Informator Gminny - Nr 01/2006 (138)

„Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę”

                                                              Jan Paweł II

GMINNY BUDŻET NA ROK 2006

30 grudnia 2005 r. Rada Gminy w Łubiance, uwzględniając projekt przedstawiony przez Wójta, zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Budżetową Rady Gminy, uchwaliła budżet na rok 2006.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Dochody budżetowe ustalono w wysokości 11.815.937 zł, czyli na poziomie o 4,9 % wyższym od planowanego ich wykonania w roku 2005. Na dochody te składają się głównie:

·          część oświatowa subwencji ogólnej - 4.420.669 zł.,

·          część wyrównawcza tej subwencji - 1.520.945 zł.,

·          dotacje na świadczenia rodzinne - 1.440.000 zł.,

·          podatki od osób prawnych - 1.157.188 zł.,

·          podatki od osób fizycznych - 909.027 zł.,

·          udziały w podatku dochodowym - 780,163 zł.,

·          dotacje na inwestycje - 550.000 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości równej zaplanowanym dochodom, co powoduje ich wzrost w porównaniu do roku 2005 o 10,5 %. Wzrost wydatków ma związek z realizacją ambitnych zadań rozwojowych gminy. Podobnie jak w latach poprzednich największą pozycję wydatkową stanowią wydatki na edukację. Prawie 52 % wydatków zostanie przeznaczonych na ten cel. Drugą w kolejności pozycję stanowią wydatki rozwojowe, które wyniosą co najmniej 2.400.000 zł., czyli ponad 20,3 % ogółu wydatków. Na trzecim miejscu znajduje się opieka i pomoc społeczna, na którą wydamy ok. 2.000.000 zł. (17 % budżetu). Ok. 1.130.000 zł., będzie kosztowała nas administracja samorządowa. Stanowi to 9,6 % ogółu wydatków. Tegoroczny budżet zapewnia wykonanie następujących przedsięwzięć rozwojowych:

1.      Zakończenie rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie (sala gimnastyczna, sanitariaty, stołówka, nowe ogrzewanie obiektu).

2.      Budowę zespołu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Pigży (bieżnia tartanowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki i siatkówki, skocznia).

3.      Budowę obiektów rekreacyjnych i parkingów w centrum Łubianki (zadanie to mimo wysokiej oceny Regionalnego Komitetu Sterującego zostało wypchnięte przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z listy głównej na

listę rezerwową, ale Wójt dołoży maksimum starań, aby zostało w II półroczu wykonane). 

4.      Modernizację budynku głównego Zespołu Szkół w Łubiance poprzez wymianę wszystkich okien i drzwi oraz ocieplenie styropianem i wykonanie nowej elewacji.

5.      Wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej na <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 km. odcinku ul. Św. Jana w Biskupicach i ul. Prostej w Pigży (zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2005).

6.      Wykonanie przez powiat toruński, przy udziale gminy modernizacji ul. ks. W. Frelichowskiego w Warszewicach.

7.      Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance.

8.      Zaprojektowanie z zamiarem wykonania chodnika od murów zamkowych do osiedla wzdłuż drogi powiatowej w Zamku Bierzgłowskim.

9.      Rozbudowę remizy OSP w Wybczu.

10.  Modernizację boisk sportowych w Przecznie i Zamku Bierzgłowskim.

11.  Częściowe modernizacje świetlic wiejskich lub ich otoczenia w Biskupicach, Bierzgłowie i Zamku Bierzgłowskim.

12.  Zaprojektowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlach mieszkaniowych w okolicach ul. Kopernika i ul. Jeziornej w Łubiance oraz w Zamku Bierzgłowskim.

13.  Montaż lamp ulicznych w Leszczu, Przecznie i na ul. Bydgoskiej w Łubiance.

Ponadto w większym niż w roku poprzednim zakresie będą realizowane zadania poprawy stanu dróg gminnych, szczególnie asfaltowych i tłuczniowych. Drogi gruntowe będą utrzymywane w dotychczasowym zakresie. Będą także wykonywane liczne działania estetyzujące naszą gminę oraz promujące ją w regionie, Polsce i Europie. Bardzo liczę na współpracę z mieszkańcami gminy w realizacji, wyżej wymienionych,  ambitnych przedsięwzięć.

