Informator Gminny - Nr 06/2007 (157)

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym,

 ale  błędem  jest styl życia, który wyżej stawia

dążenie do tego, by mieć aniżeli być”

                                                    

                                                  Jan Paweł II

drukuj ()

DOWÓD OSOBISTY TRACI WAŻNOŚĆ!!

Apelujemy do Państwa o jak najszybszą wymianę starych, „książeczkowych” dowodów osobistych. Przypominamy, że wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 roku  zachowują ważność tylko do dnia 31 grudnia 2007 roku. Pamiętajmy o tym, że nie mając ważnego dowodu osobistego nie możemy ani wziąć kredytu, ani wypłacić pieniędzy z banku ani też załatwić formalności u notariusza. Im dłużej będziemy zwlekać, tym większe będą kolejki do Urzędu Stanu Cywilnego i tym dłużej będzie trwała wymiana dowodu. Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku wymiany dokumentu prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Łubiance (Aleja Jana Pawła II nr 8 pok. 10,  na parterze), gdzie można pobierać formularze wniosków  o wymianę. Koszt wymiany dowodu to 30zł, natomiast bezpłatnej  wymiany mogą dokonać mieszkańcy wsi, w których wprowadzono nazwy ulic. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu (056) 678-82-17 wew. 42, w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubianka.

drukuj (DOWÓD OSOBISTY TRACI WAŻNOŚĆ!!)

 • autor: Teresa Rusak
WYBORY ŁAWNIKÓW

31 grudnia 2007r. kończy się kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Z  informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu skierowanej do Rady Gminy Łubianka wiadomo, że z terenu naszej gminy do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 powinien zostać wybrany 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, a do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 - 3 ławników do orzekania w sprawach cywilnych. Kandydat na ławnika musi spełniać następujące warunki :

1/ posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/ być nieskazitelnego charakteru,

3/ mieć ukończone 30 lat, a nie przekraczać 70 lat,

4/ być zatrudnionym lub zamieszkiwać w miejscu   

    kandydowania co najmniej od roku,

5/ posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz grupy co najmniej 25 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Do zgłoszenia  kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz 3 aktualne fotografie. O kandydatach na ławników, rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji. Termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2007r. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4. Tam są również udostępniane karty zgłoszenia

drukuj (WYBORY ŁAWNIKÓW)

 • autor: Barbara Kowalska
KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA MISTRZEM POLSKI W BIEGU MARATOŃSKIM

