Informator Gminny - Nr 4/2009 (180)

WÓJT W RADZIE PREZYDENCKIEJ

Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, zatroskany o przyszłość rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich, powołał w dniu  2 kwietnia 2009r. Radę do Spraw Wsi i Rolnictwa. Członkostwem w Radzie został zaszczycony Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała. Wśród kilkunastu członków Rady znajdują się wybitne autorytety naukowe, przedstawiciele podmiotów i zawodów mających znaczące doświadczenie   i osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W gronie tym zasiada dwóch wójtów; Mariusz Poznański (Wójt Gminy Czerwonak w woj. wielkopolskim) będący od 15 lat przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP oraz Jerzy Zająkała. Nominacja wójta Zająkały jest z jednej strony uszanowaniem i podkreśleniem osiągnięć gminy Łubianka, będącej wynikiem 19 – letniej, zespołowej pracy mieszkańców gminy pod przywództwem wójta a z drugiej jest sposobnością do artykułowania problemów i sugestii rozwiązań służących poprawie sytuacji na obszarach wiejskich. Jest też powiązana z członkostwem w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli i pełnieniem przez wójta Zajakałę funkcji przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju tego Komitetu. Zadaniem prezydenckiej Rady do Spraw Wsi    i Rolnictwa jest prowadzenie stałego monitoringu sytuacji na obszarach wiejskich, przygotowywanie projektów inicjatyw legislacyjnych dotyczących przedmiotowych zagadnień oraz podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu interesów mieszkańców wsi i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Wójt będzie przedstawiał na łamach naszego Informatora relacje z aktywności w tym zakresie.

komentarze (0) (WÓJT W RADZIE PREZYDENCKIEJ)

drukuj (WÓJT W RADZIE PREZYDENCKIEJ)

 • autor: Bartosz Lewandowski
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA WARSZEWICE

Na sesji w dniu 26.03.2009 r. Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla sołectwa Warszewice. Zmiany dotyczą terenów określonych w Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na cele terenów kultu     religijnego, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, produkcyjno – usługowej i lokalizacji potencjalnych złóż kruszywa. Zachęcam właścicieli nieruchomości w sołectwie Warszewice do składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia tych terenów. Wnioski należy składać  w terminie 06.04.br – 27.04.br. Wniosek musi zawierać dane adresowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki), której dotyczy i wnioskowane do zmiany przeznaczenie – zgodnie ze Studium

komentarze (0) (PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA WARSZEWICE)

drukuj (PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA WARSZEWICE)

 • autor: Piotr Skiba
UNIWERSYTET TRZECH GMIN W BRĄCHNOWIE

Gotyku LGD w partnerstwie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie od marca 2009r. realizuje projekt z działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Uniwersytet Trzech Gmin zapewni młodzieży        i dorosłym z gmin Chełmża, Łubianka i Łysomice możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, które będą się odbywać w Gimnazjum w Brąchnowie. Młodzież będzie mogła uczęszczać na warsztaty teatralne, kurs języka angielskiego i tworzenia stron www. Dorośli zaś będą mieli szansę uczestniczyć  w zajęciach konwersacyjnych języka angielskiego oraz warsztatach sportowych, ponadto chętni min. przedsiębiorcy będą mogli stworzyć pod czujnym okiem informatyka stronę internetową swojej działalności lub zainteresowań. Zapisy na zajęcia trwają do 30 kwietnia 2009, zgłoszenia na zajęcia można dokonać: telefonicznie u p. J. Ziółkowskiej pod nr   tel.  607-774-315   lub   mailowo   na  adres:  uni.tg@wp.pl  Bliższe informacje dotyczące terminów i godzin zajęć znajdują się  na  stronie  www.ziemiagotyku.com w  zakładce  nowości. Istnieje również możliwość utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej. Zajęcia będą się odbywały w Gimnazjum w Brąchnowie. Zgłoszenia przyjmuje p. W. Piórkowski,  informacje udzielane są pod nr tel. 056 678 88 15.