                                                                           

                                                                             Jerzy Zająkała

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ
W maju 2004 roku Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach przystąpiła do projektu, który jest współfinansowany  ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Deklaracja przystąpienia do projektu została przyjęta przez Ministerstwo Edukacji i Sportu  w lipcu 2004 roku. Przyjęliśmy także na siebie zobowiązanie do przygotowania pomieszczenia na pracownię komputerową z wykonaną instalacją elektryczną, wyposażoną w meble i łącze internetowe. Ponadto nauczyciele naszej placówki uczestniczyli w szkoleniu informatycznym – „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”  Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji informacyjnej pozwoli na optymalne wykorzystanie pracowni komputerowej na wszystkich zajęciach

edukacyjnych. W ostatnich dniach listopada tego roku,  firma COMARCH – SYSTEMY INFORMATYCZNE z Krakowa,  zbudowała w naszej pracowni sieć logiczną i dostarczyła nowy sprzęt komputerowy. Oto wykaz sprzętu, który od kilku dni znajduje się w naszej pracowni komputerowej: serwer, 10 uczniowskich stacji roboczych, drukarka laserowa, skaner, projektor multimedialny oraz  komputer przenośny. Mamy nadzieję,  że nasi uczniowie z jeszcze większym zapałem będą wykorzystywali możliwości nowego sprzętu na lekcjach oraz na dodatkowych zajęciach informatycznych, które odbywają się raz w tygodniu. W najbliższym czasie, zgodnie z oczekiwaniem rodziców, zostanie zorganizowany kurs komputerowy obejmujący podstawy obsługi komputera i programów użytkowych Office. Jesteśmy dumni z posiadania tak profesjonalnej pracowni komputerowej. Warto również dodać, że podobną pracownią może się poszczycić szkoła w Pigży.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                                                     

                                                                         Krzysztof Kępski

 

ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSZŁOŚĆ”

Świetlica z Internetem w Pigży<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miło nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie „Przyszłość” wygrało ogólnopolski konkurs pt. „Nasza Świetlica” organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi, która zajmuje się przede wszystkim wspieraniem terenów wiejskich.. Był to konkurs adresowany tylko do wsi popegerowskich. Liczba nadesłanych projektów z całego kraju wyniosła <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />582, a nagrodzonych zostało 82, cieszymy się, że udało nam się wygrać przy tak silnej konkurencji. Według regulaminu  konkursowego  nagrodzony projekt otrzyma ok. 20 tys zł. Za te pieniądze zostanie wyremontowana i wyposażona świetlica, znajdą się tam, między innymi, dwa stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Fundusze wykorzystane będą też na zatrudnienie opiekuna. Świetlica mieścić się będzie w piwnicy Szkoły Podstawowej w Pigży, czynna będzie zawsze od wtorku do soboty od godz.16.00 do 20.00. Mamy nadzieję, że ze świetlicy korzystać będzie społeczność lokalna bez względu na wiek. Celem naszego projektu jest: umożliwienie mieszkańcom dostępu  do szybkiego i najpopularniejszego źródła informacji, nabycia umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, rozwijania zainteresowań w utworzonych klubach, udzielanie pomocy dzieciom przy odrabianiu lekcji, zagospodarowanie wolnego czasu w sposób interesujący i wartościowy . Tytuł projektu nawiązuje do aktualnej rzeczywistości i brzmi: „Wczoraj przystanek PKS, a dziś świetlica to nasze miejsce”. Zachęcamy inne sołectwa do napisania projektów, gdyż niebawem na stronach internetowych fundacji pojawi się nowy konkurs „nasza świetlica” adresowany tym razem do każdej wioski nie tylko popegerowskiej. Autorzy nagrodzonego projektu: Stanisława  Neulitz, Anna Soczyńska i Wiesław Żyłkowski służą pomocą w pisaniu  zainteresowanym Sołectwom.Więcej informacji pod nr tel. (056)678-86-98 lub (056)678-83-95.

