Informator Gminny - Nr 9/2004 (122)

INFORMATOR GMINNY

Nr 9/2004 (nr kolejny 122)
Łubianka, dnia 24 września 2004 r.

WIADOMOŚCI Z BRUKSELI

Wójt Gminy Jerzy Zająkała uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (CONST) Komitetu Regionów Unii Europejskiej w dniach 20 i 21 września 2004r., w Pradze (Republika Czeska).
W swojej drugiej części Komisja odbyła także pierwsze w historii, wspólne posiedzenie z Komitetem Instytucjonalnym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Pierwsza część posiedzenia obejmowała:
1. Przyjęcie projektu deklaracji Komisji CONST Komitetu Regionów UE oraz Komitetu Instytucjonalnego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE.
2. Przyjęcie opinii Komisji w sprawie projektu traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.
3. Wstępną dyskusję w sprawie projektu opinii Komisji nt. "UE jako obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa; komunikat w sprawie programu z Tampere i przyszłych kierunków działań".
4. Wstępną dyskusję w sprawie projektu opinii Komisji nt. "Stosowania i nadzoru nad stosowaniem zasad subsydiarności i proporcjonalności w systemie samorządów lokalnych i regionalnych"
5. Wstępną dyskusję w sprawie projektu opinii Komisji nt. "Roli parlamentów regionalnych w życiu demokratycznym UE".
6. Wstępną dyskusję w sprawie projektu opinii Komisji nt. "Stanu zaawansowania procesu decentralizacji w rozszerzonej UE oraz miejsca samorządu lokalnego i regionalnego w projekcie Traktatu Konstytucyjnego".
W ramach realizacji pkt. 1 została ustalona treść projektu Deklaracji, która stwierdza m.in., że:
1. Komisja CONST i Komitet Instytucjonalny CLARE wyrażają wolę skoordynowanych działań służących promowaniu i obronie podstawowych praw i zasad samorządności lokalnej i regionalnej,
2. obie strony pozytywnie oceniają tworzenie podstaw systemu gwarancji prawnych dla stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności, co znajduje wyraz w przepisach Traktatu Konstytucyjnego UE oraz postanowieniach Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego,
3. strony Deklaracji domagają się szybkiego uzupełnienia europejskiego systemu prawnych gwarancji przestrzegania podstawowych zasad samorządności lokalnej poprzez przyjęcie w Komitecie Ministrów Rady Europy nowej konwencji międzynarodowej obejmującej samorząd regionalny,
4. strony Deklaracji zamierzają kontynuować ścisłą współpracę na rzecz przestrzegania podstawowych zasad samorządności lokalnej i regionalnej oraz zasady subsydiarności.
W drugiej części posiedzenia uzgodniona treść Deklaracji została przez Komisję i Komitet przyjęta jednogłośnie.
Obszerną dyskusję przeprowadzono w ramach punktu drugiego porządku. Projekt opinii został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Pana Franza Schausbergera. Kolejno głosowano 20 poprawek do przedłożonego projektu. Reprezentujący Polskę Piotr Boroń, Andrzej Ryński i Jerzy Zająkała w większości popierali zasadne poprawki, służące interesom samorządowym i narodowym. Głosując przeciw poprawce zgłoszonej przez przedstawicielkę Europejskiej Partii Socjalistów, której istotą było wprowadzenie zasady ustalania liczby mandatów narodowych w Komitecie Regionów proporcjonalnie do liczby mandatów w Parlamencie Europejskim  przyczynili się do jej odrzucenia, dzięki czemu nie nastąpi odpowiednie zmniejszenie polskiej delegacji.
Delegaci RP wstrzymali się ponadto od głosu w głosowaniu nad przyjęciem poprawki, w której znalazło się wezwanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw członkowskich do zatwierdzenia Traktatu Konstytucyjnego UE. Uznali bowiem, że wobec zgłoszenia przez Komisję w projekcie opinii kilku istotnych uwag do treści Traktatu nie należy zabiegać o jego przyjęcie, lecz o wprowadzenie do traktatu proponowanych przez Komisję rozwiązań.
Pozostałe punkty porządku posiedzenia miały charakter dyskusji wstępnej i będą przedmiotem szczegółowej analizy merytorycznej na grudniowym posiedzeniu Komisji. Informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone w moim raporcie z grudniowego posiedzenia. 
Część druga posiedzenia odbywanego łącznie z Komitetem Instytucjonalnym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy obejmowała:
1. Wystąpienia okolicznościowe Przewodniczących: Komitetu Regionów UE Pana Petera Strauba oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE Pana Giovaniego Di Stasi.
2. Dyskusję panelową nt. "Wprowadzenia europejskiego systemu gwarancji dla europejskich organów samorządu lokalnego i regionalnego".
3. Przyjęcie deklaracji końcowej Komisji CONST KR i Komitetu Instytucjonalnego CLARE w sprawie promowania i obrony podstawowych praw i zasad samorządności lokalnej i regionalnej w Europie.

