Informator Gminny - Nr 11/2006 (148)

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

                                           

                                        Jan Paweł II

drukuj ()

WYBORY SAMORZĄDOWE

Poniżej podaję informacje o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006r. Zwracam uwagę, że nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Biskupicach. Lokal wyborczy zostaje przeniesiony ze szkoły podstawowej (obecne przedszkole) do świetlicy wiejskiej w Biskupicach. Jednocześnie informuję,  że w dniach od 6.11.2006 do 10.11.2006r. w godz. pracy Urzędu Gminy w Biurze Urzędu Stanu Cywilnego wyłożone będą spisy wyborców. Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy ich nazwiska znajdują się na liście. Informuję również, że przewidujemy dowóz wyborców do lokali wyborczych. Szczegółowy  harmonogram dowozów podamy w terminie późniejszym.

Nr obwodu

Granice obwodu

        Siedziba              obwodowej komisji wyborczej

Numer  okręgu    wyborczego

   1

Sołectwa : Biskupice, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo

Świetlice wiejska w Biskupicach

tel. 508-221-372(zmiana lokalu )

1, 2, 3

   2

Sołectwo : Pigża

Szkoła Podstawowa w  Pigży

Tel. 674-08-28

4

  3

Sołectwa:  Łubianka, Bierzgłowo, Przeczno, Zamek Bierzgłowski

Szkoła Podstawowa w Łubiance

tel. 674-80-30

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5, 6,7

  4

Sołectwa : Dębiny,

Wybcz,

Wybczyk

Szkoła Podstawowa w Wybczu

tel. 678-86-90

8, 9

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w godzinach 6.00 – 20.00

 

drukuj (WYBORY SAMORZĄDOWE)

 • autor: Mirosława Rozwadowska
NOWA PLACÓWKA OŚWIATOWA W NASZEJ GMINIE

Od września 2006 roku funkcjonuje w naszej gminie Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach. Organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka  „Przyszłość”, natomiast instytucją w dużej mierze finansującą jest Urząd Gminy w Łubiance.  Przedszkole mieści  się w uprzednio wyremontowanym budynku szkolnym w Biskupicach, uczęszcza do niego 28 dzieci, które podzielone są na dwie grupy wiekowe, natomiast Dyrektorem placówki jest pani Katarzyna Kępska. Dnia 17 października odbyło się Uroczyste Otwarcie Przedszkola, podczas uroczystości miało miejsce poświęcenie, pasowanie na przedszkolaka, wystąpienie gości i poczęstunek. Najprzyjemniejszym punktem podczas imprezy  był wspaniały występ artystyczny przygotowany przez przedszkolaków, który wywołał wiele uśmiechu i radości zarówno u rodziców jak i zaproszonych gości.

drukuj (NOWA PLACÓWKA OŚWIATOWA W NASZEJ GMINIE)

 • autor: Anna Soczyńska
CARITAS W BISKUPICACH

Z inicjatywy księdza proboszcza Grzegorza Pszenicznego, we wtorek dnia 26 września 2006 r. odbyło się zebranie założycielskie Zespołu Caritas przy parafii św. Marii Magdaleny w Biskupicach. Na spotkanie przybył ksiądz Jarosław Ciechanowski dyrektor Caritasu rejonu toruńskiego oraz siostra Dorota- główna koordynatorka naszego obszaru. Do zespołu założycielskiego zostali powołani: Janusz Brzoska – prezes zespołu oraz następujący członkowie: Elżbieta Okońska, Renata Boniecka i Wojciech Paciorek z Biskupic, Maria Syrocka i Wiesław Żyłkowski z Brąchnowa oraz Barbara Lewandowska, Marzena Kukowska  i Krzysztof Kępski z Warszewic. Ksiądz Jarosław wyraził radość z podjęcia inicjatywy utworzenia Zespołu Caritas w Biskupicach oraz zapewnił wszelką możliwą pomoc dla działań realizujących idee Caritas – czyli niesienie pomocy tym słabszym braciom i siostrom, którzy często wstydzą się swojej biedy. Do takich właśnie ludzi trzeba dotrzeć i pomóc im. Ksiądz dyrektor i siostra Dorota zachęcali, abyśmy tą piękną chrześcijańską pomoc krzewili w naszej „małej Ojczyźnie”, jaką jest nasza parafia, wioska i gmina. Jeżeli ktoś z Państwa może i chce darować pomoc rzeczową proszę to zgłosić do jednej z wyżej wymienionych osób z Zespołu Caritas. Również może to być pomoc w zakupach i pracach porządkowych w domach osób samotnych i chorych, albo pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci mających trudności w nauce. Można również zgłaszać inne własne pomysły na pomoc. Zapewniamy anonimowość zarówno dla korzystających z pomocy, jak i dla darczyńców, jeśli sobie tego życzą. 

