Informator Gminny - Nr 2/2005 (127)

INFORMATOR GMINNY

Nr 2/2005 (nr kolejny 127)
Łubianka, dnia 3 marca 2005 r.

WIADOMOŚCI SESYJNE

W nawiązaniu do artykułu ze styczniowego wydania Informatora przekazujemy dalsze informacje o ustaleniach grudniowej sesji Rady Gminy. Przyjęto uchwały określające reguły przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich, w tym m.in. motywacyjnego, funkcyjnych i mieszkaniowych. Większość dodatków pozostawiono na dotychczasowym poziomie a nieznacznemu zmniejszeniu uległy dodatki mieszkaniowe. Rada Gminy uchwaliła także uchwałę w sprawie polityki czynszowej w obiektach komunalnych. Obecnie trwają konsultacje w sprawie zgodności przyjętej strategii z interpretacjami rządowymi. Po ich zakończeniu przedstawimy ich ostateczny kształt.
Na kolejnej sesji Rady Gminy w Łubiance, w dniu 11 lutego br. zostały przyjęte następujące uchwały:
• zmiana budżetu na rok 2005 wyrażająca się głównie wprowadzeniem wydatku na realizację inwestycji o nazwie "Rozbudowa składowiska odpadów w Bierzgłowie oraz organizacja systemu gospodarki odpadami w gminie Łubianka" (realizacja inwestycji będzie zależna od otrzymania środków ze ZPORR),
• w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców (wprowadza bardzo korzystne ulgi dla istniejących i nowych podmiotów gospodarczych inwestujących w naszej gminie i tworzących nowe miejsca pracy - wejdzie w życie po opublikowaniu i zostanie omówiona w następnym Informatorze),
• w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łubiance (do Rady, w której składzie są: Mirosława Rozwadowska jako przewodnicząca i Piotr Skiba został wybrany także p. Włodzimierz Wiśniewski z Zamku Bierzgłowskiego),
• w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (uchwała wprowadza opłaty za umieszczanie elementów infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym. Opłatom będą także podlegały zajęcia pasa drogowego na cele rolne m.in. będące skutkiem worywania się niektórych rolników w drogi i ich pobocza. Już w II kwartale rozpoczniemy naliczanie opłat. Aby ich uniknąć rolnicy muszą ograniczyć zakres swoich upraw do terenu będącego ich własnością).

Jerzy Zająkała

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła możliwość pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc o charakterze socjalnym to stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń- mieszkaniec gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie jeżeli w rodzinie tej występuje m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Łubianka przyznaje Wójt Gminy Łubianka. Stypendium może być udzielone w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników,
3/ pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4/ świadczenia pieniężnego.
Stypendia przyznawane będą za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r.
Wysokość stypendium będzie zróżnicowana, zależna od sytuacji materialnej ucznia i będzie mieścić się w granicach od 44,80 zł do 112zł.
Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może ubiegać się o zasiłek szkolny. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Uczeń może go otrzymać niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów, jak również formę, tryb i wysokość pomocy ustali Rada Gminy na najbliższej sesji.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dostępne są  w szkołach na terenie Gminy, jak również w Sekretariacie Urzędu Gminy. Do formularza wniosku załączona jest informacja o stypendium, wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny oraz fakt zamieszkania na terenie Gminy Łubianka. Proszę o właściwe wypełnianie wniosków i załączanie do nich wymaganych dokumentów, bowiem poprawność i kompletność wniosków jest warunkiem ich przyjęcia do rozpatrzenia. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 15 marca 2005r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance oraz w szkołach od uczniów do nich uczęszczających.
Pomoc materialna dla uczniów finansowana będzie z dotacji z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy dotacja ta nie została przekazana na konto Urzędu Gminy. Mam jednak nadzieję, że do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie pomocy materialnej dla uczniów budżet państwa przekaże naszej Gminie dotację na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń.