Jerzy Zająkała

DOŻYNKI GMINNE W BISKUPICACH

Dożynki to radosne święto ludzi pracujących na roli związane z zakończeniem prac polowych przy zbiorze głównych płodów ziemi. Tę piękną i wielowiekową tradycję należy kultywować. Tak też było 5 września 2004 r w Biskupicach, gdzie obchodzono Dożynki Gminne 2004. Ich starostami byli Renata Boniecka z Biskupic i Wojciech Machnicki z Łubianki, którzy wraz z liczną grupą rolników przy udziale władz gminnych uczestniczyli we Mszy św. w kościele p.w. św. Marii Magdaleny celebrowanej przez ks. Rajmunda Ponczka. Dalsza część obchodów dożynkowych odbyła się w miejscowej świetlicy wiejskiej, gdzie przyniesiony przez starostów chleb dożynkowy symbolicznie pokroił gospodarz naszej gminy – wójt Jerzy Zająkała. W okolicznościowym przemówieniu wójt wyraził uznanie dla ciężkiej pracy rolników oraz ich różnorakich starań i zabiegów w nowej sytuacji spowodowanej akcesją Polski do UE. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak przyznał wyróżniającym się rolnikom naszej gminy honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągane wysokie wyniki w produkcji rolnej oraz działalność na rzecz rolniczego środowiska lokalnego. Odznaczonymi zostali: Jerzy Blachowski, Ludwik Cisoń, Roman Dzieszka, Jerzy Filus, Aleksander Prowadzisz, Jan Sierocki i Wojciech Socha. Po części oficjalnej nastąpiła biesiada dożynkowa przygotowana z dużym zaangażowaniem przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach pod przewodnictwem Marii Mądraszewskiej. W część artystycznej, którą przygotowali pracownicy Centrum Kultury w Łubiance pod kierownictwem Pawła Puczkarskiego wystąpiły dzieci i młodzież szkół naszej gminy, w tym chór młodzieżowy z Łubianki pod kierunkiem Teresy Głębockiej w repertuarze pieśni ludowych oraz Teatrzyk Dożynkowy z Brąchnowa przygotowany przez Marzannę Piórkowską, który przedstawił scenki z życia wsi. Występy odbyły się na tle pięknej choreografii oraz z udziałem nietypowych statystów – drobnego inwentarza żywego.  Dożynkowe obchody zakończyła zabawa taneczna. Należy też nadmienić, że tego samego dnia na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wyjechała ok. pięćdziesięcioosobowa grupa rolników naszej gminy, a  dożynkowy wieniec wykonany przez mieszkańców wsi Wybczyk przy pomocy Krystyny Klimczak z Wybcza zajął honorowe miejsce wśród najpiękniejszych na częstochowskich murach.

Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

VAT w rolnictwie.
Spotkanie szkoleniowe nt. „VAT w rolnictwie” odbędzie się w dniu 5 października br. (wtorek) w Centrum Kultury w Łubiance, w godz. 10.00-13.00. Zmieniające się warunki gospodarowania stwarzają dla osób prowadzących gospodarstwo rolne nowe wymagania. Szczegółowa znajomość zasad rozliczania podatku VAT przez rolników stanowi konieczność. Szkolenie poprowadzą pracownicy biura rachunkowego „Temis”. Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów pomocniczych. Koszt uczestnictwa 10 zł od osoby (z dofinansowaniem gminy Łubianka). Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.
Ułatwienie startu młodym rolnikom.
Uruchomiono Działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SOP). O premię w wysokości 50.000 zł mogą ubiegać się rolnicy:
- w wieku do 40 lat, którzy rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa nie wcześniej niż 12 miesięcy przed chwilą przyznania pomocy,
- posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- których gospodarstwa spełniają minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny i dobrostanu zwierząt,
- których gospodarstwa są żywotne ekonomicznie.
Ostatnie 3 warunki mogą być spełnione w chwili uzyskania pomocy finansowej lub w okresie do 5 lat po jej otrzymaniu. Wnioski można składać w BP ARiMR w Toruniu.
Wyjazd na „POLAGRĘ – FARM ’2004”.
Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA – FARM  2004” w Poznaniu odbywać się będą w dniach 7 – 10 października br. Ekspozycja targów jest podzielona na 4 podstawowe bloki tematyczne: 1) pole, 2) hodowla, 3) ogród i las oraz 4) rozwój wsi. Targom towarzyszą m.in.: XIX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Krajowa Wystawa Ogrodnicza oraz Wystawa Polskich Owoców, Warzyw i Materiału Szkółkarskiego „Horti-Logistyka”. Pokazy maszyn rolniczych podczas pracy - „Polagra Show” odbywać się będą w pobliskiej Szreniawie. Wyjazd na Targi organizuje Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy UG w Łubiance w dniu 9 października br. (sobota). Odjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 6.20. Koszt uczestnictwa 15 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Koszt biletu wstępu wynosi 5 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.
Analiza gleb.
Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy (85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 6) wykonuje analizy próbek glebowych. Koszt analizy jednej próbki w roku 2004 r. wynosi 9,60 zł. Rolnicy mający zamiar skorzystać z finansowej pomocy UE (w ramach różnych działań PROW i SOP) zobowiązani są do posiadania aktualnych wyników analizy gleb na zawartość podstawowych składników mineralnych (przeprowadzonej przynajmniej 1 raz w okresie ostatnich 4 lat) wszystkich posiadanych przez siebie pól. W przypadku braku aktualnych wyników należy dokonać niezwłocznie analizy gleb. Każdy rolnik w trakcie ubiegania się o pomoc finansową z UE jest zobowiązany ponadto do przedstawienia w ARiMR opinii (zaświadczenia) OSCh-R o stosowaniu nawozów zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Ubiegający się o tę opinię (zaświadczenie) winien złożyć pisemny wniosek do Stacji, podając następujące dane: 1) dokładny adres właściciela gospodarstwa, 2) termin ostatnich badań gleb, 3) stosowane dawki nawozów pod poszczególne uprawy, 4) rodzaj stosowanych nawozów, 5) sposób przechowywania nawozów (luzem, w workach, na powietrzu, pod zadaszeniem, itp.). Stacja nie wystawia opinii (zaświadczenia), jeżeli gospodarstwo nie posiada aktualnych wyników badań gleb ze wszystkich pól w gospodarstwie. Pudełka do próbek glebowych można otrzymać w Referacie Rolnictwa OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance. W szczegółowych przypadkach można kontaktować się z p. Marią Dudek – agrochemikiem OSCh-R w Bydgoszczy, nr tel. 0-56/ 623 63 19.
Płatności bezpośrednie.
Zgodnie z oświadczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 października 2004 r. rozpocznie się wypłacanie płatności bezpośrednich (dopłat obszarowych). Wypłacane one będą według kolejności zarejestrowania „Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych” w Biurze Powiatowym ARiMR.

