Informator Gminny - Nr 4/2005 (129)

INFORMATOR GMINNY

Nr 4/2005 (nr kolejny 129)
Łubianka, dnia 22 kwietnia 2005 r.

WIADOMOŚCI Z BRUKSELI

W dniu 3 marca br. odbyło się w Brukseli XVI posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W posiedzeniu uczestniczył członek Komisji i równocześnie członek Zarządu ZGW RP Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka. Porządek posiedzenia, któremu przewodniczył p. Franz Schausberger - Przewodniczący Komisji, obejmował m.in.:
1. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie stosowania i monitoringu przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Pierwsze czytanie projektu opinii o stanie procesu decentralizacji w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz znaczenia samorządu lokalnego i regionalnego w Traktacie Konstytucyjnym.
3. Drugie czytanie i przyjęcie opinii na temat: UE jako przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, rola samorządów lokalnych i regionalnych we wdrażaniu programu haskiego.
Po posiedzeniu Komisji odbyło się przesłuchanie nt. roli parlamentów i zgromadzeń regionalnych o uprawnieniach ustawodawczych w życiu demokratycznym UE. W tej części posiedzenia uczestniczył p. Jo Leinen, będący przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego.
Ad. 1.
Peter Straub, będący sprawozdawcą tego projektu przedstawił komentarz do przygotowanego materiału stwierdzając, że Komitet Regionów stał się głównym strażnikiem obowiązywania zasady pomocniczości (nazywanej często w Polsce zasadą subsydiarności) i stosowania jej w rozwiązaniach ustrojowych w UE. Przyjęte w tej kwestii rozwiązania w Traktacie Konstytucyjnym, szczególnie możliwość składania przez KR skarg do Trybunału Sprawiedliwości, wymagają zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych. Nawiązując do propozycji przedstawionej w Maastricht w dniu 2 grudnia 2004r. ponowił propozycję utworzenia 10 osobowego Zespołu Roboczego (nazwa robocza), który monitorowałby stosowanie zasady pomocniczości i przy stwierdzeniu jej naruszenia kierowałby skargi do TS w Hadze. Zaproponował, aby w tym Zespole były odpowiednio reprezentowane grupy polityczne i Komisje KR. Każdy z członków Zespołu monitorowałby i przygotowywałby projekty działań w odpowiedniej dziedzinie. Zgłoszono wiele uwag do przygotowanego projektu. Odpowiadając na nie p. P. Straub dodał, iż jego zdaniem – które podziela także autor raportu – łamanie zasady pomocniczości ma często miejsce. Stąd wprowadzenie realnych i efektywnych instrumentów nadzorczych jest niezbędne. Stwierdził, że mała frekwencja w referendach konstytucyjnych może być także spowodowana niezadowoleniem mieszkańców zbytnim oddaleniem struktur samorządowych od mieszkańców.
Ostatecznie zdecydowano, że projekt ten będzie dalej dyskutowany na kwietniowym posiedzeniu Komisji i nie będzie przedmiotem głosowania na kwietniowej sesji plenarnej.
Ad. 2.
Sprawozdawca tego projektu jest p. Jose Maria Munoa Ganuza. Projekt przedstawia oceny w następujących sprawach:
* rodzaju i struktury stosunków władzy pomiędzy państwem, regionami i gminami,
* rozwoju decentralizacji i przenoszenia kompetencji, w szczególności autonomii finansowej samorządów lokalnych i regionalnych,
* ochrony prawnej lokalnych i regionalnych samorządów terytorialnych oraz statusu ich przedstawicieli,
* standardów sprawowania rządów i umacniania praw obywatelskich,
* bezpośrednich i pośrednich skutków uznania samorządu lokalnego i regionalnego w Traktacie Konstytucyjnym,
W odniesieniu do ostatniego z wymienionych bloków spraw J. Zająkała zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na pominięcie w trzech z kilkunastu wymienionych w projekcie tez opinii odpowiedniego wyartykułowania pozycji samorządów lokalnych. Stwierdził, że takie pominięcie może utrudnić budowanie partnerskich relacji pomiędzy samorządami lokalnymi a regionalnymi. Sprawozdawca zapewnił, że w ostatecznej wersji projektu wykorzysta zgłoszone uwagi.
Ad. 3
Sprawozdawcą tego projektu opinii jest p. Risto Koivisto. Program haski ma na celu umocnienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w najbliższych pięciu latach. Tezy zawarte w opinii dotyczą następujących spraw:
* praw podstawowych i obywatelstwa,
* polityki azylowej i imigracyjnej,
* walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem oraz strategii antynarkotykowej UE,
* współpracy prawnej (organów wymiaru sprawiedliwości),
* zarządzania granicami oraz 
* finansowania poszczególnych działań programu haskiego.
Przyjęto tekst projektu opinii zdecydowaną większością głosów.
Gość drugiej części posiedzenia (przesłuchania), w którym uczestniczyli także przedstawiciele niektórych parlamentów i zgromadzeń regionalnych UE, poseł PE Jo Leinen wypowiadał się m.in. na temat procedur ratyfikacyjnych Konstytucji Europejskiej. Przypomniał art. 432 Traktatu, który stwierdza, że jeżeli co najmniej 4/5 państw członkowskich UE ratyfikuje Konstytucję, wówczas odpowiedni organ UE spotka się, oceni sytuację i określi stosowne procedury. Przedstawił tę regulację jako odpowiedź na często pojawiające się w mediach dyskusje, z których wnioski często prowadzą do konstatacji, że jeżeli jedno z państw nie ratyfikuje Konstytucji to nie wejdzie ona w życie.