 

Praca dla opiekuna świetlicy

Stowarzyszenie „Przyszłość” ogłasza konkurs na zatrudnienie opiekuna świetlicy w Pigży. Oferty zawierające: CV oraz własną koncepcję prowadzenia świetlicy  prosimy wysyłać do 20.02.2006 na adres Centrum Kultury w Łubiance z dopiskiem na kopercie „Opiekun Świetlicy”. Od osób składających oferty oczekujemy wykształcenia min. średniego oraz  sprawnego posługiwania się komputerem i Internetem.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do 23.02.2006. Pytania proszę kierować pod tel. (056)678-86-98 lub (056)678-83-95 Centrum Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”

 

GALA GRAND PRIX ŁUBIANKA-CROSS
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Na XIII - wiecznym zamku warownym, będącym siedzibą Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, w dniu 5 stycznia 2006 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji Grand Prix Łubianka- Cross. W roku 2005 odbyło się 12 biegów zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix o puchar Wójta Gminy Łubianka, w tym 10 biegów krosowych na malowniczej, trudnej, 8-kilometrowej trasie w okolicach zamku oraz dwa biegi na ok. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />11 km. dystansie mające wieloletnią tradycję: majowy Bieg Samorządowy w Łubiance i listopadowy Bieg Niepodległości w Łubiance. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kaplicy zamkowej, celebrowana przez ks. Andrzeja Kuleszę, wice-Dyrektora DCK. W homilii nawiązał do trudu treningowego biegaczy i poświęceń z nim związanych oraz powszechnej nadziei na dobry wynik. Pięknie powiązał te sprawy z kształtowaniem charakteru człowieka w treningowym i startowym trudzie, zwracając uwagę na postawy odwagi, poświecenia, hartu ducha i pokory. Asystę liturgiczną pełnili młodzi biegacze, uczestnicy Grand Prix. Kolejno, w sali rycerskiej zamku, z udziałem ponad 100 zawodników dokonano podsumowania cyklu. Paweł Puczkarski - Kierownik Centrum Kultury w Łubiance przedstawił wyniki poszczególnych klasyfikacji. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Tomasz Strzyżewski (MKL IV LO Toruń) uzyskując 879 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Mariusz Trzeciak (KM "Truchcik" Łubianka) 863 pkt., Arkadiusz Piwoński (XIII LO Toruń) 858 pkt., Marek Czuk (Pol-Necks Toruń) 812 pkt., Krzysztof Góralski (LKS Start Brzozówka), Stefan Kamiński (TKKF Rekreacja Toruń), Sławomir Szubski (TKKF Rekreacja Toruń), Mirosław Palma (Biegusek Toruń), Marcin Banaszek (KM Truchcik Łubianka) i Henryk Śliwiński (LKS Start Brzozówka). W klasyfikacji generalnej zostało sklasyfikowanych 342 zawodników. W kategoriach wiekowych zwyciężyli: M-18 - Tomasz Strzyżewski, Marcin Banaszek, Krzysztof Adamczyk, M-20 - Mariusz Trzeciak, Paweł Szwec, Leszek Marcinkiewicz (Łódź), M-30 - Arkadiusz Piwoński, Sławomir Szumski, Dariusz Popławski, M-40 - Krzysztof Góralski, Mirosław Palma, Piotr Gralla, M-50 - Marek Czuk, Stefan Kamiński, Henryk Śliwiński, M-60 - Henryk Witt, Stefan Lewandowski, Jan Majewski, M-70 - Zdzisław Mielcarek (Bydgoszcz), Eugeniusz Sikorski, Jerzy Preizner. W kategorii Kobiet zwyciężyła Ewa Kowalska (TOREC Toruń) 553 pkt. Kolejne miejsca zajęły: Karolina Korczyńska (Biegusek Toruń) 551 pkt., Anna Arseniuk (Górsk) 335 pkt., Alina Podbielska (TKKF Rekreacja Toruń), Agnieszka Lewandowska (Wąbrzeźno), Alicja Rybińska (Damasławek), Agnieszka Wiśniewska (Kowalewo), Helena Radowska (Bydgoszcz), Mariola Karpińska (Kowalewo), Marlena Kępczyńska (Brodnica). W kategoriach wiekowych zwyciężyły: K-20 - Karolina Korczyńska, Anna Arseniuk, Agnieszka Lewandowska, K-40 - Ewa Kowalska, Alina Podbielska, Helena Radowska. Grand Prix Łubianki, na tej samej trasie (dystans 4 km) odbywało się również w klasyfikacji młodzieżowej (do 15 lat). W klasyfikacji generalnej zwyciężył Szymon Tutak (Gimnazjum Łubianka) 137 pkt. przed Mateuszem Kukiem 133 pkt.(Gimnazjum Łubianka) i Jakubem Zająkałą 127 pkt. (Gimnazjum nr 30 Toruń). Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Banaszek, Marcin Zalewski, Remigiusz Frątczak, Arkadiusz Janiszewski, Łukasz Wichrowski, Marcin Wszelaki i Paweł Basa. W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Matłosz zdobywając 71 pkt. przed Agatą Walter 70 pkt. i Olą Lewandowską 53 pkt. (wszystkie z Gimnazjum w Brąchnowie).We współzawodnictwie młodzieżowym uczestniczyło 68 zawodniczek i zawodników z gmin Łubianka, Lubicz i Toruń. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymali puchary z rąk wójta gminy Łubianka Jerzego Zająkały, który startował również w 7 edycjach Grand Prix zajmując w klasyfikacji generalnej 58 miejsce. Wójt przekazał gratulacje zwycięzcom poszczególnych klasyfikacji i podziękował realizatorom współzawodnictwa Andrzejowi Sierockiemu i Pawłowi Puczkarskiemu z zespołem woluntariuszy za wzorcowe jego przygotowanie. Jerzy Stawski, znany toruński maratończyk, uczestniczący w 9 edycjach tegorocznego Grand Prix wyraził uznanie dla organizatorów współzawodnictwa stwierdzając, że jest to jeden z najlepiej zorganizowanych cykli biegowych w Polsce. Zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 8 edycji Grand Prix otrzymali unikatowe medale. Szczęśliwcy wylosowali kilkanaście nagród rzeczowych. Uroczystość zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek przy fosie zamkowej. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Diecezjalnemu Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim za umożliwienie wykorzystywania obiektów zamkowych dla poszczególnych biegów i podsumowania współzawodnictwa.