drukuj (CARITAS W BISKUPICACH)

 • autor: Wiesław Żyłkowski
X BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada br. odbędzie się już dziesiąta - jubileuszowa edycja Biegu Niepodległości. Bieg odbywa się na atrakcyjnej 11-kilometrowej trasie z Łubianki do Pigży przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Leszcz (część trasy w pięknej scenerii – zamek warowny, las, wąwóz leszczyński) z metą na bieżni stadionu lekkoatletycznego. Biegowi głównemu towarzyszą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbędą się w Pigży na dystansach od 200 do 4000m – kategorie wiekowe: 200 m – kategoria do 6 lat;  400 m -  kategoria 7– 10 lat;  2000 m. 11 – 13 lat oraz 4000 m. – kategoria 14 – 16 lat. W imprezie uczestniczy łącznie ponad 500 mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe ponadto każdy zawodnik startujący w biegu głównym uhonorowany zostanie unikatowym pamiątkowym medalem. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując X Bieg Niepodległości w Łubiance mamy okazję uczczenia 88. rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w biegu i do gorącego dopingu zawodników na trasie.

drukuj (X BIEG NIEPODLEGŁOŚCI)

 • autor: Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski
ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cz. 1)

We wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet. Polskich rolników interesuje, na jaką pomoc finansową będą mogli liczyć ze strony UE w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Warto więc już teraz orientować się (chociaż tylko ogólnie) w założeniach powstającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który ma zastąpić funkcjonujące w latach 2004-2006 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według opracowanego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-20013 w ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE zdefiniowano cztery osie:

·          Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

·          Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

·          Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

·          Oś 4: Leader

W obrębie działań Osi 1 znalazły się takie, jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, „Renty strukturalne” i in. Nie będzie natomiast, m.in. Działania „Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych” (tj. nie będzie naboru nowych wniosków, ale gospodarstwa, którym taka pomoc została przyznana w poprzednim okresie będą ją otrzymywały zgodnie z posiadaną decyzją przez 3 lub 5 lat). Także dotychczasowe Działanie „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” nie występuje w projektowanym PROW, ale mimo to można liczyć na pomoc finansową przeznaczoną na budowę zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych (chociaż w okrojonym zakresie) w ramach innego Działania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaje opracowywany, biorąc pod uwagę niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, które przekładają się na mniejszą efektywność produkcji. W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i poniesienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów dostosowujących gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnotowych oraz wzmożonej konkurencji ze strony producentów z innych krajów.

W ramach Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można ubiegać się o pomoc na inwestycje obejmujące w szczególności:

§          zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej,

§          zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania,

§          zakładanie lub modernizację sadów lub plantacji wieloletnich,

§          zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

§          zakup komputerów i oprogramowania.

