Informator Gminny - Nr 6/2008 (170)

,,Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd .

                                                                  Jan Paweł II

drukuj ()

ZAOPATRZENIE GMINY W WODĘ

   Od 15 lat gmina Łubianka postrzegana jest jako w pełni zwodociągowania. W 1993 r. zakończyliśmy budowę ostatnich dwóch    sieci   wodociągowych     sołectwach    Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy, jaki wówczas ponosiliśmy, środki inwestycyjne pochodziły zarówno z budżetu gminy i środków pozyskanych spoza gminy, jak i budżetów domowych mieszkańców. Byliśmy wówczas pierwszą gminą w województwie toruńskim, która posiada pełne zabezpieczenie w wodę pitną dostarczaną z gminnych wodociągów. Od tamtego czasu przybyło nam kilka kilometrów sieci wodociągowych oraz wiele przyłączy do budynków powstałych w kolejnych latach. Od kilku lat natomiast znacznie szybciej niż wcześniej budowane są nowe domy, powstają ich całe osiedla. Cieszymy się z przyrostu liczby mieszkańców gminy i serdecznie ich w naszej gminie witamy, ale nowe obiekty wymagają budowy nowej infrastruktury komunalnej. Posiadamy przygotowane 4 kompletne dokumentacje techniczne dla budowy sieci wodociągowych na kolejnych osiedlach. Oczekujemy, że w II półroczu br. zostaną ogłoszone konkursy na projekty wodociągowe (także kanalizacyjne) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje dofinansowanie inwestycji z tego zakresu do wysokości 75 % kosztów. Ufamy, że przygotowane przez nas projekty uzyskają oczekiwane dofinansowanie. Procedury oceny złożonych wniosków potrwają niestety kilka miesięcy, stąd realizacja pierwszych inwestycji będzie możliwa dopiero w roku 2009. Alternatywą byłoby jedynie podejmowanie inwestycji wyłącznie z własnych środków, ale byłoby to oczywiście wbrew zasadzie gospodarności. Będziemy zatem oczekiwali na konkursy. W ich ramach liczymy także na dofinansowanie budowy dwóch studni głębinowych (jednej w Warszewicach    i jednej w Zamku Bierzgłowskim) dla poprawy zaopatrzenia    w wodę. Istniejące ujęcia wody dostarczają wodę w ilościach zabezpieczających potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie potrzeb gospodarstw domowych, hodowli zwierząt gospodarskich oraz procesów produkcyjnych. Niestety, w okresach wysokich temperatur, przy wykorzystywaniu wody do podlewania ogrodów i innych terenów rekreacyjnych występują w niektórych miejscach gminy czasami nawet kilkugodzinne spadki ciśnienia lub nawet zaniki  wody.  Gospodarstwo   Pomocnicze   przy   UG,  które realizuje zadania w zakresie m.in. dostawy wody, stara się zminimalizować dokuczliwość takich sytuacji. Dodatkowym problemem są niestety liczne awarie sieciowe występujące głównie na sieciach stalowych wykonanych jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.   Będziemy nadal czynili starania, aby zabezpieczać oczekiwaną sprawność urządzeń i sieci wodociągowych. Pozwalam sobie równocześnie liczyć na współpracę naszych mieszkańców w zakresie ograniczania używania wody  w okresach upałów do podlewania ogrodów i innych terenów rekreacyjnych. Wykorzystywanie wody na te cele powoduje zwiększenie jej zużycia o ok. 100 %. Jest rzeczą naturalną, że takich rezerw produkcyjnych nie sposób bezproblemowo zabezpieczyć.                      

komentarze (1) (ZAOPATRZENIE GMINY W WODĘ)

drukuj (ZAOPATRZENIE GMINY W WODĘ)

 • autor: Jerzy Zająkała
„WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ” W BIERZGŁOWIE

