Informator Gminny - Nr 01/2007 (152)

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

                                                            Jan Paweł II

drukuj ()

ZEBRANIA WIEJSKIE – 2007

Zgodnie ze statutami sołectw, raz na 4 lata gospodarzem zebrań wiejskich jest wójt gminy. W dniach od 22 stycznia do 6 lutego br. odbędą się we wszystkich sołectwach naszej gminy zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Głównym tematem tych zebrań będzie złożenie przez obecnych sołtysów sprawozdań z realizacji sołeckich planów oraz wybór sołtysów na nową, czteroletnią kadencję. Zapraszam mieszkańców na zabrania w terminach i miejscu określonych niżej:

1.      BIERZGŁOWO - 22 stycznia (poniedz.), godz. 16.00, remiza OSP

2.      BISKUPICE - 23 stycznia (wtorek), godz. 18.00, świetlica

3.      BRĄCHNOWO- 24 stycznia (środa),       godz. 14.00, świetlica

4.      DĘBINY- 25 stycznia (czwartek), godz. 14.00, świetlica

5.      ŁUBIANKA  - 29 stycznia (poniedz.), godz. 18.00, Centrum Kultury

6.      PIGŻA- 26 stycznia (piątek),      godz. 17.00, Szkoła

7.      PRZECZNO - 30 stycznia (wtorek), godz. 16.00, świetlica

8.      WARSZEWICE- 31 stycznia (środa), godz. 16.00, Szkoła

9.      WYBCZ- 1 lutego (czwartek), godz. 13.00, świetlica

10.  WYBCZYK   - 2 lutego (piątek), godz. 16.00, świetlica

11.  WYMYSŁOWO- 5 lutego (poniedz.), godz. 13.00, świetlica

12.  ZAMEK BIERZGŁ. - 6 lutego (wtorek), godz. 16.00, świetlica

Porządek zebrań:

1.      Dokonanie zmian w statucie sołectwa.

2.      Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa w gminie Łubianka.

3.      Sprawozdanie sołtysa z realizacji zadań sołectwa w roku 2006 (realizacja planu finansowo – rzeczowego),

4.      Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2006 – 2010.

5.      Uchwalenie planu rzeczowo – finansowego na rok 2007.

W poszczególnych sołectwach tematyka może być poszerzona o inne zagadnienia określone w kurendzie.

komentarze (0) (ZEBRANIA WIEJSKIE – 2007)

drukuj (ZEBRANIA WIEJSKIE – 2007)

 • autor: Jerzy Zająkała
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Izby rolnicze to - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 1996 r.) - samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami tego samorządu są:

·          osoby fizyczne i prawne, będące podatnikiem podatku w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy);

·          osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz

·          członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze (obejmujące tereny poszczególnych województw). Organami izby rolniczej są: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna i zarząd, a kadencja tych organów trwa 4 lata. W dniu 4 lutego 2007 r. (niedziela) w całym kraju odbędą się wybory do izb rolniczych. Gmina Łubianka stanowi 2-mandatowy okręg wyborczy, w którym Okręgowa Komisja Wyborcza w Łubiance przeprowadzi wybory do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie toruńskim. Odbędą się one w lokalu wyborczym zlokalizowanym w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance, w godzinach: 8.00 - 18.00. Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zostanie ogłoszona do wiadomości publicznej po weryfikacji kandydatów przez Okręgową Komisję Wyborczą. Imienny spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w tych wyborach zostanie wyłożony w UG w Łubiance w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy) od dnia 22 stycznia br. Każdy rolnik dysponuje 2 głosami i może głosować stawiając krzyżyk przy nazwisku 2 lub 1 popieranego przez siebie kandydata.Zachęcam wszystkich członków K-P Izby Rolniczej mieszkających na terenie naszej gminy do aktywnego udziału w wyborach. Wyszczególnione w Ustawie o izbach rolniczych zadania izb rolniczych są liczne i istotne dla prawidłowego działania tego ważnego działu gospodarki. Znaczenie samorządu rolniczego jakim są izby rolnicze będzie wzrastało, a są ku temu aktualnie realne przesłanki. Ważną rzeczą jest zatem, aby wziąć udział w nadchodzących wyborach i oddać głos na osoby, które efektywnie i godnie reprezentować będą naszych rolników wykorzystując własne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe.  

komentarze (0) (WYBORY DO IZB ROLNICZYCH)

drukuj (WYBORY DO IZB ROLNICZYCH)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązują następujące stawki podatków i opłat lokalnych:

Roczne stawki  podatku od nieruchomości:

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2/>powierzchni  użytkowej  0,46zł

2/ od budynków lub ich części związanych z działalnością  gospodarczą w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu od 1m2 powierzchni użytkowej  18,60zł