Beneficjentem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Kryteria dostępu:

¨        inwestycja dotyczy działalności rolniczej, czyli produkcji roślinnej lub zwierzęcej z wyłączeniem produkcji leśnej lub rybnej,

¨        inwestycja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa rolnego,

¨        inwestycja spełnia wymagania określone przepisami prawa UE,

¨        inwestycja nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,

¨        gospodarstwo rolne, którego dotyczy inwestycja jest prowadzone przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

¨        w gospodarstwie rolnym są lub będą spełnione (nie później niż po zakończeniu realizacji inwestycji) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Forma pomocy to refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu (tj. części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).

Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 500 tysięcy zł. Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tysięcy zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych.

Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie:

Ø       40 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą,

Ø       50 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia,

Ø       75 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej (obowiązuje do 30 kwietnia 2008, dotyczy m.in. budowy zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych).

Przewidywana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 (z podziałem na poszczególne lata) wynosi 50 tysięcy.

Wnioski o pomoc  z PROW przyjmowane będą przez ARiMR od 2007 r. po wcześniejszym ogłoszeniu. (cdn.)

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cz. 1))

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
JEST ZGODA BRUKSELI NA DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH (1)

 Komisja Europejska zgodziła się na rozszerzenie unijnych dopłat  do roślin energetycznych dla wszystkich państw członkowskich. Oznacza to, że polscy rolnicy , którzy założą plantację takich roślin, poza dotychczasowymi dopłatami z budżetu UE i krajowymi dopłatami uzupełniającymi, otrzymają także dodatkowe wsparcie w wysokości 45 euro do hektara. Aby otrzymać dodatkową dopłatę każdy rolnik spełnić musi dodatkowo dwa wymagania. Producent roślin energetycznych np. wierzby energetycznej ale także zbóż czy rzepaku pod produkcję biopaliw (!) musi po pierwsze: udowodnić że uprawiane rośliny energetyczne rzeczywiście zostaną wykorzystane do produkcji np. biopaliw. Takim dowodem będzie umowa kontraktacyjna zawarta z przetwórcą takich roślin. Dokument potwierdzający jej zawarcie należy dołączyć do składanego co roku wniosku o dopłaty bezpośrednie, w którym - co jest drugim wymaganiem – należy wpisać dodatkowo powierzchnię przeznaczoną pod uprawę roślin energetycznych. Powody do zadowolenia powinni mieć także ci rolnicy, którzy zdecydują się na założenie wielosezonowych  upraw roślin energetycznych. Komisja zgodziła się na pokrycie połowy kosztów założenia takich plantacji.  Takie są decyzje Komisji Europejskiej, natomiast w naszym krajowym interesie jest, aby do końca tego roku pojawiły się i uprawomocniły odpowiednie rozporządzenia pozwalające na wypłatę dodatkowych pieniędzy polskim rolnikom już w roku przyszłym. Powód aby się spieszyć z odpowiednimi rozporządzeniami jest też jeszcze jeden – całkowita powierzchnia upraw roślin energetycznych w UE jest limitowana, w związku z czym trzeba działać szybko.

 O tym jak przebiegają prace nad potrzebnymi krajowymi aktami  prawnymi w powyższym temacie, informować będziemy w kolejnych numerach Informatora Gminnego.

drukuj (JEST ZGODA BRUKSELI NA DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH (1))

 • autor: Stanisław Szwejka
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wyjazd szkoleniowy na Targi Rolnicze do Olsztyna.

W dniu 25 listopada 2006 r. (sobota) Urząd Gminy w Łubiance (Referat Rolnictwa, OŚiBP) organizuje wyjazd szkoleniowy rolników na III Międzynarodowe Targi „FERMA BYDŁA, ŚWIŃ I DROBIU” w Olsztynie (hala widowiskowo-sportowa Urania). Oprócz następnej okazji do poznania nowości w branży rolniczej i nawiązania kontaktów z producentami środków do produkcji rolnej jest możliwość wzięcia udziału w konferencji naukowo-technicznej dotyczącej zagadnień z chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, a także w konferencji weterynaryjnej „Zdrowie i profilaktyka w hodowli i produkcji bydła” z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych wykładowców z renomowanych uczelni, instytutów naukowych, wzorcowych gospodarstw i firm. Urozmaiceniem wyjazdu będzie zwiedzanie zamku krzyżackiego w Nidzicy i Muzeum Ziemi Nidzickiej oraz wspólny obiad w zajeździe „Tropicana” w Rożentalu. Koszt udziału 1 osoby to 20 zł (przejazd autokarem sponsoruje Gmina Łubianka). Wyjazd nastąpi sprzed UG w Łubiance o godz. 6.00.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE Z FUNDACJI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Spotkania Fundacji z mieszkańcami