15 czerwca br. mieszkańcy naszej gminy już po raz jedenasty spotkali się na wspólnej biesiadzie, której organizatorem była bierzgłowska parafia.  Festyn Parafialny w Bierzgłowie należy do imprez, które zajmują szczególne miejsce w lokalnym kalendarzu. Organizowany od jedenastu lat, każdorazowo gromadzi „przy wspólnym stole” setki gości, dla których czerwcowe popołudnie spędzone w Bierzgłowie jest już  rodzinną tradycją. W tym roku organizatorzy zaprosili na „Wyprawę do źródeł”, w której udział stworzył biesiadnikom możliwość przeniesienia się o kilkadziesiąt lat wstecz i doświadczenia wiejskiego klimatu nasyconego zapachem świeżych wypieków, muzyką, smakiem zapomnianych potraw, ale przede wszystkim radością czerpaną ze wspólnej zabawy, rozmów i śpiewu. Aby przypomnieć zgromadzonym, jak jeszcze niedawno wyglądały prace polowe, a jednocześnie uświadomić postęp techniczny, który nastąpił  w rolnictwie, na placu przy świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie obok najnowszych maszyn stanowiących wyposażenie współczesnych gospodarstw, zgromadzono stare (m.in. żniwiarkę, siewnik konny, młócarnię, kopaczkę), które szczególnie dla młodszego pokolenia stanowiły niebywałą atrakcję. Festynowy czas umiliły przybyłym występy lokalnych artystów a także zaproszonych gości, wśród nich był syn naszego Wójta - pan Jakub Zająkała. Uczestnicy biesiady mogli spróbować swoich sił w wielu konkursach, wykorzystując w nich zarówno potęgę umysłu, jak i mięśni. Piłkarskie emocje wzbudził mecz pomiędzy wicemistrzami Polski Służby Liturgicznej Ołtarza – Ministrantami parafii Bierzgłowo a Oldbojami z Bierzgłowa, który potwierdził umiejętności srebrnych medalistów. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również i w tym roku z niepewnością spoglądaliśmy na ciemniejący horyzont. Upragniony deszcz mógł przecież przeszkodzić tak długo przygotowywanej biesiadzie. Na szczęście wiara i entuzjazm uczestników „Wyprawy” rozjaśniły czerwcowe niebo, a rodzinna atmosfera rozgrzała biesiadników.           

komentarze (0) („WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ” W BIERZGŁOWIE)

drukuj („WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ” W BIERZGŁOWIE)

 • autor: Elżbieta Żeglarska
KONFERENCJA LEADER

 Liderzy LGD Ziemia Gotyku przyjechali na Zamek Bierzgłowski 5 czerwca, celem dyskusji na temat dalszej przyszłości LGD w nowej perspektywie Programu LEADER na lata 2007-13. Zmiany ram prawnych polityki rozwoju obszarów wiejskich niosą dla LGD kolejne wyzwania organizacyjne i nowe możliwości rozwoju. Konferencja „LEADER – skuteczna metoda rozwoju obszarów wiejskich” była okazją do wymiany poglądów i dyskusji nad przyszłością obszaru „Ziemi Gotyku”. Prezentacja dr R. Kamińskiego – przedstawiciela Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – przedstawiła  zasady podejścia LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 13. Procedurę wdrażania Leader na poziomie regionalnym zaprezentował pan B. Szymański – Naczelnik Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego za wybór Lokalnych Grup Działania w konkursie wojewódzkim. Z aktualnych informacji wynika, że najszybciej w październiku możemy się spodziewać ogłoszenia konkursu dla LGD, który będzie weryfikował możliwości organizacyjne grup i plany rozwoju obszaru działania. Zaproszeni przedstawiciele LGD – Partnerstwa dla Krajny i Pałuk  oraz LGD Zakole Dolnej Wisły z Kijewa przedstawili w sposób bardzo interesujący własne doświadczenia w budowaniu partnerstwa oraz aktywizowaniu mieszkańców obszarów wiejskich. Również przedstawicielki LGD Ziemia Gotyku – pani M. Epa i pani E. Czarnecka – zaprezentowały dotychczasowe i obecne doświadczenia          w realizacji projektów Leader, EFS i Mechanizmu Norweskiego. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem i zapowiedzią kontynuowania debaty o przyszłości obszaru „Ziemi Gotyku” w formie warsztatów planowania strategicznego. Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

komentarze (0) (KONFERENCJA LEADER)

drukuj (KONFERENCJA LEADER)

 • autor: Paweł Puczkarski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka informuje, że z powodu przerwy urlopowej Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bierzgłowie w dniach od 7 czerwca do  12 lipca br. będzie nieczynne.

