Informator Gminny - Nr 9/2005 (134)

„Dążenie do jedności idzie w parze
               
z głęboką zdolnością
         
 do  poświęcania tego co własne…”

     Jan Paweł II

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP ORAZ WYBORY PREZYDENTA RP

Po raz kolejny przypominam o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

Nr

Granice obwodu głosowania<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

     1.

 Sołectwa:Biskupice, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo

była Szkoła Podstawowa w Biskupicach

 tel. 678-86-60

     2.

 Sołectwo Pigża

Szkoła Podstawowa

 w Pigży

 tel. 674-08-28

     3.

 Sołectwa: Bierzgłowo, Łubianka, Przeczno,

 Zamek Bierzgłowski

 Szkoła Podstawowa         

 w Łubiance

 tel. 674-80-11

 (lokal dostosowany do  

 potrzeb wyborców  niepełnosprawnych)

      4.

 Sołectwa: Dębiny, Wybcz, Wybczyk

Szkoła Podstawowa

w Wybczu

tel. 678-86-90

Nastąpi zmiana lokalu wyborczego w Szkole w Łubiance. Lokal zostaje przeniesiony z sali nr 25 do sali nr 11 (w pobliżu sali gimnastycznej). Droga do lokalu wyborczego będzie oznakowana. Lokale wyborcze otwarte będą w dniach głosowania w godzinach od 6.00 do 20.00. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź innego dokumentu z fotografią. Obwodowa Komisja Wyborcza ma bowiem obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy przed wydaniem karty do głosowania. Informuję również, że w razie konieczności wyjazdu poza teren gminy w dniu głosowania, możliwe jest uzyskanie w Urzędzie Gminy zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (do dnia 23 września br. w godzinach pracy Urzędu).
Jednocześnie informuję, że w dniach od 19 do 23 września 2005r. w godz. 10.00 - 15.00 w Urzędzie Gminy w Biurze Urzędu Stanu Cywilnego wyłożone będą spisy wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu, natomiast w wyborach Prezydenckich - w dniach 26 - 30 września 2005r. w tych samych godzinach. Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy ich nazwiska znajdują się na liście. Z uwagi na małe zainteresowanie dowozami do lokali wyborczych, a dużymi kosztami wynajęcia środków transportu, rezygnujemy w tegorocznych wyborach z dowożenia wyborców do lokali. Za ewentualne utrudnienia w dotarciu do lokali przepraszam. 

Mirosława Rozwadowska

DLACZEGO BĘDĘ WYBIERAŁ ?

