Informator Gminny - Nr 5/2005 (130)

INFORMATOR GMINNY

Nr 5/2005 (nr kolejny 130)
Łubianka, dnia 24 maja 2005 r.

MARATON TORUŃSKI TORUŃ-ŁUBIANKA-TORUŃ

W niedzielę 29 maja gmina Łubianka po raz kolejny będzie gościć uczestników Maratonu Toruńskiego. Tegoroczna trasa przedstawia się następująco: start ostry w Toruniu z Szosy Chełmińskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Wybickiego przez Barbarkę, Olek, Różankowo, Świerczynki, Pigżę, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Łubiankę, Biskupice, Brąchnowo, Pigżę, Świerczynki, Różankowo, Olek, Barbarkę z metą w Toruniu na Rynku Nowomiejskim. Około 22 z 42 km i 195 m maratonu przebiegać będzie po terenie naszej gminy, gdzie zlokalizowanych będzie pięć punktów żywieniowych i półmetek. Na starcie spodziewanych jest około 600 zawodników, wśród nich zawodnicy z Afryki – Kenijczycy i Marokańczycy, Białorusini, Rosjanie, Niemcy i czołowi polscy maratończycy, spore grono zawodników biorących udział w Biegach Samorządowych i Niepodległości. Swój udział zapowiedzieli również wójt gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała, przewodniczący Rady Gminy pan Jacek Neulitz i czterej inni mieszkańcy naszej gminy zawodnicy z Klubu Maratońskiego w Łubiance – Dorota Szumska, Tomasz Włodarski, Mariusz Trzeciak i Andrzej Zasadzki. Start ostry do maratonu nastąpi o godz. 10.00 pierwsi zawodnicy na terenie gminy Łubianka pojawią się około godz. 10.35 w okolicach dworca kolejowego w Pigży, w Zamku Bierzgłowskim na 15 km spodziewani są na 10.50, na półmetku (okolice posesji pana Bernarda Kowalskiego) najlepsi spodziewani są około 11.07, w Brąchnowie na 25 km około godz. 11.20 i w Pigży w drodze powrotnej do Torunia na 30 km o godz. 11.40. W zeszłym roku gmina Łubianka zebrała pochlebne recenzje za organizację punktów żywieniowych i półmetka oraz gorące przyjęcie maratończyków. W tym roku również nie może zabraknąć gorącego dopingu, mamy nadzieję, że w to niedzielne przedpołudnie 22 kilometrowa trasa Maratonu Toruńskiego będzie zapełniona entuzjastycznie dopingującymi kibicami – zachęcamy Państwa, w końcu nie na co dzień mamy okazję oglądać zawody sportowe na tak wysokim poziomie. Szczególnie gorąco zapraszamy kibiców w okolice półmetka maratonu, gdzie jednocześnie będzie zlokalizowana meta I Półmaratonu Toruń – Łubianka. Dodatkowo dla kibiców przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje.

Paweł Puczkarski, Andrzej Sierocki

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Cz. VIII „RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZBLIŻONEJ DO ROLNICTWA”