 Informujemy, że w dniu 14 października tego roku odbyło się spotkanie rodziców dzieci zrzeszonych w Naszej Fundacji oraz mieszkańców Gminy Łubianka. Gościem tego spotkania był Dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów z Unią Europejską  Pan Piotr Całbecki. Jednocześnie informujemy o kolejnym spotkaniu, które odbędzie się dnia 25 listopada 2006 roku o godzinie  11.00  w Centrum Kultury w Łubiance. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia  udziału w tym spotkaniu. Przewodniczący  zaprasza  osoby  potrzebujące  gleukometrów  do  siedziby  Fundacji, która  znajduje  się  w  budynku B  Urzędu  Gminy  w  Łubiance.  Wcześniej  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  pod  numerem  697-534-017.                                             

Turnusy rehabilitacyjne dla osób starszych

Zarząd Fundacji  informuje o możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Sanatorium Uzdrowiskowego „NAD KRYNICZANKĄ” w Krynicy Zdroju dla osób starszych chorych na cukrzycę z naszej gminy. Terminy turnusów: 15-28 listopada 2006 – koszt ok. 770zł.; 5-18 grudnia 2006r- koszt ok. 770zł; od 20 grudnia do 2 stycznia koszt 1050zł. Wszelkich informacji udziela pan Bogdan Tercjak, pod numerem telefonu 697-534-017

drukuj (INFORMACJE Z FUNDACJI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ)

 • autor: Bogdan Tercjak
SPORT SZKOLNY

5 października 2006 roku odbył się I  Mityng L. A. „PIGŻA CUP 2006” o puchar Dyrektora SP Pigża. Organizatorami a zarazem sędziami byli pani G. Neulitz i  S. Trzymkowski. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były następujące konkurencje: 60m, skok w dal, rzut piłką palantową, bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy) oraz sztafety 4 x 200m chłopców i dziewcząt. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji I miejsce wywalczyła SP z Pigży, II miejsce SP z Łubianki, III miejsce SP z Wybcza i IV miejsce  SP z Warszewic. Równolegle startowały gimnazja: I miejsce – Gimnazjum z Brąchnowa, II miejsce – Gimnazjum z Łubianki. Puchary, dyplomy i medale wręczała pani Dyrektor Małgorzata Cieślik.

drukuj (SPORT SZKOLNY)

 • autor: Sławomir Trzymkowski
UKS PIGŻA

26 września 2006r odbył się I Turniej Grand Prix Łubianki w tenisie stołowym organizowany przez UKS PIGŻA. Jest to impreza cykliczna organizowana raz w miesiącu.  Wyniki I turnieju: I miejsce – S. Iwanicki z Przeczna, II miejsce – S. Trzymkowski z Łubianki, III miejsce – R. Krzywdziński z Chełmży. Kolejny turniej odbędzie się 17.10.2006r w SP Pigża o godz. 18:00.  Serdecznie zapraszamy!

drukuj (UKS PIGŻA)

