Informator Gminny - Nr 7/2008 (171)

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,

                      na których duch ludzki

                     unosi się ku kontemplacji prawdy .

                                                                  Jan Paweł II

drukuj ()

KOLEJNY RAZ W BRUKSELI

W kwietniu br. w Zespole Szkół w Łubiance odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy        o Unii Europejskiej. Konkurs objął swym zasięgiem  szkoły w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Rumunii, Irlandii, Estonii, Polsce, na Litwie i we Włoszech.

   23 gimnazjalistów z Brąchnowa i Łubianki podjęło trud rozwiązania testu w języku angielskim dotyczącego wiedzy o Unii Europejskiej i napisania wypracowania dotyczącego problematyki unijnej. Paweł Kubacki z Gimnazjum w Brąchnowie i Paulina Młodzianowska  z Gimnazjum w Łubiance okazali się najlepsi  w konkursowej rywalizacji. Im właśnie przypadła główna nagroda – wyjazd do Brukseli na sesję plenarną Komitetu Regionów. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Łubiance.

   17 czerwca Paulina i Paweł, pod opieką Elżbiety Zglinickiej, nauczycielki języka angielskiego w ZS w Łubiance, wyruszyli w podróż do belgijskiej stolicy. Dużą atrakcję stanowił już sam lot samolotem, a także mieszkanie w luksusowym hotel w  centrum miasta. Ale prawdziwe niespodzianki czekały na uczestników wyjazdu kolejnego dnia – spotkanie z rówieśnikami z 7 innych europejskich krajów oraz członkami grupy politycznej UEN-EA. Zwiedzanie budynku Parlamentu Europejskiego, możliwość obserwowania sesji plenarnej Komitetu Regionów oraz spotkanie z unijną komisarz, panią Danutą Huebner stanowiły niecodzienne przeżycie dla każdego z laureatów konkursu. „Wielki świat” znany dotąd jedynie ze szklanego ekranu okazał się być na wyciągnięcie ręki. Ciekawych doznań i niezapomnianych wrażeń dostarczyło młodym ludziom zwiedzanie najciekawszych zakątków Brukseli. Ugruntowali oni       w sobie również przekonanie , że nauka języków obcych nie jest jedynie kolejnym z przedmiotów szkolnych, ale realną potrzebą – język angielski był podstawowym językiem komunikacji w trakcie spotkań oficjalnych        i prywatnych kontaktów z koleżankami i kolegami  z innych krajów. Paulina i Paweł zapytani czy warto było brać udział w konkursie zgodnie podkreślają, że trud i wysiłek jaki włożyli w przygotowanie do konkursowych zmagań zdecydowanie się opłacił i zachęcają rówieśników do udziału w następnej edycji.

   Uczestnicy konkursu składają podziękowania za jego przegotowanie i przeprowadzenie Urzędowi Gminy        w Łubiance, Zespołowi Szkół w Łubiance oraz wszystkim tym, którzy pomagali im w zdobyciu wiedzy  i umiejętności potrzebnych do sprostania konkursowym wymaganiom.

komentarze (0) (KOLEJNY RAZ W BRUKSELI)

drukuj (KOLEJNY RAZ W BRUKSELI)

 • autor: Elżbieta Zglinicka
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Uwaga rolnicy niskotowarowi !

   Rolnicy, którzy otrzymali trzecią ratę pomocy finansowej w ramach działania PROW na lata 2004-2006 pn. „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” zobowiązani są do złożenia w BP ARiMR w Toruniu,   ul. Rejtana 2-4 oświadczenia o wykonaniu zadania zadeklarowanego w Planie Rozwoju Gospodarstwa dołączonego do „Wniosku o przyznanie pomocy dla gospodarstwa niskotowarowego”. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej po 6 miesiącach od otrzymania trzeciej raty pomocy i trzeba do niego załączyć fakturę zakupu, np. loszki, maszyny rolniczej lub zaświadczenie              o odbyciu kursu. Druki oświadczenia dostępne są w BP ARiMR. Nie dopełnienie obowiązku złożenia w terminie tego oświadczenia lub nie wykonanie wyznaczonego zadania skutkować będzie pozbawieniem rolnika niskotowarowego świadczeń przez następne dwa lata.

Szacowanie strat w roślinach uprawnych.

   Powołana przez Wojewodę komisja ds. szacowania strat spowodowanych przez suszę kontynuuje swoją pracę. Uprasza się poszkodowanych rolników o wszelką pomoc w sprawnym działaniu komisji.