Jedną z możliwości pozyskania pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych jest działanie 3 z Sektorowego Programu Operacyjnego: „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”.
Działanie to stanowi pomoc dla  rolników i domowników oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą z zakresu podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. Stwarza warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych ekonomicznie gospodarstw.
Kto może otrzymać pomoc?
• rolnicy, czyli właściciele lub dzierżawcy gospodarstw rolnych opłacający podatek rolny,
• domownicy, domownikiem jest osoba, która:
-ukończyła 18 lat,
-pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim  sąsiedztwie,
-stale pracuje w gospodarstwie rolnika, lecz nie jest z nim związana stosunkiem pracy.
Pomoc nie może być przyznana:
• rolnikom pobierającym rentę z tytułu całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałą  rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę,
• domownikom nie objętym w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników  z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego i emerytalno- rentowego,
• osobom, które są dłużnikami ARiMR
Na co może być przyznana pomoc?
• na rozwój usług związanych z turystyką i wypoczynkiem (rozbudowę, nadbudowę,  przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków  mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz na ich wyposażenie: pokoje  gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki i kuchnie),
• na urządzanie miejsc do wypoczynku,
• na zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego,
• na rozwój usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej,
• na prowadzenie na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych    produktów  leśnych
• na rozwój usług związanych ze sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzących, w większości, z własnego gospodarstwa,
• na wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych itp.) oraz zakładanie plantacji roślin wieloletnich na cele  energetyczne (zakup roślinnego materiału nasadzeniowego),            
• na rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa,
• na e-commerce, czyli sprzedaż lub promocję za pomocą internetu,
• na zakup zwierząt do celów terapeutycznych,    sportowych  lub    rekreacyjnych,
• na budowę lub modernizację obiektów budowlanych niezbędnych do realizacji celów  projektu,
• na zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych pod warunkiem, że:
-sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat nie został nabyty z  krajowych lub unijnych środków pomocowych,
-cena sprzętu nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu,
-sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do    realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy,
• na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
• na zakup środków transportu (wyłącznie dla świadczenia usług transportowych) z  wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą- do 10% pozostałych, nielimitowanych procentowo kosztów kwalifikowanych,
• na opłacenie robót budowlanych, transportu, instalacji, materiałów i wyposażenia związanych bezpośrednio z kosztami kwalifikowanymi wymienionymi powyżej,
• na przygotowanie i realizację projektu (do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych).
Podatek VAT może podlegać zwrotowi, jeżeli beneficjent nie ma możliwości odzyskiwania tego podatku w jakiejkolwiek formie.
Warunki uzyskania pomocy
W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, projekt złożony do finansowania musi uzyskać co najmniej dwa punkty w oparciu o kryteria  oceniające: bezrobocie na terenie gdzie znajduje się gospodarstwo, dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca, areał użytkowników rolnych w gospodarstwie, przypadający na 1 mieszkańca (co najwyżej 15 ha) oraz spełnienie kryterium, wielkości ekonomicznej gospodarstwa niskotowarowego.
Projekt musi być uzasadniony ekonomicznie, co podlega sprawdzeniu w trakcie oceny wniosku. Wspierane będą projekty realizowane w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
Forma i wysokość pomocy
Zwrot 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Pomoc może wynieść maksymalnie 100 tys. złotych dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji programu (jeśli realizowane są projekty w dwóch gospodarstwach należących do jednego gospodarza, to pomoc udzielona na obydwa nie może przekroczyć 100 tys. złotych, bądź jeśli gospodarstwo posiada współwłaścicieli, to suma pomocy na wszystkich współwłaścicieli również nie może przekroczyć 100 tys. zł).
W jaki sposób uzyskać wsparcie?
W celu uzyskania wsparcia rolnik musi wypełnić formularz wniosku dostępny w ARiMR, a także na stronie internetowej ARiMR oraz MRiRW i złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Oddziale Regionalnym ARiMR. Po zweryfikowaniu wniosku przez Agencję, ta ostatnia podpisuje z rolnikiem umowę na realizację konkretnej inwestycji. Następnym krokiem jest wypełnienie umowy, czyli wykonanie inwestycji lub zakup. Po przeprowadzeniu inwestycji rolnik musi złożyć  wniosek o refundację wraz z fakturami i wtedy dopiero otrzymuje pieniądze. Pomoc będzie udzielana według kolejności zgłoszeń, w ramach dostępnej puli środków. Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania jest możliwe od 15 września 2004 roku.