 

                                                                             Jerzy Zająkała

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

Ostatnio jesteśmy zaniepokojeni   sytuacją zaistniałą na drogach naszej Gminy. Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz swego rodzaju niefrasobliwość kierowców (a nierzadko i pieszych) spowodowały wzrost liczby wypadków. Przestrzegamy i prosimy Państwa o ostrożność: droga nie jest miejscem gdzie można zachowywać się z nierozwagą. Z powodu takiej właśnie nierozwagi wypadkowi uległ jeden z mieszkańców gminy, który został potrącony-  gdy szedł poboczem - przez kierowcę, który  nie udzielił mu pomocy i   uciekł z miejsca wypadku. Wszyscy zgodzimy się z tym, że takie zachowanie jest karygodne. Zdajemy sobie sprawę, że sporym utrudnieniem dla kierowców jest często brak jakichkolwiek oznakowań na ubraniach  pieszych (które czyniłyby ich widocznymi). Tak samo jak dla pieszych problem stanowi nadmierna prędkość samochodów na terenie zabudowanym. Pamiętajmy również o tym, jak  ogromne niebezpieczeństwo powodują kierowcy i piesi pod wpływem alkoholu.  Dlatego jeszcze raz apelujemy o ostrożność. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drogach sami, nie wierzmy przesadnie w swoje umiejętności, a przede wszystkim nie pozwalajmy sobie na prowadzenie aut i innych pojazdów będąc pod wpływem alkoholu.