Mirosława Rozwadowska

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Spotkania szkoleniowe
• „VAT w rolnictwie” (szkolenie przełożone z 2004 r.) - 4 marca 2005 r. (piątek), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 10.00,
• „Biologiczna degradacja gleby – stosowanie użyźniacza glebowego jako korzystnego czynnika w nawożeniu roślin, regeneracji gleb i uzyskiwaniu wysokich plonów”, „Odmiany zbóż jarych” – 9 marca 2005 r. (środa), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 14.00,
• „Technika wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005” – 11 marca 2005 r. (piątek), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 10.00. Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu rozpocznie przyjmowanie tych wniosków od 15 marca br.
Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych
Od dnia 1 lutego br. uruchomione zostało Działanie 2. wchodzące w skład Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”. Działanie to zostało już omówione w „Informatorze Gminnym” nr 11/2004. Przypominamy jednak, że o pomoc finansową w wysokości ok. 5500 zł rocznie na gospodarstwo może ubiegać się właściciel gospodarstwa niskotowarowego, tj. takiego, którego wielkość ekonomiczna, mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej będzie zawierała się między 2 a 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości). Ponadto minimalny okres prowadzenia tego gospodarstwa to 3 lata. Do wypełnionego wniosku należy załączyć: 1. plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego (druki, instruktaż lub pomoc w wypełnianiu wniosku i planu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, OŚiBP), 2. dokument potwierdzający okres prowadzenia gospodarstwa rolnego i zaświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatku rolnego (z UG), 3. dokument potwierdzający prawo własności gospodarstwa niskotowarowego (np. akt notarialny – kserokopia). Szacuje się, że z tej pomocy finansowej może skorzystać 125 tysięcy gospodarstw w kraju. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich składania.