Stanisław Szwejka

KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

W marcu bieżącego roku rozpoczął działalność, powołany przez władze samorządu województwa, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy (dalej K-PFP). Celem Funduszu jest ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego małych przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową a nie spełniających wymogów bankowych ze względu na brak tzw. historii kredytowej. K-PFP udzielając pożyczek przygotowuje również przedsiębiorców do efektywnego finansowania ze strony systemu bankowego w przyszłości. Fundusz stara się dzięki finansowaniu kreować dobrą historię kredytową przedsiębiorcy, niezbędną do dalszego funkcjonowania na rynku. Ogólne warunki udzielania pożyczek z K-PFP: beneficjentem może być jedynie przedsiębiorca należący do sektora mikro i małych przedsiębiorców, który złoży stosowny wniosek, posiada  siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, posiada zdolność do spłaty pożyczki w umówionym w umowie terminie, nie jest wobec niego prowadzona jakakolwiek procedura likwidacyjna lub naprawcza, nie ma zaległości w płatnościach wymaganych prawem, zobowiąże się do przeznaczenia pożyczki na cel określony w umowie i zobowiąże się do udziału w realizacji inwestycji min. 20% własnych środków. Regulamin udzielania pożyczek oraz formularze można pobrać ze strony internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub pod adresem  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 26,  87 –100 Toruń, tel. 62-271-62.

Piotr Skiba

DARMOWE KURSY I SZKOLENIA

Jeśli masz 18-24 lata, jesteś bezrobotny  i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zapraszamy na darmowe kursy Organizowane przez  OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu w zakresie:
• obsługi kas fiskalnych,
• komputerowy z programem magazynowania i fakturowania,
• obsługi wózków widłowych,
• przestrzegania zasad higieny na stanowisku pracy,
• warsztaty języka angielskiego,
• warsztaty pomagające określić predyspozycje zawodowe,
• oraz inne.
Osoby chętne proszę o  kontakt pod numer tel. 678 82 17 wew. 34, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance.

Janusz Brzoska
 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Chełmży oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy  zapraszają na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE w dniach od 31 maja 2005 roku w godzinach od  9.00 do 13.00. Badania odbędą się w mammobusie ustawionym na terenie Szpitala (ulica Szewska 23). Badaniami objęte będą kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań mammograficznych w ostatnich 24 miesiącach. Zapisy telefoniczne lub osobiste prowadzi położna Poradni Ginekologiczno-Położniczej tel. (056) 675-22-55 do 58 (wew. 273).Prosimy zabrać ze sobą: dowód osobisty, książeczkę ubezpieczeniową, okulary (osoby słabo widzące), długopis. Wyniki badań będą odesłane pocztą na adres domowy.

Lekarze Szpitala Powiatowego w Chełmży

WYCIECZKA DLA SENIORÓW

Dnia 18 czerwca 2005r. (sobota) Urząd Gminy w Łubiance organizuje wycieczkę rekreacyjną  dla emerytów i rencistów naszej gminy. Będziemy zwiedzać  pałac w Lubostroniu i podziwiać tamtejszy  park krajobrazowy, zwiedzać kościół- rotundę św. Prokopa oraz bazylikę św. Trójcy w Strzelnie (zabytki klasy „O”) oraz wypoczywać pod tężniami w Uzdrowisku Inowrocław. Wyjazd nastąpi o godzinie 7.20 sprzed Urzędu Gminy w Łubiance . Zakończenie około 18.20. Koszt to 15 zł od osoby. Zapisy w Referacie Rolnictwa UG (decyduje kolejność zapisu, gdyż  ilość miejsc jest ograniczona).