                                                             Mirosława Rozwadowska<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Utylizować padłe zwierzęta.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Transport i utylizacja padłego bydła w dalszym ciągu będą bezpłatne dzięki dopłatom ARiMR dla zakładów utylizacyjnych. Padłe świnie są odbierane z gospodarstw rolnych nieodpłatnie tylko przez Spalarnię Odpadów Zwierzęcych w Olszówce, ale należy się spodziewać, że w miarę upływu czasu może być to usługa płatna przez rolnika podobnie, jak już obecnie w Zakładzie Utylizacyjnym STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze, gdzie opłata za transport i utylizację trzody chlewnej wynosi 0,40 zł za <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 kg masy ciała, przy czym nie mniej niż 42,80 zł za każdorazowy odbiór. Przypominamy numery telefonów do najbliższych zakładów utylizacyjnych:

¨        STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze: 0-52 351 10 58 lub 0-52 351 10 90,

¨        Spalarnia Odpadów Zwierzęcych w Olszówce: 0-56 683 25 62.

Kurs chemizacyjny w lutym

W dniach 8 i 15 lutego 2006 r. (dwie kolejne środy) w Centrum Kultury w Łubiance odbędzie się kurs chemizacyjny pn. „Kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Jego celem jest podniesienie wiedzy rolników z zakresu chemicznej ochrony roślin uprawnych przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Kurs kończy się egzaminem w formie testu. Po zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów ochroniarskich i wyposażeni zostają w księgi do rejestrowania tych zabiegów. Zajęcia w obydwa dni będą trwały w godz. 9.00 – 15.00, należy przybyć na nie punktualnie z dowodem osobistym i znać numer NIP. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od osoby (płatne w dniu rozpoczęcia zajęć). Ilość uczestników kursu jest ograniczona, ale jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy trwają w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Urzędu Gminy w Łubiance (pok. nr 5, tel. 0-56/ 678 82 17 w. 40)

Dokumenty do rejestracji zwierząt w UG w Łubiance.

Od stycznia br. Biuro Powiatowe ARiMR zaprzestało wydawania dokumentów służących do rejestracji zwierząt gospodarskich. Druki „Ksiąg rejestracji świń” oraz karty wsadowe do tych ksiąg, a także karty wsadowe do „Ksiąg rejestracji bydła” można otrzymać w UG w Łubiance w Referacie Rolnictwa, OŚ i BP.

VAT w rolnictwie

Szkolenie z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, w tym: VAT w woj. kujawsko-pomorskim odbędzie się 23 stycznia 2006 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Złejwsi Małej. Przeznaczone jest ono głównie dla rolników, którzy intensywnie inwestują we własne gospodarstwa i mają zamiar rozliczać VAT na warunkach ogólnych. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Podobne odbyło się w Łubiance dnia 4.03 ubiegłego roku.

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE Z KUJAWSKO- POMORSKIEGO ODR

Seminarium dla rolników<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Kujawsko  - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku organizuje dla rolników – producentów roślinnych seminarium, które odbędzie się w Przysieku w dniu 26 stycznia 2006 roku o godzinie 10.00. Tematem seminarium będzie rola i rodzaj nawożenia mineralnego ze szczególnym omówieniem roli magnezu i siarki w produkcji roślinnej. Zagadnienie to zaprezentują ludzie nauki i praktyki rolniczej zarówno krajowi jak i z zagranicy. W drugiej części seminarium omówione zostaną nowości w ochronie  zbóż i rzepaku przez doświadczonego praktyka, pracownika Instytutu Ochrony Roślin z Poznania. Tematy obejmują aktualną problematykę produkcji roślinnej. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Dyżur doradcy z ODR w Urzędzie Gminy w Łubiance

Przypominamy, że dyżury doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Łubiance mają miejsce raz w tygodniu w czwartki, natomiast każdego dnia jestem do dyspozycji pod numerami tel.  (056) 611-09-23 oraz 0-604-843-622. Kontakt telefoniczny w razie potrzeby pozwoli na ewentualne ustalenie terminu i miejsca  omówienia sprawy nie cierpiącej zwłoki.