3/ budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inną niż określona w § 1 pkt 2 od 1m2 powierzchni użytkowej  14,98zł

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,66zł

5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,75zł

6/ od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych od 1m2 powierzchni użytkowej  3,11zł

7/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,23zł

8/ od garaży usytuowanych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, dobudowanych do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży wolnostojących od 1 m²/> powierzchni użytkowej - 3,57 zł

9/ od budowli lub ich części– 2 % ich wartości,

10/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2  powierzchni 0,69zł

11/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni    wodnych od 1 ha/> powierzchni  - 3,65zł

12/ od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,34zł

13/ od gruntów zabudowanych i z rozpoczętą zabudową od 1m2  powierzchni  - 0,12zł

14/świetlice wiejskie, budynki lub ich części wymienione w pkt 1, będące własnością lub współwłasnością: emerytów, rencistów, inwalidów, innych mieszkańców gminy, zameldowanych na pobyt stały w gminie Łubianka łącznie przez okres powyżej 10 lat oraz budynki lub ich części wymienione w  pkt 6 i 8 , będące własnością emerytów, rencistów i inwalidów podlegają zwolnieniu.

Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:

1/ od sprzedaży z ręki, koszów i skrzynek                 - 15,00 zł

2/ od sprzedaży z wozów konnych - 16,00 zł

3/ od sprzedaży z samochodów osobowych i straganów - 20,00 zł

4/ od sprzedaży z samochodów ciężarowych i ciągników rolnych - 25,00 zł

Stawka podatku rolnego od 1 hektara/>  przeliczeniowego na rok 2007 wynosi 88,80 zł a od 1 hektara/> fizycznego – 177,60 zł. Stawka podatku od jednego psa w roku 2007 wynosi 15,00 zł, płatna do dnia 15 marca. Z mocy ustawy podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu: posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po 2 na każde gospodarstwo, od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących gospodarstwo domowe – od 1 psa, posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych). W roku 2007 właściciele nieruchomości nie są zwolnieni z płatności podatku od posiadania psa, jednakże  w przypadku zapłaty podatku gmina zapłaci za szczepienie tego psa.   

komentarze (0) (NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH)

drukuj (NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH)

 • autor: Magdalena Walter
WOJCIECH MACHNICKI PO RAZ TRZECI MISTRZEM GMINY

Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance to dobra okazja do uzyskania nowych wiadomości przydatnych w prowadzeniu gospodarstw rolnych oraz ugruntowania posiadanej już wiedzy fachowej. W dniu 10 stycznia 2007 r.  konkurs ten odbył się już dwunasty raz. Zgodnie z przyjętym Regulaminem  Konkursu w Centrum Kultury w Łubiance odbyły się eliminacje pisemne (test: 50 pytań), w których, tym razem, wzięło udział 19 rolników, w tym 1 kobieta. Najlepszym w tym etapie okazał się Wojciech Machnicki (40 pkt.). W wyniku eliminacji wyłoniono sześciu finalistów, którzy rywalizowali od początku  (punkty z eliminacji liczyły się nie tylko w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w finale). Każdemu finaliście po pięć pytań tym razem z kategorii: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ekonomika rolnictwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz finansowanie rolnictwa, zadawali członkowie komisji konkursowej: dr Jan Dybała (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jan Odrzygóżdż (K-P ODR w Minikowie), Marek Nowacki (K-P ODR w Minikowie, Oddział Przysiek), Antoni Szyszka (K-P Izba Rolnicza) oraz Grzegorz Flanz (Bank Spółdzielczy w Toruniu). Po wyrównanej, emocjonującej i stojącej na wysokim poziomie rywalizacji wyniki XII Konkursu  Wiedzy Rolniczej w Łubiance przedstawiają się następując:

Kategoria indywidualna:

1.      Wojciech Machnicki (Łubianka) 12.5 pkt.,

2.      Leszek Wróbel (Wybcz) 12 pkt.,

3.      Wojciech Grabowski (Biskupice) 12 pkt.,

4.      Roman Barczyński (Wymysłowo) 11,5 pkt.,

5.      Leszek Śliwiński (Wymysłowo ) 11,5 pkt.,

6.      Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) 10,5 pkt.