Żniwuj bezpiecznie !

   W związku ze zbliżającymi się żniwami rzepaku ozimego i zbóż przypomina się o konieczności właściwego przygotowania maszyn i sprzętu rolniczego  z uwzględnieniem przepisów BHP i ppoż.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka przypomina mieszkańcom naszej gminy obowiązujący do końca bieżącego roku  harmonogram wywozu nieczystości stałych z poszczególnych sołectw

 

Pigża

Leszcz

 Warszewice

 Biskupice

 Zamek Bierzgł. Bierzgłowo

Łubianka-os.

 

poniedziałek

wtorek

środa

lipiec

7/21

8/22

9/23

sierpień

4/18

5/19

6/20

wrzesień

1/15

2/16

3/17

październik

6/20

7/21

8/22

listopad

3/17

4/18

5/19

grudzień

1/15

2/16

3/17

 

Łubianka

Wybczyk,      

Wybcz Dębiny Wymysłowo Przeczno

Brąchnowo

 

czwartek

piątek

poniedziałek

lipiec

10/24

11/25

14/28

sierpień

7/21

8/22

11/25

wrzesień

4/18

5/19

8/22

październik

9/23

10/24

13/27

listopad

6/20

7/21

10/24

grudzień

4/18

5/19

8/22

Jednocześnie informujemy, że w drugim półroczu kontynuowana będzie przez Gospodarstwo selektywna  zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach.

   Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki      i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 29 lipiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski,; 30 lipiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 31 lipiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 1 sierpień:  Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 sierpień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 sierpień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 sierpień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 sierpień: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 23 wrzesień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 24 wrzesień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 25 wrzesień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 26 wrzesień: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 28 październik: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 29 październik: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 październik: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 31 październik: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 25 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała).

  Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych                  i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy                     o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

   Ponadto informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku         z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę                            i odprowadzanie ścieków w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”.

   Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę            i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Wyprawka szkolna

   Zgodnie z informacją uzyskaną z MEN, rodziny pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych. Możliwość taką mają rodzice dzieci  rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci w klasach I-III. O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice  tych uczniów, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. Zwrot kosztów podręczników odbywać się będzie w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W zależności od podręczników wyniesie:

 - 70 zł dla ucznia  rozpoczynającego  roczne przygotowanie przedszkolne, 

- 130 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,

- 150 zł dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

   - 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. Wnioski w tej sprawie należy składać  w szkołach, do których dzieci uczęszczają. Wnioski przyjmowane będą do końca br. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochód w rodzinie(z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku).

Stypendia szkolne

  Wzorem roku ubiegłego, wnioski na stypendia szkolne należy składać do dnia 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. (druki do pobrania w UG p. nr 3  bądź  w sekretariacie). Przypominam, że stypendium szkolne jest formą refundacji poniesionych wydatków szkolnych, bądź pokrycia kosztów, dlatego do wniosków o stypendium należy więc dołączyć rachunki,  paragony za zakupione podręczniki i przybory szkolne. Informuję również, że dochód na osobę w rodzinie  ubiegającej się o stypendium szkolne nie może być wyższy jak 351 zł Stypendia dla studentów

   O stypendium mogą ubiegać  się wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  675,60 zł brutto spełniające jedno z poniższych kryteriów 

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0 (z egzaminów),

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0,

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć :

1. Wyciąg z indeksu z egzaminami w poprzednim roku studiów, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje pracownik Urzędu Gminy ),

2. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.  Zaświadczenia  o  dochodach  członków  rodziny – dotyczy dochodów osiąganych z różnych źródeł, min.   z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej,

4. Dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5. Zaświadczenia o innych dochodach  studenta (również  inne stypendia).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia br, w Urzędzie Gminy.

komentarze (0) (DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW)

drukuj (DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW)

 • autor: Barbara Kowalska
WAKACJE NA WESOŁO W GMINIE ŁUBIANKA

„Wakacje na wesoło w Gminie Łubianka” to tytuł projektu,  na który Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” otrzymało dotację. Celem projektu jest wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich. Zadanie rozpoczęło się od 30.06.2008r. i będzie trwało do 22.08.2008r. W siedmiu miejscowościach, kilka dni  w tygodniu, przez 3,5 godziny dziennie odbywają się zajęcia świetlicowe. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, konkursach, ciekawych warsztatach plastycznych. Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy do udziału w zajęciach. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.lubianka.eu lub u koordynatora projektu (tel.: 056 678 82 18 wew. 39). Projekt jest finansowany przez Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wójta Gminy Łubianka.