 • autor: Sławomir Trzymkowski
Z historii gminy

DĘBINY –  KALENDARIUM HISTORYCZNE

Dębiny ( niem. Dembine lub Eichenau ) to wieś leżąca na południowy – zachód od Chełmży.Do roku 1851 Dębiny należały do majątku Przeczno; w tymże roku folwark liczący 22 łany chełmińskie odkupił od właściciela Przeczna jego zięć Izydor von Goetzendorf Grabowski za 33 tys. Talarów. Wtedy to uznano folwark Dębiny za samodzielny majątek szlachecki. W 1861 r. majątek nabył Johann Bolt, potem jego następcy. Od 1865 r. w aktach historycznych Dębiny zapisane są jako dobra w powiecie toruńskim nad bitym traktem toruńsko – chełmińskim, należące do parafii Przeczno, ze szkołą w Nawrze i  pocztą w Unisławiu. Obszar 1460 mórg, 12 budynków, 4 domy mieszkalne, 122 mieszkańców ( 104 katolików i 18 ewangelików ). Od 1881 r. pojawiła się już nowa, niemiecka nazwa majątku – Eichenau, znacząca to samo, co polska. W 1897 r. majątek nabył Kazimierz Skorzewski i jego małżonka Izabela z domu Szczaniecka. W 1905 r. władze zakupiły ziemię w Dębinach pod budowę kolei, przedłużenie odcinka Toruń Północny – Czarnowo ( odcinek oddano do użytku w 1912 r. ). Według spisu z 1910 r. obwód dworski Dębiny miał pow. 699.6 ha/>, 46 budynków mieszkalnych, 493 mieszkańców ( 237 mężczyzn i 256 kobiet). Według danych pierwszego spisu powszechnego po rozbiorze Polski w 1921 r. Dębiny miały 45 domów i 520 mieszkańców

( wszyscy wyznawali wiarę rzymskokatolicką i przyznawali się do narodowości polskiej ). W 1929 r. wieś i gmina Dębiny liczyła 520 mieszkańców i miała 2 właścicieli ziemskich – Jakuba Żurka i Jana Szlosowskiego; ponadto był tu 1 kołodziej oraz 1 kowal. Spis w 1931 r. podał, że gmina wiejska Dębiny miała 700 ha/> powierzchni ogólnej, w tym 662 ha/> użytków rolnych i 636 ha/> gruntów ornych, 45 budynków i 441 mieszkańców. W 1933 r. założono tu Koło Przyjaciół Związku Strzeleckiego, Stowarzyszenie Młodzieży Rolniczej i Kółko Rolnicze. Zaraz po wybuchu II wojny św. i wkroczeniu Niemców właściciel folwarku został eksmitowany ze swej nieruchomości; majątek ( 364 ha/> ) przejęła Rzesza Niemiecka. Po zakończeniu wojny ziemie przejął Skarb Państwa Polskiego na wykonanie reformy rolnej ( rozparcelowano obszar 175 ha/> na 26 gospodarstw ). Według danych ewidencyjnych z 2004 r. sołectwo Dębiny obejmuje powierzchnię ogólną 373.75 ha/>, z czego użytki rolne stanowią 348.12 ha/>; mieszka tu 278 mieszkańców w 53 budynków mieszkalnych.

Tereny i obiekty o wartości kulturowej:

·          zespół dworsko – parkowy, w skład którego wchodzą:

*   dwór murowany z końca XIX w., własność prywatna,

*   park dworski o pow. 0.80 ha/>, z końca XIX w., własność Gminy    Łubianka;

·          dawna kołodziejnia ze stolarnią ( dawniej połączona z rozebraną kuźnią ), murowana z końca XIX w.;

·          spichlerz murowany, obecnie obora z częścią mieszkalną nr 22,

z końca XIX w.;

·          czworak murowany, obecnie nr 23, z końca XIX w., wł. Gminy Łubianka;

·          sześciorak murowany, obecnie nr 25, końca XIX w., własność prywatna;

4 stanowiska nieeksponowane w terenie.