Kategoria zespołowa: 1. Biskupice (W. Socha, W. Grabowski, A. Ernest) 91 pkt., 2. Wybcz (L. Wróbel, M. Sadowski, P. Bałos) 87 pkt., 3. Warszewice (M. Kukowski, Z. Głaszcz, B. Szatkowski). W kategorii młodzieżowej wygrał Wojciech Grabowski przed Arkadiuszem Ernestem i Pawłem Bałosem. Laureaci otrzymali gratulacje i pamiątkowe dyplomy z rąk Zastępcy Wójta  Mirosławy Plejer- Rozwadowskiej, a główną nagrodę – honorową – Puchar Rady Gminy w Łubiance wręczył jej Przewodniczący Zbigniew Cywiński. Cennymi nagrodami rzeczowymi były m.in.: wózki gospodarskie, szlifierka, wiertarka, DVD, MP3, prostownik, mikser, gofrownica, koncentraty i pasze, nawozy dolistne, materiał siewny i inne. Ich fundatorami byli: Gmina Łubianka, SKR „Agromech” w Łubiance, „Provimi-Rolimpex” w Świeciu, PHU „Socha” w Wybczu, FH „Agrolmet” w Gniewkowie, Bayer Crop Science, DOSSCHE + GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, PW Ewelina Myślińska w Pigży, Bank Spółdzielczy w Toruniu, K-P Izba Rolnicza, SMB „Agmar” Marcin Myśliński w Łubiance, „Windbud” w Inowrocławiu, „Chemirol” w Chełmży, PW „Farol” w Falęcinie, SSMRI „Hodrol” w Skąpem, FH „Wrzos” Roman Blachowski w Łubiance, „Schaumann” w Kończewicach oraz K-P ODR w Minikowie. Nasz Konkurs Wiedzy Rolniczej to, jak się wydaje, udane połączenie przyjemnego z pożytecznym. Zakończył się on pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW w Łubiance, kiedy to przy wspólnym stole spotkali się uczestnicy konkursu z władzami gminy, jurorami, przedstawicielami sponsorów i organizatorami. 

komentarze (0) (WOJCIECH MACHNICKI PO RAZ TRZECI MISTRZEM GMINY)

drukuj (WOJCIECH MACHNICKI PO RAZ TRZECI MISTRZEM GMINY)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Kursy chemizacyjne

W lutym 2007 r. w Centrum Kultury w Łubiance odbywać się będą trzy kursy chemizacji rolnictwa (po 2 dni). Spowodowane to jest faktem, że dla ponad 100 rolników gminy upływa termin ważności zaświadczeń o ukończeniu podobnych kursów 5 lat temu. Terminy: I kurs1 i 6  lutego czwartek i wtorek), II kurs – 7 i 15 lutego (środa i czwartek), III kurs14 i 20 lutego (środa i wtorek) br. Organizatorem kursów jest Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży i UG w Łubiance. Zapisy przymujemy w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa OŚiBP. Koszt wynosić będzie 50 zł od osoby.

Wyjazdy szkoleniowe

Urząd Gminy w Łubiance - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy organizuje 2 wyjazdy szkoleniowe dla rolników na:

·          VII Międzynarodowe Targi „FERMA BYDŁA” w Poznaniu (Hala Arena), w dniu 17 lutego 2007 r. (sobota) wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 7.00, koszt: 20 zł od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka. Tematy: techniczne wyposażenie obór i wozy paszowe, zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka, środki unijne i budżetowe na wsparcie gospodarstw mlecznych, higiena pozyskiwania mleka.

·          Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa” POLAGRA 2007 Agro – Premiery” w Poznaniu (tereny MTP) w dniu 24 lutego 2007 r. (sobota). Wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 7.00, koszt: 20 zł od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka. Jest nowa impreza targowa z branży rolniczej, na której prezentowane będą nowości i zapowiedzi rynkowe w zakresie mechanizacji rolnictwa oraz bogate oferty maszyn i urządzeń, a spotykać się będą rolnicy z producentami i dystrybutorami sprzętu, podzespołów, części zamiennych, środków chemicznych i in. „Polagra 2007 Agro – Premiery” oraz „Farma”, czyli Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (28-30 września br.) zastąpią od 2007 r. Międzynarodowe Targi Rolnicze „Polagra-Farm.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: TadeuszWierzbowski
WIADOMOŚCI Z K-P ODR W PRZYSIEKU

Zgodnie z harmonogramem naszego ośrodka rozpoczynamy  cykl szkoleń technologiczno-produkcyjnych  dla rolników gminy Łubianka. Pierwsze odbędzie się dnia 31 stycznia 2007 roku o godzinie 10.00 w Centrum Kultury na temat: „Technologia uprawy kukurydzy  dobór  odmian. Sorgo jako dodatkowy składnik kiszonek dla przeżuwaczy”. Następne z zakresu produkcji zwierzęcej na temat: „Nowoczesny chów bydła mięsnego gwarancją dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności” odbędzie się dnia 8 lutego 2007 roku także w Centrum Kultury.

komentarze (1) (WIADOMOŚCI Z K-P ODR W PRZYSIEKU)

drukuj (WIADOMOŚCI Z K-P ODR W PRZYSIEKU)

