Informator Gminny - Nr 9/2008 (173)

,, Człowieka mierzy się miarą serca.

Człowiek  jest tyle wart

 ile potrafi kochać, wierzyć i dać.

                                                                  Jan Paweł II

CO DALEJ Z „ POBOREM DO WOJSKA”

     Aktualnie trwają prace legislacyjne nad ustawą o Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Cel profesjonalizacji zamierza się osiągnąć między innymi poprzez zastąpienie służby obowiązkowej służbą wojskową zawodową   i kontraktową, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Pełna profesjonalizacja nastąpiłaby od 2010 roku. Lata 2008-2009 to czas na przygotowanie stosownych regulacji prawnych oraz dokonanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych pozwalających na zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej. Oznacza to zamiar oparcia zasadniczego uzupełnienia Sił Zbrojnych w czasie pokoju o dobrowolne (ochotnicze) rodzaje czynnej służby wojskowej, takie jak: zawodowa służba wojskowa, kontraktowa służba wojskowa, służba kandydacka, a także okresowa służba wojskowa pełniona w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

   Co to oznacza dla kobiet i mężczyzn - mieszkańców gminy Łubianka. Z decyzji i deklaracji rządu i Ministra Obrony Narodowej wynika, że ostatni poborowi powołani mogą być przez Wojskową Komendę Uzupełnień do odbycia zasadniczej służby wojskowej do końca bieżącego roku (dotyczy to rocznika 1989 i starszych) i to oni zakończyliby odbywanie zasadniczej służby wojskowej z poboru w 2009 roku. Roczniki 1990 i młodsze podlegać będą w dalszym ciągu tzw. rekrutacji wojskowej w celu założenia ewidencji wojskowej.   W skład tej rekrutacji wchodzić będzie jak dotychczas rejestracja przedpoborowych prowadzona przez Urząd Gminy  (w tym roku 8 października) i tzw. kwalifikacja wojskowa prowadzona przez Urząd Gminy, WKU i Komisje Lekarskie. Tylko wszyscy ci , którzy dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rekrutacji wojskowej będą przeniesieni do rezerwy.

     O dalszych postępach prac nad „ Ustawą ...” zostaniecie Państwo powiadomieni.

 • autor: Wiesław Majcherek, Gł. specjalista d/s. obronnych
DOŻYNKI GMINNE W PRZECZNIE

Tradycyjne Dożynki Gminne odbyły się tym razem                 6 września 2008r. w Przecznie, a zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili Katarzyna Sowa (Dębiny) i Tadeusz Sadowski (Wybczyk). Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Przecznie, gdzie dziękowano Panu Bogu za tegoroczne plony. Dalsza część Dożynek Gminnych - Biesiada Dożynkowa    odbyła     się   w   dużym    namiocie   specjalnie ustawionym na terenie przy świetlicy wiejskiej w Przecznie,    w którym starostowie zgodnie z tradycją przekazali    gospodarzowi gminy okazały chleb upieczony z mąki wyprodukowanej z zebranego w bieżącym roku ziarna. Wójt Jerzy Zająkała w swoim wystąpieniu podsumował tegoroczne żniwa i podziękował rolnikom za ich całoroczny trud. Podziękowania dla żniwiarzy złożył również przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski. Następnie honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeni zostali: Kazimiera Blachowska (Brąchnowo), Tadeusz Gendek (Przeczno), Jerzy Grabowski (Biskupice), Aleksander Kopczyński (Toruń), Bolesław Szczechowski (Warszewice)      i Jan Wiliński (Biskupice). Dyplomami uznania uhonorowano twórców 12 wieńców dożynkowych, które były pięknym znakiem kultywowanej w naszej gminie tradycji żniwnej. Biesiadę Dożynkową uświetniły swoimi efektownymi występami: Alebabki i Marwojki (zespoły z Łubianki) w programie poświęconym żniwom oraz „Lubichowskie Kociewiaki” z Lubichowa (pow. Starogard Gdański) – zespół wielokrotnie nagradzany w różnych konkursach, turniejach       i przeglądach folklorystycznych, który przedstawił pieśni, tańce i „gadki” z regionu Kociewia. Pyszny i obfity poczęstunek przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich   w Przecznie i Wymysłowie. Oryginalną ozdobą namiotu dożynkowego była kolekcja obrazów namalowanych przez Olgierda Jonatowskiego z Brąchnowa przedstawiających obiekty i pejzaże gminy Łubianka. Zabawa dożynkowa w świetlicy wiejskiej w Przecznie, gdzie grał zespół muzyczny trwała do rana.

