Informator Gminny - Nr 11/2008 (175)

"Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają"

Jan Paweł II

LIST OTWARTY A WSPÓLNOTA LOKALNA

W Gazecie Pomorskiej z dnia 23 października br. ukazał się artykuł pt. „Bez odpowiedzi wójta, bo list był w złej formie”, autorstwa red. Pawła Marwitza. W artykule autor przytacza treść listu otwartego części mieszkańców sołectwa Łubianka kierowanego do wójta gminy Łubianka. Niewątpliwie najstosowniejszą formą wyjaśnienia zawartej w „liście” krytyki byłoby bezpośrednie spotkanie, ale wobec anonimowości jego autorów jedynym sposobem wyjaśnienia wydaje się zaprezentowanie odpowiedzi na łamach naszego, gminnego Informatora.
Jeden dzień przed publikacją red. Marwitz zadzwonił do wójta i po zapoznaniu go z treścią „listu” poprosił o komentarz. Wójt odpowiedział, że rozmawianie z mieszkańcami gminy poprzez „medialnego pośrednika” jest niestosowne i nie będzie komentował zamierzonej publikacji. Ocena niestosowności opiera się na przekonaniu, że gminna wspólnota lokalna jest sobie na tyle bliska (na pewno terytorialnie, ale – ufam w to – także mentalnie), że wszelkie uwagi, w tym szczególnie krytyczne i wnioski winna kierować bezpośrednio. Co prawda artykuł zawierał stwierdzenie jakoby autorzy „listu” obawiali się miejscowego wójta, co pewnie miałoby uzasadniać wysłużenie się Gazetą, to w świetle 18 – letniej bliskiej współpracy wójta z mieszkańcami te domniemane obawy trzeba „włożyć między bajki”.
Jednakże wobec tego, że treść „listu” została upubliczniona, a zawiera on liczne nieprawdy, wójt przedstawia szczegółowe odpowiedzi na uwagi zawarte w „liście otwartym” (odpowiedzi są poprzedzone przedrukiem tekstu z Gazety).
1. „Prosimy o pilną wymianę azbestowych rur wodociągowych, którymi jest dostarczana woda z ujęcia wody w Warszewicach do naszych domostw we wsi Łubianka. Prosimy także o kilka słów wyjaśnienia, dlaczego do tej pory Pan, jako gospodarz gminy i reklamujący swoje stanowiska przewodniczących komisji w Unii Europejskiej nic nie zdziałał w tej materii. W przesłanym do mieszkańców informatorze informuje Pan o swoich pracach w ramach tych komisji, ale my mieszkańcy nic z tego nie mamy. Podaje Pan w tej gazetce kto wygrał w ping-ponga albo w szachach itp., jakby to były najważniejsze wiadomości.” ….Na terenie sołectwa Łubianka sieć wodociągowa jest zbudowana z rur stalowych i PCV, które nie zawierają azbestu.
Ponadto zasilanie w wodę sołectwa Łubianka z obydwu stacji wodociągowych (w Warszewicach i Zamku Bierzgłowskim) odbywa się jedynie poprzez rury z PCV, nie zawierające azbestu. Zatem prośba jest bezprzedmiotowa. Na terenie gminy Łubianka jedynie fragment sołectwa Biskupice posiada sieć wodociągową wybudowaną w latach 60 tych i 70 tych, zbudowaną częściowo z rur zawierających azbest. Jak powszechnie wiadomo azbest był często używanym składnikiem materiałów budowlanych w okresie PRL. W skali kraju liczne dachy budynków, budowane wówczas nieliczne na terenach wiejskich wodociągi oraz zabezpieczenia antypożarowe budowane były z użyciem azbestu. Stwarza to obecnie bardzo poważne problemy dla Polski i samorządów lokalnych. Przyjęty w Polsce program likwidacji azbestu wyznacza rok 2032 jako czas, w którym wydaje się realne uwolnienie się od azbestu. Władze gminy Łubianka chcą znacznie przyspieszyć osiągnięcie zamierzonego celu. Posiadamy projekt techniczny budowy nowej sieci wodociągowej w części sołectwa Biskupice i będziemy aplikować w I kw. przyszłego roku o środki z PROW na realizację tej inwestycji. Jej wykonanie nastąpi w latach 2009 – 2010, o czym informowałem na zebraniach wiejskich w 2008r.