 • autor: Stanisław Szwejka
WARSZTATY LEADERA+

W dniu 3 stycznia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kończewicach doszło do spotkania przedstawicieli reprezentujących: samorząd, sektor prywatny i organizacje pozarządowe z czterech gmin partnerskich tj: Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Spotkanie miało charakter warsztatów realizujących  schemat II programu Leader+. Na spotkanie przybyła liczna grupa osób ponad 60-ciu. W przemówieniu otwierającym spotkanie prezes zarządu fundacji „Ziemia Gotyku” LGD Piotr Birecki przywitał serdecznie zebranych i poinformował o wygranej dotacji w ogólnopolskim konkursie w kwocie  734 tys.zł  na realizację 34 projektów leaderowskich przygotowanych w roku 2006, w ramach budowy strategii rozwoju dla całego obszaru czterech gmin partnerskich. Prezes zaapelował do zebranych, aby w swoich planach szczegółowych pamiętali o całym obszarze LGD, a nie tylko o swojej gminie, albowiem sukces realizacji całego schematu II w roku 2007 jest niejako „przepustką” do następnych unijnych, atrakcyjnych dotacji z okresu programowego 2007-2013 dla obszarów wiejskich. Trwałe partnerstwa złożone z kilku gmin mają bardzo duże szanse na rozwój swojego obszaru, bowiem polityka Unii Europejskiej preferuje oddolne zintegrowane plany rozwoju społecznego i kieruje duże pieniądze na partnerskie  inicjatywy. Praca warsztatowa nad  poszczególnymi projektami przebiegła sprawnie, ustalono następne terminy spotkań grup roboczych. Osoby zainteresowane włączeniem się do pracy zespołów proszę o przesłanie swoich danych na adres mailowy: ziemiagotyku@onet.eu lub telefonicznie do autora tego artykułu nr 056-6788-698 Centrum Kultury w Łubiance.

komentarze (0) (WARSZTATY LEADERA+)

drukuj (WARSZTATY LEADERA+)

 • autor: Wiesław Żyłkowski
MAMY ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ W BIERZGŁOWIE

Miło nam poinformować, że w  miesiącu lutym 2007 roku zostanie oddana do użytku świetlica środowiskowa  w Bierzgłowie. Korzystać z niej będzie można od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 20.00. Między innymi będą w niej zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatne korzystanie z Internetu. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Wsi, Urzędu Gminy i organizacji, które działają na terenie tej wsi.

komentarze (0) (MAMY ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ W BIERZGŁOWIE)

drukuj (MAMY ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ W BIERZGŁOWIE)

 • autor: Janusz Sadowski
POŻYTECZNE FERIE Z ISKIERKĄ

Z wielką radością pragniemy poinformować, że Klub Młodego Artysty „Iskierka” działający w Bierzgłowie otrzymał od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie  środki  na organizację ferii zimowych w ramach ogólnopolskiego programu "Pożyteczne Ferie 2007".  Dzięki uzyskanej dotacji, a także bezinteresownej pomocy wielu osób w dniach od 16 do 24 stycznia 2007r. pod hasłem „Iskrzące ferie” odbędą się zajęcia edukacyjne dla około 36 młodych mieszkańców trzech sąsiadujących ze sobą wsi: Bierzgłowa, Zamku Bierzgłowskiego i Słomowa. Obserwując dotychczasowe zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność Klubu nie mamy wątpliwości, że „Iskrzące ferie” będą odpowiedzią na wielkie potrzeby naszych Iskierek w zakresie twórczej aktywności i obcowania z dorobkiem kulturalnym swojej małej ojczyzny.

komentarze (1) (POŻYTECZNE FERIE Z ISKIERKĄ)

drukuj (POŻYTECZNE FERIE Z ISKIERKĄ)

 • autor: Żelisława Sadowska-Czaplicka
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Nowe książki

W grudniu 2006 r.  Biblioteka  wzbogaciła się o blisko 700 książek. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ  zakupiono  literaturę piękną, książki dla dzieci i młodzieży  oraz pozycje popularnonaukowe. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź

VII przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbył się 9 stycznia w Łubiance. Grupy teatralne reprezentujące poszczególne szkoły z terenu gminy Łubianka zaprezentowały publiczności sceny z życia Świętej Rodziny, zaśpiewały kolędy i pastorałki. Było pięknie, świątecznie i wzruszająco. Nie o repertuarze chcielibyśmy się jednak rozpisywać a o frekwencji, a raczej jej braku. Smutnym faktem jest, że na palcach jednej ręki można było policzyć mieszkańców którzy przyszli obejrzeć naprawdę ciekawe występy upamiętniające jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach świata. Trudno szukać przyczyn tak małego zainteresowania. Wiadomość o Przeglądzie pojawiła się na plakatach, w Informatorze Gminnym, a także w lokalnej prasie. Na scenie występowały nasze dzieci i wnuki. Mogliśmy przyjść chociaż dla nich i swoją obecnością nagrodzić ich aktorski wysiłek. Naszym celem jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych możliwie we wszystkich miejscowościach by umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie osób i „ożywić” świetlice. Dotychczasowe starania nie przynoszą większych efektów. Dlaczego?

Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym

W sobotę 16 grudnia spotkali się najlepsi tenisiści stołowi z gminy Łubianka. Rywalizacja przebiegała w kategorii open wśród pań i dwóch kategoriach wiekowych wśród panów. W kat. wiekowej do 19 lat zwyciężył Karol Laskowski z Leszcza, drugi był Damian Iwanicki z Przeczna a trzeci Artur Kościelski z Pigży; w kategorii wiekowej od 20 lat zwyciężył Sebastian Iwanicki z Przeczna (od kilku lat nie ma sobie równych w gminie), drugi był Sławomir Trzymkowski z Łubianki, trzeci Wiesław Żyłkowski z Brąchnowa. W kategorii pań konkurentek nie miała Joanna Średniawa z Łubianki i bez walki została mistrzynią gminy. Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi przez organizatorów Centrum Kultury w Łubiance i UKS Pigża.

Najpiękniejsze łańcuchy choinkowe

W grudniu 2006 roku odbył się już V Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny. Tematem było wykonanie łańcucha bożonarodzeniowego. Na konkurs zgłoszono  wiele prac z różnych miejscowości naszej gminy. Dnia 19.XII.2006 r. nastąpiło  rozstrzygnięcie. Jury miało trudny wybór, gdyż wszystkie prace były ładne, pomysłowe i estetyczne.  W kategorii „dzieci przedszkolne i klas 0", I miejsce zdobył Krzysztof Słoma z Wybcza,  II miejsce Olga Chlebosz z Wybczyka, III miejsce Filip Chlebosz z Wybczyka ; „klasy 1-3”, I  miejsce Nikola Dynasińska z Wybcza, II miejsce Przemek Michoń z Łubianki, III miejsce Mateusz Walecki z Dębin; „klasy 4-6”, I miejsce Aleksandra Madej z Wybcza, II miejsce Ewa Rusin z Biskupic, III miejsce Karolina Gierat z Dębin; „klasy gimnazjum”, I miejsce Paulina Finc z Wymysłowa, II miejsce Anna Łukasz z Łubianki, III miejsce Angelika Kurkowska z Łubianki. Nagrody zostały wręczone podczas Gminnej Choinki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za tak liczny udział. 

Dla każdego coś dobrego

Program na ferie zimowe 2007:

15 styczeń (poniedziałek) godz. 10.00 sala gimnastyczna w Pigży - Zimowa Liga Tenisa Stołowego I kolejka. Dwie kategorie wiekowe – szkoła podstawowa i gimnazjum.

16 styczeń (wtorek) godz. 20.00 Nocowanka Bajkowa w Gminnej Bibliotece Publicznej (ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zapisu).

17 styczeń (środa) ) godz. 10.00 sala gimnastyczna w Pigży - Zimowa Liga Tenisa Stołowego II kolejka.

18 styczeń (czwartek) godz. 10.00 – 14.00 sala wiejska w Biskupicach – warsztaty artystyczne, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy edukacyjno-rekreacyjne.

19 styczeń (piątek) godz. 10.00 – 14.00 sala wiejska w Przecznie – warsztaty artystyczne, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy edukacyjno-rekreacyjne.

22 styczeń (poniedziałek) godz. 20.00 Nocowanka Poetycka w Gminnej Bibliotece Publicznej (ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zapisu).

23 styczeń (wtorek) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Brąchnowie Liga Świąteczno – Feryjna w Futsala II kolejka (szkoła podstawowa); godz. 12.00 Liga Świąteczno – Feryjna w Futsala II kolejka (gimnazjum).

24 styczeń (środa) godz. 13.30 – 17.30 sala wiejska w Biskupicach – Bal Karnawałowy dla dzieci.

25 styczeń (czwartek) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Brąchnowie Liga Świąteczno – Feryjna w Futsala III kolejka i finał (szkoła podstawowa); godz. 12.00 Liga Świąteczno – Feryjna w Futsala III kolejka i finał (gimnazjum).

26 styczeń (piątek) godz. 10.00 – 14.00 biblioteka w Dębinach – warsztaty artystyczne, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy edukacyjno-rekreacyjne.