komentarze (0) (UNIWERSYTET TRZECH GMIN W BRĄCHNOWIE)

drukuj (UNIWERSYTET TRZECH GMIN W BRĄCHNOWIE)

 • autor: Julia Ziółkowska
ZMIANY DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

Informuję, że w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia br. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych  uległy zmianie zasady unieważniania dowodów osobistych, które obecnie są następujące:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 1.  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; 2.  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza; 3.  z dniem zgonu jego posiadacza; 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego; 5.  po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku   o jego wymianę. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące (tylko osoby, które zgłosiły wyjazd i informacja o tym figuruje w ewidencji ludności); 6.  z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić: 1. w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się  w dowodzie osobistym – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą (tylko osoby, które zgłosiły wyjazd i informacja o tym figuruje w ewidencji ludności) termin wynosi 3 miesiące; 2. w przypadkach uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie; 3. w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

komentarze (0) (ZMIANY DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH)

drukuj (ZMIANY DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY

Uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance tradycyjnie uczestniczyli w Europejskim Dniu Wiosny. Jak co roku mieli do wykonania ciekawe zadania na temat wylosowanego państwa. Młodzież przygotowała gazetki klasowe: mapy krajów, na których oznaczała stolicę oraz kilka miejsc charakterystycznych dla danego kraju, warte obejrzenia, poznania. Należało również wymyślić nazwę biura podróży, które poprzez plakat, rymowankę i piosenkę zachęcałoby do odwiedzenia wybranego kraju. Finał imprezy miał miejsce 20 marca w sali gimnastycznej ZS Łubianka. Rywalizacja między klasami odbyła się na poziomie szkoły podstawowej   i gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali swoje prace, które oceniało jury. Radosnym akcentem obchodów Europejskiego Dnia Wiosny był pokaz mody obowiązujący Panią Wiosnę      w 2009 roku. Uczniowie wzięli również udział w zawodach sportowych. Zwycięzcami rywalizacji zostali w zawodach kl.VIa SP i IIb G. Przeprowadzona impreza kolejny raz pokazała, że można poszerzać swoją wiedzę poprzez sport i zabawę.

   W ramach edukacji europejskiej problematykę Komitetu Regionów UE przedstawił w klasach czwartych SP w Łubiance wójt Jerzy Zająkała – Przewodniczący Komisji  Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Wójt gminy Łubianka zapoznał uczniów  z historią  powstania UE, wkładem naszego kraju w rozwój zjednoczonej Europy oraz przekazał szkole materiały dydaktyczne dotyczące Unii Europejskiej.

komentarze (0) (EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY)

drukuj (EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY)

 • autor: Jacek Żebrowski
KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 30 kwietnia 2008r. (czwartek) o godz. 900 w Centrum Kultury w Łubiance zostanie przeprowadzony przez Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance międzynarodowy konkurs dla gimnazjalistów z gminy Łubianka o tematyce europejskiej organizowany przez Komitet Regionów UE. Konkurs ten odbędzie się po raz czwarty i wezmą w nim udział szkoły z całej Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu jest grupa Unia na Rzecz Europy Narodów (UEN-EA), będąca jedną z czterech grup politycznych w Komitecie Regionów UE w Brukseli. Komitet Regionów został utworzony w 1994r. na mocy traktatu z Maastricht jako forum przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w Europie, będąc organem doradczym i opiniodawczym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Celem konkursu jest zapoznanie młodych ludzi z Komitetem Regionów, Europą i Unią Europejską oraz zachęcenie ich do rozważenia                           i przedyskutowania przyszłości Europy i roli młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z gminy Łubianka i Gdyni. Składa się on z dwóch części – testu           w języku angielskim oraz pracy pisemnej (wypracowania)       w języku polskim o długości ok. 800 słów. Po zakończeniu konkursu zwycięzca z naszej gminy oraz z Gdyni pojadą do Brukseli wraz z towarzyszącym im nauczycielem. Laureaci wraz z opiekunem wezmą udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 17-18 czerwca 2009r. oraz w specjalnym spotkaniu, którego celem będzie wyjaśnienie kwestii związanych z UE. Na spotkaniu tym uczniowie będą mieli okazję podyskutować z członkami grupy UEN-EA i swoimi kolegami na temat roli i przyszłości obszarów wiejskich i regionalnych w UE oraz roli młodzieży w Europie. Informacji na temat konkursu udziela J. Żebrowski - dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance (tel. 674 80 30).

