Informator Gminny - Nr 08/2006 (145)

„ Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

Jan Paweł II

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka Nr 20/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. wybory do Młodzieżowej Rady Gminy wyznaczone zostały na 23 września 2006r (sobota). Zachęcamy młodzież do przygotowania się do tych wyborów i ich poważnego potraktowania. Przypominamy, że MRG będzie stanowiła 26 członków wybieranych po 2 z każdego sołectwa poniżej 1000 mieszkańców oraz po 3 z sołectw Łubianka i Pigża. Czynne prawa wyborcze, czyli możliwość zgłaszania kandydatów i udziału w głosowaniu posiada młodzież w wieku 13-19 lat. Bierne prawa wyborcze, czyli możliwość osobistego kandydowania do Rady ma młodzież w wieku 14-19 lat. Wybory zostaną przeprowadzone w Gimnazjach w Brąchnowie i Łubiance. Kandydatów na członków Rady może zgłaszać grupa co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady. Druki zgłoszeń będą dostępne w Urzędzie Gminy od  3 września br. Treść uchwały w sprawie powołania MRG Łubianka jest dostępna na naszej stronie internetowej www.lubianka.pl. w Urzędzie Gminy a także w szkołach (Gimnazja). Również  w Gimnazjach na początku września br. przekazane zostaną szczegółowe informacje na temat wyborów. Poniżej podajemy kalendarz wyborczy do MRG :

Załącznik do Zarządzenia  Wójta  Gminy Łubianka

 kalendarz  wyborczy

     Terminy

   Czynności

      do 25 sierpnia 2006r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych

-          podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

   do 28 sierpnia 2006r.

 

   do 12 września 2006r.

-          powołanie przez Wójta Gminy  Gminnej  Komisji Wyborczej

-          zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej   kandydatów na członków MRG

   do 13 września 2006r.

-          powołanie przez Wójta Gminy obwodowych komisji wyborczych

   do 14 września 2006r.

-          rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych, zawierających dane o kandydatach.

   do 15 września 2006r.

-          sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy

   23 września 2006

       głosowanie

Barbara Kowalska

INWESTYCJE GMINNE – RADOŚĆ, ZDROWIE I ZABAWA - Z A P R A S Z A M Y

W sierpniu i wrześniu bieżącego roku oddamy do użytku kilka realizowanych obecnie inwestycji. I tak:

25 sierpnia br. - otwarcie Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Pigży,

4 września br. - oddanie do użytku zmodernizowanego Zespołu Szkół w Łubiance,

5 września br. - otwarcie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i stołówką w Gimnazjum w Brąchnowie.

Ponadto we wrześniu odbędzie się także oddanie do użytku zmodernizowanego centrum sołectwa Łubianka u zbiegu ulic Toruńskiej i Bydgoskiej. Oddanie do użytku pierwszej z wymienionych inwestycji, czyli nowego Stadionu Sportowego przy ul. Szkolnej w Pigży rozpocznie się 25 sierpnia br. o godz. 15.00. Stadion Sportowy tworzą:

·          bieżnia okólna o dł. 200 m o nawierzchni tartanowej,

·          boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej,

·          boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni asfaltowej,

·          dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglastej,

·          skocznia lekkoatletyczna o nawierzchni tartanowej,

·          boisko do siatkówki plażowej.

Program uroczystego otwarcia obejmuje w godzinach:

·          15.00 - Poświęcenie stadionu.

·          15.10 - 15.40 - Wystąpienia okolicznościowe Wójta i gości.

·          15.40 - 16.00 - Prezentację klubów sportowych gminy Łubianka.

·          16.00-16.15 – Podsumowanie ligi wakacyjnej.

·          16.15 - 16.30 - Test wytrzymałości bieżni tartanowej.

·          ok. 16.30 - 17.10 - Pokazowe mecze tenisowe w grze pojedynczej i podwójnej.

·          ok. 16.30 - 17.10 - Gminny Festiwal Biegowy na bieżni tartanowej na 200 m.

·          ok. 17.10 - 17.25 - Losowanie nagród dla uczestników testu bieżni tartanowej.