W dniu 20 maja odbył się XXV Maraton Toruński. Tradycyjnie większa część trasy maratonu wiodła przez teren gminy Łubianka. Mimo niesprzyjających warunków (upał) w maratonie i biegach towarzyszących wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Maraton zakończył się sukcesem zawodników KM „Truchcik” Łubianka. Zwycięzcą biegu  został Marek Jaroszewski reprezentujący APIS PLUS PIŁA z czasem 2:23,33. Drugie miejsce zajął Tomasz Drąg z czasem 2:25,36 - trener i zawodnik KM „Truchcik” Łubianka. Rewelacyjne 21 miejsce przy tak licznej obsadzie ( ponad 1200 zawodników) oraz trudnych warunkach pogodowych zajął Mariusz Trzeciak z Pigży z czasem 2:52,52. Kolejnym zawodnikiem Klubu na mecie, na 26 miejscu był Krzysztof Góralski uzyskując czas 2:57,19. Zawodnicy Ci reprezentowali również Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka w Mistrzostwach Polski w Biegu Maratońskim pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i  zdobyli tytuł Klubowego Mistrza Polski 2007. W ramach Biegu maratońskiego rozegrano również Mistrzostwa Powiatu w Biegu Maratońskim. Mariusz Trzeciak wzorem roku ubiegłego został wicemistrzem Powiatu w Biegu Maratońskim. Doskonale zaprezentowali się również pozostali zawodnicy. Kolejni zawodnicy reprezentujący KM „Truchcik” Łubianka, którzy ukończyli bieg maratoński to: Marcin Gajewski – 102 miejsce, Arkadiusz Piwoński – 130 miejsce, Zbigniew Ordon – 157 miejsce, Sławomir Zieliński – 247 miejsce, Sławomir Szumski – 289 miejsce, Jerzy Zająkała – 452 miejsce, Andrzej Jałocha – 453 miejsce, Andrzej Sierocki – miejsce 478, Sławomir Trzymkowski – 583 miejsce, Andrzej Zasacki – 586 miejsce, Ireneusz Zieliński – 587 miejsce, Zbigniew Adamczyk – 635 miejsce, Jana Jałocha – 643 miejsce i Mirosław Krzywdziński 644 miejsce. W ramach imprez towarzyszących Biegowi Maratońskiemu rozegrano Bieg Półmaratoński na trasie Toruń – Biskupice. Nasz Klub reprezentował Sołtys wsi Biskupice Stanisław Deruś, który w znakomitym nastroju osiągnął metę w Biskupicach. Na terenie miasta Torunia rozegrano natomiast Bieg Zdrowych Miast na dystansie 10 km. W silnej międzynarodowej obsadzie wystąpili również zawodnicy Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka w składzie: Adam Kachniarz, Bartek Kudliński, Arkadiusz Janiszewski, Szymon Tutak, odgrywając wiodącą rolę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Biegu Maratońskiego: wolontariuszom, druhom OSP z Bierzgłowa, Biskupic, Brąchnowa i Łubianki oraz wszystkim kibiciom, którzy tak licznie wspierali biegnących w ich wysiłku. Wysiłek organizacyjny i życzliwe przyjęcie przez mieszkańców gminy jak co roku zostały dostrzeżone oraz bardzo dobrze ocenione przez samych zawodników, jak i liczne media komentujące przebieg imprezy.

drukuj (KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA MISTRZEM POLSKI W BIEGU MARATOŃSKIM)

 • autor: Andrzej Sierocki
ŁUBIANKA W BRUKSELI

17 kwietnia 2007 r.  roku w Centrum Kultury  w Łubiance, odbył się międzynarodowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej przygotowany przez Komitet Regionów, a właściwie przez jedną z grup politycznych, która wchodzi w jego skład – UEN-EA. We współzawodnictwie wzięło udział 23 gimnazjalistów z Brąchnowa i Łubianki. Musieli oni poradzić sobie z dwoma konkursowymi zadaniami: testem wiedzy o Unii w języku angielskim i wypracowaniem na jeden z trzech podanych tematów w języku ojczystym. W tym samym czasie uczniowie ze szkół w Irlandii, Szkocji, Włoszech, Estonii, Słowacji i na Litwie przystąpili do wykonania takich samych zadań. Wszyscy mieli jeden cel – uzyskać jak najwyższą lokatę w konkursowych zmaganiach, gdyż  dwójka laureatów z każdego kraju miała przylecieć do Brukseli, by wziąć udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i językową. Po podsumowaniu wyników okazało się, że trzy czołowe lokaty zajęli: Przemysław Pawłowski, uczeń Gimnazjum w Łubiance (zwycięzca poprzedniej edycji konkursu), Michał Madej (Gimnazjum w Łubiance) – II miejsce oraz  Agnieszka Karwecka (Gimnazjum w Łubiance) i Sebastian Maćkowski (Gimnazjum w Brąchnowie) – III miejsce. W związku z tym, że regulamin konkursu przewiduje, iż osoba , która brała udział w wyjeździe do Brukseli w poprzednich latach nie może ponownie skorzystać z tej formy nagrody, Przemysław Pawłowski i Agnieszka Karwecka otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łubianka pana Jerzego Zająkała, a do Brukseli polecieli Michał i Sebastian. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy. 6 czerwca 2007 r. Michał i Sebastian, pod opieką pani Elżbiety Zglinickiej, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół w Łubiance polecieli do stolicy Unii. Grupie towarzyszyła dziennikarka „Gazety Pomorskiej”, pani Agnieszka Wirkus. Już sam lot stanowił dużą atrakcję, zwłaszcza, że gimnazjaliści lecieli samolotem po raz pierwszy. W Brukseli uczniowie spotkali się z kolegami i koleżankami z innych krajów Unii, ich opiekunami i przedstawicielami mediów. Okazją do bliższego poznania było spotkanie grupy UEN-EA, której wiceprzewodniczącym jest pan Jerzy Zająkała, a która była głównym organizatorem konkursu. Uczniowie prezentowali swoje szkoły, opowiadali o miejscach, z których pochodzą, a następnie wzięli udział w debacie z członkami grupy. Po południu uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do budynku Komisji Europejskiej, gdzie spotkali przewodniczącego Komitetu Regionów pana Michela Delebarre i zostali zaproszeni do uczestniczenia w sesji plenarnej. Wieczorem, w luksusowym hotelu, w którym zamieszkali zwycięzcy, przygotowano uroczystą kolację. Był też czas na to by obejrzeć centrum miasta na własną rękę. Drugi dzień wizyty w Brukseli również obfitował w miłe niespodzianki. Organizatorzy konkursu przygotowali wycieczkę po mieście, podczas której zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie mogli poznać ciekawe miejsca i zabytki  belgijskiej stolicy. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na uroczysty obiad. Oprócz faktu, że uczniowie  mogli poznać zasady funkcjonowania instytucji unijnych i cele ich działania oraz samą stolice Belgii, mieli również możliwość nawiązania  kontaktów  z rówieśnikami z innych krajów i przekonania się, jak ważną jest  znajomość języka angielskiego. Być może to spotkanie zaowocuje nawiązaniem współpracy z innymi szkołami europejskimi. Sukces laureatów konkursu to także sukces dużego grona osób, które się do niego przyczyniły: władz gminy, dzięki którym konkurs się odbył; dyrekcji szkół, które udzieliły wszelkiego wsparcia i pomocy; grona nauczycieli, którzy pomogli uczniom w  przygotowaniu się do konkursowych zmagań i rodziców, którzy motywowali swoje dzieci do wytężonej pracy. Wszystkim tym osobom należą się słowa wdzięczności, uznania  i podziękowania.