Tadeusz Wierzbowski

„BAŁAGANY” NA PODIUM

W silnie obsadzonym turnieju hokeja na hali młodzi zawodnicy z Łubianki zajęli  po trudnej rywalizacji III miejsce.W inauguracji VIII Międzynarodowego Memoriału w Hokeju na Trawie  im. Adama Filemonowicza, która odbyła się 4.02.2005 r. w Zespole Szkół w Łubiance, brały udział władze Gminy z Wójtem Jerzym Zająkałą, sponsorzy, rodzice i wielu mieszkańców.
Inaugurację uświetnił występ grupy dziewcząt z Gimnazjum w Łubiance w składzie: Katarzyna i Justyna Kwiatkowskie, Angelika i Ilona Dziewa, Paulina Kaczorowska, Magdalena i Anna Śliwińskie, Paulina Hoffmann, Ania Średniawa, Karolina Janiszewska i Agata Ziółkowska, które przedstawiły układ taneczny przygotowany pod kierunkiem pań Elżbiety i Honoraty Żeglarskich. Oprawę muzyczną Memoriału zapewnił uczeń szkoły z Łubianki Michał Socha. 
W turnieju udział brało 20 zespołów, ogółem 159 zawodników. Rozegrano 90 meczów eliminacyjnych i 20 finałowych oraz 90 kolejek rzutów karnych. Czas trwania wszystkich meczów wyniósł ponad 24 godziny. W turnieju strzelono w czasie gry 407 bramek. Dla ośmiu najlepszych zespołów były puchary. Najlepszym zawodnikiem polskim został: Adrian Krosz z LKS Rogowo, zagranicznym Peter Kowacik HK „Raca” Bratysława  a bramkarzem: Adrian Kurpiński UKS „Tarpany” Gąsawa. Każdy uczestnik turnieju dostał pamiątkowy medal oraz nagrody, co było możliwe dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi przede wszystkim: Bernarda i Marka Kowalskich, Mariana Klammera i Romana Dubickiego.   
Wyniki meczów UKS „Bałagany” I z eliminacji: z MKS Siemianowice 5 : 0, LKS Rogowo 3 : 3, HK „65” Trenczyn 2 : 2, KS „Warta” 2 : 0, UKS „Kometa” 4 : 0 , UKS Pobiedziska 3 : 1, KS „Pomorzanin” 5 : 1, KS „Polonia” Skierniewice 5 : 0, LKS Gąsawa     2 : 2. Ogółem zespół zdobył 27 punktów i zajął drugą lokatę w grupie. W półfinale musieliśmy rozegrać mecz z zespołem UKS „Tarpany”, który w swojej grupie eliminacyjnej zajął pierwsze miejsce. Niestety przegraliśmy 3 : 0 i przyszło nam walczyć o III miejsce z KS „Polonia” Środa. Zwyciężyliśmy 3 : 2. Mecz był bardzo wyrównany, do ostatniej chwili ważył się wynik. Pierwszą bramkę zdobyli hokeiści ze Środy. Drugi nasz zespól zajął 10 lokatę. Wyniki z eliminacji tej drużyny: SSSHT Siemianowice 3 : 0, SP 26 Poznań 2 : 2, HK „Raca” 3 : 0, SP 3 2 : 3, UKS Pobiedziska II 5 : 0, SP Lutkówka 2 : 0, UKS „Mustangi” 1 : 3, KS „Polonia” Środa 0 : 4, UKS „Tarpany” 0 : 4. W eliminacjach zdobyli pkt. 16 i wgrupie zajęli VI miejsce. W rywalizacji w ostatnim dniu zawodów pokonał UKS Pobiedziska I 2 : 1, a następnie z UKS „Mustangi” był remis (0 : 0) i rzuty karne zadecydowały o zwycięstwie zespołu  śląskiego. W walce o I miejsce UKS „Tarpany” pokonał LKS Rogowo 4 : 0.
UKS „Bałagany” I grał w składzie: Kamil Pniewski, Łukasz Walter, Kamil Malec, Paweł Pouch, Karol Średniawa, Krzysztof Wikariak, Adrian Dziewa i Patryk Tężycki.
UKS „Bałagany’ II grał w składzie: Michał Pietkiewicz, Bartek Mierzejewski, Mateusz Walter, Tomasz Głębocki, Mateusz Kardas, Michał Skomra, Krzysztof i Wiktor Bąk.
Drużyny przygotowali: Leszek Rzemiejewski, Andrzej Makowski.