Wójt gminy reprezentuje polskie samorządy w Komitecie Regionów Unii Europejskie w Brukseli (344 członków z 27 państw UE) i od marca br. jest przewodniczącym Komisji Zrównoważonego Rozwoju (DEVE), w której zasiada 110 wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków województw ze wszystkich państw UE. Wśród 8 dziedzin, w których tworzeniu prawa uczestniczy Komisja DEVE najważniejszą jest Wspólna Polityka Rolna UE i rozwój obszarów wiejskich. Ta aktywność wójta jest zatem najbardziej bliska takim gminom jak gmina Łubianka i jej mieszkańcom. Wydaje się z drugiej strony, że zrozumienie skomplikowanych struktur instytucji europejskich i procedur przez nie stosowanych nie jest łatwe. Stąd czasami publikuję w naszym Informatorze artykuły na ten temat chcąc przybliżyć naszym mieszkańcom tę problematykę. Można mieć uwagi do decydentów na poziomie UE czy do parlamentów i rządów państw członkowskich, że stworzyli struktury, w których urzędujący wójtowie, burmistrzowie i marszałkowie województw są włączani do pracy w Komitecie Regionów UE czy Komisji Wspólnej Rządu o Samorządu Terytorialnego w Polsce. Uważam jednak, że przyjęte rozwiązania – chociaż bardzo obciążające dodatkową pracą tychże reprezentantów – są właściwe. W ten sposób zapewnione jest przenoszenie na grunt tworzenia prawa polskiego i europejskiego aktualnych doświadczeń, ocen i oczekiwań samorządowych. Naturalnie można zapytać dlaczego tą dodatkową i odpowiedzialną pracą ma być obciążony właśnie wójt gminy Łubianka a nie jakiś inny wójt. Skomplikowana procedura selekcji kandydatów, w której na poziomie Polski brano pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje doprowadziła do wyłonienia 21 reprezentantów Polski z województw, powiatów, miast oraz gmin. Wójt Łubianki przyjął ten obowiązek z pokorą widząc w jego realizacji bardzo ważny interes Rzeczypospolitej i gmin wiejskich, w tym przede wszystkim gminy Łubianka.
W nawiązaniu do uwag na temat zawartości naszego Informatora Gminnego informuję, że zawarte tam wiadomości dotyczą różnych dziedzin aktywności gminy Łubianka. Opisujemy różne wydarzenia odbywające się w naszej gminie. Skrytykowane przez autorów „listu” wydarzenia sportowe wymienione przez nich jak i inne dyscypliny mogą być dla nich nieistotne, ale niewątpliwie są to wydarzenia dla wielu ważne, o czym świadczy liczne uczestnictwo mieszkańców. Autorów „listu” zachęcam do bardziej uważnego czytania Informatora Gminnego i większego otwarcia także na sprawy interesujące innych mieszkańców.
2. „Przypisuje sobie Pan nawet to, że Pana zasługą jest remont szosy (drogi wojewódzkiej Toruń – Wybcz), chociaż wiadomo, że to zasługa Marszałka. Może uda się jeszcze Panu spowodować, aby przy okazji zbudowano chodnik, wzdłuż całej szosy przez wieś, a nie tylko fragmenty chodnika. Będziemy wdzięczni za publiczne wyjaśnienie, bo na zebraniach wiejskich to zazwyczaj po kłopotliwych dla pana pytaniach zmywa się Pan, tłumacząc się pilnymi sprawami. To też są pilne i bardzo ważne sprawy Panie Wójcie”.Wyjaśnianie tych kwestii jest dla wójta szczególnie irytujące, gdyż poczyniony zarzut nie tylko w żaden sposób nie ma się do rzeczywistości, ale także stawia przeciwko sobie dwa poziomy samorządów (wojewódzki i gminny), które przez ostatnie dwa lata wspaniale i efektywnie współpracują. Czyżby ta owocna współpraca była dla autorów „listu” niemiła ?