Tadeusz Wierzbowski

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ cz. V: POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I NA ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

W miesiącu sierpniu i wrześniu br. uruchomiono dwa działania pomocowe, m.in. dla rolników indywidualnych przeznaczone:
• na inwestycje w gospodarstwach rolnych,
• na zalesianie gruntów rolnych.
Wnioski o pomoc finansową przyjmuje Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu, ul. Antczaka 39/41.
1. Działanie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Na Działanie to zostało przeznaczonych najwięcej środków z budżetu Sektorowego Programu Operacyjnego (SOP), łącznie 604 mln € (w tym z budżetu Unii Europejskiej 325 mln €). Benificjentami pomocy mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą. Rolnik ubiegający się o dofinansowanie inwestycji w swoim gospodarstwie może liczyć na refundację części poniesionych kosztów, w wysokości do 300 tys. zł. Będzie jednak musiał najpierw zainwestować własne pieniądze lub skorzystać z dostępnego kredytu, żeby następnie otrzymać zwrot tzw. kosztów kwalifikowanych po zakończeniu inwestycji. Max poziom pomocy dla rolników gminy Łubianka wynosi 50% kosztów kwalifikowanych lub w przypadku, gdy benificjentem jest „młody rolnik”, poziom ten może wynieść 55% kosztów kwalifikowanych. Za „młodego rolnika” uznaje się w tym przypadku osobę fizyczną, która:
• rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed datą przyznania pomocy w ramach Działania,
• w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa, nie przekroczyła wieku 40 lat.
Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że gospodarstwo:
• jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
• jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu planowanej inwestycji,
• spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub spełni je po realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane dotyczące:
- budowy i remontu połączonego z modernizacją budynku lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do magazynowania produktów rolnych,
- zakupu lub instalacji maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
- zakupu gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10% całości projektu,
- zakupu budynków lub budowli,
- zakładania sadów lub plantacji wieloletnich,
- wyposażania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt itp.,
- zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego),
- budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw,
- zakupu, instalacji i budowy urządzeń ochrony środowiska, poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesienia standardów produkcji rolnej.
Zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych kwalifikuje się do współfinansowania pod warunkiem, że:
• sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej,
• cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu,
• sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.
2. Działanie „Zalesianie gruntów rolnych” objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma na celu zalesienie gruntów rolnych o małej przydatności produkcyjnej oraz poprawę struktury agrarnej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Łączna kwota przeznaczona na to działanie wynosi ok. 102 mln € (2004 r. – 26,5, 2005 r. – 34, 2006 r. – 41,3 mln €). Beneficjentami tej pomocy finansowej mogą być osoby fizyczne (albo spółdzielnie produkcji rolnej) wpisane do ewidencji producentów, które zobowiążą się do:
• zalesienia działek rolnych, na których do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności była prowadzona działalność rolnicza,
• pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia.
Płatność na zalesianie jest udzielana producentowi rolnemu do działek rolnych:
• użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zielone albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• stanowiących własność tego producenta rolnego,
• o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m, pod warunkiem, że powierzchnia każdej działki rolnej odpowiada powierzchni działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, gdzie jest położona dana działka rolna.
Płatność na zalesienie dzieli się na:
• wsparcie na zalesienie – stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność za   poniesione koszty zalesienia w wysokości od 4300 do 5900 zł / 1 ha (w zależności od nachylenia terenu do lub powyżej 12° oraz rodzaju drzew: iglaste lub liściaste) i dodatkowo 2400 zł / 1 ha za ogrodzenie plantacji siatką o wysokości 2 m,
• premię pielęgnacyjną – stanowiącą zryczałtowaną płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych wypłacaną corocznie przez 5 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia w wysokości od 420 do 1100 zł / 1 ha (w zależności od stopnia nachylenia terenu do lub powyżej 12˚ oraz stosowania repelentów),
• premię zalesieniową – stanowiącą zryczałtowaną płatność za utracone dochody z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów, wypłaconą corocznie przez okres 20 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia, w wysokości od 360 do 1400 zł / 1 ha (w zależności od wysokości dochodów z rolnictwa do lub powyżej 20% uzyskiwanych przez producenta rolnego).
Wysokość premii zalesieniowej jest uzależniona od wysokości dochodu z rolnictwa uzyskanych przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym zgłosił wniosek o przyznanie płatności.
Plan zalesienia sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wniosek producenta rolnego.
Wnioski składa się w biurach powiatowych ARiMR oraz dołącza się załączniki:
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy rolnej,
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych,
- oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innych dochodów,
- kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia.
Pieniądze przeznaczone na Działanie „Zalesianie gruntów rolnych” w poszczególnych latach można wykorzystywać według zasady n+2, tj. w ciągu określonego roku i 2 lata później, tzn. pieniądze przeznaczone na rok 2004 można otrzymać także w latach 2005 i 2006 itd.
Przedstawione wyżej możliwości pozostają aktualnie dostępne jedynie dla niewielu rolników w Polsce. Rząd RP negocjując warunki dostępności do funduszy strukturalnych i spójności w latach 2002 –2004 nie uwzględnił braku aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Ich obowiązywanie wygasło z końcem 2003 r. Równocześnie Parlament pracuje nad istotną nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która prawdopodobnie wprowadzi nowe rozwiązania organizacyjne i dokumentacyjne w tym obszarze. Ten fakt spowalnia prace nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przewiduję, że gmina Łubianka, podobnie jak większość gmin w Polsce uruchomi prace nad nowymi planami w roku 2005. Dopiero po ich uchwaleniu środki na zalesianie będą dostępne dla naszych rolników. 