Jednocześnie przypominamy terminy kontynuowanej przez Gospodarstwo selektywnej zbiórki odpadów obejmującej czyste butelki i pojemniki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy czerwcu br. zgodnie z poniższym harmonogramem: 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie   z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Równocześnie informujemy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

   Jednocześnie przypominając apel Wójta Gminy Łubianka     o racjonalne gospodarowanie wodą, informujemy, że  w stwierdzonych przypadkach nieuzasadnionego korzystania   z hydrantów przeciwpożarowych lub innych faktach kradzieży wody osoby winne podlegają zgodnie z obowiązującą ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę karze grzywny w wysokości 5.000,- złotych.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO )

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

AGRO-TECH w Minikowie.

W dniach 21-22 czerwca 2008r. odbędą się XXXI Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH” w Minikowie. Jest to największa i najważniejsza wystawa rolnicza w północno-zachodniej części Polski. Swoje oferty przedstawi ok. 450 wystawców - odbędą się pokazy maszyn      i sprzętu rolniczego podczas pracy. Interesująco zapowiada się towarzysząca targom IX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Po raz 5 wyjazd na tą popularną wśród rolników imprezę organizuje UG w Łubiance. Wyjazd z Łubianki sprzed UG w dniu 21 czerwca br. (sobota), o godz. 8.20. Powrót ok. godz. 16.30. Koszt uczestnictwa 8 zł od osoby. Dodatkowe informacje, zgłoszenia i wpłaty w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa).

Wnioski o renty strukturalne.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 w dniu 30 czerwca br. wznawia przyjmowanie wniosków o renty strukturalne.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !

 Przypomina się właścicielom psów, że ciążą na nich obowiązki wynikające z „Regulaminu utrzymania czystości       i porządku w gminie Łubianka”, m.in.:

stały, skuteczny dozór nad psami, tj. trzymanie psów na uwięzi lub w zagrodzie uniemożliwiającej im swobodny ruch poza terenem należącym do właściciela,

pies w jakikolwiek sposób zagrażający otoczeniu powinien być zaopatrzony w kaganiec,

pies powinien być systematycznie szczepiony przeciw wściekliźnie zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

komentarze (0) (UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !)

drukuj (UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
TALENTY PLASTYCZNE W ZS ŁUBIANKA

Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim          i międzynarodowym. W tym roku również uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele znaczących sukcesów. Angelika Zakrzewska, uczennica klasy piątej, która od wielu lat bierze aktywny udział w zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez mgr Stanisławę Kardas, zdobyła I miejsce w okręgowym konkursie plastycznym Skarby Ziemi (w skład, którego weszły trzy województwa). Angelika otrzymała wiele cennych nagród i dodatkowo wyjazd wraz z nauczycielem na dwudniową wycieczkę do  Warszawy na ogólnopolskie eliminacje. Nasza uczennica w etapie ogólnopolskim zajęła V miejsce i główną nagrodę publiczności. Gratulujemy Angelice oraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do brania udziału w zajęciach plastycznych w ZS w Łubiance.

komentarze (0) (TALENTY PLASTYCZNE W ZS ŁUBIANKA)

drukuj (TALENTY PLASTYCZNE W ZS ŁUBIANKA)