Jerzy Zająkała

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wnioski o płatności bezpośrednie do 15 maja br.
Dnia 15 maja 2005 r. mija termin składania przez rolników „Wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005”. Wnioski te należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Antczaka 39/41. Pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać m.in. w Referacie Rolnictwa, OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance w dniach i godzinach pracy Urzędu. Złożenie wniosku po w/w terminie skutkować będzie potrąceniem 1 % wartości należnych płatności bezpośrednich za każdy dzień roboczy. Chcąc uniknąć oczekiwania w kolejkach należy bezzwłocznie przystąpić do wypełniania wniosku.
Nie truć siebie i pszczół.
Wiosna jest okresem, w którym chroni się rośliny uprawne chemicznymi środkami ochrony roślin. Wiele pestycydów w przypadku nieprawidłowego stosowania szkodzi ludziom oraz pożytecznym owadom, jakimi są pszczoły. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznego przeprowadzania zabiegów ochroniarskich. Oto niektóre z nich:
-przestrzegać przepisów BHP przy przygotowywaniu cieczy użytkowej i wykonywaniu zabiegu,
-do opryskiwania roślin wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt zbadany w wyspecjalizowanej jednostce organizacyjnej,
-stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania,
-stosować pestycydy zgodnie z załączoną etykietą-instrukcją,
-bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów prewencji dla pszczół,
-nie wykonywać zabiegów środkami toksycznymi dla pszczół na plantacjach zawierających kwitnące chwasty miododajne oraz na plantacjach, gdzie rośliny uprawne są w stadium kwitnienia,
-unikać znoszenia cieczy roboczej na sąsiednie pola,
-zabiegi ochrony roślin wykonywać: przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s, w odległości nie mniejszej niż 20 m od pasiek, w godzinach wieczornych po oblocie pszczół.
Kolczyki dla bydła będą płatne.
Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu informuje, że kończą się zapasy bezpłatnych kolczyków dla bydła. W związku z tym zmieniają się procedury zamawiania identyfikatorów. W celu zamówienia kolczyków należy:
-złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu „Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła”,
-dokonać wpłaty za paszporty bydła, w ilości zgodnej z wnioskowaną ilością par kolczyków (wpłaty można dokonać w banku albo na poczcie lub bezpośrednio w kasie Biura Powiatowego), oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do „Wniosku o przydzielenie puli numerów dla bydła”,
-po otrzymaniu „Odpowiedzi na wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła” należy wypełnić „Zamówienie kolczyków dla bydła” i dostarczyć do BP lub zamówić bezpośrednio u dostawcy z listy ARiMR (lista taka jest dostępna do wglądu również w Referacie Rolnictwa UG w Łubiance).
Zamówienia przekazywane są z BP ARiMR do dostawców 2 razy w tygodniu – w każdy wtorek i czwartek. Cena kolczyków jest zależna od zamówionej ich ilości (od 1 do 5 par kolczyków cena wynosi ok. 15 zł za 1 parę, od 6 do 10 par ok. 6,50  zł za 1 parę).
Obowiązek utylizacji padłych zwierząt.
Ze względu na ponawiane pytania przypominamy, że w przypadku padnięcia zwierzęcia gospodarskiego rolnik ma obowiązek zgłosić ten fakt do zakładu utylizacyjnego. W br. rolnik nie ponosi kosztów transportu i utylizacji padłych zwierząt. Najbliżej naszej gminy zlokalizowane są zakłady:
•STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo k. Inowrocławia, tel. 0-52/ 351 10 39 lub 0-52/ 351 10 90. Zgłoszenia przyjmowane są w dni powszednie w godz. 7.00 – 16.00, w soboty w godz. 7.00 – 13.00 lub w pozostałych dniach i godzinach na sekretarkę automatyczną. Za każdym razem trzeba podać: imię i nazwisko, adres (z uwzględnieniem gminy), nr telefonu, rodzaj zwierzęcia oraz jego wiek i masę,
•HETMAN Sp. z o.o. – Zakład Utylizacji Olszówka, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 683 25 62.
Powyższe numery telefonów należy zanotować i mieć w razie potrzeby „pod ręką”.
Dalsza pomoc finansowa dla rolników.
W dniu 28 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance odbędzie się szkolenie nt. możliwości pozyskania pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych:
•z Sektorowego Programu Operacyjnego – Działanie 3: „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu” oraz
•z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 7: „Grupy producentów rolnych”.
Szkolenie poprowadzi specjalista Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Każdy rolnik powinien być dobrze zorientowany w możliwościach pozyskiwania pieniędzy z funduszy pomocowych.
Poznaj nowe odmiany ziemniaków.
Wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy dla rolników do Instytutu Ziemniaka w Boninie k. Koszalina (2 dni) organizowany będzie na przełomie czerwca i lipca br. przez Referat Rolnictwa OŚiBP UG w Łubiance. Poświęcony on będzie zagadnieniom najnowszych odmian ziemniaków, ich uprawy i ochrony przed agrofagami. Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu będą mogli odpocząć w nadbałtyckim uzdrowisku – Kołobrzegu lub popłynąć katamaranem na duńską wyspę Bornholm (konieczny ważny paszport) i zwiedzić wyspę z przewodnikiem podczas objazdu autokarem. Orientacyjny koszt wersji krajowej – 150 zł, wersji z wyjazdem do Danii – 450 zł. Zapisy przyjmowane są w Referacie Rolnictwa. Miejsca w autokarze przydzielane będą wg kolejności zgłoszenia.