Tadeusz Wierzbowski

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Łubiance na 65 lecie wybuchu II Wojny Światowej liczy 29 członków zwyczajnych i 25 podopiecznych. Członkowie zwyczajni to żołnierze, którzy brali czynny udział w wojnie 1939 - 1945r. walcząc w Pierwszej i Drugiej Armii Wojska Polskiego. Brali oni udział w walkach z okupantem na wschodzie i zachodzie o wyzwolenie ojczyzny. Członkowie podopieczni to wdowy po żołnierzach kombatantach. Są to już ludzie w podeszłym wieku. Zarząd Koła opiekuje się nimi w miarę posiadanych możliwości, a ma ich niewiele. Obecny prezes Koła Roman Urbanowski utrzymuje na bieżąco kontakt z członkami i Zarządem Okręgu w Toruniu. W rocznicę września 1939r. prezes Koła otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podziękowanie za dotychczasową działalność i serdeczne życzenia z okazji Dnia Weterana oraz 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Święto to jest powodem do dumy dla tych wszystkich, którzy walcząc o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swego męczeństwa i odwagi.

Roman Urbanowski

NAJŚWIEŻSZE WIADOMOŚCI Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Rozwijaj swoje talenty i zainteresowania uczestnicząc w klubach tematycznych działających w ramach Centrum Kultury w Łubiance. Zaczynamy od początku października 2004 r.:
kółko tańca ludowego – poniedziałek godz. od 14.20 do 16.00 w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor pani Maria Wojciechowska;
rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym – poniedziałek godz. od 17.00 – 18.00 w Centrum Kultury, instruktor pani Luiza Dyluś;
rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym – poniedziałek godz. od 16.30 – 17.30 w Szkole Podstawowej w Warszewicach, instruktor pani Katarzyna Kępska;
nauka gry na keyboardzie – poniedziałek I grupa od 18.00 do 19.00, druga grupa od 19.00 – 20.00 w Centrum Kultury, instruktor pani Luiza Dyluś;
aerobik dla kobiet – poniedziałek od 19.45 do 20.45 w Centrum Kultury, instruktor pani Renata Wirzchowska, odpłatność za zajęcia 4 zł;
chór żeński – wtorek od 16.00 – 19.00  w Centrum Kultury, instruktor pani Maria Wojciechowska;
sekcja szachowa – wtorek od 19.00 – 22.00 w Centrum Kultury;
aerobik dla kobiet – środa od 19.45 – 20.45 w Centrum Kultury, instruktor pani Renata Wirzchowska, odpłatność 4 zł;
koło plastyczne – piątek od 13.10 - 14.10 w Szkole Podstawowej w Pigży, instruktor pani Bogumiła Wójcik;
czytelnia internetowa – od poniedziałku do piątku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubiance; (poniedziałek, wtorek, czwartek od 13.00 – 18.00; środa, piątek od 12.00 do 15.00) – szczegółowy regulamin korzystania z czytelni internetowej dostępny jest bibliotece lub pod nr tel. 678-83-95;
Wszystkie kluby oprócz zajęć aerobiku są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka. Zapisy na pierwszych zajęciach. Więcej informacji w Centrum Kultury lub pod numerem tel. 678-86-98.
Turniej Sołectw
6 drużyn stanęło do walki w II Turnieju Sołectw. Rywalizowano o tytuł najlepszego sołectwa Gminy Łubianka, medale, puchary i niemałe pieniądze do budżetu wiejskiego na cele kulturalno-społeczne w 2005 roku (I miejsce 1500zł, II miejsce 1200zł, III miejsce 1000zł, miejsca IV-VI 500zł). Imprezę otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jacek Neulitz, po czym nastąpiły prezentacje poszczególnych ekip. Drużyny liczyły od 16 do 22 zawodników wybranych spośród wszystkich mieszkańców danego sołectwa. Rywalizacja była niezwykle zacięta, różnica punktów pomiędzy czołówką była minimalna. Każda drużyna dodatkowo wspierana była przez liczną grupę kibiców.