drukuj (ŁUBIANKA W BRUKSELI)

 • autor: Elżbieta Zglinicka
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH

Podjęto działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowości: Łubianka i Pigża poprzez zmiany w organizacji ruchu. Zmiany dotyczyły będą ul. Samorządowej, ul. Wąskiej i ul. Spokojnej w Łubiance oraz Al. Kard. Wyszyńskiego i ul. Spacerowej w Pigży. Na ulicach: Samorządowej i Wąskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Na ulicy Samorządowej ruch odbywał się będzie w kierunku od ul. Bydgoskiej w kierunku Al. Jana Pawła II, na ulicy Wąskiej natomiast w przeciwnym kierunku. Na ulicy Samorządowej wprowadzony zostanie również  zakaz zatrzymywania się na całej długości ulicy. Na ul. Spokojnej wprowadzany zostanie zakaz poruszania się  pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Na Al. Kard. Wyszyńskiego oraz ul. Spacerowej wprowadzony zostanie zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t oraz ułożone zostaną muldy zwalniające dla ograniczenia prędkości poruszających się. Zmiany planuje się wprowadzić w terminie od końca lipca br.

drukuj (ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH)

 • autor: Andrzej Sierocki
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Kredyty preferencyjne dla rolników

Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu informuje, że zostały podpisane umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych. Udzielane one będą w ramach 9 linii kredytowych z przeznaczeniem, m.in. na:

·          budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej i przechowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup lub instalację maszyn lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup gruntów rolnych, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha/>,

·          zakup stada podstawowego (wyłącznie do 31.12.2007 r.).

Maksymalny okres kredytowania przez bank w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez bank z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy/> redyskontowej weksli. Poziom dopłat z Agencji, a zarazem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę zależy od linii kredytowej. Przy obecnej wysokości stopy redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 1,69 % do 3,38 % w skali roku.

Co dalej z dofinansowaniem do zalesień gruntów rolnych ?

Od 1 czerwca br. rolnicy, którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje grunty, mogą składać do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu wnioski o przyznanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 ARiMR ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat.