Tadeusz Wierzbowski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Konkurs Plastyczny – moje wspomnienie o Janie Pawle II
„… a przecież nie cały umieram to, co we mnie niezniszczalne trwa!” – moje wspomnienie o Janie Pawle II – pod takim tytułem Centrum Kultury w Łubiance wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowały konkurs plastyczny z okazji urodzin Papieża. Do konkursu zostało zgłoszonych około stu bardzo ciekawych prac wykonanych różnorodnymi technikami. Jury miało nie lada problem, aby wybrać te najlepsze – po burzliwych naradach jednak się udało. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach wiekowych.
Dzieci przedszkolne i klasa „0”: 1 miejsce Mateusz Kiszewski z Łubianki, 2 miejsce Beata Bartosińska z Łubianki, 3 miejsce Justyna Kluska z Łubianki. Szkoła podstawowa klasy 1-3: 1 miejsce Agata Noworacka z Warszewic, 2 miejsce Sandra Marszałkowska z Warszewic, 3 miejsce Magda Czerniak z Łubianki. Szkoła podstawowa klasy 4-6: 1 miejsce Małgorzata Śmietana z Wybcza, 2 miejsce Katarzyna Kulik z Pigży, 3 zaś Paulina Finc z Łubianki. Gimnazjum: 1 miejsce Joanna Ładyńska z Łubianki, 2 miejsce Magda Dwojacka z Łubianki, 3 miejsce Violetta Jabłońska z Łubianki. Najlepsi zostali nagrodzeni okolicznościowymi książkami przedstawiającymi Ojca Świętego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.
„Czerwony Kapturek”
Hej dzieciaki! Jeżeli nie boicie się wilka to zapraszamy Was na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”, które będzie można podziwiać 30 i 31 maja od godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance. Spektakl zapowiada się niezwykle interesująco, począwszy od wspaniałej gry młodych aktorów, muzyki, po wyszukaną choreografię. Przedstawienie zaprezentują dzieci należące do kółka tańca ludowego z Centrum Kultury w Łubiance pod przewodnictwem pani Marii Wojciechowskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich!
„Książka na Twoje życzenie”
 Drogi czytelniku, dajemy Ci możliwość decydowania o tym jakie książki mają znaleźć się w naszym gminnym księgozbiorze. Od czerwca w Waszej bibliotece zostanie wystawiona skrzynka, do której będziecie mogli wrzucać swoje propozycje(autor, tytuł lub rodzaj literatury). Jest duża szansa, że każda propozycja zostanie zrealizowana, dzięki temu wzbogacimy nasz księgozbiór. Zapraszamy do współpracy.
VI Festyn Rodzinny
19 czerwca br. (niedziela) zapraszamy mieszkańców gminy na VI Festyn Rodzinny. Podobnie jak dwa i trzy lata wcześniej Festyn odbędzie się na boisku przy Szkole Podstawowej w Wybczu. Główną część programu wypełni rywalizacja o Rodzinę Roku 2005 w Gminie Łubianka – tytułu będą bronić Państwo Kościelscy z Pigży. Ponadto konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa, kiełbaski z grill’a i grochówka. Wśród konkurencji zobaczymy m.in.: sztafetę czynności domowych, konkurs sprawdzający znajomość siebie nawzajem, przeciąganie liny, rzuty do kosza, konkurs wiedzy. Rodziny do turnieju można zgłaszać osobiście w Centrum Kultury, telefonicznie pod numerem telefonu 678 8698 oraz w dniu Festynu do godz. 14.30. Rodzina – uczestnik turnieju powinna liczyć co najmniej 3 osoby oraz reprezentować przynajmniej dwa pokolenia. Do zobaczenia na Festynie!
VIII Bieg Samorządowy
3 maja już po raz ósmy w gminie Łubianka obył się Bieg Samorządowy. Na starcie biegu głównego stanęło 134 zawodników i zawodniczek. 11,5 kilometrowa trasa biegła z przed Urzędu Gminy w Łubiance przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę i z metą w Łubiance. Trasa pokrywała się z trasą Maratonu Toruńskiego, umożliwiło to zawodnikom dodatkowy kontakt z trasą. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i sztafeta szkolna rozstawiona na trasie. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych brało udział około 500 zawodników. W kategorii generalnej zwyciężył Tomasz Drąg z Chełmna, drugi był Błażej Stankiewicz z Ostromecka, a trzeci Dariusz Wrzesiński. Wśród pań najlepsza okazała się Karolina Korczyńska, druga była Ewa Kowalska,  trzecia Alina Podbielska wszystkie panie z Torunia. Bieg Samorządowy to również rywalizacja w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich – pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Waldemar Kurdupski z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim drugi był Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, trzeci przewodniczący Rady Gminy w Łubiance Jacek Neulitz. Wśród pań zwyciężyła Beata Zielińska z Ostromecka. Drużynowo w Mistrzostwach Samorządowców zwyciężyli samorządowcy z Łubianki przed samorządowcami z Torunia. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami Samorządowców sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród mieszkańców gminy nie miał sobie równych Mariusz Trzeciak – zwyciężył przed Andrzejem Zasadzkim i Adamem Kachniarzem wszyscy z Pigży. Najlepszą panią okazała się Dorota Szumska z Wybczyka. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami.
Gminne Rozgrywki Piłkarskie
W celu optymalnego przygotowania Gminnych Rozgrywek Piłkarskich zapraszamy przedstawicieli drużyn zainteresowanych udziałem w czwartek 2 czerwca na godz. 17.00 do Centrum Kultury. Podczas spotkania zostaną omówione i przyjęte zasady tegorocznych turniejów, terminarz i zostanie zamknięta lista zespołów. Zgłoszenia późniejsze nie będą respektowane.
Wasz pomysł na wakacje
Centrum Kultury w Łubiance organizuje konkurs dla młodzieży na najlepszy projekt zajęć wakacyjnych. Mogą to być zajęcia kulturalne, sportowe lub sportowo-rekreacyjne. Na realizację projektu można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 500 zł (np. na zakup art. niezbędnych do realizacji zadania). Największe szanse mają projekty, które urozmaicą wakacje w sposób przyjemny i wartościowy jak największej liczbie dzieci i młodzieży oraz będą miały skutek długotrwały. W konkursie mogą wziąć udział grupy młodzieżowe z Gminy Łubianka, które zaangażują się w realizację projektu przy pomocy Centrum Kultury. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne będą w Gminnej Bibliotece od 1 czerwca. Termin składania wniosków do 30 czerwca.
Uwaga fotoreporterzy
Zważywszy na fakt, iż nasze otoczenie w miesiącach wiosennych wygląda szczególnie interesująco a nasze obejścia i obiekty użyteczności publicznej są coraz bardziej zadbane postanowiliśmy zorganizować konkurs na najładniejsze miejsce w naszej gminie. Mamy nadzieję, że ze znalezieniem takich widoków nie będzie problemów. Jest jednak druga strona medalu – jeśli według Państwa są miejsca, które zasługują na miano najmniej ciekawych również prosimy o takie fotografie. Zdjęcia prosimy składać w Bibliotece do dnia 15 czerwca. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wystawione.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W GMINIE ŁUBIANKA