Konkurencje sprawdzały zarówno sprawność fizyczną jak i umysłową zawodników: slalom rowerowy z przeszkodami, rzuty karne kobiet, noszenie worków zboża, konkurs wiedzy ogólnej, rzuty jajem, rzuty gumiakiem kobiet, skoki w workach, slalom piłkarski, przeciąganie liny, sztafeta biegowa. Niezwykle widowiskową konkurencją okazały się rzuty jajem i skoki w workach. Pierwszy raz w historii Gminy Łubianka miała miejsce konkurencja rzutu gumiakiem kobiet. Tu rekordzistką i zarazem zdobywczynią pary gumiaków okazała się zawodniczka z sołectwa Pigża Elżbieta Kościelska, która rzuciła na odległość pow. 25 m. Najbardziej wyczerpującymi fizycznie konkurencjami były przeciąganie liny i noszenie worków zboża. Ostateczne wyniki Turnieju są następujące: I m. Brąchnowo 45 punktów – skład: Jerzy Blachowski – kapitan, Marek Blachowski, Alicja Blachowska, Joanna Blachowska, Iwona Zakrzewska, Marian Zakrzewski, Aleksander Zakrzewski, Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Lewandowska, Leszek Maćkowski, Marta Maćkowska, Aleksandra Maćkowska, Mateusz Piórkowski, Łukasz Rząd, Wiesław Żyłkowski, Janusz Brzoska, Maciej Szymański, Zbigniew Łuczak, Kacper Syrocki, Jarosław Błażejczyk, Radosław Mucha, II m. Dębiny 43 punkty, III m. Bierzgłowo 41 punktów, IV m. Pigża 32 punkty, V m. Przeczno 30 punktów, VI m. Biskupice 22 punkty. Organizatorem Turnieju Sołectw było Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Dębiny. Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Łubiance i Centrum Kultury w Łubiance. Przegranych nie było – każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i pieniądze na rzecz sołectwa. Puchary wręczał osobiście Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała.
Tylko 6 sołectw zdecydowało się wziąć udział w tej wspaniałej rywalizacji. Przecież tak niewiele potrzeba by się zorganizować, dobrze bawić a przy okazji wywalczyć wartościowe nagrody. Nie dla wszystkich jest to jednak oczywiste, a szkoda.
Wyjazd do Opery Nova
Przekonaj się osobiście w czym tkwi nieustająca popularność operetki „WESOŁA WDÓWKA”, zapisz się na wyjazd do opery, który odbędzie się 24 października 2004 r. (niedziela) o godz. 17.10, powrót ok. 23.00. Koszt biletu 21zł. od osoby. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmować będą pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki do 15 października. Liczba miejsc ograniczona. Organizator Centrum Kultury w Łubiance.
Rozgrywki sekcji szachowej
Po XI kolejce letniej edycji szachów szybkich prowadzi Adam Godlewski z Przeczna uzyskując 61 punktów, następne miejsca zajmują Wiesław Żyłkowski z Brąchnowo 45 p., Grzegorz Dwojacki z Łubianki 41,5 p., Karol Dwojacki z Łubianki 41,5 p., Grzegorz Rabęda z Zamku Bierzgłowskiego 21 p., Jakub Dwojacki z Łubianki 14 p., Dariusz Zegan  z Biskupic 9 p., Andrzej Zegan z Biskupic 2 p.
Szachiści z Centrum Kultury serdecznie zapraszają nowych członków, którzy chcą przystąpić do klubu i tych, którzy chcieliby nauczyć się tej królewskiej gry. Wiek jest nieograniczony. Zgłoszenia w Centrum Kultury po nr telefonu 678-86-98, lub na każdym spotkaniu klubu.
Grzegorz Kasdepke w Łubiance
Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance miała zaszczyt gościć 22 września – pisarza, scenarzystę i tekściarza - Grzegorza Kasdepke. Pisarz opowiadał dzieciom o różnych wydarzeniach z życia, a także o swojej pracy i książkach, które napisał. Grzegorz Kasdepke oprócz tego, że jest autorem książek dla dzieci („Kacperiada”, „Kuba i Buba”, „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci”, „Co to znaczy”), pracuje również jako scenarzysta programów dla dzieci - „Budzik” „Ciuchcia”, „Podwieczorek u Mini i Maxa”, a także znanego nam i lubianego serialu „Klan”. Przez wiele lat był także redaktorem naczelnym czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”. Po spotkaniu można było zakupić książki i porosić o autograf. Wielkie poczucie humoru Grzegorza Kasdepke wywołało uśmiechy na twarzach naszych małych czytelników i zachęciło do czytania książek i publikacji dla dzieci.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