Memoriał im. A. Filemonowicza uznaje się za nieoficjalne mistrzostwa Polski w hokeju na trawie dla tej grupy wiekowej. Dagmara Mośko ze Słowacji stwierdziła, że są to jedne z najlepiej organizowanych zawodów na jakich dotychczas bywała, a uczestniczyła w podobnych imprezach w Słowacji, Czechach, Austrii, Węgrzech.
Imprezą towarzyszącą były dwa mecze old boys KS „Pomorzanin” z ich słowackimi kolegami. 
Nagrody dla uczestników memoriału ufundowali liczni sponsorzy, w tym: Urząd Gminy w Łubiance, Polski Związek Hokeja na Trawie w Poznaniu, Urząd  Marszałkowski Województwa – Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Kujawsko – Pomorskie Ludowe Zrzeszenie Sportowe w Toruniu,  „PACIFIC” Sp. zo.o. w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Łubianka, Gazeta Pomorska w Bydgoszczy, „OSTROMECKO” Wody Mineralne, F.P.H. „MARWIT” w Złejwsi Wielkej, S.c. „AMA”     M. Prowadzisz i A. Wiligalski w Pigży, P.H.U. „HOCKEY” Andrzej Miśkiewicz w Gliwicach,
„FLEKSOPAK” Sp. zo.o. w Pigży, P.H.U. „SALUS” w Toruniu, P.P.H. „TEKTOR” s.c. w Łubiance, F.U.H. „AGRO – POL” w Zakrzewie, GS Samopomoc Chłopska w Łubiance,
Z.U.W. „AD – REM” s.c. w Toruniu, F.Z. „RODAR” Sp. zo.o. w  Łubiance, F.H. „PETER” Piotr Stodulski w Warszewicach, F.H. „WRZOS” Roman Blachowski w Łubiance, P.W. „JAKU” w Złejwsi Wielkiej, „REDIS” s.j. w Toruniu, Toruńska Spółdzielnia Mleczarskaj z siedzibą w Łowiczu, P.K.S. „CONNEX” Sp. zo.o. w  Toruniu, F. T. „TRANS – TOM” Tomasz Szczepański w Bocieniu, Firma Transportowa Janusz Jaworski w Bierzgłowie, P.P.H. Cieślewicz Marian i Jacek s.j. w Łubiance, F.H.U. „KRAB” Bożena i Stanisław Śnieżek w Pigży, S.M.B. „AGMAR” Marcin Myśliński w Łubiance, Usługi Transportowe Jarosław Pawlikowski w Głażewie, F.P.U.H. Elżbieta i Paweł Dzius w  Łubiance, Firma Piekarniczo – Cukiernicza S.K. Finc w Unisławiu, Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Sadowski w Bierzgłowie, „SID – SPED” Łukasz Pawlikowski w  Głażewie, Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Mietła w Grzybnie, P.H.U.P.  „SIGMA” Katarzyna Włodarczyk w Toruniu, S.S.-P. „DAMABAR” Bogumił Wiśniewski w Wybczu, F.H.U. „BONCZA” Tomasz Boniecki w Łubiance, Zakład Kołodziejsko Stolarski Piotr Dynasiński w Wybczu, Sklep Spożywczy Ewa i Zbigniew Cywińscy w Łubiance, F.H.U. „KLEŃ” Zbigniew Kania w Toruniu, F.H. „ALAMAK” Łucja Kłaczyńska w Łubiance, Pieczarkarnia Bogdan Kępiński w  Toruniu, Przedsiębiorstwo H.U.P. Eugeniusz Tchorzewski w Łubiance, F.H.U. Finc Adam w Warszewicach, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Gospodarstwo Pomocnice przy Urzędzie Gminy w Łubiance, Komendant OSP w Łubiance Marek Matłosz, Aneta i Sławomir Krajewscy z Łubianki, Irena i Stefan Mielke z Krummbörn, Robert Sawina z Unisławia, Stanisław Sawina z Grzybna, Stanisława i Stanisław Kardas z Łubianki, Bolesław Szczechowski z Warszewic, Zdzisław Drapiewski z Łubianki, Lucyna i Leszek Śliwińscy z Pigży. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy! Podziękowania należą się także  Zespołowi Szkół w Łubiance, a szczególnie dyrektorowi Jackowi Żebrowskiemu, pracownikom obsługi i nauczycielom: paniom: Teresie Głębockiej, Grażynie Plaskiewicz i panom Rafałowi Cieślakowi i Piotrowi Wiatr.