Festiwal biegowy będzie obejmował biegi po bieżni tartanowej dla różnych kategorii wiekowych (do 10 lat, do 13 lat, do 16 lat oraz kat. open). Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. Zapraszamy zatem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych mieszkańców gminy do udziału w festiwalu biegowym. Zgłoszenia w Centrum Kultury w Łubiance do 24.08.br. oraz w dniu zawodów na stadionie w Pigży. Podczas otwarcia stadionu chcemy wykonać także test wytrzymałości i jakości bieżni tartanowej. W tym celu zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w jego przeprowadzeniu. Bardzo liczymy na liczny udział mieszkańców gminy. Jeżeli kilkaset osób przejdzie (lub przetruchta) dwa okrążenia - jednocześnie - po bieżni tartanowej, będzie to optymalny sprawdzian jej wytrzymałości. Wśród wszystkich uczestników testu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody, w tym rower. W uroczystości przewidujemy obecność przedstawicieli Rządu RP.  Organizatorzy zapraszają także wszystkich uczestników otwarcia stadionu na słodki poczęstunek.

                                                                                                        Jerzy Zająkała
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUBIANKA

Od  sierpnia ubiegłego roku gmina prowadzi prace dotyczące zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to opracowanie, które ze względu na jego zakres tworzy podstawę do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Po przygotowaniu wszystkich dokumentów  niezbędnych do sporządzenia zmiany Studium, gmina w wyniku przetargu wyłoniła firmę EURPOROJEKT z Poznania, która wykonała projekt zmian. Następnie przekazano go do uzgodnień i opinii m.in. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Toruńskiego i innych. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do oceny wniosków zawartych w uzgodnieniach i opiniach. Od dnia 22.08.2006r. do dnia 22.09.2006r. w Urzędzie Gminy w Łubiance  w godzinach od 9.00 do 15.00 projekt zmian Studium  będzie udostępniony do publicznego wglądu (pok. nr.17). W trakcie wyłożenia w dniu 05.09.2006r. w  świetlicy wiejskiej w Przecznie o godzinie 16.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przygotowanym projektem zmian, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W terminie od 25.09.2006r. do 16.10.2006 można wnosić uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie- należy składać je na ręce Wójta podając swój adres, imię i nazwisko i oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

                                                                                                            Piotr Skiba

STYPENDIA WÓJTA DLA STUDENTÓW

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539,46 zł brutto, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0,

 2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1.      wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów, w przypadku studenta rozpoczynającego studia - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje pracownik Urzędu Gminy),

2.      oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.      zaświadczenia o dochodach członków rodziny,

4.       dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5.      zaświadczenia o innych dochodach i stypendiach studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Łubianka.

Krzysztofa Zielińska

NASI UCZNIOWIE W BRUKSELI

12 maja 2006 roku w Zespole Szkół w Łubiance odbył się międzynarodowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej przygotowany przez Komitet Regionów, a właściwie przez jedną z grup politycznych, która wchodzi w jego skład – UEN-EA. We współzawodnictwie wzięło udział 29 gimnazjalistów z Brąchnowa i Łubianki….( ciąg dalszy artykułu autorstwa pani Elżbiety Zglinickiej w następnym numerze Informatora).

INWESTYCJA TP S.A. NA TERENIE GMINY

Telekomunikacja Polska S.A. informuje, że rozpoczęta została inwestycja pn.: „Budowa sieci telefonicznej kablowej w ramach przełączania abonentów SRDA (łącza radiowe)”. Inwestycja obejmuje swoim zakresem obszar gminy Łubianka. Prace polegać będą na zdemontowaniu systemów radiowych zakładanych w latach 1997/8, na rzecz kabli miedzianych układanych w ziemi. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy: najpierw pojawią się pracownicy TP S.A. zbierający zgody na wejście na teren działek, na których następowałoby ułożenie kabla (od 21.08.br. do połowy września), a zaraz potem nastąpi wykonanie prac ziemnych i rozłożenie kabli i potrwa do końca roku. TP S.A. informuje, iż wszyscy obecni abonenci zostaną przełączeni na koszt Inwestora tj. TP S.A.