Jednocześnie w okresie od 1 sierpnia do 30 września br. ARiMR planuje przyjmowanie od rolników wniosków na nowe zalesienia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (jeszcze przed zakończeniem uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie nowego PROW). Rolnik, który ma w planach zalesienie gruntów (od wiosny 2008 r.) musi jako załączniki do wniosku uzyskać:

·          zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy,

·          mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na niej granicami działek, które zamierza zalesić).

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie

W dniach 23-24 czerwca 2007 r. (sobota-niedziela) trwać będą Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie (w godz. 10.00-17.00). W programie, m.in.: prezentacja najnowszych odmian roślin uprawnych, przedstawienie nowoczesnych technologii produkcji upraw, wystawa ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych oraz artykułów do produkcji rolnej. Główny organizator Dni Pola – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział Przysiek zaprasza rolników na konsultacje z doradcami rolnymi. Twórcą pokazowych poletek roślin uprawnych w Grubnie jest znany w Łubiance mgr Stanisław Szwejka.

Wyjazd na Targi Rolno-Przemysłowe do Minikowa

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2007 r. (sobota-niedziela) odbywać się będą na terenach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jubileuszowe XXX. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH”. Jest to największa i najważniejsza impreza wystawienniczo-targowa na Kujawach i Pomorzu nagrodzona ogólnopolskim tytułem „Targowy Lider” w latach 2001, 2003, 2004 i 2006. W ub.r. uczestniczyło w niej 364 wystawców krajowych i zagranicznych. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się pokaz maszyn i sprzętu rolniczego podczas pracy oraz liczne kiermasze (w tym ogrodnicze). Targom towarzyszyć będzie VIII. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych z najlepszymi okazami prawie wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Urząd Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa OŚiBP organizuje wyjazd na Targi w dniu 30 czerwca br. (sobota), a w jego programie znajdzie się też wizyta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, gdzie można będzie zapoznać się z aktualnymi wynikami prac hodowlanych nad odmianami roślin uprawnych i najnowszymi technologiami produkcji zbóż i rzepaku. Wyjazd nastąpi sprzed UG w Łubiance o godz. 7.30, po czym przystanki na życzenie w Przecznie, Dębinach, Wybczu i Wybczyku. Koszt uczestnictwa 8 zł od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Decyduje kolejność wpłaty.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Istnieje możliwość uzyskania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z terenu powiatu toruńskiego, po pierwszym roku nauki, którzy legitymują się:

-          średnią ocen za ostatni rok nauki z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75;

-          oceną z zachowania za ostatni rok nauki, co najmniej bardzo dobrą.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki. Wnioski wraz z dokumentami należy składać do 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Toruniu, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Druki wniosków oraz dokładne zasady przyznawania stypendiów dostępne są w Urzędzie Gminy Łubianka, pokój nr 16.

drukuj (STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” INFORMUJE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła VI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Nasze Stowarzyszenie uzyskało fundusze na 3 stypendia. O stypendia mogą  ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2007 roku. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość stypendium pomostowego wynosić będzie 3800 zł (10 miesięcy x 380 zł). Próg dochodu ustalony został na poziomie 655 zł netto na osobę w rodzinie. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium i warunki udziału w Programie znajdują się na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl, a także u Michaliny Szymańskiej tel. 694-091-456. Wnioski prosimy składać do Świetlicy „Piwnica” w Pigży. Termin składania wniosków upływa z dniem 24 lipca 2007 roku.

drukuj (STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” INFORMUJE)

 • autor: Michalina Szymańska
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że w ramach przygotowań do wznowienia selektywnej zbiórki odpadów w mijającym tygodniu mieszkańcom naszej gminy zostały dostarczone worki przeznaczone na tworzywa sztuczne (butelki i pojemniki PET, inne pojemniki z tworzyw sztucznych). Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach. O dacie odbioru odpadów zbieranych selektywnie poinformujemy w następnym numerze Informatora Gminnego. Ponadto informujemy, że na przełomie czerwca i lipca br. zostanie zmieniony harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Brąchnowa. Mieszkańcom, których dotyczą zmienione terminy i zostali o nich poinformowani indywidualnie, przypominamy daty wywozów obowiązujące do końca 2007 roku:  2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 12, 26 listopada oraz 10 i 12  grudnia.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
WYCIECZKA NA MIERZEJĘ HELSKĄ