Roman Dubicki

INFORMACJA Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODR

W związku z  reorganizacją od dnia 1-go stycznia 2005 roku Ośrodka w Przysieku nowa, pełna nazwa i adres  rejonowego zespołu doradców rolnych w Chełmży brzmi:
KUJAWSKO-POMORSKI  OŚRODEK  DORADZTWA  ROLNICZEGO W MINIKOWIE, ODDZIAŁ W PRZYSIEKU, REJONOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W CHEŁMŻY ul. Bydgoska 7 tel. 675-22-60,
fax 675-45-94.
W Urzędzie Gminy w Łubiance dyżury pełni w poniedziałek i wtorek każdego tygodnia doradca mgr Stanisław Szwejka z Rejonowego Zespołu Doradców w Chełmży.
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy udzielamy informacji z  zakresu doradztwa ogólnorolnego, sporządzania i przygotowania biznesplanów, pomagamy w wypełnianiu wniosków składanych do biur ARiMR w działaniach pomocowych takich jak:
- renty strukturalne
- inwestycje w gospodarstwach rolnych
- ułatwianie startu młodym rolnikom
i innych, które weszły w życie od pierwszego lutego:
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych
- dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Stanisław  Szwejka

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wspaniała rywalizacja
Już po raz drugi w gminie Łubianka rozegrano gminne zawody w żeńskiej siatkówce. Do zawodów przystąpiło 5 drużyn. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach, zwycięzcy grup zagrali w finale - natomiast drużyny z drugich miejsc zagrały o miejsce trzecie. Zwyciężyła po raz drugi z rzędu drużyna z Bierzgłowa, drugie miejsce Bałagany, trzecie miejsce Brąchnowo, czwarte Dębiny, piąte Pigża.
Zawodom towarzyszył nieustanny doping, szczególnie panowie oklaskiwali wspaniale walczące panie.
Składy najlepszych drużyn:
Bierzgłowo: Karolina Walter – kapitan, Katarzyna Kwiatkowska, Marta Wierzbicka, Małgorzata Dziarska, Justyna Kwiatkowska, Agnieszka Jaworska, Karolina Walter, Żaneta Pietrykowska, Monika Rutkowska, Krystyna Grabowska.
Bałagany: Paulina Działek – kapitan, Joanna Surowiec, Małgorzata Tchorzewska, Monika Bąk, Karolina Rutkowska, Karolina Tchorzewska.
Brąchnowo: Patrycja Syrocka – kapitan, Aneta Lewandowska, Katarzyna Brzoska, Joanna Puczkarska, Aleksandra Lewandowska , Marta Piórkowska, Iwona Zakrzewska.
To był już V Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbył się 28 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dębinach, gdzie podziwiać przedstawienia przybyło szerokie grono publiczności.
A było na co popatrzeć, wszystkie spektakle wystawione były niemalże w profesjonalny sposób począwszy od choreografii, oprawy muzycznej po samą grę aktorów. W przeglądzie wystąpili reprezentanci wszystkich szkół z naszej gminy. Poszczególne grupy teatralne przygotowały: Marzanna Piórkowska, Jolanta Wilińska – Józefkowicz, Renata Pietrzkowska, Grażyna Plaskiewicz, Teresa Głębocka, Wioleta Nowicka, Gabriela Neulitz, Katarzyna Kępska, Krystyna Klimczak, Maria Wojciechowska. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Przeglądu, a szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Mirosława Barnata i Pani Danki Lewandowskiej za pomoc w organizacji.
Ferie, ferie i po feriach
Różnorodne propozycje, organizacja zajęć w poszczególnych miejscowościach gminy i potrzeba pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu spowodowały, iż program na ferie przygotowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Wyniki konkursów: Konkurs Wiedzy Sportowej „Wiem Wszystko o skokach narciarskich” rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Do rywalizacji przystąpiła spora grupa kibiców tej jakże popularnej w Polsce dyscypliny. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach – test dla wszystkich uczestników i pytania finałowe dla najlepszej trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ostatecznie w kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężył Adrian Sobański przed Mateuszem Talarkiem i Jakubem Dwojackim – wszyscy z Pigży. W kategorii Gimnazjum najlepszy okazał się Krzysztof Elsner, drugi był Emil Kluska, trzeci natomiast Maciej Walter wszyscy z Łubianki. Przyznano również dwie nagrody specjalne; dla najlepszej uczestniczki – Magdaleny Elsner i najmłodszego uczestnika – Jacka Kluski; Zimowa Liga Tenisa Stołowego - około 50-ciu młodych tenisistów wzięło udział w trzeciej już edycji Zimowej Ligi Tenisa Stołowego rozgrywanej tradycyjnie w ferie zimowe. Na końcową klasyfikację składały się punkty zdobyte w dwóch turniejach, w których rywalizowano każdy z każdym. Ostateczna kolejność szkoła podstawowa dziewczęta: I m. Ewelina Obrębska Pigża, II m. Paulina Grabowska Pigża, III m. Michalina Korowaj Pigża; szkoła podstawowa chłopcy: I m. Paweł Pouch Łubianka; II m. Artur Kościelski Pigża; III m. Stanisław Projs Łubianka; gimnazjum dziewczęta: I m. Anna Pilzak Leszcz; II m. Lidia Gut Pigża; III m. Ewelina Laskowska Leszcz; gimnazjum chłopcy: I m. Karol Laskowski Leszcz; II m. Piotr Marunowski Pigża; III m. Kamil Krawaczyński Pigża.