Nasze starania o modernizację drogi wojewódzkiej Toruń – Wybcz rozpoczęły się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Poprzedni Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozostawał przez wiele lat obojętny na te uzasadnione oczekiwania mieszkańców gminy Łubianka. Składane przez polityków poprzedniego Zarządu Województwa deklaracje w okresach wyborczych pozostawały bez pokrycia.
Po wyborach samorządowych z listopada 2006 r. sytuacja uległa diametralnej zmianie. Z radością i nadzieją przyjęliśmy wynik wyborczy oraz ukonstytuowany skład nowego Zarządu Województwa z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele. Czas czczej gadaniny z poprzednich kadencji minął – jak na razie – bezpowrotnie. Obecny skład Zarządu to nie tylko partnerzy do merytorycznej rozmowy z samorządami lokalnymi, ale także ludzie o dobrej orientacji w potrzebach o wymiarze regionalnym i lokalnym. Już w I połowie 2007r. zostały zakończone prace projektowe dla przebudowy przedmiotowej drogi. Wójt gminy i jego współpracownicy uczestniczyli w procedurach projektowych, przetargowych oraz przygotowawczych tej inwestycji. Pan Marszałek zabezpieczył odpowiednie środki (ok. 20 mln zł) w budżecie województwa a Wójt Gminy współdziałając z Radą zabezpieczył środki z budżetu gminy Łubianka na ten cel (ok. 700 tyś zł.). Inwestycja przebiega sprawnie i ma się ku końcowi. Pierwotny, szeroki zakres inwestycji został jeszcze w czasie jej trwania poszerzony o kolejną infrastrukturę służącą poprawie bezpieczeństwa na drodze. Na całym odcinku drogi od Pigży poprzez Łubiankę do Przeczna (do ul. Św. Rozalii) są budowane chodniki i ścieżki rowerowe (łącznie ponad 6 km). Wspaniale współpracują przy ich lokalizacji mieszkańcy udostępniając tereny pod chodniki. Ponadto Wójt Gminy zawarł dodatkowe porozumienie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o współdziałaniu w budowie w latach 2009 – 2010 kolejnych ok. 4 km ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej od Przeczna (ul. Św. Rozalii) do ul. 3 Maja w Wybczu. Naturalnie przyjęcie odpowiednich zobowiązań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich musiało być poprzedzone akceptacją Zarządu Województwa z Panem Marszałkiem na czele, czemu dawałem wielokrotnie wyraz na różnych spotkaniach z mieszkańcami w roku bieżącym.
Zatem przedstawione informacje wykraczają znacznie ponad oczekiwania autorów „listu”. Czy nie byłoby prościej po prostu zapytać miejscowych urzędników, albo po prostu przeczytać jeden z wcześniej publikowanych artykułów Informatora Gminnego ?
Wójt Gminy od 18 lat uczestniczy osobiście w zebraniach wiejskich odbywanych w okresie zimowym w każdym sołectwie. Do zupełnej rzadkości należą przypadki, w których wójt ma ograniczony czas na spotkanie. Na każde zebranie wiejskie wójt przeznacza co najmniej 3 godziny. Wyjątkowo może zdarzyć się, że z powodu niezbędności uczestnictwa w innym ważnym wydarzeniu dłuższe spotkanie nie jest możliwe. Takie sytuacje nie mają jednakże miejsca od wielu lat w sołectwie Łubianka, gdyż zebrania odbywają się w godzinach wieczornych. Ponadto dla Wójta nie ma kłopotliwych pytań. Są jednakże sprawy, w których punkt widzenia wójta i ocena jakiejś sytuacji nie zawsze musi bądź może być zgodna z opiniami wszystkich mieszkańców gminy.
Gminę Łubianka zamieszkują wspaniali, zatroskani o sprawy gminy mieszkańcy. Potrzeba jednakże nadal wielkiej pracy, aby określenie wspólnota lokalna owocowało w naszej gminie powszechnym przekonaniem o przynależności do niej i znajdowało swój wyraz w pełnym, społecznym rozumieniu tego pojęcia. Wójt Gminy Łubianka oraz inni pracownicy i działacze samorządowi nie będą ustawali w promowaniu wspólnotowej formuły rozwoju naszej gminy.