   Tego samego dnia o północy rolnicy, sadownicy i działkowicze gminy Łubianka wyjechali autokarem do Częstochowy na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, które odbywają się tam od 1982r. zawsze w pierwszą niedzielę września. Okazały wieniec w formie korony z kłosów i ziarna zbóż ozdobionej kwiatami przygotowali i nieśli mieszkańcy wsi Wymysłowo.
 • autor: Tadeusz Wierzbowski
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

Przypominam, że na dzień 27 września br. wyznaczone zostały wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka. Głosowanie odbywać się będzie w dwóch obwodach głosowania:

 1.  Obwód  nr  1 z   siedzibą  w  Zespole   Szkół  w   Łubiance,

 obejmujący     sołectwa:    Bierzgłowo,    Dębiny,    Łubianka,

 Przeczno,    Wybcz,     Wybczyk    i    Zamek     Bierzgłowski.

2.   Obwód  nr  2  z  siedzibą  w  Gimnazjum   w   Brąchnowie,

obejmujący     sołectwa:     Biskupice,     Brąchnowo,     Pigża,  

Warszewice  i  Wymysłowo.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania godzinach 10,oo – 13,oo.Głosować można tylko osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport).

 • autor: Mirosława Rozwadowska
WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 2.09.2008r. Rada Gminy Łubianka  odbyła kolejną XXIII Sesję. W efekcie obrad Rada przyjęła uchwałę zmieniającą budżet na 2008. Zmiany zarówno dochodów jak    i wydatków mają związek z przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacjami celowymi, zawartego Porozumienia z Marszałkiem Województwa oraz potrzebą korekty niektórych pozycji wydatkowych, co głównie ma związek z remontami i utrzymaniem   dróg gminnych, a także modernizacją drogi wojewódzkiej. Poza tym  Rada Gminy dokonała zmian wcześniej podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla części sołectw Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski polegających na objęciu zmianą zarówno w Studium jak i w planie zagospodarowania przestrznnego  również sołectwa Wybczyk. Uchwały te mają ścisły związek z elektrowniami wiatrowymi mającymi powstać na tych terenach.  Ostatnią uchwałą podjętą przez Radę na tej Sesji była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Przecznie. Agencja Nieruchomości Rolnych zdecydowała się nieodpłatnie przekazać gminie grunty będące dotychczas jej własnością. Rada Gminy postanowiła, że pozyskane grunty przeznaczone zostaną na cele infrastrukturalne.

   W trakcie Sesji odbyła się również prezentacja  zdjęć komputerowych. Pan Piotr Wiatr, nauczyciel Zespołu Szkół   w Łubiance, przedstawił  wiele pięknych zdjęć obrazujących przebieg kolonii letnich w Łososinie Dolnej,       w których uczestniczyli uczniowie naszej gminy.

 • autor: Barbara Kowalska
NOWY KIEROWNIK CENTRUM KULTURY

Od 1 września br. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Centrum Kultury w Łubiance. Na własną prośbę odeszła Pani Anna Soczyńska – dziękujemy Jej za trud i zaangażowanie     w organizowaniu pracy Centrum Kultury. Kierowanie placówką przejęła nowa Pani Kierownik – Marzena Gizińska, mieszkanka Zamku Bierzgłowskiego. Życzymy Pani Kierownik sukcesów i satysfakcji z pracy na nowym stanowisku.

