Informator Gminny - Nr 03/2006 (140)

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

               

 Jan Paweł II

PTASIA GRYPA – CHRONIĆ DRÓB PRZED KONTAKTEM Z DZIKIMI PTAKAMI
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wiosna jest porą roku kiedy dzikie ptaki przemieszczają się do swoich miejsc lęgowych. Ze względu na coraz częstsze przypadki stwierdzania u nich ptasiej grypy należy chronić ptaki domowe przed kontaktem z nimi. Kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowce oraz gołębie, bażanty i kuropatwy muszą przebywać stale w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie są karmione i pojone. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2006 r. dopuścił możliwość przebywania ptaków utrzymywanych w gospodarstwach na wolnym powietrzu w miejscach ogrodzonych w sposób uniemożliwiający ich kontakt z dzikim ptactwem oraz zadaszonych. Dach zabezpiecza m.in. przed kontaktem z odchodami chorych ptaków, w których znajdują się wirusy ptasiej grypy. Istnieje również potrzeba uniemożliwienia swobodnego poruszania się po otwartej przestrzeni innym zwierzętom domowym, głównie psom i kotom. Jeden z typów wirusa ptasiej grypy H5N1stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi. Objawy kliniczne ptasiej grypy u ptaków są mało charakterystyczne, a do najczęściej spotykanych należą: depresja, gwałtowny spadek ilości lub całkowity zanik produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, kichanie, duszność, biegunka. W przypadku zauważenia w/w objawów lub innych niepokojących spraw związanych z zachowaniem ptaków dzikich należy powiadomić o tym miejscowego lekarza weterynarii.  Przestrzegając niżej wymienionych zasad można uchronić siebie przed zakażeniem H5N1:

·          spożywać mięso drobiowe i jego przetwory oraz jaja poddane obróbce termicznej w temp. minimum 70°C,

·          myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze). Zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy,

·          nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub chorych ptaków, także dzikich. Dopilnować, żeby nie robiły tego dzieci,

·          zadbać, żeby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa i nie wchodziły do pomieszczeń inwentarskich, w którym znajduje się drób,

·          myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem (dzikim i domowym),

·          pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

  Tadeusz Wierzbowski

 
SPOTKANIE Z MINISTREM

Na zaproszenie Wójta Gminy przybędzie do nasze gminy Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Zapraszamy na spotkanie z panem Ministrem , które odbędzie się 31 marca br. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury w Łubiance. W czasie spotkania Minister Ardanowski przedstawi informacje o najbardziej aktualnych działaniach Rządu RP i resortu w sprawach rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, po czym nastąpi  dyskusja .Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy, dodając, że nasz gość jest pierwszym Ministrem Rządu RP, który przyjął zaproszenie wspólnoty samorządowej naszej gminy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jerzy Zająkała

DAR MIESZKAŃCÓW GMINY

Za kilkanaście dni minie I -  rocznica odejścia do Domu Pana naszego umiłowanego Papieża Jana Pawła II. Podejmujemy inicjatywę, aby dla upamiętnienia Osoby Papieża wykonać i umieścić na budynku Urzędu Gminy od strony Al. Jana Pawła II tablicę pamiątkową poświęconą Ojcu Świętemu. Proponujemy, aby tablica była darem mieszkańców gminy Łubianka i wyrażała wdzięczność za dobro uczynione przez Jana Pawła II oraz przyjęcie przez Jego Świątobliwość Honorowego Obywatelstwa Gminy Łubianka w 1999 roku. Wpłat można dokonywać na konto depozytowe Urzędu Gminy w BS O/Łubianka nr 60 9511 0000 2003 0021 4902 0001 lub w kasie Urzędu z dopiskiem "Dar na tablicę pamiątkową Jana Pawła II"  do dnia 28.04.br.  Równocześnie w imieniu Proboszcza Parafii w Bierzgłowie i naszej wspólnoty lokalnej zapraszam w dniu 2 kwietnia o godz. 20.00 na drogę krzyżową, która będzie wiodła od skrzyżowania ul. Wiejskiej i Al. Jana Pawła II w Łubiance do figury Chrystusa Króla przy tej alei. Przy figurze złożymy zapalone znicze.