 • autor: Stanisława Kardas
BANK POMYSŁÓW I INICJATYW ZIEMI GOTYKU
Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania jako partnerstwo trzech sektorów jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami życia społecznego i gospodarczego na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Realizujemy wiele działań i pozyskujemy środki publiczne na projekty. Zapraszamy do współpracy i zgłaszania pomysłów i inicjatyw, które Państwo chcielibyście realizować na obszarze działania Fundacji Ziemia Gotyku. Pomysły te zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemi Gotyku” na lata 2009-2015. Zapraszamy do wypełniania kart projektów (wzór na stronie www.ziemiagotyku.com) i przesyłanie ich do biura fundacji oraz do dalszej owocnej współpracy

komentarze (0) (BANK POMYSŁÓW I INICJATYW ZIEMI GOTYKU)

drukuj (BANK POMYSŁÓW I INICJATYW ZIEMI GOTYKU)

 • autor: Paweł Puczkarski
SZKOLENIA…SZKOLENIA…SZKOLENIA

,,Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój” to nazwa projektu współfinansowanego w ramach EFS-u, który umożliwia nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy – w drodze specjalistycznych szkoleń   i kursów, skierowanego do osób w wieku 16-25 lat. Szkolenia   i kursy są w pełni nieodpłatne a obejmują m.in. kursy językowe (angielski, niemiecki), kurs komputerowy, zajęcia w zakresie przedsiębiorczości, zajęcia z prawnikiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy (na końcu uczestnictwa  w projekcie). Zajęcia odbywają się w godz. popołudniowych oraz w soboty. Osobą do kontaktu w sprawie projektu  w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, przy ul. Poznańskiej 11/13, jest pani  Lidia Tofil.

Natomiast ,,Twój czas na pracę” jest bezpłatnym programem szkoleniowym skierowanym do osób powyżej 45 roku życia, zatrudnionych,  z wykształceniem najwyżej średnim, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności bądź dowiedzieć się jak założyć  i prowadzić firmę. Projekt,  współfinansowany    ze   środków EFS-u, trwa od 01.05.2008 do 28.02.2009r. i obejmuje szkolenia takie jak: prawo jazdy kat. C, profesjonalny pracownik gastronomii, negocjacje sprzedażowe, księgowość – zagadnienia kadrowe i płacowe. Informacje i zapisy: klub Melisa i Jazz, Toruń, ul. Mostowa 10, (tel.: 0566200041)  w godz. 12-17 lub tel. kom.: 608667402.  

komentarze (0) (SZKOLENIA…SZKOLENIA…SZKOLENIA)

drukuj (SZKOLENIA…SZKOLENIA…SZKOLENIA)

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wakacje z przygodą

„Wakacje z przygodą” to tytuł projektu, na który w ramach postępowania konkursowego Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego      w Toruniu. Celem akcji jest wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży na wsi, promocja              i animacja kultury oraz zapewnienie młodym mieszkańcom Gminy Łubianka bezpieczeństwa w okresie żniwnym. 

W ramach programu wakacyjnego odbędą się:

SPORTOWE WTORKI czyli Wakacyjna Liga Sportowa.

We wtorki zostanie rozegranych sześć kolejek Ligi Wakacyjnej w piłce nożnej. Rywalizacja przeprowadzona zostanie             w dwóch kategoriach wiekowych: od godz. 9.30 do 12.00 rywalizować będą drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych, od godz. 12.00 do 15.00 gimnazjaliści. Terminy i miejsca rozgrywek są następujące: I Liga – 1 lipca w Brąchnowie, II Liga - 8 lipca w Pigży, III Liga – 15 lipca        w Wybczu, IV Liga – 22 lipca w Bierzgłowie, V Liga- 29 lipca w Pigży, VI Liga 5 sierpnia w Brąchnowie.

WYCIECZKOWE ŚRODY czyli jednodniowe wyjazdy.