 • autor: Mirosława Rozwadowska
CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH

Od 1 września 2008r. przez 3 godz. tygodniowo w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łubiance działa CKNONW – Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach. Każdy uczestnik projektu ma możliwość rozpocząć lub kontynuować naukę bazując na unikalnych kursach. Nie ma przeszkód, aby osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczyły w szkoleniach. Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnik, który zakończy szkolenie, uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Lista szkoleń dostępnych to:          A może samozatrudnienie, Administracja systemami komputerowymi, Agent ubezpieczeniowy, Arkusze kalkulacyjne, Asystent bankowości, Bazy danych, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Bhp, Biologia, Broker ubezpieczeniowy, Chemia, Edukacja zdalna, Fizyka, Geografia, Grafik komputerowy, Grafika menedżerska              i prezentacyjna, Handlowiec, Historia, Jak zdobyć i utrzymać pracę, Język angielski, Język niemiecki, Język polski, Kariera - decyduję, planuję, działam, Księgowość, Matematyka, Ocena pracowników, Ochrona danych osobowych, Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja, Opiekun osób starszych, Opiekunka dziecięca domowa, Organizator agrobiznesu, Planowanie potrzeb, Podstawy Technik Informatycznych, Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu, Pracownik administracyjny, Prawo zamówień publicznych, Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, Przedstawiciel handlowy, Przetwarzanie tekstów, Rekrutacja, Ścieżki kariery, Sprzedawca, Systemy motywacyjne, Telemarketer, Usługi w sieciach informatycznych, Użytkowanie komputerów, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie projektami, Zawody przyszłości, Zostań e-pracownikiem.

   Z CKNONW można korzystać w środę od 17.00 do 20.00. Szczegółowych informacji udziela p. Patrycja Wiatr, tel: 0566788169, e-mail: cknonw@wp.pl

 • autor: Patrycja Wiatr
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

   Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka informuje, że od 23 września br. przystąpi  do rozdysponowywania pojemników o pojemności 120 litrów/> wśród mieszkańców naszej gminy, którzy zawrą z Gospodarstwem umowy na wywóz nieczystości stałych.

      Jednocześnie informujemy o przygotowywanej na dzień    3 października br. (piątek) we współudziale z firmą „Thornmann recycling” akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły akcji (miejsca  i godziny odbioru „elektrośmieci”) podamy na plakatach po   22 września br.

    Ponadto przypominamy Państwu obowiązujący do końca bieżącego roku harmonogram wywozu nieczystości stałych      z poszczególnych sołectw.

 

Pigża

Leszcz

 Warszewice

 Biskupice

 Zamek Bierzgł. Bierzgłowo

Łubianka-os.

 

poniedziałek

wtorek

środa

wrzesień

1/15

2/16

3/17

październik

6/20

7/21

8/22

listopad

3/17

4/18

5/19

grudzień

1/15

2/16

3/17

 

Łubianka

Wybczyk,Wybcz Dębiny Wymysłowo Przeczno

Brąchnowo

 

czwartek

piątek

poniedziałek

wrzesień

4/18

5/19

8/22

październik

9/23

10/24

13/27

listopad

6/20

7/21

10/24

grudzień

4/18

5/19

8/22

    Informujemy również, że worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem:             23 wrzesień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 24 wrzesień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 25 września: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 26 wrzesień: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 28 październik: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 29 października: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 październik: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 31 październik: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 25 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice;

27 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała).

   Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości           w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

   Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Czas na rozliczenie podatku akcyzowego

   Do 30 września br. należy składać „Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 1 marca do 31 sierpnia br. Wnioski przyjmowane są w UG w Łubiance w Referacie Księgowości, Podatków i Opłat. Wysokość podatku akcyzowego wynosi 0,85 zł za 1 l/> oleju napędowego.