Szczegóły pod nr tel. 056/ 678 83 95 i na plakatach.

komentarze (1) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
IEŚCI ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSZŁOŚĆ”

„Poprzez wędrówki kulinarne poznajemy świat”

Pragniemy poinformować, że pozyskaliśmy fundusze z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Wygrany projekt nosi tytuł „Poprzez wędrówki kulinarne poznajemy świat”. Zapraszamy wszystkich chętnych do świetlicy „Piwnica” w dniach od 16.01 do 24.01 (oprócz niedzieli i poniedziałku) w godzinach od 11.00 do 15.00. Mile widziani będą także rodzice dzieci oraz dziadkowie i babcie. Razem będziemy przygotowywać potrawy różnych krajów, a potem wspólnie degustować. Serdecznie zapraszamy.

Postępy uczniów zaocznej szkoły średniej

Miło nam poinformować, że 36-ściu słuchaczy zaocznej średniej szkoły w Łubiance w dwóch grupach (22 + 14) zdało pozytywnie egzaminy semestralne z zakresu liceum ogólnokształcącego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Toruniu. Jest więc duża szansa, że w naszej gminie przybędzie spora grupa osób legitymujących się wykształceniem średnim, trzymamy za wszystkich słuchaczy kciuki, aby dotrwali do końca nauki. Pierwsze zajęcia w 2007 roku odbędą się 2 i 3 lutego. Prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariuszy na nowe egzaminy i dokonanie opłat. Druki kwestionariuszy są do pobrania w sekretariacie Szkoły w Łubiance u pani Beaty Orzechowskiej.

komentarze (0) (IEŚCI ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSZŁOŚĆ”)

drukuj (IEŚCI ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSZŁOŚĆ”)

 • autor: Anna Soczyńska, Wiesław Żyłkowski
III FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „TOBIE POLSKO” ZAMEK BIERZGŁOWSKI 2006

Dla uczczenia Święta Niepodległości, w dniu 11 listopada 2006 roku odbyła się 3 edycja festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”. W murach zabytkowej kaplicy zamkowej spotkały się dzieci i młodzież z gminy Łubianka, powiatu toruńskiego oraz Toruniu by pieśnią i piosenką patriotyczną wyrazić swą miłość do Ojczyzny. 54 młodych wykonawców zaprezentowało utwory różnorodne pod względem muzycznym i choreograficznym. Przygotowane kostiumy harmonizowały z prezentowanymi treściami oraz tworzyły szczególną atmosferę. Jury w składzie kompozytorka toruńska, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu-Pani Magdalena Cynk- Mikołajewska, nauczyciel fortepianu i przedmiotów muzycznych- Pani Agnieszka Soroka oraz nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu- Pani Alina Seweryn, miało trudne zadanie w wyłonieniu najlepszych prezentacji. Wójt Gminy Łubianka – Pan Jerzy Zająkała ufundował puchary dla zdobywców pierwszych miejsc. W pierwszej kategorii wiekowej (7-9 lat) w piosence „Ej dziewczyno, ej niebogo” zwyciężyły: Natalia Trzpioła, Marta Korycka i Monika Iwicka ze Szkoły Podstawowej w Łubiance, którym akompaniowała Paulina Młodzianowska- uczennica Gimnazjum w Łubiance. Drugie miejsce zajęli: Aleksandra Gutorska, Natalia Szreder, Jakub Banaszak i Jan Gostecki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu za piosenkę „Czerwone maki”. Reprezentantki Szkoły Podstawowej w Wybczu: Nikola Dynasińska, Natalia Murawska i Michalina Żebrowska  wyśpiewały piosenką „Przybyli ułani pod okienko” trzecie miejsce. Wyróżnienie w tej kategorii zdobył solista ze Szkoły Podstawowej w Brąchnówku Paweł Kudliński , który zaśpiewał piosenkę pod tytułem „Pierwsza kadrowa”. W drugiej kategorii wiekowej (10-12 lat) pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Unisławiu piosenką „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna ”. W skład grupy weszli: Paulina Pora, Olga Dzimitko, Wojciech Babiakowski i Maria Podlewska.   Drugie miejsce raz nagrodę Wójta Gminy Łubianka za najciekawszą prezentację piosenki „Została mi tylko melodia” zdobyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Pigży: Maria Olszewska, Klaudia Worach, Marcin Kulik i Piotr Gajkowski. Trzecie miejsce zajął Adrian Kępski ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach za piosenkę: „Walc dnia pierwszego”. Wyróżnienie  w tej kategorii wiekowej otrzymali: Aleksandra Trzpil, Maciej Kowalski, Jakub Górski i Karol Majewski ze Szkoły Podstawowej w Górsku, którzy zaśpiewali „dziś do ciebie przyjść nie mogę”.