 

                                                                     Stanisław Szwejka 

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUBIANCE

W grudniu 2005 roku NZOZ GOZ w Łubiance zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń medycznych na rok bieżący. Kontynuowane są usługi w zakresach : Podstawowa Opieka Zdrowotna , Stomatologia i Rehabilitacja. Od 01 stycznia została wznowiona działalność Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Porad udziela Pan Dr Lech Mizarewicz, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Chełmży. Pacjentki mogą się rejestrować na planowy termin osobiście lub telefonicznie. Poradnia jest czynna w czwartki w godzinach 7.30-9.00. Po podpisaniu z NFZ umowy na badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krążenia zaproponujemy naszym Pacjentom którzy dotąd nie leczyli się z tego powodu by poddali się badaniom oceniającym ryzyko zachorowania. W miarę możliwości będziemy organizować dodatkowe badania profilaktyczne. Planujemy w połowie roku rozszerzyć ofertę Gabinetu Rehabilitacji o leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. W Nowym Roku życzymy mieszkańcom Gminy Łubianka zdrowia i wszelkiej pomyślności.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                                       Tomasz Włodarski

GRAND PRIX ŁUBIANKI W TENISIE STOŁOWYM

4 stycznia w Szkole Podstawowej w Pigży odbyła się trzecia edycja Grand Prix w tenisie stołowym gdzie I m. zdobył S. Iwanicki z Przeczna, II m. S Trzymkowski z Łubianki, III m. Z. Kielak z Chełmży. P trzech turniejach prowadzi S. Iwanicki z Przeczna przed S. Trzymkowskim z Łubianki, III m. Z. Kielak z Chełmży, IV m. Z. Strzyżewski z Chełmży, V m. D. Iwanicki z Przeczna ,VI m. D. Klawiński z Chełmży. Następny turniej odbędzie się 1 marca 2006 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Pigży. Serdecznie Zapraszamy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

                                                             Sławomir Trzymkowski

   

 

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Straszny Dwór<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Prezentujemy kolejną nagrodzoną legendę nadesłaną na konkurs, autorami tej pracy są: Sebastian Grabowski i Michał Jeliński z Brąchnowa - I nagroda w kategorii praca zespołowa.                  

„Straszny dwór”

 Tę historię w mojej rodzinie przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Jeśli chcecie ją usłyszeć, to spokojnie usiądźcie i posłuchajcie. W starym dworze w dzisiejszej Pigży mieszkało zamożne małżeństwo, lecz ten związek nie był szczęśliwy. Małżonka była bardzo chciwa i żądała coraz więcej drogocennych przedmiotów ze złota. Mąż był uległy i zgadzał się na wszystkie zachcianki żony. Po upływie kilku lat mężatka była bardzo bogata więc chciała odejść od małżonka. W tym czasie wybuchła epidemia cholery. Choroba dosięgła także kobietę. U kresu swoich dni poszła i zakopała skarby koło głazu znajdującego się na jej posiadłości. Sprzątaczka zauważyła konającą właścicielkę. Kobieta kazała pochować swoje ciało pod głazem. Będąc na pół żywa została pogrzebana w ziemi. Wielu śmiałków próbowało odkryć skarb i zbezcześcić miejsce pochówku zmarłej. Lecz zjawa pochowanej straszyła i wszystkich śmiałków czekało jedno- potępienie. Jednym ze śmiałków był chłopak o przydomku Czart, mówiono o nim, że potrafi rozmawiać ze zjawami. Pewnej nocy wyruszył do głazu, po chwili zza skał wyłoniła się zjawa. Po złożeniu obietnicy przez Czarta, że skarb znajdzie się w muzeum, duch mógł w spokoju odejść do świata zmarłych. Od tego czasu wioska nie jest nawiedzana przez zjawę. Za ocalenie wioski Czart dostał małą gospodarkę.