Kredyty na wznowienie produkcji

   Rolnicy, na których plantacjach tegoroczna susza spowodowała straty w rozmiarach klęskowych (stwierdzone przez komisję gminną) mogą starać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji (oprocentowanie do 3,5 %, prowizja bankowa 2 %). Wysokość kredytu jest zależna od gatunku uprawianej roślin dotkniętych klęską, jej powierzchni oraz stopnia strat. Należy zgłosić się do UG w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy            w celu wypełnienia wniosku o kredyt do wybranego banku.

Jesienne wyjazdy rolników i działkowiczów

 Referat   Rolnictwa,   Ochrony  Środowiska  i  Bezpieczeństwa Pracy organizuje wyjazdy  szkoleniowe  na popularne imprezy, którymi są:

▪ X Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „AGRO SHOW   w Bednarach poświęcona maszynom i urządzeniom rolniczym (popularne pokazy pracy maszyn w polu). Wystawa trwa w dniach 19-22 września br. Wyjazd 20 września (sobota)           o godz. 7.30 sprzed UG w Łubiance. Koszt udziału 20 zł od osoby (z obiadem).

▪ Festyn „BARWY LATA, DARY JESIENI” w Przysieku,    w tym: XIV Krajowe Dożynki Ekologiczne, VIII edycja konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz Święto Ziemniaka. W konkursie na oryginalną potrawę z ziemniaka udział wezmą m.in. Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance, Wybczyku i Zamku Bierzgłowskim, a prezentowana będzie działalność LGD „Ziemia Gotyku” w ramach ofert Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko - pomorskiego. Kiermasze, stoiska promocyjne z produktami ekologicznymi i regionalnymi, rękodziełem ludowym, roślinami ozdobnymi, małą architekturą, konkursy dla zwiedzających – wystawców i konsumentów, występy zespołów artystycznych, również Alebabek z Łubianki. Ponad to degustacja potraw z ziemniaków, potraw ekologicznych oraz regionalnych przysmaków. Wyjazd autokarem 20 września (sobota) o godz. 9.00 sprzed UG w Łubiance. Koszt udziału 4 zł od osoby.

▪ Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA 2008/> w Poznaniu, w tym, m.in.: XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Gospodarskich, oferta maszyn i urządzeń w produkcji zwierzęcej, budownictwa inwentarskiego, wyposażenia budynków inwentarskich             i  środków do produkcji rolniczej. Ponadto popularny Pawilon Regionów (promocja wytwórczości regionalnej), kiermasze, występy zespołów ludowych i inne atrakcje. Targi trwają w dniach 3-5 października br. Wyjazd autokarem 4 października (sobota) o godz. 6.30 sprzed UG w Łubiance. Koszt udziału 18 zł od osoby. Za okazaniem ważnych kart „Top Agrar”               i „Tygodnika Rolniczego” wstęp wolny, dla uczestników wyjazdu zorganizowanego bilet ulgowy w cenie 7 zł, dla pozostałych bilet normalny w cenie 15 zł.

   Zapisy i wpłaty na w/w wyjazdy w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa. Decyduje kolejność wpłaty. Wszystkie wyjazdy      z dofinansowaniem Gminy Łubianka. Zapraszamy do udziału.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski, Stanisław Szwejka
TO BYŁY WESOŁE WAKACJE