Z każdym kolejnym rokiem spada w Polsce frekwencja w wyborach powszechnych. Prosty płynie stąd wniosek, że Polakom jest coraz bardziej "wszystko jedno" kto i jak organizuje sprawy publiczne w państwie, województwie czy gminie oraz wpływa przez to na nasze życie prywatne. Taka postawa wydaje się zupełnie niezrozumiała, bo przecież znakomitej większości Polaków niewątpliwie zależy na godziwych warunkach życia. Jest (a przynajmniej powinna być) dla nas także ważna perspektywa rozwoju środowiska, w którym żyjemy i przyszłość naszych dzieci. Jaka jest zatem geneza takich postaw? Myślę, że biorą się one przede wszystkim z wygodnictwa. Zarówno wygodnictwa fizycznego, czyli niechęci do zrobienia kilkudziesięciu (czasem więcej) kroków do lokalu wyborczego, jak i wygodnictwa politycznego wyrażającego się wyręczaniem się wyborem dokonanym przez innych. Czasami niechęć do głosowania może opierać się na lęku przed odpowiedzialnością za dokonany wybór. U części mieszkańców powodem absencji wyborczej może być to, że zawiedli się na ludziach, którym zaufali we wcześniejszych wyborach. Wreszcie kolejna część mieszkańców stwierdza, że nie ma na kogo głosować. Jak zatem zachęcić malkontentów do udziału w wyborach ? Przede wszystkim uświadamiając im jak straszne konsekwencje powodują nie głosując. Po pierwsze niska frekwencja wyborcza stwarza możliwość decydowania o sprawach Rzeczypospolitej wąskiej grupie Polaków. Zwracam tez uwagę, że metoda przeliczania głosów na mandaty poselskie sprawia, iż poza ilościami proporcjonalnymi do poparcia społecznego partie otrzymują dodatkowe mandaty pochodzące m.in. z poparcia ugrupowań, które nie przekroczą wymaganego progu wyborczego (minimum 5 %). Przy np. 38 % frekwencji wyborczej (wielce prawdopodobna jeżeli nie nastąpi otrzeźwienie Polaków) i uzyskaniu przez zwycięską partię 33 % głosów (to wynik bardzo wysoki) realne poparcie danej partii i jej programu dokonałoby jedynie 12,54 % ogółu Polaków mających prawa wyborcze. Takie samo poparcie (33 %) przy frekwencji np. 70 % wiązałoby się z uzyskaniem poparcia już 23,1 % ogółu dorosłych Polaków. I liczenie z innego punktu widzenia. Załóżmy, że ta sama część społeczeństwa (33 % wyborców przy frekwencji 38 %), która poparła daną partię polityczną, to wszyscy wyborcy ją popierający. Jeżeli frekwencja wzrosłaby do np. 70 % to partia ta uzyskałaby o ok. połowę mniej mandatów poselskich. Czy nadal akceptujemy sytuację, w której o najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach decyduje tak niewielka część społeczeństwa? Odpowiedź jest jednoznaczna - nie godzimy się na to. Za kilka dni odbędą się kolejne wybory do Sejmu i Senatu RP, a kilkanaście dni później wybory Prezydenta RP. Apeluję o udział w wyborach wszystkich naszych mieszkańców mających prawa wyborcze. Każdy niech dokona wyboru zgodnie z własnym sumieniem, koniecznie po wcześniejszym zapoznaniu się z dotychczasową postawą etyczną i dokonaniami kandydatów. Jeżeli jednakże dokonanie takiej oceny kandydatów nie jest z różnych względów możliwe proponuję rozważenie poparcia kandydata do Sejmu RP p. Jana Krzysztofa Ardanowskiego, mieszkającego w Krobi, w powiecie toruńskim, który jest dobrze znany w naszym środowisku, od lat wspiera gminne przedsięwzięcia rozwojowe oraz jest bardzo dobrze zorientowany w sprawach obszarów wiejskich i rolnictwa [kandyduje z listy nr 6 (PiS), pozycja 3]. Ufam, że frekwencja wyborcza będzie w dniu 25 września i 9 października br. znacząco wyższa niż w poprzednich wyborach. Pamiętajcie Panie i Panowie - jeżeli nie będziecie głosowali, sami odbierzecie sobie tytuł do dokonywania oceny postępowania polityków, którzy zostaną wybrani do Sejmu i Senatu RP i na Prezydenta RP.

Jerzy Zająkała

WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 31.08.2005r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy w Łubiance. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Rozpoczęcie Sesji poprzedziło uroczyste otwarcie wystawy okolicznościowej poświęconej powstaniu ruchu społecznego NSZZ Solidarność przygotowanej przez pracowników Centrum Kultury w Łubiance. W czasie obrad trwających ponad 5 godzin, Rada Gminy przyjęła 9 uchwał mających istotne znaczenie dla mieszkańców gminy. Pierwszą z uchwał było nadanie Szkole Podstawowej w Pigży im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pigży mgr Małgorzata Cieślik w imieniu wspólnoty szkolnej wystąpiła do Rady Gminy o nadanie szkole w Pigży imienia prof. Wilhelminy Iwanowskiej, postaci bardzo zasłużonej dla nauki ( prof. astronomii ), współtwórczyni obserwatorium w Piwnicach. Rada Gminy przyjęła tę jak i pozostałe 8 uchwał jednogłośnie. Były to uchwały dotyczące: zmian w budżecie gminy na rok 2005 i zaciągnięcia kredytu, utworzenia międzygminnego związku pod nazwą „ Związek ds. finansowania  gmin Rzeczypospolitej Polskiej ”, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla celów komunalizacji mienia, wyznaczenia centrum wsi Łubianka, wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości w Bierzgłowie, korekta wcześniejszej uchwały podjętej na Sesji w lutym br. w sprawie przyjęcia programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudniania nowych pracowników oraz zainwestowania w Gminie Łubianka.

