roku: 2,16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 12, 26 listopada oraz  10,  21 grudnia.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA INFORMUJE

W okresie lipiec-sierpień 2007r. ze względu na okres urlopowy, we wtorki i czwartki Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.30-15.00. Po godzinach urzędowania w pilnych przypadkach prosimy o kontakt pod numerem tel. 604-465-035. Od 1 października br. zostanie wznowiona działalność gabinetu stomatologicznego. Obecnie pacjenci mogą zgłaszać się do innych gabinetów stomatologicznych mających umowę z NFZ. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

komentarze (0) (GMINNY OŚRODEK ZDROWIA INFORMUJE)

drukuj (GMINNY OŚRODEK ZDROWIA INFORMUJE)

 • autor: Tomasz Włodarski
WYCIECZKA SENIORÓW

Gmina Łubianka organizuje kolejną wycieczkę dla emerytów i rencistów. Tym razem odwiedzimy Żelazową Wolę, gdzie zaplanowane zostało zwiedzanie dworku, w którym urodził się Fryderyk Chopin oraz wysłuchanie jego utworów podczas koncertu fortepianowego. W drugiej części dnia zwiedzimy dawny Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, a także odbędziemy spacer po malowniczym parku Arkadia. Wyjazd nastąpi w dniu 18 sierpnia 2007 r. (sobota) o godz. 6.00 sprzed UG w Łubiance. Koszt udziału wynosi 35 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka. Przewidywany powrót ok. godz. 19.00. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty w UG w Łubiance (pokój nr 5). Zapraszamy do udziału.

komentarze (0) (WYCIECZKA SENIORÓW)

drukuj (WYCIECZKA SENIORÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
GOPS INFORMUJE

Od dnia 16 lipca br. można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbierać formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.

komentarze (0) (GOPS INFORMUJE)

drukuj (GOPS INFORMUJE)

 • autor: Lidia Lewandowska
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Gminne Rozgrywki Piłkarskie 2007

Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć drużyn – Bierzgłowo, Brąchnowo, Dębiny, Przeczno, Łubianka, Pigża, Wybcz, Zamek Bierzgłowski, Zamek Bierzgłowski II, Warszewice. Po eliminacjach w grupach półfinałowych 23 i 24 czerwca do turnieju finałowego 1 lipca zakwalifikowały się cztery drużyny: Zamek Bierzgłowski, Brąchnowo, Pigża i Dębiny. Turniej finałowy rozegrano systemem każdy z  każdym. Wyniki meczów: Pigża – Zamek Bierzgłowski 4:1; Dębiny – Brąchnowo 2:0; Pigża – Dębiny 1:4; Brąchnowo – Zamek Bierzgłowski 1:3; Pigża – Brachnowo 2:2; Zamek Bierzgłowski – Dębiny 0:2. Ostateczna kolejność: I miejsce Dębiny, II miejsce Pigża, III miejsce Zamek Bierzgłowski, IV miejsce Brąchnowo. Skład zwycięskiego zespołu: Marcin Barnat  – kapitan, Arkadiusz Mierzejewski, Marcin Kryczka, Łukasz Kuk, Krzysztof Lasek, Jarosław Marszałkowski, Szymon Mrzygłód i Szymon Surowiec. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami. Turnieje półfinałowe zostały rozegrane w Bierzgłowie, a finał w Brąchnowie.

Wakacje z książką

Biblioteka w Łubiance uzupełniła swoje zbiory o kolejne nowości wydawnicze. Zakupiono książki o różnej tematyce i dla szerokiego grona odbiorców. Czytelnikom, którzy ze względu na starszy wiek lub stan zdrowia nie mogą  osobiście przyjść do Biblioteki,  książki zostaną dostarczone do domu przez bibliotekarzy. Zamówienia można składać pod numerem telefonu (056) 678-83-95. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Niech książka umila wakacyjny wypoczynek!

Czytelnia internetowa

Zapraszamy mieszkańców do nieodpłatnego korzystania z czytelni internetowych w Bibliotece w Łubiance i Dębinach. Czytelnie czynne są w godzinach pracy Bibliotek.