komentarze (0) (WAKACJE NA WESOŁO W GMINIE ŁUBIANKA)

drukuj (WAKACJE NA WESOŁO W GMINIE ŁUBIANKA)

 • autor: Koordynator projektu Anna Filus
ARTYSTYCZNE WAKACJE W GMINIE ŁUBIANKA

„Artystyczne wakacje w Gminie Łubianka” to tytuł projektu, na który Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł. W ramach tego działania w czasie wakacji letnich odbywają się warsztaty artystyczne  i wyjazdy do ośrodków kultury dla dzieci z terenu gminy. Pierwszy z warsztatów odbył się 4 lipca w świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie. Zajęcia teatralne prowadziła Pani Beata Tomaszewska, która jest doświadczonym i utytułowanym  animatorem kultury. W zajęciach uczestniczyło dwanaścioro dzieci. W ramach zajęć młodzi uczestnicy wykonali kukiełki na drewnianej łyżce, a następnie wystawili przedstawienie do bajki Czerwony Kapturek. Aktualne informacje o programie będą ukazywały się na stronie www.lubianka.eu Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu ofert: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”.

komentarze (0) (ARTYSTYCZNE WAKACJE W GMINIE ŁUBIANKA)

drukuj (ARTYSTYCZNE WAKACJE W GMINIE ŁUBIANKA)

 • autor: Koordynator projektu Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Brąchnowo, Pigża, Łubianka…….

To kolejność na podium Mistrzostw Gminy Łubianka    w Piłce Nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć drużyn – Bierzgłowo, Brąchnowo, Dębiny, Przeczno, Łubianka, Pigża, Wybcz, Warszewice i Pigża Old Boys. Po eliminacjach w grupie finałowej rywalizowały trzy najlepsze drużyny. Wyniki: Pigża – Łubianka 3:2; Pigża – Brąchnowo 0:0; Brąchnowo – Łubianka 3:0; Ostateczna kolejność: I miejsce Brąchnowo, II miejsce Pigża, III miejsce Łubianka. Skład zwycięskiego zespołu: Michał Lewandowski – kapitan, Bartosz Piórkowski, Marek Wiśniewski, Remigiusz i Krystian Frątczak, Mateusz Główczewski, Tomasz Jędrzejewski    i Paweł Puczkarski. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. Turniej został rozegrany w Bierzgłowie.

IX Festyn Rodzinny

29 czerwca w pięknej scenerii parku w  Wybczu odbył się IX Festyn Rodzinny. Zgromadził dużą publiczność     i rodziny, które rywalizowały o zaszczytny tytuł „Rodziny Roku 2008 w Gminie Łubianka”. W pięciu wszechstronnych konkurencjach wzięło udział 7 rodzin. Pierwsza konkurencja rozpoczynająca zabawę polegała na przeniesieniu przez kilku członków rodziny jak największej ilości wody łyżką stołową, następnie strzelano piłką nożną do celu i opowiadano dowcipy. Czwartą konkurencję przeprowadzili goszczący na festynie rycerze, polegała ona na wykonaniu kilku obrotów wokół miecza i dobiegnięciu do wyznaczonego celu. Zmagania zakończyła sztafeta czynności rodzinnych, po czym wszystko było już jasne - I miejsce i tytuł „Rodziny Roku 2008 w Gminie Łubianka” przypadło Państwu Żebrowskim z Wybcza, II miejsce zajęli Państwo Barnat z Dębin a III miejsce Państwo Tutak z Wybcza. Kolejne miejsca - Państwo Kościelscy  z Pigży, Państwo Zakrzewscy z Wybcza, Maćkowscy      z Brąchnowa i Słoma z Wybcza. Rodziny otrzymały pamiątkowe statuetki i wartościowe nagrody rzeczowe.  Ponadto podczas imprezy przeprowadzono  konkursy      z nagrodami dla dzieci, odbył się pokaz tańca nowoczesnego, miały miejsce występy grupy cheerliderek „Gest”, zaprezentowano pokaz sztuk walki muay–thai oraz pokazy walk rycerskich. Wieczorem wspólnie kibicowano najlepszym drużynom Starego Kontynentu w finale Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami. Organizatorami Festynu Rodzinnego byli Centrum Kultury i Sołectwo Wybcz.