Barbara Kowalska

UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY!

Apeluję o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy rozesłanych Państwu ankiet. Wyartykułowane w ankietach problemy i przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także oczekiwania ze strony Gminy pozwolą, być może, na rozwiązanie bądź przynajmniej złagodzenie problemów, z którymi Państwo borykacie się na co dzień.

Mirosława Rozwadowska

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Grypa ptasia może być zagrożeniem
W związku z potwierdzeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rosji i Kazachstanie oraz możliwością przeniesienia jej przez wędrujące dzikie ptaki na teren Polski Główny Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad profilaktyki weterynaryjnej przez posiadaczy drobiu w celu zapobieżenia ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby, którymi są, m.in.:
- przetrzymywanie ptaków w zamknięciu,
- ograniczenie kontaktu drobiu z dzikimi ptakami,
- umieszczenie pojemników z karmą i wodą do picia w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzikiego ptactwa,
- szczególne środki ostrożności muszą być przestrzegane w fermach drobiu ze względu na skalę zagrożenia.
Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiska. Do najbardziej typowych objawów tej choroby u drobiu należą: depresja, gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, kichanie, duszność i biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, a śmiertelność może dochodzić do 100 % populacji drobiu. Grypa ptasia może spowodować bardzo duże straty ekonomiczne i jest chorobą odzwierzęcą, tzn. człowiek również może na nią zachorować, chociaż szkodliwość tego wirusa dla człowieka jest na ogół ograniczona. W przypadku zaobserwowania objawów grypy ptasiej u drobiu należy zgłosić ten fakt do najbliższego lekarza weterynarii lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, telefony czynne całą dobę: 0-694457869 lub 0-694480896.
Obornik należy przyorywać natychmiast
Wielu mieszkańców naszej gminy skarżyło się na nieprzyjemny zapach spowodowany stosowaniem przez rolników obornika kurzego. W związku z tym przypomina się, że obornik każdego rodzaju powinien być przyorany bezpośrednio po jego rozwiezieniu na pole (do 24 godz.) ze względu na szybką utratę składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, szczególnie przy słonecznej pogodzie. Szybkie przyoranie obornika wpływa również na ograniczenie nieprzyjemnego zapachu. Jedynie prawidłowym sposobem przechowywania obornika jest jego składowanie na płytach obornikowych, a nie w pryzmach zlokalizowanych na polach.
ARiMR otrzymała akredytację dla Działań 3 i 6 PROW
We wrześniu br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała akredytacje dla  Działania 2: „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” oraz  Działania 6.: „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” wchodzących w skład Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Oznacza to, że w ciągu 3 miesięcy każdy kto złożył wniosek o przyznanie pomocy w obrębie tych dwóch działań powinien otrzymać z Biura Powiatowego ARiMR decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu tej pomocy. Czas uprawomocnienia się decyzji to 14 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku Działania 6. przed wydaniem decyzji należy spodziewać się kontroli ARiMR w gospodarstwie rolnym.
Należy opłacać składki na rzecz GSW
Składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 1 zł za 1 ha przeliczeniowy można opłacać u sołtysów przy okazji płacenia III i IV raty podatku rolnego lub w Referacie Rolnictwa UG w Łubiance.
Wyjazd na „POLAGRĘ”
Tradycyjny wyjazd rolników gminy Łubianka na Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA-FARM” do Poznania odbędzie się w dniu 8 października 2005 r. (sobota). Odjazd autokaru „Bova” nastąpi sprzed UG w Łubiance o godz. 6.20. Koszt uczestnictwa 1 osoby to 15 zł dofinansowuje gmina Łubianka. Koszt biletu wstępu 5 zł ponosi uczestnik. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w Referacie Rolnictwa UG w Łubiance. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE Z ODR