komentarze (0) (KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ)

drukuj (KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Jacek Żebrowski Koordynator Konkursu
ZAFASCYNOWANIE NAUKĄ I BIZNESEM

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie" - to ogólnopolski projekt, którego celem jest rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości wśród młodzieży gimnazjalnej. Będzie on również prowadzony w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance.  Realizatorami przedsięwzięcia są: Doradztwo Gospodarcze D.G.A S.A w Poznaniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego    i Praktycznego w Zielonej Górze. Nadzór nad wszystkimi działaniami sprawuje MEN przy współudziale środków unijnych. Projekt zaplanowany jest na 3 lata. Zajęcia z 10 gimnazjalistami prowadzą: A. Michalska – przedsiębiorczość   i A. Socha - blok matematyczno - przyrodniczy.

Zespół Szkół w Łubiance jest jedną z 73 szkół z całego kraju i 1 z 4 szkół w naszym województwie, które biorą udział w tym projekcie. (więcej informacji na stronie: www.naukaibiznes.pl)

komentarze (0) (ZAFASCYNOWANIE NAUKĄ I BIZNESEM)

drukuj (ZAFASCYNOWANIE NAUKĄ I BIZNESEM)

 • autor: Anna Socha
KLASA SPORTOWA W ZS W ŁUBIANCE

W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance od  1 września roku szkolnego 2009/2010 powstaje kolejna klasa sportowa dla uczniów urodzonych w 1998 roku - na poziomie piątej klasy Szkoły Podstawowej. W ramach 10 godzin lekcji wychowania fizycznego tygodniowo uczniowie mają po 6 godzin zajęć specjalistycznych: chłopcy hokej na trawie, dziewczęta piłkę nożną. W szkole funkcjonuje UKS „Bałagany”, w którym istnieje możliwość doskonalenia umiejętności sportowych w w/w dyscyplinach. Aktualnie uczniowie uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, biorą udział w zimowych i letnich zgrupowaniach i obozach sportowych. Nasi obecni uczniowie występując w barwach UKS „Bałagany” mieli szansę zwiedzić nie tylko Polskę, ale również inne kraje: Słowację, Austrię, Włochy i Niemcy, zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień dla siebie, szkoły i klubu. Dla chętnych uczniów do nowo tworzonej klasy od 15 maja 2009r. odbędzie się trzydniowy sportowy biwak integracyjny w Kamionkach. Zapraszam wszystkich chętnych do czynnego uprawiania sportu do kontaktu z nauczycielami ZS w Łubiance: p. A. Makowskim i p. R. Cieślakiem, tel. 056 674 80 30.

komentarze (0) (KLASA SPORTOWA W ZS W ŁUBIANCE)

drukuj (KLASA SPORTOWA W ZS W ŁUBIANCE)

 • autor: Jacek Żebrowski
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Kolejne wnioski

Od 15 kwietnia br. można składać osobiście lub przesłać listem poleconym do Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz wnioski o dopłaty  z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Do wniosku należy załączyć faktury zakupu materiału siewnego. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do 15 maja br. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, ul. Rejtana 2-4. Konsultacji przy wypełnianiu wniosku udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy w Łubiance (pokój nr 5) oraz pracownicy Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka informuje, że od dnia 21 kwietnia br. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 lutego br.

   Zgodnie z tymi taryfami obowiązująca cena za dostarczoną wodę wynosi 2,00 zł/m3 (brutto), a za odbiór ścieków 3,11 zł/m3 (brutto). Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy posiadającym zaległości w opłatach za dostarczaną wodę więcej niż za dwa pełne okresy obrachunkowe, że obowiązująca od 7 stycznia 2002r. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747) daje w takich przypadkach przedsiębiorstwom komunalnym możliwość  zamknięcia dostawy wody.