Tadeusz Wierzbowski

ZNAJĄ SWÓJ REGION, GMINĘ I SAMORZĄD

13 kwietnia 2005 roku  w  sali widowiskowej Centrum  Kultury w  Łubiance   odbył  się,  przy  udziale    szkół  podstawowych z  terenu    gminy  Łubianka, - III  Gminny  Konkurs  Wiedzy  o  Regionie  i  Samorządzie  Terytorialnym Celem konkursu było przybliżenie uczniom szkół podstawowych z terenu  tej gminy wiedzy na temat historii i przyrody ziemi chełmińskiej. Zawody posłużyły pogłębieniu wiedzy o działaniu samorządu terytorialnego, kształtowaniu postaw patriotycznych i zachęceniu do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Zawodników dopingowali miejscowi uczniowie. Członkowie drużyn odpowiadali na pytania, przedstawiali legendy oraz ciekawostki związane z dziejami i dniem bieżącym ziemi chełmińskiej, rozwiązywali krzyżówki, wykazywali się orientacją na mapie Gminy Łubianka. Młodzi ludzie dysponowali  dużą wiedzą, którą potrafili wykazać się nie tylko zakresie typowych pytań konkursowych, ale też w zadaniach praktycznych.
Po emocjonującej walce najlepszą okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach pod opieką pani Stanisławy Orłowskiej. W jej składzie znajdowały się: Hermann Alicja, Szczechowska Karolina, Stodólska Sabina. Kolejna była drużyna z Pigży – Kubacki Paweł, Perzchalska Kamila, Przybyszewski Tomasz. Nad jej przygotowaniem czuwała pani Irena Dubicka. Równorzędne miejsca zajęły reprezentacje:  Wybcza - pani Wanda Goldberg i  Łubianki – pan Jacek Zywert. W skład drużyny z Wybcza weszli: Barnat Mariusz, Lewandowski Bartłomiej, Sobański Szymon. Szkołę Podstawową w Łubiance reprezentowali: Kamil Malec, Magdalena Stec, Alina Walter. Wszyscy uczestnicy podkreślali atmosferę konkursu, w którym pierwszoplanową rolę odegrała zabawa z wiedzą a nie ostra rywalizacja.
Poza tym odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Plakat promujący gminę Łubianka”. Wzięły w nim udział dzieci klas IV – VI gminnych szkół podstawowych. Oceną prac zajęła się komisja złożona z kompetentnych pracowników Centrum Kultury w Łubiance. Pierwsze miejsce równorzędnie  zajęły prace:  Małgorzaty Śmietana z SP Wybcz i Doroty Gendek z SP Łubianka. Kolejne lokaty zajęły dzieła: Kuby Cichockiego z SP Warszewice i    Rafała Stegnickiego z SP Pigża. Kilka prac zostało wyróżnionych. Przedstawicielka władz gminnych pani Mirosława Plejer – Rozwadowska pochwaliła widoczne zaangażowanie dzieci w sprawy lokalnej Ojczyzny. 
Organizatorem konkursu był tak jak w poprzednich edycjach Zespół Szkół w Łubiance. Nad jego przygotowaniem i przebiegiem czuwali nauczyciele historii tej placówki: pan Roman Dubicki i pan Jacek Zywert.  Współpracowali z nimi pracownicy Centrum Kultury w Łubiance a zwłaszcza kierownik, pan Paweł Puczkarski i pani Anna Soczyńska. Wsparcia materialnego i organizacyjnego udzielił Urząd Gminy w Łubiance. Nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie ufundowało również Starostwo Powiatowe w Toruniu. 