"Dzień Kukurydzy”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku w dniu 20 września od godziny 11.00 na terenie Zespołu Szkół CKP w Grubnie  organizuje „Dzień Kukurydzy”. W programie referat dr hab.. Zbigniewa Podkówka dotyczący szczegółów nowoczesnej uprawy kukurydzy w warunkach Województwa Kujawsko- Pomorskiego, prezentacja nowości w hodowli kukurydzy, poletkowa prezentacja odmian Limagrain i KWS oraz programu ochrony firmy Bayer Crpo Sciences.
Wszystkich zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy! Rolnicy, którzy będą chcieli pojechać do Grubna autokarem, proszeni są o zgłoszenie się do Referatu Rolnictwa UG w Łubiance (p. Wierzbowski) tel. 678 82 17. Przejazd bezpłatny.
Imprezy ODR
Kujawsko- Pomorski ODR w Minikowie Oddział w Przysieku w dniu 24 września od godziny 11.00 zaprasza wszystkich do Przysieka na ogranizowane imprezy:
1. Krajowe Dożynki Ekologiczne
2. Święto Ziemniaka- przysmak z Peru
3. Barwy lata dary jesieni
Imprezom towarzyszyć będą seminaria, dyskusje, wystawy, prezentacje kiermaszowe, konkursy (także kulinarny), występy zespołów folklorystycznych i inne.
Planowany jest wyjazd autokarem o godzinie 10.30 z Łubianki w dniu imprezy. Koszt przejazdu w obie strony 5 złotych od osoby. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Referatu Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łubiance.
Dyżury doradcy ODR w Chełmży
Kujawsko- Pomorski ODR w Minikowie Oddział w  Przysieku rejon Chełmża informuje o zmianie dyżurów doradcy, od dnia 19.09.2005 mgr Stanisław Szwejka dyżurować będzie w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia.

Stanisław Szwejka

KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA ZAPRASZA

Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka zaprasza wszystkich chętnych w wieku od 13 lat do wstąpienia w szeregi członków Klub oraz podjęcia wspólnych treningów lekkoatletycznych. Treningi będą się odbywały w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pigży w godzinach popołudniowych w środy począwszy od miesiąca października oraz w terenie w zależności od zainteresowania rozszerzeniem wspólnego treningu  (szczegółowe informacje podane zostaną w późniejszym terminie). Dla zapewnienia profesjonalnego przeprowadzenia treningu i przygotowania uczestników do udziału w imprezach biegowych zatrudniony zostanie trener ze stosownymi uprawnieniami. Serdecznie zapraszam do udziału w treningach. Zgłoszenia do udziału w treningach proszę składać w Urzędzie Gminy w Łubiance u Andrzeja Sierockiego pod nr tel. 678-82-17  
Kolejna edycja Grand Prix – Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka w biegach przełajowych odbędzie się w czwartek 22 września. Start nastąpi  o godzinie 17.30 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim. Biuro zawodów rozpocznie pracę o godzinie 16.15. W każdej kolejnej edycji Grand Prix – Łubianka Cross uczestnicy biegu młodzieżowego zajmujący miejsca 1 – 10 otrzymają atrakcyjne upominki.   Od miesiąca września rozszerzona zostanie formuła Biegu o klasyfikacje drużynowe szkół z terenu Gminy Łubianka oraz klasyfikacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z  gminy Łubianka. Dla zwycięzców cyklu Grand Prix Szkół Gminy Łubianka (łącznie 10 biegów) przygotowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe i puchary.