Jerzy Zająkała<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 
POLSKA - ŁUBIANKA - BRUKSELA

W styczniu br. zakończyła się III kadencja Komitetu Regionów Unii Europejskiej (KR UE), organu konsultacyjno - doradczego Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz Rady UE. W lutym natomiast rozpoczęła się IV, czteroletnia kadencja Komitetu. Przypominam, że KR UE składa się z 317 członków desygnowanych przez parlamenty i rządy narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej. Członkowie z Polski w liczbie 21 zostali nominowani przez ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe i reprezentują poszczególne poziomy samorządu (gminy wiejskie, miasta, miasta metropolitalne, powiaty, województwa). Polską delegację narodową stanowią: 10 marszałków województw bądź przewodniczących sejmików wojewódzkich, 3 starostów powiatów, 2 prezydentów miast metropolitalnych, 4 prezydentów lub burmistrzów miast, 2 wójtów gmin wiejskich.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

KR UE opiniuje ponad 75 % wszystkich aktów prawnych stanowionych przez Parlament i Komisję Europejską oraz podejmuje z własnej inicjatywy rezolucje w sprawach istotnych dla standardu życia mieszkańców wspólnot lokalnych i regionalnych. Przygotowanie projektów tych opinii odbywa się w sześciu komisjach problemowych a ich uzgadnianie także w czterech grupach politycznych, w których skupieni są członkowie.  Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała został wybrany także na kolejną kadencję Komitetu Regionów UE (Polacy byli wcześniej członkami KR jedynie przez ok.1,5 roku, tj. od 1.05.2004r.). Doświadczenia poprzedniej kadencji wskazują, że skuteczność działania w KR UE jest także zależna od zajmowanej pozycji w strukturze Komitetu. Z dużą satysfakcją zatem informuję, że Jerzemu Zająkale powierzono odpowiedzialne funkcje kierownicze. W obecnej kadencji został wybrany na:

·          wiceprzewodniczącego grupy politycznej Unia dla Europy Ojczyzn - Sojusz Europejski (UEN-EA),

·          wiceprzewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju na lata 2006-2008,

·          przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju na lata 2008-2010.

Misją i priorytetem grupy politycznej (UEN-EA) jest zachowanie różnorodności kulturowej i narodowej w ramach Unii Europejskiej oraz zadbanie o zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

W zakresie kompetencji Komisji Zrównoważonego Rozwoju (DEVE) Komitetu Regionów UE, której współprzewodniczy J. Zająkała są:

·          Wspólna Polityka Rolna,

·          Rozwój obszarów wiejskich,

·          Energia odnawialna i sieci energetyczne,

·          Środowisko naturalne,

·          Polityka zdrowotna,

·          Ochrona ludności,

·          Turystyka.

Jak widać z przytoczonych zakresów aktywności zarówno grupy politycznej jak i Komisji (DEVE) działalność ta jest ściśle związana z rozwojem obszarów wiejskich. Dokonany wybór i powierzenie tak odpowiedzialnych funkcji Wójtowi Gminy Łubianka jest niewątpliwie dużym honorem dla samego zainteresowanego. Trzeba równocześnie mocno podkreślić, że jest także powodem do dużej satysfakcji dla wspólnoty lokalnej gminy Łubianka, z którą miejscowy wójt od 16 lat szeroko współpracuje. W pełni świadomie dodaję, że pozycje osiągnięte w Komitecie Regionów UE byłyby poza naszym zasięgiem, gdyby nie konstruktywna i efektywna współpraca z mieszkańcami gminy. Objęcie wymienionych funkcji jest naturalnie powiązane ze zwiększeniem odpowiedzialności i obowiązków. Jednakże zapewniam, że ta dodatkowa aktywność nie ograniczy sprawności działania gminy, wójta i jej jednostek administracyjnych. Jeżeli będą zmiany, to tylko pozytywne. Wykonywanie wszystkich funkcji kierowniczych w Komitecie Regionów UE jest ściśle powiązane z pełnieniem funkcji samorządowych (wójta, prezydenta, starosty czy marszałka). Nie ma zatem takich osób funkcyjnych, które nie pełniłyby jednocześnie stanowisk samorządowych. Od 12 lat istnienia Komitetu wszyscy moi poprzednicy dawali sobie radę z łączeniem tych funkcji, stąd jestem przekonany, że dla miejscowego wójta będzie to możliwe.