   Ponadto informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. obowiązują następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych    i transport nieczystości ciekłych:

1) za jednorazowe opróżnienie i przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

▪ z pojemnika o pojemności 120 l – 9,00 zł (brutto),

▪ z pojemnika nietypowego lub dostarczane na wysypisko własnym transportem – 160,50 zł (brutto),

▪ ziemia i odpady z cmentarzy – 66,34 zł (brutto),

2) za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych – 12 zł/1m3. Podstawą wprowadzenia powyższych stawek jest Uchwała Nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 lutego br. Przypominamy, że opłaty za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Informujemy, że od dnia 19 marca br. Gminne Składowisko Odpadów będzie czynne w poniedziałki i środy od godz. 800 do 1500 oraz w piątki od godz. 800 do 1700. Ponadto osoby dowożące odpady własnym transportem mogą dokonywać opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na składowisku.

Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od  godz. 845 do 1600 a w pozostałe dni tygodnia od  godz. 800 do 1430. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 800 do 1100 oraz od 1430 do 1530 od poniedziałku do piątku.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Mieszkanka naszej gminy – p. J. Gruchalska – Sajdak, prawnik w trakcie aplikacji adwokackiej, wyraziła wolę udzielania bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy. Z wdzięcznością przyjmujemy chęć niesienia pomocy prawnej swoim współmieszkańcom. Uzgodniono, że  p. J. Gruchalska – Sajdak będzie przyjmowała interesantóww każdy poniedziałek w godz. 10oo – 12oo w sali ślubów Urzędu Gminy. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

komentarze (0) (PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY)

drukuj (PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY)

 • autor: Mirosława Rozwadowska
TEATRALNE ŚWIĘTO W WARSZEWICACH

24 marca Szkoła Podstawowa w Warszewicach  gościła młodych aktorów, uczestników -  IX Międzyszkolnego Konkursu Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej. Uczniowie   z 9 szkół podstawowych i gimnazjów z 3 gmin powiatu toruńskiego przekładali na język teatru poezję  Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliana Tuwima i Juliusza Słowackiego. Jury oceniało m.in. walory interpretacyjne występu, oryginalność prezentacji, wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu oraz ogólne wrażenie artystyczne inscenizacji.

Jury konkursu nagrodziło występy następujących uczestników:

w kategorii klas III – IV: J. Pawlikowską (SP nr 5 Chełmża), N. Matłosz (SP Warszewice) i J. Sawickiego ( SP nr 2 Chełmża); w kategorii klas V – VI: O. Krupską (SP Wybcz), J. Kurzyńską  (SP Warszewice), Sz. Balickiego (SP nr 2 Chełmża) i A. Wierzbicką  (SP Kończewice); w kategorii gimnazjum: Z. Sołtysiak (Gimn. Brąchnowo), J. Maćkowską (Gimn. Brąchnowo) i S. Podkańskiego ( ZS w Łubiance).

    Wyróżnieni aktorzy otrzymali na pamiątkę tomiki poezji        i słowniki, a wszyscy uczestnicy – słodycze i upominki, zakupione dzięki pomocy sponsorów, do których należą: Gmina Łubianka, Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Łubiance, Sołectwo Warszewice. Wysoki poziom i oryginalność interpretacji zaprezentowanych przez uczestników pozwala wierzyć, że wrażliwość na słowo i teatralną sztukę wyrazu pozostaje  w dzieciach i młodzieży, pobudzając ich wyobraźnię   i ubogacając wewnętrznie młodych ludzi.