Dnia 14 marca br. W Szkole Podstawowej w Warszewicach odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej. Dwunastu finalistów etapów szkolnych zmagało się z finałowym konkursowym testem leksykalno- gramatycznym. Najlepsza okazała się uczennica Sabina Stodulska ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach zajmując I miejsce, II miejsce Małgorzata Śmietana ze Szkoły Podstawowej w Wybczu , a III miejsce przypadło Alinie Walter ze Szkoły Podstawowej w Łubiance.
Serdecznie gratulujemy!
Dnia 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pigży odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej. W konkursowych zmaganiach wzięły udział cztery drużyny ze szkół podstawowych (Warszewic, Łubianki, Wybcza oraz Pigży). Konkurs miał formę teleturnieju „kto pierwszy, ten lepszy”, a zdobytą na lekcjach języka angielskiego wiedzą, umiejętnością praktycznego jej użycia, sprytem oraz szybkością najmłodsi uczniowie popisywali się zdobywając punkty dla swojej drużyny. I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pigży (99 punktów), II miejsce Szkoła Podstawowa w Wybczu (68 punktów), III miejsce Szkoła Podstawowa w Łubiance (64 punkty), IV miejsce Szkoła Podstawowa w Warszewicach (59 punktów). Organizacją obu konkursów zajęła się mgr Jolanta Lipska.