W najstarszej kategorii wiekowej (13-16 lat) zwyciężyły uczennice Gimnazjum w Łubiance w piosence „Rozszumiały się wierzby płaczące”: Marta Blachowska, Marta Rutkowska, Julita Skrobiszewska i Katarzyna Trędewicz. Ponadto dziewczęta otrzymały również nagrodę dyrektora Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia- Pana Piotra Całbeckiego.  Drugie miejsce zajęli reprezentanci Gimnazjum nr 11 w Toruniu: Rafał Wysocki, Ariadna Wiśniewska, Jagoda Drzewiecka i Janusz Szmunde w piosence „Biały krzyż”. Trzecie miejsce wyśpiewały dziewczęta: Anita Romanowska, Karolina Wszelak, Patrycja Dormowicz i Małgorzata Serafin z Gimnazjum nr 15 w Toruniu piosenką „Pytasz mnie…o Polskę”. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Są to: uczennice Gimnazjum w Brąchnowie- Kamila Pierzchalska, Marlena Brzoska, Ewelina Laskowska, Paulina Kościelska i Aleksandra Maćkiewicz w piosence „Rozkwitały pąki białych róż”; uczennice Gimnazjum w Łysomicach: Martyna Bąk, Dorota Tomczak, Magdalena Urbanowska za piosenkę: „Białe róże”; Maciej Kwiatkowski z Oddziału edukacyjno- Terapeutycznego w Zamku Bierzgłowskim  za piosenkę „Po co ten kwiat czerwony”. Ponadto Maciej otrzymał również nagrodę Pana Piotra Całbeckiego. Do Festiwalu uczestników przygotowali następujący nauczyciele: Ewa Skrzypczak, Ewa Tutak, Jolanta Piotrowska, Teresa Głębocka, Kazimiera Bartosinska, Janusz Heyka, Katarzyna Kępska, Mariusz Bartkowski, Marzanna Piórkowska, Renata Pietrzykowska,  Joanna Murawska- Wszelak, Dorota Krzyżaniak i Dorota Chłosta. W drugiej części uroczystości krótki rys historyczny przedstawił nauczyciel Zespołu Szkół w Łubiance pan Jacek Zywert, a potem wspomnieniami z czasów wojny dzielili się Prezes Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Toruniu- prof. Zbigniew Wojtczak oraz prof. Zygmunt Dokurno, uczestnik akcji „Ostra brama” w Wilnie. Na spotkanie przybyli również Pan  Władysław Michałowski, Pan Kazimierz Wach, pan Bolesław Burdach z małżonką, i Pan Roman Urbanowski. Okolicznościowe pamiątki dla kombatantów wykonali uczniowie ze szkolnego Koła Caritas pod opieką Pani Jolanty Wilińskiej-Józefkowicz. Po spotkaniu w sali Rycerskiej wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez panie z Akcji Katolickiej w Bierzgłowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Zamku Bierzgłowskim, Łubiance i Bierzgłowie. Konkursowym zmaganiom młodych artystów przysłuchiwali się m.in. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Bożena Adamska, Wójt Gminy Łubianka Pan Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Chełmża- Pan  Jacek Czarnecki, wspomniany wcześniej pan Piotr Całbecki oraz proboszcz parafii Przeczno ks. Wacław Dokurno. Wiadomo, że przygotowanie tak dużej imprezy wymagało nakładów finansowych. Organizatorzy serdecznie dziękują prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Panu Ryszardowi Cichorackiemu, prezesowi SKR „Agromech” panu Janowi Wakulukowi, Starostwu Powiatowemu w Toruniu, M.J. Cieślewiczom z firmy „Znicz”, Firmie zbożowej RODAR, , firmie BOGAND, panstwo A.S. Krajewskim, państwu G.R. Blachowskim, Z. Drapiewskiemu, E. Tchorzewskiemu, T. Żelasko, R. Urbanowskiemu, firmie „Tektor”, firmie „Agmar”, Sołectwu Łubianka i Zamek Bierzgłowski  oraz Kołom Gospodyń Wiejskich z Zamku Bierzgłowskiego, Bierzgłowa i  Łubianki. Festiwal odbył się dzięki dobrej współpracy Zespołu Szkół w Łubiance, Urzędu Gminy Łubianka, Akcji Katolickiej z Bierzgłowa i Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. Szczególne słowa podziękowania należą się :rodzicom dzieci i młodzieży, p. Danucie Ładyńskiej, p. Jolancie Wilińskiej- Józefowicz, p. J p. Jerzemu Zająkale, p. Jackowi Żebrowskiemu, p. Romanowi Dubickiemu, p. Honoracie Żeglarskiej, p. Hannie Jaworskiej, ks. Marianowi Szańca, ks. Rajmundowi Ponczkowi, ks. Wacławowi Dokurno, Firmie FABEX dziękujemy za nagłośnienie festiwalu. Zdobywczynie pierwszego miejsca (w kategorii gimnazjum) uczennice z Łubianki potwierdziły swoje dobre przygotowanie do Festiwalu, zdobywając pierwszą nagrodę w Międzygimnazjalnym Festiwalu  Polskiej Pieśni Patriotycznej w Gimnazjum nr 3 w Toruniu w dniu 13.11.2006r. spośród kilkunastu zespołów z toruńskich gimnazjów nasze uczennice zaprezentowały się najlepiej.