Jacek Zywert 

 

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Dobry sezon CK Łubianka<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bardzo dobry wynik zanotowali szachiści reprezentujący Centrum Kultury w Łubiance w sezonie 2004/2005 w A-klasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rozgrywki ligowe zakończyli na dobrym 9 miejscu na 25 zespołów, tracąc do szóstego miejsca zaledwie 0,5 punktu. Porównując tegoroczny występ z ostatnim miejscem w poprzednim,  debiutanckim sezonie można mówić o ogromnym postępie. Z dużymi nadziejami nasi zawodnicy spoglądają w przyszłość i chcieliby w przyszłym sezonie powalczyć o awans do ligi okręgowej. „Dyscyplina ta w naszej gminie rozwija się coraz prężniej, mamy coraz większe zaplecze, jest duża konkurencja o miejsce w pierwszym składzie na mecze ligowe. Dodatkowo duże nadzieje wiążemy z zajęciami prowadzonymi w Gimnazjum, w Brąchnowie przez dyrektora Piórkowskiego, gdzie spodziewamy się odkrycia talentów szachowych. Poza tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować sił w tej królewskiej dyscyplinie sportu we wtorki na godz. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />19.00 do Centrum Kultury” – mówi kapitan sekcji szachowej Grzegorz Rabęda. Drużynę CK Łubianka w sezonie 2004/2005 reprezentowali: Grzegorz Rabęda, Wojciech Piórkowski, Adam Godlewski, Grzegorz Dwojacki, Karol Dwojacki, Jacek Betkier, Wiesław Żyłkowski, Klaudia Rabęda i Magdalena Dwojacka. Gratulujemy!

Godlewski Piórkowski, Dwojacki…..

Zakończyła się kolejna edycja ligi szachowej rozgrywanej przez szachistów CK Łubianka. Na cały cykl złożyło się kilkanaście turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym. Ostateczna kolejność przedstawia się następująco: I miejsce Adam Godlewski z Przeczna, II miejsce Wojciech Piórkowski z Brąchnowa, III miejsce Grzegorz Dwojacki z Łubianki. Pozostałe miejsca zajęli odpowiednio – Grzegorz Rabęda, Wiesław Żyłkowski, Dariusz Zegan, Kajetan Noworacki, Jakub Dwojacki, Andrzej Zegan i Magdalena Dwojacka.