W ramach projektu „Wakacje na wesoło w Gminie Łubianka” przez 8 tygodni w czasie wakacji letnich,               w 7 miejscowościach  naszej gminy odbywały się zajęcia świetlicowe, warsztaty artystyczne, konkursy, wycieczki, ogniska itp. Dzieci miały zapewnioną opiekę pedagogiczną, częściowe wyżywienie, ubezpieczenie, możliwość korzystania ze sprzętu sportowego, gier i artykułów potrzebnych do prowadzenia zajęć. Zorganizowano 8 wycieczek dla 430 dzieci i młodzieży, m.in. do kina, ZOO, nad jezioro, Parku Jurajskiego, Torunia, Aqua Parku. Uroczyste podsumowanie wakacji odbyło się w Szkole Leśnej na Barbarce. Podczas  imprezy grupa ponad 100 dzieci z Gminy Łubianka bawiła się w podchody, uczestniczyła w warsztatach plastycznych prowadzonych przez lokalnego artystę Olgierda Jonatowskiego Dodatkowo można było zrobić aniołka z masy solnej   i biżuterię sztuczną z modeliny,  makaronu, koralików. Dzieci korzystały również z nowoczesnego placu zabaw i parku linowego. Znalazły też czas na wspólne ognisko z kiełbaskami, konkursy, grę w piłkę, a także pogadankę z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu. Łącznie            w projekcie uczestniczyło blisko 2.350 dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. Organizatorem wakacji był Urząd Gminy Łubianka i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”. Projekt został sfinansowany przez Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego (12.640 zł) i Wójta Gminy Łubianka (9.700zł).

   Pragnę podziękować wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały  się w realizację projektu.  

 • autor: Anna Filus, Koordynator projektu
ARTYSTYCZNE WAKACJE W GMINIE ŁUBIANKA

W ramach projektu „Artystyczne wakacje w Gminie Łubianka” dzieci z naszej gminy uczestniczyły                        w  3 bezpłatnych warsztatach artystycznych  i  w wycieczce do kina na film „Kung Fu Panda”.  Warsztaty były prowadzone przez Beatę Tomaszewską – utytułowanego animatora kultury, Olgierda Jonatowskiego -  lokalnego artystę i koordynatora projektu. W czasie warsztatów mali artyści wykonali kukiełki   z łyżki drewnianej, małe dzieła na kawałkach desek  i tęczową  biżuterię z modeliny. W projekcie uczestniczyły 93 osoby. Uczestniczenie w projekcie było bezpłatne. Organizatorem projektu był Urząd Gminy Łubianka i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”.

Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu ofert: „Organizacja czasu wolnego dzieci              i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”        w wysokości 2.000 zł.

 • autor: Anna Filus, Koordynator projektu
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Oferty Centrum Kultury!

W związku ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Łubianka, Centrum Kultury ogłasza nabór na zajęcia: aerobik dla pań oraz język angielski. Utworzenie grup oraz ewentualne ceny opłat zależeć będą od ilości zgłoszeń. Zapisy i informacje w biurze CK, osobiście bądź telefonicznie (056 6788698).

Zapraszamy Seniorów na cotygodniowe spotkania przy kawie w dużej sali w Centrum Kultury
w Łubiance. Spotkanie inauguracyjnie odbędzie się                   9 października (czwartek) o godz. 18.00.  Być może wspólnie uda nam się sprawić, by jesień życia stała się barwną wiosną. Tematykę spotkań będą proponować sami uczestnicy. Wnuków prosimy, aby pomogli swoim babciom i dziadkom w dotarciu na spotkanie. Do zobaczenia!

VI Turniej Sołectw

W niedzielę 24 sierpnia br. na stadionie Sparty odbyła się już szósta edycja zmagań o tytuł najlepszego sołectwa.                 W zawodach wzięło udział 12 sołectw, a więc  wszystkie         z gminy Łubianka. Każda drużyna składała się z grupy ok. 20 zawodników, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Sołectwa rywalizowały ze sobą w 8 widowiskowych konkurencjach, takich jak: rzut jajem, kulanie snopa słomy przez kobiety, sztafeta biegowa, czy najbardziej elektryzująca – przeciąganie liny. Rywalizacja była niezwykle zacięta. W końcowej klasyfikacji najlepsze sołectwa dzieliły bardzo niewielkie różnice punktowe. Z wszystkimi zadaniami najlepiej poradzili sobie zawodnicy i zawodniczki z Biskupic. Drugie miejsce zajęła drużyna z Pigży – triumfatorzy sprzed roku, a trzecie drużyna  z Łubianki. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody finansowe ufundowane przez Wójta Gminy Łubianka. Ponadto, wszystkie sołectwa zyskały grille, przy których – mamy nadzieję ­- mieszkańcy będą wspólnie świętować i wspominać rywalizację. Drużyna Biskupic występowała w składzie: Roman Blachowski – kapitan, Gabriela Sowa, Piotr Błaszkiewicz, Jan Boniecki, Karol Cichoracki, Emilia Szymańska, Marta Blachowska, Monika Cichoracka, Ignacy Katlewski, Marcin Walter, Piotr Latuszek, Wojciech Socha, Maciej Śliwiński, Stanisław Deruś, Karol Lewandowski, Jagoda Struś, Tomasz Blachowski i Artur Mądraszewski.

