Informator Gminny - Nr 10/2008 (174)

‘’Praca ma dopomagać człowiekowi do tego

aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym,

aby mógł spełnić swoje powołanie,,

                                                                  Jan Paweł II

WIADOMOŚCI SESYJNE

   W dniu 29.09.2008r. Rada Gminy Łubianka odbyła kolejną XXIV Sesję. Porządek Sesji zawierał  dwa tematy: przyjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą partnerską oraz przyjęcie stanowiska w sprawie budowy węzła  autostradowego w miejscowości Dźwierzno. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na nawiązanie współpracy z gminą Candela we Włoszech. Omówiono program współpracy gminy Łubianka z obiema gminami partnerskimi (Łososina Dolna i Candela). Program ten zakłada pogłębienie istniejących już kontaktów (nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą - organizowanie wypoczynku, wymianę młodzieży, naukę języków),wymianę doświadczeń i informacji oraz tworzenie wspólnych projektów. Na temat programu swą opinię wyraziła też Młodzieżowa Rada Gminy na swej wcześniejszej sesji. Druga uchwała Rady Gminy podjęta również jednogłośnie dotyczyła węzła autostradowego    w miejscowości Dźwierzno. Rada Gminy apeluje w niej o doprojektowanie  pominiętego węzła  w  dokumentacji budowy autostrady A-1 Nowe Marzy - Czerniewice. Uchwałę tę przekazano parlamentarzystom, wojewodzie a także radnym sejmiku województwa i rady powiatu. Pełna treść stanowiska Rady Gminy  w tej sprawie dostępna jest na stronie UG.

 • autor: Barbara Kowalska
II KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

W dniu 22.09.2008r. na ostatniej XI uroczystej Sesji, Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji dokonała podsumowania i  zakończyła swą  dwuletnią  działalność.

   Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy II kadencji odbyły się w dniu 27.09.2008r. Dla wyboru MRG utworzono 12  okręgów  wyborczych, w  których łącznie

miało zostać wybranych 26 radnych. Wyborów nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych (Bierzgłowo, Przeczno, Warszewice, Wybcz, Wybyczyk, Wymysłowo i Zamek Bierzgłowski)              z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na radnych. W dwóch okręgach nie zarejestrowano dopuszczalnej liczby kandydatów (Pigża, Łubianka).

  W wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka na kadencję 2008 - 2010 wybrano następujących radnych: Biskupice: Dykowska Paulina, Matłosz Agata, Brąchnowo: Maćkowska Joanna, Pierzchalska Kamila, Dębiny: Barnat Mateusz, Sobański Szymon, Łubianka: Kardas Mateusz, Karwecka Agnieszka, Pigża: Lasek Katarzyna.

 • autor: Barbara Kowalska
ZMIANY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dnia 20 września 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2008r. nr 141 poz. 888). Od tego dnia przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność. Najkrótszy termin zawieszenia to miesiąc, najdłuższy – dwa lata. Wszystkie wpisy o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności trzeba zgłosić  w gminnej ewidencji działalności gospodarczej, w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym. Wyżej wymienione zgłoszenia nie podlegają opłacie.

 • autor: Marzenna Winiarska
II FORUM LIDERÓW LOKALNYCH ZIEMI GOTYKU

2 października 2008r. w Centrum Kultury w Łubiance odbył się zjazd lokalnych liderów Ziemi Gotyku. Tematem spotkania było „Zaangażowanie organizacji społecznych w rozwijanie zasobów ludzkich na obszarach wiejskich”. W konferencji uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli wiejskich organizacji. W pierwszej części poruszono zagadnienia związane z funduszami dla sektora pozarządowego w ramach: Mechanizmu Norweskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W części wykładowej omówiono także zagadnienia związane z nowymi trendami w rozwoju społecznym na obszarach wiejskich i przedstawiono działania Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Podczas przerwy nastąpiła degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance. Następnie odbyła się sesja prezentacji lokalnych organizacji i inicjatyw z terenu działania Fundacji Ziemia Gotyku (Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie). Naszą gminę reprezentowała: Młodzieżowa Rada Gminy Łubianka (Pan Łukasz Rząd zaprezentował młodzieżowy projekt „Awangardowy warsztat wyobraźni”) i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość (Pani Stanisława Neulitz przedstawiła projekt „Świetlica środowiskowa w Pigży”). Forum odbyło się w ramach projektu „Ziemia Gotyku – aktywność działanie pasja!”.