komentarze (0) (LIST OTWARTY A WSPÓLNOTA LOKALNA)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Składki członkowskie GSW

Gminna Spółka Wodna w Łubiance funkcjonuje już siódmy rok. Rolnicy opłacają roczną składkę członkowską w symbolicznej wysokości 1,00 zł od 1 ha przeliczeniowego. Przypominamy, że składkę tę można uiścić np. przy okazji płatności rat podatku rolnego u sołtysów lub w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa).

Jarmark Adwentowy w Przysieku

Zachowanie tradycji kulturowych związanych z okresem Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia to cel Jarmarku Adwentowego organizowanego po raz drugi przez K-PODR. Dnia 13 grudnia 2008 r. (sobota) od godz. 1000 w Przysieku promowane będą spotykane na wsi dawniej i obecnie atrakcje m.in.: tradycyjne potrawy, produkty rolnictwa ekologicznego, ozdoby choinkowe i stołu wigilijnego, wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego. Eksponowane będą również szopki bożonarodzeniowe biorące udział w Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych rozgrywanym w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych (regulamin dostępny we wszystkich szkołach naszej gminy) i dorośli. Dodatkowo będzie można skorzystać z konsultacji i porad medycznych prowadzonych przez specjalistów z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Chętni do udziału w Jarmarku będą mogli udać się do Przysieka własnymi pojazdami lub autokarem (cena: 3zł/os.) – odjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 915, przewidywany powrót ok. godz. 1315. Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa Ochrony Środowisk i Bezpieczeństwa Pracy).

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Poniżej przypominamy Państwu obowiązujący do końca bieżącego roku terminarz wywozu nieczystości stałych z poszczególnych sołectw gminy Łubianka.

Pigża

Leszcz

Warszewice

Biskupice

Zamek Bierzgł. Bierzgłowo

Łubianka-os.

poniedziałek

wtorek

środa

listopad

3/17

4/18

5/19

grudzień

1/15

2/16

3/17

ŁubiankaWybczyk, Wybcz Dębiny Wymysłowo PrzecznoBrąchnowoczwartekpiątekponiedziałeklistopad6/207/2110/24grudzień4/185/198/22

Informujemy również, że worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 25 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała).

Będzie to ostatnia w bieżącym roku zbiórka odpadów segregowanych (PET). Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia.

Ponadto przypominamy Państwu, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie. Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od godz. 845 do 1600 a w pozostałe dni tygodnia od godz. 745 do 1500

Informujemy również, że w prowadzonym przez Gospodarstwo „przytulisku” dla psów znajduje się obecnie trójka czworonogów. Osoby będące właścicielami psów lub chcące je przejąć prosimy o kontakt z p. Tadeuszem Wierzbowskim, tel. (0-56) 678-82-17 w. 40.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Jednocześnie informujemy, że gminne składowisko odpadów komunalnych jest czynne w poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 12.00.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
SPORT SZKOLNY

21 października 2008r. rozegrano w Łubiance Mistrzostwa Gminy w unihokeju szkół podstawowych. Wśród dziewcząt zwyciężyła SP Pigża przed SP Wybcz. Kolejne były SP Warszewice oraz SP Łubianka. W klasyfikacji chłopców najlepsi okazali się uczniowie SP Pigża przed SP Łubianka, SP Warszewice i SP Wybcz. Zwycięskie zespoły z SP z Pigży będą reprezentowały naszą gminę na Mistrzostwach Powiatu w Grzywnie.

Natomiast 24 października 2008r rozegrano w Pigży Mistrzostwa Gminy w drużynowym tenisie stołowym. Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco: dziewczęta: I. SP Wybcz, II. SP Pigża, III. SP Łubianka, IV. SP Warszewice; chłopcy: I. SP Pigża, II. SP Wybcz, III. SP Warszewice, IV. SP Łubianka. Drużyny z Wybcza i Pigży będą reprezentowały naszą gminę na Mistrzostwach Powiatu w Górsku.

komentarze (0) (SPORT SZKOLNY)

 • autor: Sławomir Trzymkowski
PUNKT KONSULTACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z dniem 3 listopada 2008r. w Zespole Szkół w Łubiance został uruchomiony Punkt Konsultacyjny PPP z Chełmży. W ramach współpracy z Poradnią będzie możliwość kontaktu z następującymi specjalistami: we wtorki z pedagogiem (1300-1700), w środy z logopedą (1330-1730) oraz w czwartki z psychologiem (1230-1630). Wymienione osoby posiadają także specjalizacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Zachęcam zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli wszystkich szkół do korzystania z przedstawionej oferty bez konieczności dojazdu do Chełmży. Opieką specjalistyczną są objęte również dzieci od dwóch do pięciu lat z gminy Łubianka. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZS w Łubiance, tel. 056 674 80 30.

komentarze (0) (PUNKT KONSULTACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ)

 • autor: Jacek Żebrowski
DIAMENTOWE GODY

30 września br. Państwo Helena i Ludwik Kędzierscy z Pigży obchodzili Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Jerzy Zająkała wręczył dostojnym Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystej i rodzinnej atmosferze Jubilaci zostali ponadto obdarowani albumem poświęconym osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – największego Polaka oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka, a także okolicznościowym dyplomem i kwiatami. Wójt złożył Jubilatom wyrazy szacunku i uznania za przykładne życie rodzinne. Przekazał również życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

komentarze (0) (DIAMENTOWE GODY)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
Z CENTRUM KULTURY

Klub seniora

Od października rozpoczął działalność Klub Seniora. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od 1800 do 2000 w siedzibie Centrum Kultury. Na jednym z pierwszych spotkań Seniorzy wybrali władze swojego Klubu: przewodniczącym został pan Roman Krupa, zastępcą pani Marianna Kaźmierska a skarbnikiem pan Jan Gumowski. Klub ma też swą nazwę - Barwy Jesieni. Tematykę spotkań ustalają członkowie klubu, zatem jest ona niezmiernie różnorodna. Jeśli jeszcze nie trafiłeś do nas, zapraszamy. Z nami nigdy nie będziesz sam!