 

Jerzy Zająkała

              

EUROPEJSKI KONKURS GIMNAZJALNY

Wykorzystując doświadczenia gminy Łubianka z roku 2005, Komitet Regionów UE zorganizował międzynarodowy konkurs dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich o tematyce samorządowo - europejskiej. Został on zorganizowany w 6 państwach Unii Europejskiej (Estonii, Irlandii, Słowacji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Polsce). Polskę reprezentować będzie Zespół Szkół - Gimnazjum w Łubiance współpracując partnersko z Gimnazjum w Brąchnowie. Regulamin konkursu przewiduje zadania testowe oraz pracę opisową. Szczegóły regulaminowe są dostępne u Dyrektora Zespołu Szkół w Łubiance. W każdym państwie zostanie wyłonionych po 2 laureatów, którzy pod opieką nauczyciela polecą w czerwcu br., samolotem na 3 dniową wycieczkę do Brukseli. Zachęcam do udziału w konkursie szczególnie gimnazjalistów naszej gminy znających j. angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Jerzy Zająkała

WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Spotkania w programie Lider+<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W dniach 26,27 i 30 stycznia odbyły się spotkania warsztatowe mające na celu zbudowanie strategii rozwoju obszaru czterech gmin w ramach programu Leader+, który jest unikalnym programem,  jaki Unia Europejska realizuje na swoim obszarze. Unikalność tego programu polega na tym, że rodzaj działań społecznych i plan ich realizacji układa samodzielnie społeczność na obszarze, na którym powstało partnerstwo gmin, a UE przesyła fundusze na wykonanie tych działań. Gmina Łubianka przystąpiła do partnerstwa z gminami: Chełmża, Łysomice i Papowo Biskupie. W naszej gminie w realizację programu Leader+ zaangażowała się liczna grupa działaczy samorządowych  na czele z Wójtem  Jerzym Zająkała oraz grupą przedsiębiorców i działaczy organizacji pozarządowych. Lista osób  uczestniczących  w spotkaniach przedstawia się następująco: Roman Blachowski, Janusz Brzoska, Zbigniew Cywiński, Marian Jaworski, Aleksander Kopczyński, Marzenna Krupska, Bartosz Lewandowski, Leszek Mądrzejewski, Stanisława Neulitz, Jacek Neulitz,  Piotr Noworacki, Mirosława Plejer-Rozwadowska, Beata Prowadzisz, Paweł Puczkarski, Adam Sadowski, Piotr Skiba, Bolesław Szczechowski, Janusz Szczęsny, Jacek Ziółkowski, Wiesław Żyłkowski. Takie grono doświadczonych i kompetentnych osób pozwala mieć nadzieję na udaną realizację programu. Dodajmy, że możliwość przystąpienia do  programu jest otwarta. Zapraszamy do współpracy każdego z Państwa, któremu losy małej ojczyzny (gminy i okolic) leżą „na sercu”. Liczy się każdy ciekawy pomysł i działanie, którego efekty na polu dziedzictwa kulturowego, sportu i rekreacji na pewno docenią nasze dzieci i przyszłe pokolenia. Kontakt pod telefonem Centrum Kultury 056 678-86-98 lub 056 678-83-95.

Zapraszamy do świetlicy ”Piwnica”       

W dniu 9 marca odbyło się uroczyste  otwarcie świetlicy internetowej w Pigży. Na uroczystość przybyli: Wójt Jerzy Zająkała, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Neulitz, Sołtys wsi Pigża Stanisława Neulitz,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pigży Małgorzata Cieślik, ksiądz kanonik Adam Cynowa, liczne grono sołtysów i radnych oraz mieszkańcy Pigży. Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia obiektu, w którym zawisł krzyż przywieziony z sanktuarium św. Franciszka z Asyżu, a podarowany przez księdza Grzegorza Pszenicznego. Wójt Gminy podziękował społeczności lokalnej za trud włożony w prace budowlane, jakie liczne grono wolontariuszy wykonało oraz złożył życzenia pomyślności w budowaniu dobra społecznego, jakie w tym obiekcie ma szansę  powstać. Wójt również podarował nowoczesny telewizor aby w tym obiekcie sprzyjał rozwojowi integracji społecznej. Przewodniczący  Rady  wspólnie z Wójtem i przedstawicielem młodzieży dokonał przecięcia wstęgi. Autorzy projektu świetlicy pt. „Wczoraj przystanek PKS, a dziś  świetlica to nasze miejsce” w składzie: Anna Soczyńska, Stanisława Neulitz i Wiesław Żyłkowski opowiedzieli zebranym historię powstania pomysłu i jego losy do dnia otwarcia. Prezes stowarzyszenia Paweł Puczkarski wręczył podziękowania licznemu gronu osób, które poświęciło swój czas i materiały przy tworzeniu świetlicy. Na koniec spotkania nastąpiła degustacja smacznego ciasta, które przygotowały Panie z KGW Pigża. Świetlica jest publicznym punktem dostępu do internetu, znajdują  się w niej dwa komputery, drukarka, skaner i ksero. Istotna jest tu obecność opiekuna, który w razie potrzeby przeszkoli osoby potrzebujące jakiejkolwiek pomocy związanej z  obsługą  tych urządzeń. W świetlicy znajduje się punkt biblioteczny, w którym mieszkańcy mają możliwość wypożyczania książek oraz skorzystania z podręcznych słowników. Wyremontowane pomieszczenia  służyć też mają mieszkańcom jako miejsce  do spotkań i powstających tam kół zainteresowań. W zorganizowanym  kąciku do nauki,  uczniowie mogą się uczyć i odrabiać lekcje z pomocą opiekuna. Aby uprzyjemnić i urozmaicić czas odwiedzającym świetlicę znajdują się w niej gry edukacyjne i zręcznościowe tj. stół do piłkarzyków i dart, istnieje też możliwość napicia się  kawy lub herbaty. Informujemy, że świetlica  jest czynna 5 dni w tygodniu tj. od wtorku do piątku w godz. 16.00 do 20.00, natomiast w sobotę od 15.00 do 19.00. Przypominamy, że wszystko co zostało zakupione do świetlicy oraz możliwość zatrudnienia opiekuna zawdzięczamy „Fundacji Wspomagania Wsi”, oraz stowarzyszeniu, które napisało zwycięski projekt o dotację. 