   Podziękowania kierujemy dla Pań z KGW w Łubiance         w szczególności pani J. Szatanik i pani J. Przekwas za przygotowanie wspaniałej degustacji lokalnych produktów.

 • autor: Anna Filus
XVIII OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

Corocznie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie razem z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Głównym jej celem jest podnoszenie wiedzy rolniczej młodych rolników. W XVIII olimpiadzie, mogą startować właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami. Nie mogą uczestniczyć w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem, uczniowie szkół i uczelni dziennych. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. Olimpiada odbywa się II etapowo. I Etap - eliminacje powiatowe odbędą się 20 XI 2008 w każdym powiecie województwa. Organizator I etapu powiatu toruńskiego - Powiatowe Biuro Doradztwa Rolniczego z siedzibą w  Chełmży zaprasza bardzo serdecznie wszystkich młodych rolników - chętnych do udziału w olimpiadzie z gminy Łubianka do Ośrodka Kultury Gminy Wielka Nieszawka który mieści się w Małej Nieszawce w czwartek 20 listopada na godz.10.00. Uczestnicy będą odpowiadać pisemnie na pytania testowe z różnych dziedzin wiedzy rolniczej, ekonomicznej, z  zakresu  ochrony środowiska,  Unii Europejskiej  i  bhp. Uczestnikom olimpiady wręczone zostaną upominki, a najlepszym nagrody, w tym nagroda specjalna od Wójta Wielkiej Nieszawki. Serdecznie zapraszamy !

 • autor: Stanisław Szwejka, ODR o/Przysiek
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka informuje, że dysponuje jeszcze pojemnikami o pojemności 120 litrów/> dla mieszkańców naszej gminy, którzy zawrą z Gospodarstwem umowy na wywóz nieczystości stałych.

    Jednocześnie miło nam donieść, że przeprowadzona 3 października przy współudziale firmy „Thornmann Recycling”, akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego         i elektronicznego na terenie naszej gminy przyniosła, mimo późnego pojawienia się plakatów informujących   o miejscach i godzinach odbioru „elektrośmieci”, efekt  w postaci ponad trzech ton tego typu odpadów, na które złożyło się m.in.: ok. 70 starych telewizorów,                20 odkurzaczy, 9 lodówek, 5 pralek, 25 komputerów,    10 monitorów, 5 drukarek komputerowych, 2 kserokopiarki oraz inny drobny sprzęt AGD. Organizatorzy planują kolejną taką zbiórkę w styczniu przyszłego roku.

    Poniżej przypominamy Państwu obowiązujący do końca bieżącego roku terminarz wywozu nieczystości stałych z poszczególnych sołectw.

 

Pigża

Leszcz

 Warszewice

 Biskupice

 Zamek Bierzgł. Bierzgłowo

Łubianka-os.

 

poniedziałek

wtorek

środa

październik

6/20

7/21

8/22

listopad

3/17

4/18

5/19

grudzień

1/15

2/16

3/17

 

Łubianka

Wybczyk,Wybcz Dębiny Wymysłowo Przeczno

Brąchnowo

 

czwartek

piątek

poniedziałek

październik

9/23

10/24

13/27

listopad

6/20

7/21

10/24

grudzień

4/18

5/19

8/22

    Informujemy również, że worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 28 październik: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 29 październik: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 październik: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 31 październik: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 25 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała). Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych       i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy                     o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca.        W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

    Informujemy Państwa, że w przypadkach uszkodzenia urządzeń wodociągowych stanowiących mienie komunalne (np. wyłamanie hydrantu ppoż., wyoranie zasuwy bądź uszkodzenie instalacji wodociągowej), sprawcy podobnych zdarzeń ponoszą koszty usuwania awarii i spowodowanych zniszczeń. W ubiegłym miesiącu np. miały miejsce dwa przypadki uszkodzenia hydrantów na terenie naszej gminy oraz spowodowanie w dniach 17 i 18 września poważnego uszkodzenia wodociągu gminnego, co było przyczyną kilkunastogodzinnej przerwy w dostawie wody do części odbiorców z terenu Łubianki i Pigży. Podobna sytuacja zaistniała 7 października w godzinach popołudniowych. W wyniku uszkodzenia nitki wodociągu w ul. Piastowskiej przez ponad trzy godziny wody byli pozbawieni mieszkańcy Podleszcza.