Andrzej Sierocki

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wakacyjne wspomnienie
 Blisko 1000 osób skorzystało z oferty wakacyjnej Centrum Kultury w Łubiance, uczestnicząc w zajęciach artystycznych, sportowych, komputerowych, integracyjnych, zabawowych oraz w wycieczkach. Łącznie odbyło się 40 zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w różnych miejscowościach na terenie naszej gminy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy, odpoczywaliśmy bawiliśmy się i zwiedzaliśmy miedzy innymi: Gdańsk, Gdynię, Łebę, Poznań, Puszczykowo, Rogalin, Kórnik, Swarzędz, Toruń, Zalesie. Podczas wycieczki do Gdańska zwiedziliśmy Stare Miasto, Centralne Muzeum Morskie, Westerplatte oraz spędzaliśmy czas na plaży Stogi. Gdy wypoczywaliśmy w Gdyni zwiedziliśmy statki „Błyskawica” i „Dar Pomorza”, Skwer Kościuszki, odwiedziliśmy też wesołe miasteczko i oczywiście plażę. W sierpniu pojechaliśmy do Łeby, gdzie wędrowaliśmy po Słowińskim Parku Narodowym, weszliśmy na Wydmy Łebskie oraz kąpaliśmy się w morzu. Natomiast w drodze do Poznania  zwiedziliśmy Pałac w Kórniku, słynne dęby w Rogalinie (Lech, Czech i Rus), ciekawym przystankiem było też Muzeum Arkadego Fiedlera, w którym to zgromadzone są eksponaty charakterystyczne dla poszczególnych kultur świata. W Poznaniu zwiedziliśmy Stary Rynek, a w drodze powrotnej wstąpiliśmy do Raju Wodnego w  Swarzędzu. Pod koniec wakacji pojechaliśmy do Cinema City w Toruniu na bajkę „Szeregowiec Dolot”, zwiedzaliśmy zabytki Torunia i bawiliśmy się na Piernikowym Placu Zabaw. Celem programu wakacyjnego było ciekawe i wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu oraz zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie w okresie żniwnym młodym mieszkańcom naszej gminy. Wakacje zorganizowało Centrum Kultury w Łubiance przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną i jej Filią w Dębinach, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Świetlicą Terapeutyczną.

III Turniej Sołectw
28 sierpnia 9 sołectw z naszej  gminy rywalizowało     o     tytuł „ Sołectwa Roku 2005” -  Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Bierzgłowo, Wybcz, Łubianka, Przeczno, Pigża, Zamek Bierzgłowski. Tradycyjnie już turniej odbywa się u ubiegłorocznych zwycięzców, w tym roku rywalizacja odbyła się w Brąchnowie. Turniej cieszy się w naszej gminie niezwykłą popularnością, impreza zgromadziła ok. 800 osób – zarówno zawodników jak i gorąco dopingujących kibiców. Drużyny liczyły od 20 do 30 zawodników najlepszych w danej dyscyplinie wyłonionych spośród wszystkich mieszkańców podczas wcześniejszych treningów eliminacyjnych, które każda wieś prowadziła na własną rękę.
Rywalizowano łącznie w 10 konkurencjach sprawdzających wiedzę, siłę, sprawność fizyczną itp. Poszczególne konkurencje zawodów: jazda na rowerze z jajem, rzuty karne kobiet, strzały piłką nożną do celu, rzut gumiakiem kobiet, rzut jajem, konkurs  wiedzy o gminie i samorządzie, przeciąganie liny kobiet, przeciąganie liny mężczyzn, sztafeta biegowa, turniej szachowy. Podobnie jak w poprzednich latach najbardziej emocjonującą konkurencją okazało się przeciąganie liny. W tym roku w tej siłowej konkurencji uczestniczyły również panie, które budziły podziw szczególnie męskiej części publiczności. W pozostałych konkurencjach rywalizacja była równie niezwykle zacięta i budziła mnóstwo emocji, każda drużyna dodatkowo wspierana była przez liczną grupę kibiców.
Ostateczne wyniki turnieju: I m. Pigża 66 punktów; II m. Biskupice 61 punktów; III m. Dębiny 58 punktów; IV m. Bierzgłowo 54 punkty; V m. Łubianka 52 punkty; VI m. Brąchnowo 47 punktów; VII m. Przeczno 45 punktów; VIII m. Wybcz 45 punktów; IX m. Zamek Bierzgłowski 33 punkty
Skład zwycięskiej drużyny z Pigży: kapitan Stanisława Neulitz, Kościelscy: Łukasz, Elżbieta, Artur, Bogdan, Paulina, Kowalski Izydor, Noworacki Piotr, Korowaj Ewa, Kowalska Iwona, Kulik Teresa, Wiśniewska Irena, Matłosz Elżbieta, Kruszyńska Alicja, Ziółkowski Wiktor, Kulik Andrzej, Grabowski Eugeniusz, Stępnicki Józef, Insadowski Mariusz, Lechowicz Henryk, Trzeciak  Mariusz, Walter Agata, Kachniarz Adam, Neulitz Jan, Mateusz i Jacek.Najlepsze sołectwa otrzymały puchary, medale i nagrody pieniężne z przeznaczeniem na cele kulturalne. Nowością w tym roku był okazały puchar przechodni ufundowany przez Wójta Gminy Łubianka – Jerzego Zająkała, który co roku będzie przekazywany do rąk zwycięskiej drużyny i co roku na jego cokole zostanie przytwierdzona tabliczka upamiętniająca zwycięzcę.  Nagrody wręczał Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała.  
Organizatorem Turnieju Sołectw było Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Brąchnowo.