IV Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Już po raz czwarty dzieci i młodzież w gminie Łubianka tłumnie uczestniczyły w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Do konkursu, którego tegorocznym tematem była pisanka wielkanocna zgłoszono przeszło 200 prac i tak naprawdę tyle samo powinno być przyznanych pierwszych miejsc. Jury jednak zdecydowało, iż w każdej kategorii zgodnie z regulaminem zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca. Ostatecznie jury nagrodziło szczególnie następujące prace: kategoria dzieci przedszkolne i klasa „0” - I miejsce Kasia Socha, II miejsce Ania Orzechowska, III miejsce Mateusz Kiszewski; kategoria klasy I-III szkoły podstawowej – I miejsce Adrian Kępski, II miejsce Ewa Palimąka, III miejsce Andrzej Kortas; kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej – I miejsce Justyna Chmielewska, II miejsce Kasandra Pleskot, III miejsce Paulina Sobiech; kategoria gimnazjum – I miejsce Joanna Kortas, II miejsce Agnieszka Wierzbicka, III miejsce Anna Łukasz

VIII Bieg Samorządowy

3 maja br. o godz. 13.00 odbędzie się już ósma edycja Biegu Samorządowego oraz szósta edycja Mistrzostw Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich. Bieg organizowany jest na 11,5 –kilometrowej, atrakcyjnej trasie z Łubianki przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę do Łubianki. Trasa w większości pokrywać się będzie z trasą Maratonu Toruńskiego, co z pewnością wpłynie pozytywnie na zainteresowanie uczestników, którzy będą mieli możliwość dodatkowego kontaktu z trasą maratonu. Biegowi Głównemu towarzyszą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbywają się w centrum Łubianki na dystansach od 200 do 1000m. Przewidujemy łącznie ponad 500 uczestników - mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Mistrzostwa Samorządowców w Biegach Długich odbywają się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując VIII Bieg Samorządowy w Łubiance mamy okazję uczczenia 15-tej rocznicy powołania samorządów. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zapraszamy szczególnie mieszkańców naszej gminy do jak największego udziału w tym wydarzeniu. Liczymy zarówno na szeroki udział w Biegu jak i na gorący doping na trasie.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych

Na prośbę rodziców wydłużony został czas trwania zajęć zabawowo-edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od 11.00 do 14.00 w Centrum Kultury w Łubiance, gdzie rodzice mogą zostawić dzieci na czas ich trwania . Przedszkolakom oferujemy oprócz różnorodnych zajęć gier i zabaw przerwę na ciepłą herbatę. Dzieci chcące uczęszczać na zajęcia proszone są o przyniesienie butów na zmianę oraz kubeczka i łyżeczki. Serdecznie zapraszamy maluchów chętnych do wspólnej zabawy.

 

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

                                    

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI

Walne zebranie członków oficjalnie zamknęło pierwszy rok działalności stowarzyszenia „Przyszłość”. W zgodnej opinii był to dobry rok. Oczywiście jak w każdym przypadku można było zrobić więcej, ale skupmy się na tym co zrobiono. Jednym z pierwszych zadań była organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Łubianka wraz z kilkoma innymi instytucjami. Łącznie przeprowadzono około 50 zajęć (artystycznych warsztatów, wycieczek, zawodów sportowych i rekreacyjnych). O powodzeniu przedsięwzięcia może świadczyć fakt, iż średnia frekwencja na zajęciach to około 40 uczestników. Rekord frekwencji padł w Wybczu gdzie jednego wakacyjnego dnia przyszło 110-ciu młodych ludzi spragnionych ciekawego spędzenia wolnego czasu. Kolejna rzecz, z której jesteśmy dumni to zajęcia hipoterapii organizowane przez stowarzyszenie dla dzieci z Oddziału Terapeutycznego. Na całość przedsięwzięcia złożyło się pozyskanie i wyremontowanie obiektu z Zakładu Rolnego w Pigży, pozyskanie odpowiedniego konia i dostrojenie całości do potrzeb dzieci. Z zajęć regularnie korzysta 18-stu użytkowników. W okresie letnim zajęcia będą obywać się w specjalnie na ten cel przygotowanym plenerze. Kolejna sprawa, na której skupiliśmy uwagę to pisanie projektów i aplikacja na cel do instytucji zewnętrzny zajmujących się przyznawaniem grantów. Niestety w tym przypadku nasze starania nie przyniosły efektów – mamy jednak nadzieję, że doświadczenia te przyniosą efekty w przyszłości. Inne sprawy w jakich czynny udział brali członkowie stowarzyszenia to: wyłonienie kandydata do Stypendium Wójta Gminy Łubianka, informowanie sołectw o możliwościach pozyskania pieniędzy na konkretne projekty, zakup pomocy rehabilitacyjnych i wysokiej jakości sprzętu TV dla Oddziału Terapeutycznego w Zamku Bierzgłowskim. W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować wszystkie rozpoczęte przedsięwzięcia oraz zmienić statut by stać się formalnie organizacją pożytku publicznego i liczyć na szersze wsparcie mieszkańców gminy Łubianka z odliczeń podatkowych. Przy okazji chcielibyśmy podziękować Dyrekcji Zakładu Rolnego w Pigży za udostępnienie budynku i terenu wokół, który jest niezbędny do organizacji hipnoterapii, radnym Rady Gminy za regularne wpływy na konto stowarzyszenia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych i Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Pigży za bezpłatne przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Zarząd Stowarzyszenia „Przyszłość”