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY )

 • autor: Marlena Gizińska
Z BIBLIOTEKI

Jeszcze więcej książek!

Biblioteka w Łubiance w wyniku opracowanego w czerwcu br. wniosku pozyskała środki na zakup książek w kwocie 6.849 zł. Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Obecnie trwają prace związane z zakupem i przygotowaniem książek do oddania w ręce czytelników. Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki.

VII Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Na czar Bożego Narodzenia składa się wiele symboli. Jeden z nich będzie myślą przewodnią kolejnej edycji bożonarodzeniowego konkursu plastycznego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Łubiance. Tym razem zadaniem konkursowym będzie wykonanie przy użyciu dowolnej techniki „Świętego Mikołaja”. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania i wykorzystanie materiałów naturalnych. Termin zgłaszania prac do 16 grudnia. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi na spotkaniu przy gminnej choince. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece w Łubiance. Szczegóły na plakatach bądź pod numerami telefonu: 056 678 83 95 lub 056 678 86 98.

komentarze (0) (Z BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska
WYJAZD DO ZAKOPANEGO

Już po raz ósmy Gmina Łubianka organizuje dla swoich mieszkańców zimowy wyjazd do Zakopanego w okresie rozgrywania zawodów o Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Tym razem nastąpi on 15 stycznia 2009r. (czw.) o godz. 22.00 sprzed UG w Łubiance, przewidywany powrót w nocy z 18/19 stycznia 2009r. (nd./pon). W programie wyjazdu przewidziano również dodatkowe atrakcje, tj.; zwiedzanie Szczawnicy – uzdrowiska w Pieninach oraz wyjazd na Słowację, w tym: krótki wypoczynek w Tatrach Wysokich w najwyżej położonej miejscowości słowackiej - Szczyrbskim Jeziorze oraz zwiedzanie Skansenu Wsi Liptowskiej w Przybylinie albo alternatywnie pobyt w kąpielisku geotermalnym Aquapark „Tatralandia” w Liptowskim Mikulaszu (bilet wstępu 12,22€/os. za 3 godziny). Orientacyjny koszt wyjazdu w wersji podstawowej (bez dodatkowych atrakcji) wynosi 240zł/os (w tym: przejazd, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie). Ze względu na duże zainteresowanie wyjazdem przyjmowane są jeszcze zapisy do czasu wykorzystania wolnych miejsc w drugim autokarze. Szczegółowe informacje można uzyskać w UG w Łubiance (pokój nr 5) lub pod nr tel. kom: 508221398. Wpłaty I raty 150 zł do dnia 12.12. 2008r. wraz z deklaracją o korzystaniu z dodatkowych atrakcji. Bilety na wieczorne konkursy skoków narciarskich (cena: 60zł/os za 1 konkurs) należy tym razem załatwić we własnym zakresie, np. przez internet.

komentarze (0) (WYJAZD DO ZAKOPANEGO)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI

Dobiega końca tegoroczna realizacja przez Urząd Gminy Łubianka, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, projektu systemowego pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi. Przypominamy, że projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa dziesięciu wykwalifikowanych teoretycznie i praktycznie opiekunek środowiskowych, świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, które potrzebują wsparcia i pomocy oraz na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy. Panie realizują powyższe zadania, przy okazji utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności, w ramach prac społecznie użytecznych. Przy tej okazji przypominamy, że można zgłaszać osoby potrzebujące pomocy w sprawach opiekuńczych, szczególnie osoby starsze i samotne, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance. Tel. ( 056 ) 678 82 17.

W związku z zakończeniem realizacji projektu 12 grudnia 2008r. odbędzie się seminarium informacyjne, podsumowujące przebieg i korzyści jakie przyniósł projekt oraz jaki będzie on miał wpływ na pomoc mieszkańcom gminy.

komentarze (0) (RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI)

 • autor: Janusz Brzoska

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️