Tradycyjnie w lipcu Gmina Łubianka organizuje wyjazd nad morze. W ub.r. do Krynicy Morskiej wyjechało aż 120 osób. Tym razem celem letniego wypoczynku będzie plaża w Juracie – znanej miejscowości letniskowej położonej na Mierzei Helskiej między Morzem Bałtyckim, a Zatoką Pucką. Wyjazd nastąpi w dniu 21 lipca 2007 r. (sobota) o godz. 5.00 sprzed UG w Łubiance. Koszt udziału wynosi 40 zł od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty w UG w Łubiance (pokój nr 5), przy zapisie należy podać: nazwisko i imię, adres zamieszkania i nr PESEL. Zainteresowane osoby będą mogły dodatkowo przepłynąć wodolotem z Helu do Gdyni – Skwer Kościuszki (ceny biletów: 44 zł – normalny, ulgowych nie ma, dzieci do 4 lat za darmo), konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc w wodolocie do 28 czerwca br. W przypadku gorszej pogody przewidziano zwiedzanie Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku oraz Muzeum Rybołówstwa i Fokarium w Helu (z dopłatą łącznie 13 zł).

drukuj (WYCIECZKA NA MIERZEJĘ HELSKĄ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

VIII Festyn Rodzinny

10 czerwca w Biskupicach w ramach przedsięwzięcia integracyjnego „Każdy inny wszyscy równi” odbył się VIII Festyn Rodzinny. Zgromadził dużą publiczność i rodziny, które rywalizowały o zaszczytny tytuł „Rodziny Roku 2007 w Gminie Łubianka”. W pięciu wszechstronnych konkurencjach wzięło udział 8 rodzin. Pierwszą konkurencją, która rozpoczęła zabawę była układanie puzzli na czas. Następnie odbyły się: slalom sprawnościowy oraz rzuty w kręgle. Kolejną zabawą rodzinną był konkurs tańca towarzyskiego, który zachwycił wielką  pomysłowością. Ostatnia odsłona sprawdzała wiedzę małżonków o swojej rodzinie. Po zmaganiach została ustalona następująca kolejność: I miejsce i tytuł „Rodziny Roku 2007 w Gminie Łubianka” przypadło Państwu Barnat z Dębin, którzy tym samym obronili tytuł sprzed roku, II miejsce zajęli Państwo Kościelscy z Pigży a III miejsce Państwo Bonieccy z Biskupic. Kolejne miejsca zajęli Państwo Okońscy z Biskupic, Drozdowscy z Łubianki, Kwiatkowscy z Warszewic Maćkowscy z Brąchnowa i Deruś z Biskupic. Rodziny otrzymały pamiątkowe statuetki i wartościowe nagrody rzeczowe wręczane przez Wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkała.

Gminne Rozgrywki Piłkarskie 2007

W celu optymalnego przygotowania Gminnych Rozgrywek Piłkarskich zapraszamy przedstawicieli drużyn zainteresowanych udziałem w poniedziałek 18 czerwca na godz. 17.00 do Centrum Kultury. Podczas spotkania zostaną omówione i przyjęte zasady tegorocznych turniejów, terminarz i zostanie zamknięta lista zespołów. Zgłoszenia późniejsze nie będą respektowane. Przewidziane terminy spotkań to 23, 24 czerwca i 1 lipca.

II Mistrzostwa Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej

Pamiętamy jak dużym zainteresowaniem wśród zawodników i kibiców cieszyła się pierwsza edycja Mistrzostw Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej. Obserwujemy wzrost zainteresowania piłką nożną na terenie naszej gminy, wśród osób po 35 roku życia. Warto przecież, raz jeszcze wyjść na boisko, spotkać się z kolegami i wziąć udział w naszym turnieju. Zapraszamy do udziału drużyny 7-osobowe złożone z mieszkańców naszej gminy urodzonych w 1972 i starszych. Mistrzostwa odbędą się 8 lipca na boisku w Bierzgłowie. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 4 lipca w Centrum Kultury.