OLIMPIJSKIE NADZIEJE

Niezmiernie miło jest nam donieść, iż mieszkanka gminy Łubianka – Marta Staniszewska – została brązowa medalistką Mistrzostw Świata juniorów w Banyoles koło Barcelony. Sukces ten odniosła w ósemce wioślarskiej wraz z koleżankami z klubu AZS-SMS Toruń. Kolejność na mecie była następująca: I miejsce Rumunia, II miejsce Rosja i III miejsce Polska, do drugich Rosjanek zabrakło naszym reprezentantkom zaledwie 9 setnych sekundy. Marta wraz ze swoimi koleżankami przygotowywana będzie do występu na Olimpiadzie w Pekinie w 2004 roku, ma w swoim dorobku pięć medali z mistrzostw Polski (1 złoty, 3 srebrne i brązowy). Na uwagę zasługuje również fakt, iż trenuje dopiero dwa lata i osiągnęła tak wysoką formę, koleżanki z jej osady trenują już 7-8 rok. Wierzymy głęboko, że za cztery lata Marta Staniszewska jako pierwsza mieszkanka gminy Łubianka weźmie udział w igrzyskach olimpijskich.
Sukces ten nie jest odosobniony, również we wioślarstwie w ostatnim czasie wysoka formą błysnęła inna mieszkanka gminy Łubianka – Kinga Walter. W Mistrzostwach Polski juniorów wraz z klubowymi koleżankami ze swej osady (ósemki wioślarskiej) zdobyła srebrny medal. Również jej wyniki i stała zwyżka formy świadczą o tym, iż w najbliższym czasie ma szanse dostać się do kadry Polski, a kto wie może za cztery lata stanie do rywalizacji o olimpijskie medale.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.
tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️