komentarze (0) (III FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „TOBIE POLSKO” ZAMEK BIERZGŁOWSKI 2006)

drukuj (III FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „TOBIE POLSKO” ZAMEK BIERZGŁOWSKI 2006)

 • autor: Teresa Głębocka, Grażyna Plaskiewicz, Elżbieta Zglinicka
UKS PIGŻA

Rozegrano III edycję Grand Prix Łubianki w tenisie stołowym. I miejsce wywalczył D. Iwanicki z Przeczna, II m – S. Iwanicki z Przeczna, III m – S. Trzymkowski z Łubianki, IV m – Zb. Kielak z Chełmży. Następny turniej 27. 12. 2006r o godz. 1800. Zakończyły się rozgrywki I rundy w V lidze tenisa stołowego woj. Kujawsko – pomorskiego. Na czele tabeli z kompletem zwycięstw znajduje się UKS PIGŻA. Drużyna gra w składzie: S. Trzymkowski – kier. drużyny, K. Dalke, K. Korman, S. Iwanicki, D. Iwanicki, K. Laskowski. Więcej na www.kpozts.bydgoszcz.pl

komentarze (0) (UKS PIGŻA)

drukuj (UKS PIGŻA)

 • autor: S. Trzymkowski
SPORT SZKOLNY

W listopadzie w Gimnazjum w Brąchnowie odbyły się Mistrzostwa Gminy w mini piłce ręcznej szkół podstawowych. Wśród dziewcząt zwyciężyła SP Pigża pokonując SP Łubianka 7:6. W rywalizacji chłopców również zwyciężyła SP Pigża wygrywając z SP Łubianka 11:1. W Mistrzostwach Powiatu w Dobrzejewicach chłopcy z SP Pigża zajęli V miejsce, natomiast dziewczęta IV miejsce.

komentarze (0) (SPORT SZKOLNY)

drukuj (SPORT SZKOLNY)

 • autor: S. Trzymkowski
Wigilia w Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

W dniu 16.12.2006 r. w Ośrodku Kultury w Łubiance odbyło się spotkanie wigilijne Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą. Na spotkanie oprócz członków fundacji przybyli również zaproszeni goście: pani doktor diabetolog Anna Golińska – Zbucka, pani Basia Łukaszewska – pielęgniarka z poradni Diabetologicznej, marszałek województwa – Piotr Całbecki przedstawiciele firm farmaceutycznych, radni Gminy Łubianka. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, a nasza Fundacja jest dla nas „drugim domem”, dlatego po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego fundacji p. Bogdana Tercjaka, wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Czas jaki spędzamy na spotkania/>ch w fundacji jest dla nas bardzo cenny. Rodzice mogą wymienić się doświadczeniami, problemami jakie spotykają ich w codziennym życiu z cukrzycą. Jest to czas kiedy możemy bliżej się poznać, a nasze dzieci zawiązać nowe przyjaźnie. Podczas spotkania/> pan przewodniczący w imieniu całej fundacji złożył podziękowania/> zaproszonym gościom, za opiekę, wsparcie, pomoc finansową i rzeczową dla naszej fundacji w minionym 2006 roku. Nie zabrakło również wzruszeń. Nasza pani doktor Anna Golińska – Zbucka, która jest dla nas wielkim skarbem skończyła w bieżącym roku 70 lat. Jej ciepłe słowa skierowane do nas, były bardzo budujące i utwierdziły nas w przekonaniu, że nasze dzieci nie są gorsze od innych swoich rówieśników, mogą żyć normalnie, zakładać rodziny, odnosić sukcesy. Mając w sercach słowa pani doktor życzymy wszystkim zdrowych,  wiele radości i samych optymistycznych chwil w  2007 roku. Także  zapraszamy  osoby  starsze  z  naszej  gminy  do  uczestniczenia  w  spotkaniach. Osoby  potrzebujące  gleukometr  proszone    o  kontakt  z  przewodniczącym  Fundacji pod  nr  telefonu  0697-534-017. 

komentarze (0) (Wigilia w Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

drukuj (Wigilia w Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

 • autor: Małgorzata Drożdżewska
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️