 

                                                                      Wiesław Żyłkowski

KUJ-POM. IZBA ROLNICZA ZAPRASZA

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza rolników i mieszkańców wsi do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym na temat warunków i możliwości skorzystania z pomocy finansowej w ramach działań PROW (renty strukturalne, zalesianie, programy rolno-środowiskowe, grupy producenckie) do końca 2006 roku oraz strategii wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Termin spotkania 25 marca 2006 (sobota), godz. 10.00 miejsce: Centrum Kultury w Łubiance.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                                              Paweł Rzepka

WIADOMOŚCI Z KUJ-POM ODR W MINIKOWIE ODDZIAŁ W PRZYSIEKU REJON CHEŁMŻA

W 2006 roku już po raz trzeci producenci rolni mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2006 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyznawane wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Podobnie jak w latach poprzednich dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, jednak dopłaty obniżone będą o 1% za każdy dzień zwłoki. Zupełną nowością do wniosku o płatności bezpośrednie w roku bieżącym będą tzw. „załączniki graficzne”. Załącznik graficzny do wniosku stanowi mapka ewidencyjna połączona specjalną techniką z obrazem ortofotomapy, czyli zdjęciem lotniczym lub satelitarnym przetworzonym na mapę. Załącznik ten powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją i załączony do wniosku o płatności bezpośrednie. Nie zwrócenie wypełnionych załączników graficznych może skutkować nie przyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych! W celu prawidłowego wypełnienia wniosku, a przede wszystkim załącznika graficznego niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją. W tym celu K-P ODR w Minikowie, Rejon w Chełmży organizuje dla rolników szkolenie w Sali Centrum Kultury w Łubiance w poniedziałek 27 marca o godzinie 10.00. Wzorem lat ubiegłych doradcy z kujawsko- pomorskiego ODR oddział w Przysieku pomagać będą w wypełnianiu wniosków o płatności wraz z załącznikami graficznymi m.in. na dyżurach w Urzędzie Gminy w Łubiance.