                                                                                  

Adam Kropiński

POLICJA W ŁUBIANCE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komendant Miejski Policji w Toruniu, który odpowiada również za policję w powiecie toruńskim, wprowadził z dniem 1 lipca br. zmiany w organizacji policji w Toruniu, Chełmży i pozostałych gminach powiatu. W dotychczas samodzielnym Posterunku Policji w Łubiance pracowało dwóch dzielnicowych i kierownik posterunku. W ten sposób na terenie gminy Łubianka będzie pracowało trzech dzielnicowych. Istotą tej zmiany jest stworzenie możliwości częstszego przebywania policjantów w sołectwach gminy Łubianka, utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami, prowadzenie pracy prewencyjnej w szkołach, na drogach oraz natychmiastowe reagowanie na powstające zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Obecny podział obwodów dzielnicowych wg sołectw jest następujący:

Dębiny, Wybcz, Wybczyk - sierż. szt. Jarosław Chiliński, tel. (056) 675 19 19 lub komórkowy: 695 880 142

Bierzgłowo, Łubianka, Pigża, Przeczno, Zamek Bierzgłowski - sierż szt. Roman Matłosz, tel. (056) 675 19 20 lub komórkowy: 695 881 333,

Biskupice, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo - sierż. szt. Krzysztof Kwietniewski (od 1 września br.), tel. (056) 675 19 00 lub komórkowy: 502 214 769.

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowymi z danego obwodu można zwrócić się do Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Chełmży st. sierż Ryszarda Górskiego tel. (056)675 19 38 lub komórkowy: 695 880 152.

W Łubiance, w miejscu dotychczasowego posterunku policji tj. na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Toruńskiej istnieje Punkt Przyjęć Interesantów, który jest czynny w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 i  jest obsługiwany przez cywilnego pracownika biurowego. Ponadto od 1.09.br. w poniedziałki i czwartki, w godz. 16 - 18 będą w tym miejscu przyjmowali dzielnicowi poszczególnych obwodów.  Wszystkie dotychczasowe środki techniczne posterunku w Łubiance (samochody, telefony, itp.) pozostają nadal do dyspozycji naszych dzielnicowych. Według zapewnień Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży zmieniona organizacja pracy policji pozwoli na znaczącą poprawę bezpieczeństwa w powiecie, w tym także w naszej gminie. W rozmowach z Wójtem Gminy oraz Radnymi Rady Gminy Komendant Miejski Policji w Toruniu wykazał wysoką kompetencję i pełną determinację w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Po pierwszym kwartale funkcjonowania nowej organizacji policji zostanie dokonana analiza i ocena zgodności wprowadzonych zmian z założeniami. O jej wynikach poinformujemy mieszkańców w październiku br.

                                                                                                       Jerzy Zająkała

DOŻYNKI GMINNE ’2006 W BIERZGŁOWIE

Tradycja przeprowadzania dożynek jest trwałym elementem rolniczego kalendarza. Nasze Dożynki Gminne ’2006 odbędą się w Bierzgłowie w dniu 3 września br. (niedziela). Ich starostami będą Pani Hanna Walter i Pan Janusz Sadowski (oboje z Bierzgłowa). Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o godz. 15.00 Mszą Świętą Dożynkową w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie, którą poprzedzi korowód wieńców dożynkowych ze wszystkich sołectw. Po Mszy św., której będzie przewodniczył Proboszcz Parafii w Bierzgłowie ks. dr Rajmund Ponczek odbędzie się Biesiada Dożynkowa pod wielkim namiotem rozstawionym specjalnie z tej okazji przy świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie. Zainaugurują ją wystąpienia okolicznościowe Wójta Jerzego Zająkały oraz gości, po czym nastąpi wręczenie odznaczeń resortowych dla wyróżniających się rolników naszej gminy oraz uhonorowanie twórców wieńców dożynkowych i część artystyczna. Na poczęstunek (m.in. prosiak z rożna, kiełbaski, żeberka, karkówka z grilla) zapraszają Starostowie dożynek oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bierzgłowie. Na boisku sportowym przygotowano również atrakcje dla dzieci. Po biesiadzie odbędzie się zabawa taneczna. Do udziału w Dożynkach Gminnych zapraszamy wszystkich rolników, sadowników, działkowiczów i osoby z kręgu rolnictwa. Tego samego dnia w Częstochowie odbędą się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, w których uczestniczyć będą także rolnicy naszej gminy udający się tam autokarem.

Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Jeszcze o suszy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, że przedłużony zostaje okres możliwości zgłaszania strat o rozmiarach klęskowych spowodowanych tegoroczną suszą do 25 sierpnia br. Rolnicy, którzy nie zgłosili jeszcze tych strat do UG w Łubiance, a zebrali już plony z pola, mogą jeszcze składać własne oświadczenia zawierające dane dotyczące gatunku rośliny, powierzchni plantacji oraz wielkości poniesionych strat (w %). Oświadczenie podpisuje zainteresowany rolnik, a  autentyczność zawartych w oświadczeniu danych potwierdza sołtys właściwy dla miejsca zamieszkania oraz świadek wyrządzonych przez suszę strat (np. sąsiad). Odpowiednie druki znajdują się w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa) oraz u sołtysów.

Wnioski w „Programie rolno-środowiskowym” do 31 sierpnia br. W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) są jeszcze pieniądze dla rolników, którzy sieją poplony i chronią w ten sposób gleby i wody. Po przystąpieniu do „Programu rolno-środowiskowego można liczyć na dopłaty do każdego pełnego hektara w wysokości uzależnionej od rodzaju poplonu:

·          wsiewki poplonowe (np. trawy siane wiosną wraz z rośliną ochronną) 330 zł/1 ha,

·          międzyplon ścierniskowy (np. łubin, bobik, rzepak jary, gorczyca, seradela) 520 zł/1 ha,

·          międzyplon ozimy (np. żyto w czystym siewie lub w mieszance z wyką) 570 zł/1 ha.

Każdy rodzaj poplonu musi pozostać na polu do końca lutego, po czym powinien być zaorany. W celu przystąpienia do „Programu rolno-środowiskowego” należy złożyć wniosek, w którego przygotowaniu pomagają, m.in. pracownicy Rejonowego Zespołu Doradców w Chełmży, ul. Bydgoska 7, tel. (0-56) 675 22 60. Należy zabrać ze sobą aktualny „Wypis z rejestru gruntów”, mapki geodezyjne, wskazana kserokopia tegorocznego „Wniosku o płatności bezpośrednie”, należy też ustalić strukturę zasiewów we własnym gospodarstwie do 2012 r. oraz podać aktualny stan posiadanych zwierząt gospodarskich.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

W dniach od 1 do 30 września br. w UG w Łubiance przyjmowane będą „Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Druki tych wniosków rolnicy otrzymali już za pośrednictwem KRUS. Zwrot podatku akcyzowego przeznaczony jest za okres 6 miesięcy poprzedzających składanie wniosków, czyli w tym przypadku od 1 marca do 30 sierpnia br. Ustalany corocznie w dniu 30 listopada limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha UR to aktualnie 86 l oleju napędowego, a zwrot podatku akcyzowego to 38,70 zł z 1 ha UR. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku, czyli w tym przypadku od 1 marca do 31 sierpnia br. Przy składaniu wniosków należy przedstawić aktualny „Wypis z rejestru gruntów” dotyczący gruntów posiadanych przez rolnika w danej gminie. Zwrot podatku akcyzowego z gruntów dzierżawionych przysługuje dzierżawcy jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania umowy dzierżawy w Wydziale ewidencji Budynków i Gruntów Starostwa Powiatowego lub potwierdzenia jej przez notariusza.

Wyjazdy szkoleniowe dla gospodyń i gospodarzy

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy UG w Łubiance organizuje i zaprasza do udziału w wyjazdach szkoleniowych:

·          16 września br. (sobota) na Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni” w Przysieku, odjazd o godz. 9.30 sprzed UG w Łubiance, koszt 5 zł od osoby,

·          23 września br. (sobota) na VIII Międzynarodową Wystawę Rolniczą „AGRO SHOW 2006” w Bednarach, odjazd o godz. 7.00 sprzed UG w Łubiance, koszt 15 zł od osoby.

Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance, pokój nr 5. Decyduje kolejność wpłaty.