( Tekst opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, opracowania naukowego R. Kowalskiego i dokumentacji Urzędu Gminy w Łubiance ).

drukuj (Z historii gminy)

 • autor: Hanna Wojnowska
WIADOMOŚCI Z CENTRUM KULTURY

I Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym sobotę 14 października po raz pierwszy rozegrano gminne zawody w tenisie ziemnym. Do rywalizacji stanęło ok. 20 zawodników pracujących lub mieszkających w Gminie Łubianka. 8-godzinny turniej wyłonił najlepszych. Pierwszym mistrzem gminy Łubianka został Wiesław Majcherek, II miejsce zajął Sławomir Trzymkowski, III miejsce wywalczył Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała. Turniej deblowy wygrała para Wojciech Konstanty – Marian Kędzierski, II miejsce zajęli Wiesław Majcherek – Jerzy Zająkała, III przypadło parze Grzegorz Rabęda – Ryszard Rybacki. Gratulujemy.

Kluby tematyczne na rok 2006/2007

1)kółko tańca ludowego „Marwojki” – poniedziałki godz.12.30 – 14.15 w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor Maria Wojciechowska;

2)chór żeński ”Alebabki” – wtorki godz. 14.00 – 16.00 w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor Maria Wojciechowska;

3)aerobik – poniedziałki i środy godz. 18.30 – 19.30  na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance, instruktor Renata Wierzchowska (w momencie zakończenia prac remontowych zajęcia będą przeniesione do Centrum Kultury);

4)sekcja szachowa – wtorki godz. 18.00 w Centrum Kultury, kapitan Grzegorz Rabenda;

5)zajęcia zabawowo-edukacyjne dla przedszkolaków – środy godz. 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury, instruktor Beata Prowadzisz;

6)węzełek- koło rękodzieła artystycznego – czwartki od 17.00 w Szkole Podstawowej w Pigży, instruktor Mirosława Kowalska;

7)kółko plastyczne – czwartki godz. 13.10 – 14.10 w Szkole Podstawowe w Pigży, instruktor Bogumiła Wójcik;

8)klub 30+ - środy godz. 20.00 - 22.00 gry zespołowe przewidziane dla trzydziestolatków i starszych w hali sportowej Gimnazjum w Brąchnowie (w celu optymalnego przygotowania zajęć prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa), prowadzący Paweł Puczkarski;                         

9) rytmika dla przedszkolaków – środy w godz. 16.00 – 17.00 w Gimnazjum w Brąchnowie, instruktor Marzanna Piórkowska;

10) czytelnia internetowa – od poniedziałku do piątku w Gminnej Bibliotece Publicznej.     

Uczestnictwo we wszystkich klubach oprócz zajęć aerobiku są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka.

Uwaga! mamy jeszcze dwie propozycje klubów tj. nauka gry na organach i nauka gry na gitarze, aktualnie robimy rozeznanie dotyczące ilości osób zainteresowanych. Proponujemy dwie grupy wiekowe: a) gimnazjum i dorośli b) dzieci. Osoby chętne do uczestnictwa w proponowanych zajęciach muzycznych prosimy o zgłaszanie się do Centrum Kultury w Łubiance, tel. 678-86-98

drukuj (WIADOMOŚCI Z CENTRUM KULTURY)

 • autor: Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski
BIBLIOTEKA GMINNA APELUJE

Informujemy, że w dniach 13.11.2006 r. do 01.12.2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance będzie nieczynna z powodu planowanej inwentaryzacji. W związku z tym prosimy o zwrot zaległych książek w terminie nie późniejszym niż do 10.11 br. Książki przetrzymywane są rok i dłużej, co czyni Bibliotekę ubogą oraz uniemożliwia innym czytelnikom zdobywanie wiedzy.

drukuj (BIBLIOTEKA GMINNA APELUJE)

 • autor: Danuta Lewandowska
PRACA NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  Agromech w Łubiance ul. Toruńska 97/99 ogłasza nabór pracowników produkcyjnych do Zakładu Napraw i Produkcji oraz do Zakładu Produkcji Opon (wskazane wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku technicznym). Stosowne dokumenty proszę składać w sekretariacie spółdzielni.

drukuj (PRACA NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA)

 • autor: Jan Wakuluk
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️