Jolanta Lipska

SUKCESY WOJWÓDZKIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIGŻY

Z przyrodą na ty
Uczniowie z klasy V i VI naszej szkoły uczestniczyli  już w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Z przyrodą na ty”.
Konkurs obejmował etap szkolny, rejonowy i wojewódzki. Patryk Lewandowski z Pigży –uczeń klasy VI został finalistą etapu wojewódzkiego. Uczniowie przygotowywani byli pod kierunkiem mgr Wiesławy Frydrych – nauczyciela przyrody .
Jesteśmy również dumni z sukcesów trzech uczniów z klasy V, tj .Dawida Gajka z Kowrozu, Pawła Kubackiego z Brąchnowa i Mikołaja Dąbrowskiego z Leszcza. Chłopcy zdobyli I miejsca w etapach gminnym i powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego ( w obu etapach pokonali uczniów z 15 szkół ). 23 kwietnia zajęli  III miejsce w etapie okręgowym i zakwalifikowali się do turnieju wojewódzkiego , który odbędzie się 14 maja br. w Bydgoszczy . Do konkursu uczniów przygotowują mgr Małgorzata Cieślik i mgr Sławomir Trzymkowski – nauczyciele SP Pigża.
Gminny  konkurs  ekologiczny
21 kwietnia w SP Pigża odbył się kolejny, czwarty już Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny organizowany z okazji Dnia Ziemi. Jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów naszych szkół. W konkursie, który w tym roku odbył się pod hasłem Ziemia – Zielona Planeta  I miejsce zdobyła drużyna z Pigży,  II z Warszewic,  III z Wybcza,  IV zespół z Łubianki. Organizatorem tej proekologicznej imprezy jest mgr Wiesława Frydrych nauczyciel przyrody SP Pigża. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Sukcesy artystyczne  uczniów z Pigży
23 kwietnia br. po raz drugi odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki „ Nowej Ery”, zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu przez Wydawnictwo Nowa Era. Solistka z naszej szkoły, Marysia Olszewska zdobyła I miejsce za piosenkę pt. „ Podróż do krainy bajek”. Niewątpliwie do sukcesu przyczynił się również występ chórku towarzyszącego w składzie: Klaudia Worach, Weronika Neulitz i Jakub Michalak. Dzieci otrzymały wspaniałe nagrody od wydawnictwa a wszystko to dzięki profesjonalnemu przygotowaniu przez nauczyciela muzyki mgr Renatę Brzezińską.
Poza tym w festiwalu uczestniczyli przedstawiciele koła muzyczno-tanecznego prowadzonego przez nauczycieli nauczania zintegrowanego mgr Wioletę Nowicką i mgr Gabrielę Neulitz w składzie: Ewa Palimąka – solistka oraz Marta Wiligalska, Ania Iwicka, Patrycja Bednarska, Ada Stodulska- chórek towarzyszący.

Nauczyciele SP Pigża

MATEMATYKA UCZY I BAWI

Dnia 31 marca w Szkole Podstawowej w Pigży odbył się pierwszy gminny konkurs matematyczny pod hasłem: „Matematyka to świetna zabawa”. W konkursie brały udział czteroosobowe drużyny z klas IV-V ze wszystkich szkół podstawowych gminy Łubianka. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatora- pani Agaty Drzewuckiej, miał nie tylko ukazać zdolności matematyczne uczniów, ale przede wszystkim pokazać, jak świetnie można się bawić podczas rozwiązywania różnorodnych zadań problemowych, łamigłówek, zagadek itp.
Świetną zabawę uczniów oraz doskonałą atmosferę zauważyć można było w trakcie każdego z trzech etapów tego konkursu.  Drużyny uczniowskie dzielnie zmagały się z różnorodnymi problemami matematycznymi, aby w rezultacie wywalczyć następujące miejsca: I miejsce drużyna z Pigży, II miejsce drużyna z Łubianki, III miejsce drużyna z Warszewic.
Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach tego konkursu.

Agata Drzewucka

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18   
fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️