AKCJA LATO 2007

Od 9 lipca do 14 sierpnia zorganizowane zostaną wakacje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka. Organizatorem akcji jest Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy  Łubianka „Przyszłość”.  Celem akcji jest  zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży na wsi, promocja i animacja kultury oraz zapewnienie młodym mieszkańcom Gminy Łubianka bezpieczeństwa w okresie żniwnym. Harmonogram:

ROZRYWKOWE PONIEDZIAŁKI

Przewidziane zostały dwie „Nocowanki”. 9 lipca Nocowanka w Centrum Kultury w Łubiance będzie miała charakter kabaretowy. Uczestnicy będą musieli przygotować się na zajęcia, zaprezentować przedstawienie kabaretowe, parodię reklamy i po trzy dowcipy (można dobrać się w grupy 3 osobowe). 23 lipca Nocowanka w Dębinach „Mini Playback Show”. Na „Nocowance muzycznej” uczestnicy wcielą się w ulubionych wykonawców, a w drugiej części zaśpiewają bez akompaniamentu wybrany przez siebie utwór. Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni.  Program obejmuje też dwie dyskoteki skierowane do dzieci i młodzieży: 16 lipca  odbędzie się dyskoteka dla dzieci i młodzieży w Brąchnowie. 30 lipca  dyskoteka w Biskupicach.  6 sierpnia (w ostatni poniedziałek objęty programem) odbędzie się zabawa w plenerze przy ul. Sportowej w Łubiance (boisko przy lasku za działkami). Będzie karaoke, zabawy na świeżym powietrzu oraz grochówka.

SPORTOWE WTORKI – LIGA WAKACYJNA

We wtorki (10, 17, 24, 31 lipca oraz  7, 14 sierpnia), zostanie rozegranych sześć kolejek Ligi Wakacyjnej w piłce nożnej. Rywalizacja przeprowadzona zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: do południa (od godz. 9.30 do 12.00) rywalizować będą drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych, po południu (od godz. 12.00 do 15.00) gimnazjaliści. Na zakończenie Ligi Wakacyjnej (VI kolejka) zaplanowaliśmy dla wszystkich uczestników- przy okazji wręczenia medali i pucharów-  kiełbaski z grilla.

WYCIECZKOWE ŚRODY

 Zaplanowaliśmy następujące wyjazdy: do Gdyni (odbędą się dwie wycieczki - 18 lipca i 8 sierpnia) oraz dwa wyjazdy nad jezioro do Zalesia (11 lipca, 1 sierpnia). Zapraszamy!

KULINARNE CZWARTKI

 Dzieci i młodzież przygotowywać będą posiłki, na terenie pięciu sołectw gminy Łubianka. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Warszewicach (12 lipca). Uczestnicy będą robić szaszłyki, przyprawiać kiełbaski i karkówkę. Na kolejnym spotkaniu w Bierzgłowie (19 lipca) dzieci i młodzież przygotują egzotyczne sałatki owocowe. Następny kulinarny czwartek zostanie zorganizowany w Przecznie (26 lipca). Uczestnicy będą mogli wczuć się w rolę  włoskich kucharzy i przygotować spaghetti. Z kolejną wizyta organizatorzy wybiorą się do Wybcza (2 sierpnia). Tam zostanie przygotowany kurczak i ryba po chińsku. Ostatnie już spotkanie odbędzie się w Łubiance (9 sierpnia). Uczestnicy przygotowywać będą ciasta i desery. Będą one przyrządzane w sali  Centrum Kultury.