Biskupice obroniły tytuł

III Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboyów podobnie jak wcześniejsze zorganizowane zostały w pierwszą niedzielę lipca w Bierzgłowie. Do zawodów zgłosiło się 5 drużyn: Bierzgłowo, Biskupice, Pigża, Zamek Bierzgłowski i Warszewice-Dębiny. Zawodnicy zgodnie z regulaminem musieli mieć ukończone minimum 35 lat. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Największą ilość punktów zgromadzili  piłkarze z Biskupic i to oni zostali mistrzami na rok 2008. Skład drużyny: Roman Blachowski, Jan Boniecki, Wojciech Socha, Grzegorz Pszeniczny, Piotr Błaszkiewicz, Stefan Mądraszewski, Andrzej Sowa, Dariusz Struś, Mirosław Jakubski i Robert Łuczak. Drugie miejsce zajęli gospodarze – Bierzgłowo, trzecie Warszewice-Dębiny, czwarte Zamek Bierzgłowski, piąte Pigża. Mistrzostwa po raz kolejny okazały się strzałem w dziesiątkę. Były okazją dla zawodników, by się spotkać na boisku niejednokrotnie  po kilku latach rozbratu z piłką nożną i nie lada gratką dla kibiców, którzy gorąco dopingowali swoich faworytów. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy zaangażowanie zawodników i mamy nadzieję, że  w kolejnych latach dołączą pozostałe sołectwa. Do zobaczenia za rok!

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych „Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje.

   Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli „początkujących” organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Kaliska 5.Terminy warsztatów do wyboru: 19-21 września 2008, 10-12 października 2008, 14-16 listopada 2008, 28-30 listopada 2008. Fundacja bezpłatnie zapewnia noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.fww.org.pl.  

komentarze (0) (BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH)

drukuj (BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH)

 • autor: Anna Filus
RAZEM RAŹNIEJ

   Dnia 22.06.2008r. na boisku sportowym w Zamku Bierzgłowskim odbyła się impreza integracyjna pt. ,,Razem Raźniej” zorganizowana przez Urząd Gminy w Łubiance ze środków pozyskanych z PFRON w Toruniu.

   Spotkanie uświetniły gry, zabawy oraz występy grupy młodzieżowej sztuk walki MUAY THAI, grupy DJ Bronx Team oraz zespół muzyczny, który przygrywał przez czas trwania imprezy.

   Pragniemy podziękować sponsorowi Panu Andrzejowi Szczęśniakowi, który podarował atrakcyjne upominki z firmy Play. Dziękujemy także wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji imprezy: Panu Andrzejowi Sierockiemu, Panu Hieronimowi Iwickiemu – sołtysowi Zamku Bierzgłowskiego, grupie DJ Bronx Team, grupie młodzieżowej sztuki walki MUAY THAI, a także wszystkim uczestnikom imprezy za liczne przybycie oraz aktywny udział w imprezie

komentarze (0) (RAZEM RAŹNIEJ)

drukuj (RAZEM RAŹNIEJ)

 • autor: GOPS w Łubiance
SANEPID APELUJE – UWAGA NA SINICE!

   Przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze dochodzi często do ,,zakwitu” sinic – mętna woda przypomina zupę, cuchnie, a osoby dość nierozsądne, by do niej wchodzić, ryzykują podrażnieniem skóry – zwłaszcza dzieci. Szczególnie łatwo zakwitają późnym latem niewielkie zbiorniki wodne. Duże ilości sinic w zbiornikach wodnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, gdyż produkowane przez te jednokomórkowe organizmy toksyny uszkadzają wątrobę i układ nerwowy człowieka. Toksyny są niebezpieczne szczególnie dla dzieci. Kąpiel w trującej wodzie powoduje wysypkę, gorączkę i wymioty, biegunkę, mdłości, migrenę, owrzodzenie ust, podrażnienie oczu i uszu, czasem nawet drżenie mięśni czy przerywany oddech. Dlatego nie warto się pluskać w cuchnącej, brązowozielonej wodzie, zwłaszcza gdy pływają w niej martwe ryby (nie dla wszystkich jest to takie oczywiste). Jeśli już wystąpiły objawy, potrzebna jest pomoc lekarska.  

komentarze (0) (SANEPID APELUJE – UWAGA NA SINICE!)

drukuj (SANEPID APELUJE – UWAGA NA SINICE!)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 />/>-17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.

komentarze (0) ()

drukuj ()

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj ()

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️