    W najbliższych tygodniach Gospodarstwo Pomocnicze przystąpi do naprawiania zdewastowanych urządzeń wodociągowych istniejących na terenie gminy, a znajdujących się na polach rolników, mieszkańców gminy. Kosztami odtworzenia i naprawy tych urządzeń Gospodarstwo będzie obciążało gospodarzy-właścicieli pól bądź dzierżawców.

    Ponadto przypominamy Państwu, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę               i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie Gospodarstwo Pomocnicze zastosuje sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

    Informujemy również, że w prowadzonym przez Gospodarstwo „przytulisku” dla psów znajduje się obecnie trójka czworonogów. Osoby będące właścicielami psów lub chcące się nimi zaopiekować prosimy o kontakt z p. Tadeuszem Wierzbowskim, tel. (0-56) 678-82-17 w. 40.

   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

O obowiązkowych ubezpieczeniach upraw

   ... będzie mowa na spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 16 października br. (czwartek)      o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Biskupicach. Ubezpieczenia te są dotowane z budżetu państwa, a okres ubezpieczania upraw ozimych w pełnym zakresie trwa od 15 października do 15 listopada br. Na spotkaniu organizowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży oraz Urząd Gminy w Łubiance przedstawiony zostanie również temat „Cross Compliance – nowe zasady, wymagania                i konsekwencje z niedostosowania się do wymogów”.

 

Dopłaty do materiału siewnego

Wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego lub sadzeniakowego zakupionego w uprawnionych przedsiębiorstwach, Agencja Rynku Rolnego przyjmować będzie od 1 grudnia br. Do wypełnionego na właściwym druku wniosku należy załączyć fakturę zakupu. W przypadku zbóż można  uzyskać dopłatę  „de minimis”  w wysokości 100 zł, a ziemniaków 500 zł do 1 ha.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Teatr w Gminie Łubianka

   Przez dwa dni (29 i 30 bm.) w Gminie Łubianka spektakle wystawiał Teatr Wiczy z Torunia, uważany za jeden z ważniejszych teatrów alternatywnych w Polsce. Teatr przygotował dla mieszkańców naszej gminy spektakl „Emigranci” wystawiony na podstawie najwybitniejszego spektaklu Stanisława Mrożka od czasu ukazania się „Tanga”. Występy okazały się dość nietypowym przedsięwzięciem, ponieważ odbyły się na skwerze przy Centrum Kultury w 33 - letnim Mercedesie L 508 D - samochodzie – campingu, w którym przebywali także widzowie. Teatr wystawił spektakl czterokrotnie, z czego skorzystało około 30 mieszkańców naszej gminy. Wszyscy przyjęli widowisko z aprobatą, co wyrazili w rozmowach z aktorami po przedstawieniach. Dla zainteresowanych, którzy przegapili występy, spektakl zostanie wystawiony jesienią  w Pigży (kontakt - Stowarzyszenie „Przyszłość”, tel. 0604489705).

 

Język angielski

   Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na lekcje języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Zapisy w Centrum Kultury (tel. 0566788698) lub bezpośrednio u lektora (tel. 0501107817).

 

III Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym

   W niedzielę 21 września na kortach stadionu lekkoatletycznego w Pigży odbyły się III Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym. Zawodników przywitała deszczowa aura, jednak nie przeszkodziło to w rozegraniu zawodów. Jak co roku, rozgrywki przeprowadzono w grze singlowej oraz deblowej. Najlepszym tenisistą w Gminie Łubianka został Wojciech Konstanty, II miejsce zajął Ryszard Rybacki, III – Tomasz Projs, IV - Wiesław Majcherek. W deblu najlepsi okazali się: Wojciech Konstanty oraz Marian Kędzierski przed parą Adam Jankowski i Leszek Grelewicz. Na najniższym stopniu podium stanęli: Ryszard Rybacki wraz z Piotrem Michałkiewiczem. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami. Gratulujemy!

 • autor: Łukasz Rząd
POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL…

Komisariat Policji w Chełmży  informuje, że pod koniec sierpnia br. na ulicy Spokojnej w Łubiance został znaleziony rower typu damka w bardzo dobrym stanie. Potencjalnego właściciela prosimy o zgłoszenie się na Komisariat Policji w Chełmży. Postępowanie w tej sprawie prowadzi mł. aspirant  Sebastian Kowalewski, tel. kontaktowy: 695 881 318.