Akcja Lato 2007- szczegółowy harmonogram:

12 lipca - Kulinarny czwartek - Grill - teren wokół szkoły w Warszewicach (godz. 11.30).

13 lipca - Artystyczny piątek  - „Artystyczne szkło”. W Pigży odbędą się zajęcia z formowania szkła przeprowadzone przez pana Janusz Bogackiego (świetlica „Piwnica”, godz. 11.30).

16 lipca - Rozrywkowy poniedziałek - Dyskoteka dla dzieci i młodzieży  w Brąchnowie (godz. 17.30).

17 lipca - Sportowy wtorek - Liga Wakacyjna – II kolejka Biskupice od godz. 9.30.

18 lipca - Wycieczkowa środa - Wycieczka do Gdyni z przed Centrum Kultury w Łubiance (wyjazd godz. 6.00, powrót godz. 22.00), koszt 15zł./os., obowiązują wcześniejsze zapisy.

19 lipca - Kulinarny czwartek – Egzotyczne sałatki – świetlica w Bierzgłowie (godz. 11.30).

20 lipca - Artystyczny piątek - Graffiti - Biblioteka w Dębinach (godz. 12.00).

23 lipca - Rozrywkowy poniedziałek -  Nocowanka  na sali w Dębinach (godz. 19.00-24.00).

24 lipca - Sportowy wtorek - Liga Wakacyjna - III kolejka Wybcz od godz. 9.30.

26 lipca - Kulinarny czwartek - Kuchnia włoska – sala w Przecznie (godz. 11.30).

27 lipca - Artystyczny piątek - „Artystyczne Szkło”. Zajęcia z panem Januszem Bogackim w CK w Łubiance- formowanie szkła (godz. 11.30).

30 lipca -  Rozrywkowy poniedziałek - Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w Biskupicach (godz. 17.30).

31 lipca - Sportowy wtorek - Liga Wakacyjna - IV kolejka Bierzgłowo od godz. 9.30.

1 sierpnia - Wycieczkowa środa - Wycieczka do Zalesia sprzed Centrum Kultury w Łubiance (wyjazd godz. 9.30, powrót godz. 14.30), koszt 3zł/os., obowiązują wcześniejsze zapisy.

2 sierpnia - Kulinarny czwartek - Kuchnia chińska – świetlica w Wybczu (godz. 11.30).

3 sierpnia - Artystyczny piątek - Kartonowe miasto - teren przy świetlicy w Brąchnowie (godz. 11.30).

6 sierpnia - Rozrywkowy poniedziałek - Zabawa w plenerze - Łubianka ul. Sportowa (godz. 17.00).

7 sierpnia - Sportowy wtorek - Liga Wakacyjna – V kolejka Łubianka od godz. 9.30.

8 sierpnia - Wycieczkowa środa - Wycieczka do Gdyni sprzed Centrum Kultury w Łubiance (wyjazd godz. 6.00, powrót godz. 22.00), obowiązują wcześniejsze zapisy.

9 sierpnia - Kulinarny czwartek - Desery - Sala Centrum Kultury w Łubiance (godz. 11.00).

10 sierpnia -  Artystyczny piątek - Wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Aquaparku w Toruniu sprzed Centrum Kultury w Łubiance (wyjazd godz. 9.40, powrót godz. 15.10), koszt 6zł/os, obowiązują wcześniejsze zapisy.

14 sierpnia - Sportowy wtorek Liga Wakacyjna – VI kolejka i podsumowanie Brąchnowo  od godz. 9.30.

Oferta przeznaczona jest dla wszystkich dzieci z terenu gminy Łubianka, oznacza to, że np. na zajęcia w Warszewicach zapraszamy dzieci z Biskupic, Dębin, Wybcza itd. Więcej informacji i zapisy w Centrum Kultury w Łubiance lub pod nr tel. (056) 678- 86- 98.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puszkarski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

WYDAWCA:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️