Mistrzowie siatkówki

Sześć drużyn rywalizowało w Gminnym Turnieju Siatkówki, który odbył się 15 stycznia na sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pigży. Walka była długa i bardzo zacięta towarzyszyło jej wiele emocji zarówno wśród zawodników jak i publiczności, ponieważ  niektóre drużyny przegrywały dosłownie jednym punktem. Na turnieju mieliśmy okazję podziwiać następujące drużyny: Bierzgłowo, Brąchnowo, Dębiny, Pigża, Przeczno I i Przeczno II. I miejsce zajęli gospodarze czyli drużyna z Pigży w składzie: Sławomir Kędzierski, Waldemar Kędzierski, Tomasz Paradowski, Piotr Zimmer, Dariusz Michalak, Mariusz Insadowski, Rafał Tarczykowski, Rafał Mrowiński. II miesce zdobyła drużyna z Dębin w składzie: Szymon Surowiec, Jarosław Surowiec, Paweł Rzepka, Paweł Kardas, Paweł Janiszewski, Piotr Finc, Szymon Kalota. III miejsce wywalczyła drużyna z Bierzgłowa w składzie: Krzysztof Ordon, Mariusz Matłosz, Dariusz Matłosz, Adam Ziółkowski, Przemek Domagalski, Zbigniew Zalewski, Andrzej Król. Kolejne miejsca w turnieju zajęły następujące drużyny:  IV m. Przeczno I, V m. Brąchnowo i VI m. Przeczno II.

Bal przebierańców dla dzieci przedszkolnych

Najmłodsze pociechy z naszej gminy też mają co roku swój bal. Tym razem impreza zaplanowana jest na 24 stycznia od godz.11.00 do 14.00. Jak zwykle przewidujemy konkursy z nagrodami, wybór króla i królowej balu i inne atrakcje. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej dobrej zabawy.

Przegląd przedstawień bożonarodzeniowych

Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbędzie się 18 stycznia o godz. 9.45 w świetlicy wiejskiej w Przecznie i 20 stycznia o godz. 9.45 w świetlicy wiejskiej w Brąchnowie. Uczestnicy przeglądu zaprezentują publiczności sceny z życia Świętej Rodziny, a także przedstawienia tylko „luźno” nawiązujące do tematyki i motywów związanych z Bożym Narodzeniem. W Przecznie wystąpią Szkoła Podst. z Łubianki z przedstawieniem „Boże Narodzenie Martina”, Szkoła Podst. z Warszewic zaprezentuje „Boże Narodzenie od strony nieba, piekła i ziemi”, Szkoła Podst. z Wybcza wystąpi ze spektaklem „Jest taki dzień”. Kolędy i pastorałki zaśpiewa chór Alebabki. W Brąchnowie zaprezentują się Szkoła Podst. z Pigży w inscenizacji „Betlejem”, Gimnazjum z Brąchnowa z „Opowieścią wigilijną” i Gimnazjum w Łubiance z przedstawieniem „Brama do nieba jest wąska”. Na te wydarzenia kulturalne zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorosłych mieszkańców naszej gminy chcących obejrzeć młodych aktorów z lokalnych szkół.

Sezon halowy trwa

Wyłoniony został już mistrz Gminy Łubianka w siatkówce mężczyzn, a przed nami kolejne turnieje sezonu halowego. 22 stycznia o godz. 13.30 rozegrany zostanie Gminny Turniej Siatkówki Kobiet. Do rywalizacji mogą stanąć drużyny złożone wyłącznie z mieszkanek naszej gminy. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży. W lutym zostaną rozegrane Gminnej Turnieje Koszykówki – zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, dokładne terminy   podamy później.

          

         

           Anna Soczyńska i Paweł Puczkarski

 

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️