25 – lecie Solidarności
31 sierpnia w Centrum Kultury w Łubiance podczas sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej z okazji Obchodów 25 – lecia Solidarności. Na wystawie znajdują się kopie dokumentów, czasopism, art. z gazet, plakatów propagandowych, ulotek itp. dot. powstania i działalności Solidarności w regionie i w kraju. Dokumenty udostępniło nam Archiwum Państwowe i Zarząd Solidarności w Toruniu. Wystawę zwiedzili już uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance, obecnie materiały znajdują się w Szkole Podstawowej w Pigży, a później dotrą do pozostałych szkół.

Gdzie są szachistki?!!!
W każdy wtorek o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Łubiance odbywają się rozgrywki sekcji szachowej. Do klubu przystępuje coraz więcej osób zarówno z naszej gminy jak i z poza. Obecnie rozgrywany jest „Turniej Lato 2005”, na prowadzenie wysunęli się z równą ilością punktów: Adam Godlewski z Przeczna i Karol Dwojacki z Łubianki, III m. Adam Strzyżewski z Chełmży, IV m. Wiesław Żyłkowski z Brąchnowa, V m. Andrzej Zegan z Biskupic, VI m. Grzegorz Dwojacki z Łubianki, VII m. Kajetan Noworacki z Brąchnowa, VIII m. Grzegorz Rabenda z Zamku Bierzgłowskiego, IX m. Wojciech Piórkowski z Brąchnowa. W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami Ligi Szachowej i z coraz większą frekwencją uczestników klubu, będzie możliwość wystawienia dwóch drużyn, lecz warunkiem jest, aby w drużynie była co najmniej jedna kobieta. Członkowie klubu apelują do płci pięknej, aby przystąpiły do CK – Łubianka. W zamian zapewniają miłe i ciekawe  spędzenie wolnego czasu, rozwój umiejętności szachowych oraz możliwość zdobycia awansów do grup szachowych. Osoby, które chciałyby przystąpić do klubu szachowego proszone są o przybycie na wtorkowe spotkania, lub o kontakt z pracownikami Centrum Kultury w Łubiance.

Kurs języka angielskiego w Łubiance
Centrum Kultury w Łubiance prowadzi negocjacje ze szkołami języka angielskiego, które oferują naukę języka metodą Callana. Jest to jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod dla osób, które chcą w krótkim czasie nauczyć się płynnie władać językiem obcym. Zajęcia odbywać się będą dwa  razy w tygodniu po dwie godziny  popołudniami. Miesięczny kurs kosztować będzie ok. 144 zł. Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt z Centrum Kultury w Łubiance tel. 678-86-98.

Kluby tematyczne na rok 2005/2006
Większość klubów wznowiła już swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Niektóre zajęcia już się rozpoczęły, więc wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kultury (tel 678-83-95). Dokładne informacje pojawią się za dwa tygodnie na plakatach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

INTERNET W GMINIE ŁUBIANKA

Od września br. centrala telefoniczna w Łubiance została rozbudowana i jest już możliwość skorzystania z usługi Neostrada TP, czyli stałego, szybkiego i nieograniczonego dostępu do sieci Internet, bez blokowania telefonu. Istnieje możliwość wybrania najkorzystniejszego dla siebie dostępu do Internetu  przy miesięcznych opłatach  od 49 zł netto.
Wszystkich zainteresowanych uruchomieniem usługi Neostrada TP zapraszamy na spotkanie z doradcą TP do budynku Urzędu Gminy (poniedziałek 19.09.2005r. w godz. 12:00 – 14:00 lub środa 21.09.2005r. w godz. 11:00 – 13:00) lub codziennie pod numerem 6599136.

Rafał Gabor

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️