Składki członkowskie GSW

Przypominamy, że składkę członkowską Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance (zaległe i bieżącą), która wynosi 1 zł za 1 ha przeliczeniowy należy uiszczać w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa, p. Stanisław Deruś) oraz u sołtysów, np. przy opłacaniu podatku rolnego.

                                                                                             Tadeusz Wierzbowski
WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSZŁOŚĆ”

 

Miło nam  poinformować, że w pierwszym oddziale zaocznej szkoły średniej w Łubiance 23 osoby, które w styczniu tego roku rozpoczęły edukację, zdały z dobrym wynikiem egzaminy kończące pierwszy semestr. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Przyszłość” i własnym składamy gratulacje tym osobom, które podjęły się wysiłku  podniesienia swojego wykształcenia. Osoby te często musiały godzić naukę z   obowiązkami  w pracy i rodzinnymi oraz pokonywać trudy przyswajania wiedzy po latach nieobecności w ławce szkolnej. Jako działacze stowarzyszenia jesteśmy dumni, że nasi „pionierzy” z gminy Łubianka  uzyskali przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Toruniu jedną z najwyższych średnich ocen (4) w obszarze nauczania CKU Toruń. Ogłaszamy nabór słuchaczy, do nowego-drugiego oddziału który rozpocznie zajęcia również we wrześniu. Prosimy zapisywać się na listę do Centrum Kultury w Łubiance osobiście lub telefonicznie. W przypadku nadmiaru chętnych (tak jak to miało miejsce w styczniu br.) wyboru kolejnych 30 osób do nowego oddziału dokona Zarząd Stowarzyszenia w oparciu kryterium dochodowe i sytuację życiową chętnego słuchacza(ki). Osoby, które nie dostały się do szkoły  w styczniu, prosimy o ponowne zapisanie się osobiste lub telefoniczne 056-6788-395 i 056-6788-698. Osobom tym zgodnie z obietnicą gwarantujemy wpis na listę do dziennika po dopełnieniu pozostałych formalności związanych ze statutem ucznia/słuchacza Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. O dalszych losach nowej grupy słuchaczy poinformujemy we wrześniowym wydaniu Informatora. Prosimy osoby, które zdały egzaminy w maju i rozpoczną edukację na drugim semestrze w Łubiance  we wrześniu o wpłatę 60 zł (za przyszłe egzaminy) i wypełnienie deklaracji w siedzibie CKU Toruń do dnia 15 września.                                                            

 

                                                                                                 Wiesław Żyłkowski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Podsumowanie wakacji 

Program wakacyjny adresowany do dzieci i młodzieży z naszej gminy powoli zbliża się do końca. Plan na tegoroczne lato cieszył się podobnie jak w latach poprzednich dużym zainteresowaniem, a szczególnie duże powodzenie miały wycieczkowe środy i sportowe poniedziałki. Wycieczki nad morze były tak popularne, że na każdy wyjazd jechały po dwa autokary. Poza tym odbywały się też wyjazdy nad jezioro do Zalesia oraz do kina i schroniska dla zwierząt w Toruniu. W zawodach sportowych  o najlepszą drużynę wakacji zmaga się w sportowe poniedziałki kilkanaście drużyn (łącznie ok. 130 osób). Ostatni etap rozgrywek zaplanowany jest na 14 sierpnia w Łubiance na boisku pod lasem. Najlepsze drużyny  zostaną uhonorowane  pamiątkowymi pucharami i medalami uroczyście wręczonymi podczas otwarcia Stadionu Sportowego w Pigży w dniu 25 sierpnia br. W ramach programu wakacyjnego odbywały się też różnorodne zajęcia artystyczne, kulinarne i rekreacyjne. W ofercie mamy jeszcze  wyjazd do Zalesia (16 sierpnia - jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe) i zabawy z konkursami w Dębinach. Serdecznie zapraszają organizatorzy: Centrum Kultury i Świetlica Terapeutyczna w Łubiance, Stowarzyszenie „Przyszłość”.  