„Dni z drużyną harcerską”: Druhowie i druhny ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zawitali na specjalne zaproszenie do świetlicy wiejskiej w Przecznie. Licznie zgromadzonej młodzieży opowiadali o swej organizacji, tradycjach i powołaniu do czynienia dobra. W ramach zajęć odbyła się zabawa w podchody, gry integracyjne na świeżym powietrzu, pokaz udzielania pierwszej pomocy, wspólne ognisko i nocny zwiad. Szczególne podziękowania przy tej okazji należą się panu sołtysowi Tadeuszowi Genkowi i ludziom służby publicznej z Przeczna za pomoc w godnym przyjęciu gości oraz zapewnieniu bazy dla całego przedsięwzięcia. Równie gościnne okazały się Warszewice i Wybcz gdzie można było rozwinąć swoje umiejętności artystyczne, pograć w gry planszowe i spędzić mile czas w ciekawych ludzi.
III Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym
Już po raz trzeci, za sprawą Centrum Kultury w Łubiance i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Pigży najlepsi pingpongiści-amatorzy z powiatu toruńskiego będą mieli okazję zmierzyć się w Otwartych Mistrzostwach Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym. Podobnie jak w latach ubiegłych rywalizacja przebiegać będzie w kilku kategoriach wiekowych – wśród panów i kategorii otwartej wśród pań. Dodatkowo nagrodzeni zostaną również najlepsi mieszkańcy naszej gminy na obecność, których szczególnie liczymy. Turniej odbędzie się 5 marca o godz. 9.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży. Zapisy przed zawodami. Szczegółowe informacje pod nr tel. 6788698.
Gminny Turniej Koszykówki
20 marca (niedziela) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance rozegrany zostanie Gminny Turniej Koszykówki. Do udziały zapraszamy zespoły z gminy Łubianka (udział w turnieju mogą wziąć osoby zamieszkałe na terenie gminy z roczników 1991 i starszych). Drużyny prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca w Centrum Kultury.
Gminne archiwum zdjęć i dokumentów
Korzystając z możliwości, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie chcielibyśmy stworzyć „Gminne Archiwum Zdjęć i Dokumentów” – zbiór starych fotografii i dokumentów ukazujących charakterystyczne dla dawnych czasów budynki, ludzi, organizacje, ważne wydarzenia z okazji odpustów, świąt, dożynek, ludzi przy pracy z wykorzystaniem narzędzi stanowiących obecnie wartość muzealną. Archiwum to mielibyśmy tworzyć wspólnie my - mieszkańcy gminy Łubianka, dla których nieobojętna jest nasza przeszłość i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie polegać będzie na skanowaniu zdjęć i dokumentów oraz ich archiwizowaniu na nośnikach elektronicznych. Mamy nadzieję, iż w ten prosty sposób uratujemy wiele cennych pamiątek dla nas i dla przyszłych pokoleń. Apelujemy zatem do państwa i prosimy o kontakt osoby, które dysponują historycznymi fotografiami i dokumentami. Chcielibyśmy by te zbiory posłużyły do zorganizowania w przyszłość naszej gminnej izby muzealnej.
Czytelnia internetowa
W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się czytelnia internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej przypominamy, iż każdy z państwa może bezpłatnie z niej korzystać. Godziny funkcjonowania czytelni - poniedziałek, wtorek, czwartek 13.00 – 18.00; środa, piątek 12.00 -15.00. Rezerwacja miejsca w czytelni osobiście lub pod nr tel. 6788395. Zapewniamy fachową pomoc przy wyszukiwaniu informacji oraz możliwość nagrania na dyskietkę lub wydruku.
Spotkanie z książką
W każdy wtorek i czwartek o godzinie 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci z gminy do Biblioteki Publicznej w Łubiance na „głośne czytanie” i wspólne „bajanie”. Przebieg spotkania: czytanie fragmentu książki, konkurs dotyczący zrozumienia tekstu (testowy i plastyczny), nagrody niespodzianki. Czas trwania: ok. 1-1,5 godz. Spotkanie prowadzić będą pracownicy biblioteki świetlicy terapeutycznej oraz gościnnie znane osoby z naszej gminy. Mile widziane zarówno dzieci kochające książki, jak i te omijające bibliotekę „dużym kołem”.
IV Wielkanocny Konkurs Plastyczny
Już czwarty rok z rzędu organizujemy konkurs plastyczny w okresie świąt Wielkanocnych, tym razem na najładniejszą pisankę. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, pomysłowość, estetykę wykonania. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: a) dzieci przedszkolne i „zerówka”; b) szkoła podstawowa – klasy 1-3; c) szkoła podstawowa klasy - 4-6; d) gimnazjum. Termin zgłaszania prac do 23 marca (środa). Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 24 marca o godz. 15.00. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Wyjazd do Górki Klasztornej
Osoby chcące doznać głębokich przeżyć związanych z męką Pana Jezusa zapraszamy na przedstawienie pasyjne, które odgrywane jest na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. W pokaz odbywający się w plenerze zaangażowanych jest ponad stu aktorów przebranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadają temu całemu przedstawieniu cech autentyczności. Zgłoszenia przyjmujemy w Centrum Kultury tylko wraz z wpłatą do 17 marca. Koszt wyjazdu 12 zł od osoby, liczba miejsc ograniczona. Wyjazd sprzed Centrum Kultury 20 marca (niedziela) o godz. 11.00 powrót ok. 20.00.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️