Serdecznie dziękujemy za pomoc sołectwu Pigża – współorganizatorowi turnieju oraz wszystkim zaangażowanym wolontariuszom.

 

 

III Mistrzostwa Gminy w tenisie ziemnym

W niedzielę 21 września o godz. 11.00 na kortach stadionu lekkoatletycznego w Pigży odbędą się III Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym. Zawody zostaną rozegrane        w grze singlowej oraz deblowej, obowiązuje kategoria open. Uczestnikami mistrzostw  mogą być osoby zameldowane, pracujące bądź posiadające nieruchomość na terenie Gminy Łubianka. W celu usprawnienia organizacji turnieju, prosimy zgłaszać się z wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie        w Centrum Kultury w Łubiance – 056 6788698 (w ostateczności na kortach, w dniu zawodów – do godz. 10.40).

Mistrzostwa Gminy Łubianka w lekkiej atletyce

11 października br. (sobota) na stadionie lekkoatletycznym      w Pigży odbędą się I Mistrzostwa Gminy Łubianka w lekkiej atletyce szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch turach: od godz. 9.00 do 12.30 rywalizować będzie młodzież ze szkół podstawowych,    a w godz. 13.00 – 16.00 gimnazjaliści. Zaplanowano konkurencje biegowe na krótkich i długich dystansach oraz konkurencje techniczne: skok w dal i skok wzwyż. W ramach rywalizacji zostaną wyłonieni najlepsi sportowcy w danych konkurencjach oraz najlepsza szkoła podstawowa i gimnazjum z terenu Gminy Łubianka, dla których przewidziano nagrody. W celu usprawnienia organizacji prosimy o pomoc nauczycieli w-fu z miejscowych szkół. Wszelkie informacje oraz regulamin zawodów są dostępne w biurze CK.

 • autor: Łukasz Rząd
Podziękowanie

VI Turniej Sołectw był ostatnim przedsięwzięciem Pani Ani Soczyńskiej i Pana Pawła Puczkarskiego przed zakończeniem działalności w Centrum Kultury w Łubiance. Pani Ania i Pan Paweł przez kilka lat byli trzonem wszelkich inicjatyw podejmowanych przez CK. Przez czas swojej pracy, oboje stali za każdą zorganizowaną imprezą. To głównie dzięki nim Centrum Kultury ma swój obecny kształt i jest prężnie działającą komórką. Za wszelki trud i poświęcenie zostawione w pracy – DZIĘKUJEMY!

 • autor: Koleżanki i koledzy z CK i GBP
PROGRAM ,,UCZEŃ NA WSI” DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance przypomina ,że od dnia  01.09.2008 wydawane są wnioski z ,,Programu uczeń na wsi” skierowane do uczniów niepełnosprawnych zameldowanych na terenie gminy Łubianka na pobyt stały, uczących się w szkole podstawowej , gimnazjum a także szkole ponadgimnazjalnej. Kryterium dochodowe na osobę  w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 1123,20 brutto. Dofinansowaniem  objęte są wszystkie koszty związane z nauką z wyjątkiem zakupu sprzętu komputerowego. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2008r.

 • autor: GOPS

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️