VII Festyn Rodzinny

30 lipca w Dębinach odbył się VII Festyn Rodzinny. Zgromadził liczną publiczność i rodziny, które rywalizowały o zaszczytny tytuł „Rodziny Roku 2006” w gminie Łubianka. W pięciu wszechstronnych konkurencjach wzięło udział 7 rodzin. Pierwszą konkurencją  rozpoczynającą zabawę była sztafeta czynności rodzinnych w której uczestniczyło 3 przedstawicieli z każdej rodziny. Następnie odbył się konkurs ,,Jaka to melodia”. Rodziny po wysłuchaniu melodii musiały odgadnąć tytuł utworu. Kolejną konkurencją rodzinną  był pokaz mody, który zachwycił wielką  pomysłowością. Czwarta konkurencja sprawdzała wiedzę małżonków o swojej rodzinie, rywalizację zakończyła konkurencja żonglowania piłką nożną. Po wszystkich konkurencjach została ustalona kolejność. Pierwsze miejsce i tytuł „Rodziny Roku 2006” przypadło rodzinie państwa Barnat z Dębin, drugie miejsce zajęli państwo Lewandowscy z Brąchnowa a trzecie miejsce państwo Kościelscy z Pigży. Kolejne miejsca odpowiednio zajęły następujące rodziny państwa – Działek z Dębin, Maćkowskich (Andrzej, Mieczysława) z Brąchnowa, Maćkowskich (Leszek, Marta) z Brąchnowa i Brzoska z Brąchnowa. Rodziny otrzymały wartościowe nagrody rzeczowe wręczone przez Wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkała oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Neulitza. Podczas festynu można było również podziwiać występy artystyczne, nabyć wyroby hafciarskie oferowane przez klub rękodzieła Węzełek, doniczki sprzedawane przez dzieci ze świetlicy terapeutycznej, pyszne ciasto od pań z KGW Dębiny oraz wiele innych atrakcji. Całość zakończyła zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych. 

IV Turniej Sołectw coraz bliżej  

Już 27 sierpnia w Pigży na boisku Sparty odbędzie się Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o miano najlepszego  sołectwa w gminie. W bieżącym roku zaplanowaliśmy konkurencje: rzuty karne kobiet; encyklopedia; strzały piłką nożną do celu; rzut gumiakiem kobiet; rzut jajem; sztafeta w workach kobiet; konkurs wiedzy ogólnej; przeciąganie liny mężczyzn; sztafeta biegowa 4x1km. Na końcową klasyfikację składać się będą punkty wywalczone w każdej z nich. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. Większość sołectw przeprowadza eliminacje wiejskie, wybierając w ten sposób najlepszych zawodników. O obiektywny arbitraż na miejscu dba kolegium sędziowskie złożone z przedstawicieli każdego sołectwa biorącego udział w turnieju, rozstrzyga ono najbardziej kontrowersyjne sytuacje. Najlepsze sołectwa otrzymają pieniądze do budżetów wiejskich w 2007 roku. Zachęcamy, by w turnieju uczestniczyły wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowy regulamin tegorocznych zawodów znajduje się u sołtysów. Początek zawodów o godz. 13.00. Zapraszamy.

                                                                         Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

PRACA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Dyrektor Gimnazjum w Brąchnowie ogłasza nabór kandydatów na stanowiska szefa kuchni i kucharza w stołówce szkolnej. Kandydat(ka) na szefa kuchni winien posiadać wykształcenie średnie (ew. zasadnicze zawodowe) gastronomiczne oraz co najmniej 2 letni staż pracy w placówce gastronomicznej. Kandydat na stanowisko kucharza winien udokumentować co najmniej roczny staż pracy w placówce gastronomicznej. Osoby zainteresowane mogą do 21 sierpnia br. składać u Dyrektora Gimnazjum dokumenty zawierające CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

                                                                                               Wojciech Piórkowski

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Przypominamy, że istnieje możliwość umieszczenia na łamach Informatora Gminnego krótkiego zawiadomienia o prowadzonej na terenie Gminy Łubianka działalności gospodarczej. Pani Elżbieta Karwecka poinformowała nas, że z dniem 16 sierpnia  uruchamia w Łubiance (Al. Jana Pawła II nr 10) działalność Biura Rachunkowego. Numer kontaktowy  663749686.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️