   Organizatorem teatralnego święta w Warszewicach była p. H. Wojnowska, która wraz z Dyrekcją i społecznością szkolną dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania występów młodych aktorów i umożliwili im udział w konkursie. Zdjęcia z przebiegu konkursu zamieszczone zostały w galerii na stronie internetowej szkoły (www.spwarszewice.edupage.org).

komentarze (0) (TEATRALNE ŚWIĘTO W WARSZEWICACH)

drukuj (TEATRALNE ŚWIĘTO W WARSZEWICACH)

 • autor: Hanna Wojnowska
http://www.zslubianka.pl -WITRYNA ZESPOŁU SZKÓŁW ŁUBIANCE

W bieżącym roku szkolnym społeczność szkolna Zespołu Szkół w Łubiance postanowiła utworzyć samodzielną stronę www. Do tej pory istotne informacje zamieszczane były na serwerze Urzędu Gminy w Łubiance.

Przez utworzenie własnej witryny mamy nadzieję dotrzeć do większej grupy odbiorców, których interesuje działalność tej placówki i dobro młodego pokolenia rozwijającego się             w naszych murach.  Chcemy aby nasza wizytówka była żywa    i nieustannie doskonalona, głównie przez uczniów i nauczycieli. Liczymy na szeroką współpracę wszystkich podmiotów szkoły. Mamy nadzieję, że również rodzice zechcą się dzielić swoimi doświadczeniami i treściami interesującymi całą społeczność szkolną.  Przez systematyczne aktualizacje strony będziemy promować sukcesy i osiągnięcia naszych wychowanków. Na bieżąco  będziemy informować rodziców   o wydarzeniach szkolnych i działaniach wychowawczych. Postaramy się także podpowiadać niektórym rodzicom, jak radzić sobie z niepowodzeniami na polu wychowawczym. Poruszane będą także tematy wynikające z zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja. Mamy nadzieję, że uda się nam zachęcić uczniów do publikowania swoich dokonań twórczych, zarówno kulturalnych jak i naukowych. Moderatorem strony internetowej jest p. K. Kępski – nauczyciel informatyki w ZS w Łubiance, do którego można przekazywać wszystkie materiały do umieszczenia na stronie na adres: zslubianka3@wp.pl   

komentarze (0) (http://www.zslubianka.pl -WITRYNA ZESPOŁU SZKÓŁW ŁUBIANCE )

drukuj (http://www.zslubianka.pl -WITRYNA ZESPOŁU SZKÓŁW ŁUBIANCE)

 • autor: Jacek Żebrowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

SEBOLAREK” doceniony

   Dnia 26.03.2009 r. grupa teatralna „Sebolarek” działająca przy Zespole Szkół w Łubiance wzięła udział w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Chełmży zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży. Młodzi aktorzy – K. Małolepsza, S. i A. Podkańscy przedstawili sztukę Czechowa „Oświadczyny”. Jury przyznało „Sebolarkowi” „Nagrodę Starosty Powiatu Toruńskiego” oraz indywidualne wyróżnienie za grę aktorską S. Podkańskiemu. Zespół został zaproszony na Powiatowy Dzień Bibliotekarza, gdzie po raz kolejny artyści będą mogli zaprezentować swoje umiejętności. Do sukcesu grupy niewątpliwie przyczyniła się jej opiekunka, a zarazem reżyser sztuki p. S. Kardas. Serdecznie dziękujemy.                                                        Danuta Lewandowska

Nowa sceneria cyklu Grand Prix

26 marca wystartował III bieg tegorocznej edycji Grand Prix   o Puchar Wójta Gminy Łubianka. Do tej pory biegacze rywalizowali na trasie w Zamku Bierzgłowskim. III edycja odbyła się na 8 km trasie przygotowanej w Wybczu. Zmiana scenerii niewątpliwie wpłynęła na uatrakcyjnienie biegu i jego klimatu. Na starcie oraz mecie biegaczy dopingowała liczna grupa kibiców, co było bardzo miłym akcentem ze strony mieszkańców sołectwa Wybcz. Biegacze także zastali w Gminie Łubianka piękną pogodę. A to wszystko przyczyniło się do wielkiego sukcesu organizatorów. III edycję GP wygrał K. Bartkiewicz (Toruń), drugie miejsce zajął G. Maczyński (TKKF Kolejarz Bydgoszcz), a trzecie B. Wiligalski (KM Truchcik Łubianka). W kategorii gimnazjalnej na podium znaleźli się: I. C. Pochylski (MLKS Nadwiślanin),                  II. K. Leśniak (ZS nr 24 w Toruniu), III. D Rogulski. Natomiast w kategorii szkół podstawowych: I. D. Olech, II. T. Przywieczerski (obaj SP Wybcz),  III. P Banaszek (SP Warszewice).
   Przypominamy, że IV edycja odbędzie się także w Wybczu (23 IV, godz. 1730), następnie cykl przeniesie się do sołectwa Pigży oraz Łubianka.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Łukasz Rząd
ŚWIĘTO KOBIET I SPORTU W SP WARSZEWICE