Stanisław Szwejka<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

DZIEŃ UŚMIECHU

11 lutego 2006 roku najpierw w kościele w Bierzgłowie, a potem w świetlicy w Zamku Bierzgłowskim zgromadzili się "Ludzie witający się uśmiechem". Taką refleksje miałby zapewne przypadkowy obserwator uroczyście obchodzonego Dnia Chorego. Po Eucharystii w kościele WNMP w Bierzgłowie, podczas której sprawowany był również Sakrament Namaszczenia Chorych, odbyło się przyjęcie przy suto zastawionym stole i muzyce. Goście, witani przez odświętnie ubrane dziewczęta ze Szkolnego Koła Caritas działającego w Zespole Szkół w  Łubiance, spotkali się po raz kolejny, by wspominać dawne czasy, dzielić się troskami i radościami. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli występ przygotowany specjalnie na tę okazję przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Łubiance należącą do koła teatralnego i Małych Misjonarzy, pt. "Porozmawiajmy o miłości". Podczas zaaranżowanej przez aktorów konferencji czcigodni goście chętnie odpowiadali na pytanie, czym według nich jest w życiu człowieka miłość. Mądre słowa zapadały w serca zebranych, prowokowały do refleksji nad życiem i wartościami nieprzemijalnymi. W spotkaniu uczestniczył również proboszcz Parafii Bierzgłowo - ks.Rajmund Ponczek. Nad całością imprezy czuwała pani Grażyna Plaskiewicz, występy dzieci przygotowała pani Honorata Żeglarska. Goście obdarowani zostali również symbolicznymi laurkami wykonanymi przez uczniów Zespołu Szkół w Łubiance pod kierunkiem pani Teresy Głębockiej. Podczas spotkania grał znane przeboje Michał Guziewicz i śpiewały dziewczęta należące do zespołu muzycznego "Wiolinki". Nad nagłośnieniem czuwał pan Zbigniew Cywiński - radny Gminy Łubianka. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Szkolne Koło Caritas i Caritas Parafii Bierzgłowo dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy. Organizatorzy kierują szczególne podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia  Radzie Sołeckiej i KGW z Zamku Bierzgłowskiego, KGW z Bierzgłowa oraz pani Jadwidze Przekwas z Łubianki i pani Sabinie Gulczyńskiej z Bierzgłowa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jolanta Wilińska

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ JUŻ W ŁUBIANCE

Od 01.03.2006 roku Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą ma siedzibę w Łubiance przy Urzędzie Gminy (budynek B, pierwsze piętro) ul. Aleja Jana Pawła II. Przewodniczącym Fundacji jest Pan Bogdan Tercjak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych życiem z cukrzycą do włączenia się do naszej wspólnoty. Służymy radą i pomocą  wszystkim zainteresowanym. Biuro Fundacji jest czynne w każdy poniedziałek, wtorek i piątek od godziny 10.00 do 18.00,  telefon kontaktowy (056) 678-82-17 wew. 53 lub 0661546191. W dniu 8 kwietnia o godzinie 1100 w Centrum Kultury w Łubiance obędzie się spotkanie z panią Dr.n.med. Anną Golińską-Zbucką (diabetologiem) i Panią Barbarą Łukaszewską pielęgniarką z poradni diabetologicznej w Toruniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Łubianka.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                            Bogdan Tercjak

IX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJNA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA

Już po raz IX został zorganizowany w Łubiance Memoriał im. Adama Filemonowicza. Można powiedzieć, iż są to nieoficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików. Adam Filemonowicz był zawodnikiem, a następnie szkoleniowcem związanym przede wszystkim z Toruniem. Hokej na trawie był  największą pasją jego intensywnego życia. Filemonowicz był tą osobą, która zaszczepiła w młodzieży  hokeja na trawie w Łubiance. Z drużyną tą, którą nazwał „Bałagany”, spędził ostatnie lata swojej bogatej kariery trenerskiej. Podczas uroczystego otwarcia Memoriału sympatycy hokeja na trawie mogli podziwiać występ uczennic Gimnazjum w Łubiance  w składzie Anna Łukasz, Paulina Hoffman, Kasia Trędewicz, Sylwia Kowalska, Paulina Kaczorowska, Marta Bachowska, Alina Wlater, Ania Dziewa, Karolina Przekwas, Anita Kurkowska, Paulina Rzeszotarska, Marzena Mazanowska Dziewczęta przygotowane przez panią Honoratę i Elżbietę Żeglarskie zaprezentowały program taneczny. Inaugurację i zakończenie zawodów uświetnił akompaniamentem muzycznym Michał Socha. W turnieju uczestniczyli chłopcy urodzeni w latach 1993 i młodsi. W rozgrywkach udział wzięły 22 drużyny spośród których, 6 to drużyny zagraniczne. Podczas Memoriału odbyło się 110 meczy eliminacyjnych oraz 21 finałowych. Cały turniej był bardzo wyrównany (nie notowano wyników dwucyfrowych) oraz niezwykle emocjonujący. Najlepszy okazał się zespół LKS Gąsawa, który w meczy finałowym pokonał 5:0 drużynę SP 26 Poznań. Miejsce trzecie zajęły „Bałagany” I Łubianka po emocjonującym meczu z KS „Pomorzanin” Toruń, który zakończył się remisem 4:4, a rozstrzygnięcie nastąpiło w wyniku rzutów karnych na korzyść zawodników z Łubianki 2:0. Skład „Bałaganów” I: Tomasz Głęboki, Karol Średniawa, Wiktor Bąk, Krzysztof Bąk, Adrian Dziewa, Arkadiusz Wikariak, Kamil Malec, trener: Andrzej Makowski. Drużyna  „Bałagany” II grała w składzie: Łukasz Wiśniewski, Jan Tchorzewski, Szymon Romanowski, Patryk Tężycki, Mateusz Tchorzewski, Mateusz Walter, Mateusz Kardas, Adrian Tężycki, Michał Skomra, trener: Leszek Rzemiejewski, zajęła 16 miejsce w zawodach, zaś w swojej grupie eliminacyjnej 8 z 13 pkt. W uroczystym zakończeniu Memoriału udział wzięli: Jerzy Zająkała Wójt Gminy Łubianka, Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży, Andrzej Miśkiewicz Wiceprezes PZHT w Poznaniu, Jan Sierocki Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łubianka, zaproszeni sponsorzy oraz liczna grupa kibiców. Osiem najlepszych drużyn otrzymało puchary, trzy pierwsze zespoły medale, wszyscy uczestnicy medale pamiątkowe i nagrody rzeczowe. W trakcie uroczystości wręczono odznaki Ministerstwa Sportu „Za zasługi dla sportu”: srebrną odznakę otrzymał Andrzej Makowski, brązową odznakę Roman Dubicki, Marian Klammer, Bernard Kowalski, Leszek Rzemiejewski oraz Jacek Żebrowski. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                           Patrycja Wiatr