Z historii gminy, część 15

BRĄCHNOWO – KALENDARIUM HISTORYCZNE

Wieś Brąchnowo znajduje się 7 km na południowy – wschód od Chełmży.
Prawdopodobnie nazwa  pochodzi od założyciela wsi, niemieckiego rycerza pochodzącego z Frankonii lub mającego imię Franckenau. W roku 1423 wieś występuje pod nazwą Grose Frangenaw i Franckenaw i jest własnością rycerską w prokuratorii bierzgłowskiej. W zapiskach wymieniany jest Tyleman Papaw jako właściciel 30 łanów, obowiązany do służby w zbroi lekkiej. W roku 1490 – jest własnością Henryka Krugera, burmistrza toruńskiego. pod nazwą  Branknowo, niem. Bruchnowo;W 1570 roku Brąchnowo należy do powiatu chełmińskiego i parafii Biskupice, składa się z 23 łanów chłopskich, żyje tu 8 zagrodników, 2 rzemieślników i 3 wolnych. W 1880 roku – wieś włościańska, powiat toruński, parafia Biskupice, gmina Grzywna, stacja pocztowa Chełmża; 1723 morgi rozłogów, 62 domy, 522 mieszkańców, w tym 506 katolików.W danych spisowych z lat 1905 i 1921 Brąchnowo występuje jako wieś gminna. W 1905 r. było tu 114 domów mieszkalnych i 879 mieszkańców ( 845 katolików i 34 ewangelików ), a w 1921 r. 116 domów i 834 mieszkańców – katolików. W 2002 roku wieś liczyła 501 mieszkańców ( w tym 498 na pobyt stały ), znajdują się w niej 104 budynki, 494 izby mieszkalne i 149 gospodarstw domowych. Oprócz 3 stanowisk archeologicznych nieeksponowanych w terenie nie dokonano zewidencjonowania zasobów kulturowych na obszarze wsi Brąchnowo.
( Tekst opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu i dokumentacji Urzędu Gminy w Łubiance )
W następnym numerze: BISKUPICE – historia oraz tereny i obiekty kulturowe.

Hanna Wojnowska

TEATR W WARSZEWICACH

15 marca Szkoła Podstawowa w Warszewicach już po raz piaty gościła młodych aktorów, uczestników V Międzyszkolnego Konkursu Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej.
Uczniowie 8 szkół podstawowych i gimnazjów inscenizowali poezję Marii Konopnickiej i Agnieszki Osieckiej oraz prozę Stefana Żeromskiego. Jury oceniało, m.in. walory interpretacyjne występu, oryginalność prezentacji
i wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu.
Najbardziej spodobały się występy:
kategoria klas III – IV: ADRIANA KĘPSKIEGO z Warszewic, TOMASZA DZIAWGO z Torunia,
KATARZYNY DROZDOWSKIEJ z Łubianki, AGATY ZIÓŁKOWSKIEJ z Kończewic;
kategoria klas V – VI:  ALICJI HERMANN z Warszewic, SABINY STODULSKIEJ z Warszewic,
MAGDALENY PRZYBYSZEWSKIEJ, także z Warszewic.
Uczestnicy konkursu otrzymali na pamiątkę kamyki szczęścia, a wyróżnieni aktorzy – tomiki poezji polskiej.
Już dziś wszyscy umówili się na przyszłoroczne – szóste – spotkanie teatralne w Warszewicach, a organizatorzy imprezy
(Hanna Wojnowska i Krzysztof Kępski) zapewniają, że, jak zwykle, atrakcji nie zabraknie.

Hanna Wojnowska 

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18
fax 678-82-19
e-mail:
gmina@lubianka.pl
lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️