9 marca w naszej szkole  świętowaliśmy Dzień Kobiet. Uroczyste spotkanie, podczas którego kobiety i dziewczęta doświadczyły wiele radości z okazji obchodzonego święta uświetnił występ uczniów klas II i III przygotowany przez       p. K. Sołtysiaka i p. E. Ratajczak. Miłym akcentem tego dnia były również życzenia i niespodzianki przygotowane przez Samorząd Szkolny, którego opiekunem jest p. H. Wojnowska. Święto Kobiet połączone było z podsumowaniem udziału naszych uczniów w XII Memoriale im. A. Filemonowicza w hokeju na trawie. Swoją obecnością zaszczycili nas sołtys wsi Warszewice i jednocześnie radny Gminy Łubianka – p. B. Szczechowski, sołtys wsi Biskupice – p. S. Deruś, p. A. Makowski – pierwszy trener hokeistów w SP Warszewice i  p. B. Kowalski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Memoriału wraz z działaczami UKS „Bałagany” Łubianka –  p. M. Janiszewską i p. R. Dubickim. Honorowymi gośćmi spotkania byli również rodzice naszych hokeistów. Po uroczystym spotkaniu w sali gimnastycznej zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele wraz z dyrekcją wymieniali swoje doświadczenia  na  spotkaniu przy  kawie w stołówce szkolnej. Spotkanie to pozostanie na długo w pamięci młodych sportowców i z pewnością zaowocuje dalszą współpracą między naszą szkołą a sołectwami  Warszewice i Biskupice oraz UKS „Bałagany” Łubianka.

komentarze (0) (ŚWIĘTO KOBIET I SPORTU W SP WARSZEWICE)

drukuj (ŚWIĘTO KOBIET I SPORTU W SP WARSZEWICE)

 • autor: Honorata Żeglarska
MATEMATYCZNE ZMAGANIA W GMINIE ŁUBIANKA

W dniu 11 marca 2009r. w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance odbyła się IX edycja gminnego konkursu matematycznego „BRZDĄC”. W konkursie brało udział 22 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wskazywanie sytuacji wymagających odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki, rozwijanie umiejętności współdziałania   w zespole oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Konkurs trwał 60 minut. W tym czasie uczniowie rozwiązywali zestaw zadań. Organizatorem konkursu była nauczycielka  kształcenia zintegrowanego i matematyki z Zespołu Szkół w Łubiance p. M. Wiatr. Laureatami matematycznych zmagań wśród uczniów klas II zostali: I. K. Rapacki (S.P. Wybcz), II. N. Gałka (Z.S. Łubianka), III. M. Rutkowska (Z.S. Łubianka). Wśród uczniów klas III sukces odnieśli:  I. Sz. Marcinkiewicz (Z.S. Łubianka), II. A. Kalota (S.P. Pigża), III. E. Mokijewska (S.P. Pigża).Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrekcję ZS w Łubiance natomiast drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Sklepik Szkolny ze szkoły w Łubiance.

komentarze (0) (MATEMATYCZNE ZMAGANIA W GMINIE ŁUBIANKA)

drukuj (MATEMATYCZNE ZMAGANIA W GMINIE ŁUBIANKA)

 • autor: Małgorzata Wiatr
Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8 

87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️