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

V Wielkanocny Konkurs Plastyczny <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Już piąty raz z rzędu organizujemy konkurs plastyczny w okresie świąt Wielkanocnych,     tym razem na najładniejszą palmę. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, pomysłowość, estetykę wykonania. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: a) dzieci przedszkolne i „zerówka”; b) szkoła podstawowa – klasy  1-3; c) szkoła podstawowa- klasy  4-6; d) gimnazjum. Termin zgłaszania prac do 10 kwietnia (środa). Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 11 kwietnia o godz. 15.00. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Wyjazd do Górki Klasztornej

Osoby chcące doznać głębokich przeżyć związanych z męką Pana Jezusa zapraszamy na przedstawienie pasyjne, które odgrywane jest na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. W pokaz odbywający się w plenerze zaangażowanych jest ponad stu aktorów przebranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadają temu całemu przedstawieniu cech autentyczności. Na terenie sanktuarium znajdują się: kościół  (w trakcie mszy będzie można skorzystać ze spowiedzi oraz poświęcić palmy), muzea (zwiedzanie bezpłatne), sklepiki z pamiątkami, restauracje i kawiarnie. Zgłoszenia przyjmujemy w Centrum Kultury tylko wraz z wpłatą do 5 kwietnia. Koszt wyjazdu 12 zł od osoby, liczba miejsc ograniczona. Wyjazd sprzed Centrum Kultury 9 kwietnia (niedziela) o godz. 11.30 powrót ok. 20.00.

Turnieje koszykówki

Sezon halowy zbliża się do końca. Do rozegrania zostały jeszcze turnieje koszykówki. Gorąco zachęcamy do udziału zarówno panie – 19 marca o godz. 13.30 jak i panów 26 marca również o godz. 13.30. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance. Zawodniczki i zawodnicy zgłaszani do rozgrywek muszą być zameldowani w naszej gminie i mieć ukończone 16 lat. Zgłoszenia drużyn żeńskich do 16 marca, męskich do 23 marca w Centrum Kultury w Łubiance. Dla najlepszych drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody pamiątkowe.

IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym

Już po raz czwarty w niedzielę 12 marca Gmina Łubianka gościła najlepszych pingpongistów amatorów w całego powiatu toruńskiego. Na starcie stawiło się ok. 50 zawodników i zawodniczek startujących w dwóch kategoriach - kobiet i mężczyzn. Rywalizacja przebiegała systemem rosyjskim do dwóch przegranych setów. Najlepsi w kategorii kobiet – I miejsce Irena Ożóg z Torunia, II miejsce Justyna Karbowiak z Liciszew, III miejsce Danuta Chylińska z Czernikowa. Najlepszą mieszkanką gminy Łubianka w tej kategorii okazała się Monika Michalak z Pigży. Najlepsi w kategorii mężczyzn I miejsce Sebastian Iwanicki z Przeczna – jednocześnie najlepszy mieszkaniec gminy, II miejsce Artur Grzegorzewski z Torunia, III miejsce Adam Marchlewski z Torunia. Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów – Centrum Kultury w Łubiance  i UKS Pigża.   

 

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️