 • autor: mł. aspirant Sebastian Kowalewski
POZWÓL SOBIE POMÓC

Alkoholizm jest chorobą, w której żadna normalna siła woli jest niewystarczająca do tego, by sobie z nią poradzić. Kwestia nie leży w sile woli czy słabości charakteru lecz w przebiegu i fazie choroby, która stała się udziałem danej osoby. Alkoholizm to coś więcej niż sam fakt nadużywania alkoholu, to też nietrzeźwe myślenie i nietrzeźwe widzenie rzeczywistości.

W kolejnym roku działalności Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowyh ma swoje sukcesy: 12 osób odbyło terapię na oddziale    w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień                  i Współuzależnień w Czerniewicach. Osoby trwające  w trzeźwości wyjechały na 2 pielgrzymki trzeźwościowe z rodzinami i sympatykami grupy ,,Ouo vadis” (która istnieje i prężnie działa w Łubiance od około 11 lat) do Lichenia i Częstochowy. Członkowie GKPiRPA uczestniczyli w rekolekcjach, które odbywają się 3 razy w roku w Czerniewicach. Komisja wspiera i finansuje świetlicę przy Centrum Kultury  w Łubiance i współpracuje z terapeutą przy Punkcie Konsultacyjnym, o którym można przeczytać w każdym Informatorze. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które są otwarte na wszelką współpracę. Poniżej przedstawiamy plan najbliższych rekolekcji w Czerniewicach:

17 października 2008, piątek: 18.30 – wprowadzenie; 19.00 – msza św.; 20.15 – wspólny wieczór ,,Moje życie refleksje i oczekiwania”;

18 października 2008, sobota: 9.00 -  msza św.; 10.30 – konferencja (ks. Piotr Klein); 12.30 – obiad, 13.30 – droga krzyżowa; 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego; 15.10 – spotkanie z grupą Al.-Anon i AA  ,,Zdrowiejemy razem”; 16.15 – konferencja (p. Krzysztof Liszcz); 18.00 – kolacja; 18.30  - nabożeństwo różańcowe;

19 października 2008, niedziela: 9.00 – msza św.; 10.30 – spotkanie końcowe.

 • autor: GKPiRPA
PROGRAM ,,SZKOLENIE – PRAKTYKA –

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu informuje o organizowanym projekcie pn. ,,Szkolenie - Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie może wziąć udział młodzież w wieku 18 – 25 lat , szczególnie bezrobotna, nieaktywna zawodowo, ucząca się zaocznie, pragnąca zdobyć nowe lub podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe.       W ramach projektu odbędzie się cykl zajęć i  szkoleń zawodowych połączonych z 6-tygodniowymi zagranicznymi praktykami zawodowymi u pracodawców np. w Niemczech, Francji lub Hiszpanii. Podczas projektu odbędą się: treningi i warsztaty oraz indywidualne porady psychologiczne; zajęcia z prawnikiem; zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym; szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości; kursy komputerowe oraz profesjonalne szkolenia komputerowe dające szansę zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych  (ECDL); kursy języków obcych (angielski, niemiecki); szkolenia zawodowe przygotowujące  do pracy w określonym zawodzie – szczególnie przydatne na obecnym rynku pracy (np. obsługa wózków samojezdniowych, kursy kosmetyczki i wizażu itp.); kursy prawa jazdy (kat. B lub C). Wszystkie szkolenia i kursy są w pełni bezpłatne. Dodatkowo pokrywany jest także koszt przejazdu uczestnika na wszystkie zajęcia i kursy. Uczestnik projektu nie poniesie również żadnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na zagraniczne praktyki zawodowe. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich kursach i zajęciach szkoleniowych oraz w zagranicznych praktykach zawodowych, które są nieodłączną częścią projektów. Okres realizacji projektu obejmuje wrzesień 2998 – luty 2009. Liczba osób mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona. Osoba do kontaktu  - Lidia Tofil – koordynator projektu, tel: 056 654 70 68 wew. 36 lub 056 658 86 75.

 • autor: Lidia Tofil
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

Pani Karolina Tchorzewska poinformowała nas o możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych obejmujących naukę języka angielskiego oraz rosyjskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 107 817.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 />/>-17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.

 

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️