ARTYSTYCZNE PIĄTKI

Uczestnicy będą mogli odkrywać talenty w różnych dziedzinach sztuki. Zajęcia pod nazwą: „Artystyczne szkło” zostaną przeprowadzone w Pigży i Łubiance (kolejno 13 i 27 lipca). Dzieci i młodzież uczyć się będą wyginania szkła pod opieką Janusza Bogackiego- artysty plastyka. Natomiast 20 lipca - na budynku biblioteki w Dębinach zostanie wykonane graffiti. Zajęcia pod tytułem: „Kartonowe miasto” zaplanowano w Brąchnowie (3 sierpnia). Przy użyciu kartonów i artykułów plastycznych dzieci i młodzież zaprojektują i wykonają miasto (samochody, drzewa, domy, ulice itp.). Kolejną atrakcją będzie wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (10 sierpnia). 

Szczegóły na plakatach i pod nr telefonu (056) 678-86-98.

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
ZATRUDNIMY OPIEKUNKĘ

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” wspólnie z Radą Sołecką z Brąchnowa zamierza na okres wakacji (lipiec i sierpień) uruchomić świetlicę w Brąchnowie. Chcielibyśmy atrakcyjnie i wartościowo zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży z Brąchnowa i okolicznych wsi. Do prowadzenia świetlicy zatrudnimy opiekunkę. Osoby zainteresowane, posiadające wykształcenie min. średnie, zapał oraz pomysły na pracę z dziećmi i młodzieżą prosimy o składanie podań i cv do 25 czerwca u sołtys Mieczysławy Maćkowskiej.Szczegółowe informacje pod nr tel. 696 319 437.

drukuj (ZATRUDNIMY OPIEKUNKĘ)

 • autor: Paweł Puczkarski
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pani  Anna Król poinformowała nas o otwarciu sklepu obuwniczego „Kamiś”, ul. Bydgoska 10. Czynne pon-ptk 8.00-16.00, sob 8.00-13.00.

drukuj (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY)

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

We wrześniu 2006 roku na terenie naszej gminy powstało Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka ,, Przyszłość”. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. Zajęcia trwają od godz.630 do 1630. Organizowane są wyjazdy do teatru ,,Baj Pomorski”, na zajęcia do ,,Zielonej Szkoły” na Barbarce. Dzieci biorą udział w międzynarodowej akcji ,,Sprzątanie Świata” zabawie andrzejkowej, na której pojawiły się prawdziwe wróżki. Przedszkolaki odwiedził też Święty Mikołaj. Dzieci pod kierunkiem swoich pań, przygotowały uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. Wszystkie dzieci zostały przebadane przez logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmży. Panie organizują dzieciom spotkania z przedstawicielami różnych zawodów m.in. lekarzem, policjantem. Dzieci korzystają z dwóch posiłków (śniadanie i obiad) przygotowywanych przez panie kucharki z  Gimnazjum w Brąchnowie. W przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego oraz rytmiki. Zapisy na nowy rok 2007/2008 do przedszkola osobiście w godzinach urzędowania przedszkola. Informacje pod numerem telefonu (056) 678-86-60. Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi.

drukuj (ZAPISY DO PRZEDSZKOLA)

 • autor: Katarzyna Kępska
SZKOŁA ŚREDNIA W ŁUBIANCE

Miło nam poinformować, że 34 osoby z terenu naszej gminy zdały pozytywnie kolejny etap egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Toruniu. Ostatni etap egzaminów rozpocznie się z początkiem grudnia br. i  na gwiazdkę 2007 roku nasi ambitni i pracowici uczniowie-mieszkańcy  gminy otrzymają „pod choinkę” świadectwo ukończenia szkoły średniej. Projekt pt.„Szkoła średnia” który realizujemy w Stowarzyszeniu „Przyszłość” przy znaczącym wsparciu Wójta Gminy pana Jerzego Zająkała i Rady Gminy zakończy się w grudniu 2007, mamy jednak nadzieje że w 2008 roku uda nam się pozyskać fundusze unijne z okresu programowego 2007-2013 i wtedy zaproponujemy kolejnym chętnym mieszkańcom gminy ukończenie szkoły średniej na miejscu.

drukuj (SZKOŁA ŚREDNIA W ŁUBIANCE)

 • autor: Wiesław Żyłkowski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️