Zaplanowaliśmy następujące wyjazdy: I wyjazd (2 lipca) - do Sierakowa Sławieńskiego, gdzie uczestnicy wycieczki przeżyją niesamowitą przygodę zwiedzając „Wioskę Hobbitów”,           a popołudnie spędzą na plaży w Mielnie, II (9 lipca) - do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim, III (16 lipca)  - do Trójmiasta w planie zwiedzanie miasta i pobyt na plaży, IV natomiast (23 lipca) -  do Parku Wodnego.

ARTYSTYCZNE CZWARTKI czyli zajęcia artystyczne.

Przez pięć kolejnych czwartków odbywać się będą  zajęcia artystyczne pod okiem fachowców w danej dziedzinie. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań oraz poznania nowych technik wykonywania  prac artystycznych.

Szczegółowy program będzie dostępny na stronie internetowej www.lubianka.pl , na plakatach informacyjnych oraz w biurze Centrum  Kultury (tel. 056678-86-98). Organizatorzy: Centrum Kultury w Łubiance, Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance i Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kluby tematyczne w Centrum Kultury - podsumowanie

Łącznie na zajęcia w naszych klubach tematycznych 2007/2008 r. uczęszczało ok. 170 osób. Centrum Kultury oferowało mieszkańcom 16  grup warsztatowych, m.in.: kółko tańca ludowego „ Marwojki”, chór żeński „Alebabki”, koło rękodzieła „Węzełek”, klub sportowy 30 +,  gitarzyści,  keyboardziści, twórcy muzyki nowoczesnej, cztery grupy językowe, taniec nowoczesny,  cheerleaderki, sztuki walki, sekcja szachowa, zajęcia fitness.

Oferta warsztatowa była różnorodna i adresowana do osób      w każdym przedziale wiekowym. Najmłodsi członkowie klubów to osoby od trzeciego roku życia,  najstarsi - seniorzy. Część warsztatów miała miejsce w Centrum Kultury, pozostałe odbywały się w szkołach, świetlicach i innych budynkach znajdujących się na terenie naszej gminy. W większości warsztaty prowadzone były przez zatrudnionych instruktorów, ale były też takie, które miały opiekunów pasjonatów, którzy społecznie prowadzili koła zainteresowań zarażając swą pasją innych. Dzięki klubom tematycznym nasi mieszkańcy mieli możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań, spędzania aktywnie czasu wolnego i zarazem integrowania się ze  społecznością lokalną. Warsztaty  dostarczyły również okazji, aby poznać nowych  mieszkańców Gminy Łubianka. Od września planujemy kontynuację wszystkich klubów tematycznych i  zarazem jesteśmy otwarci na tworzenie nowych odpowiadających na potrzeby mieszkańców naszej gminy. Uwagi i pomysły prosimy kierować do Centrum Kultury osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 056 678-86-98.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Anna Soczyńska
Młodzi zdolni

04.06.2008r. w Małej Nieszawce odbył się powiatowy konkurs interpretacji wierszy poetów odchodzących                w zapomnienie pn. "Odkurzone wierszyki". Bibliotekę            w Łubiance w kategorii klas I - II reprezentowały Eliza Kucharzewska (SP Wybcz) i Dominika Lewandowska (ZS Łubianka), natomiast w kategorii III - IV Nikola Dynasińska (SP w Wybcz) oraz Marcelina Grabowska (ZS w Łubianka). Uczestnicy konkursu pokazali duże zdolności aktorskie, a ich występy przeniosły widzów we wspaniały świat poezji. Konkurs zakończył się dla naszej Biblioteki bardzo pomyślnie, gdyż Eliza, Nikola i Marcelina zajęły III miejsca. Gratulujemy!

Konkurs na album

  Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastyczno - fotograficznym pt. "Ziemia domem ludzi, roślin i zwierząt". Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie albumu             o tematyce ekologiczno - przyrodniczej. Więcej informacji     w Bibliotece lub pod numerem telefonu 056 6788395.                                                                       Danuta Lewandowska

Mistrzostwo Gminy Łubianka w Piłce Nożnej 2008

   Znany jest już termin i miejsce Mistrzostw oraz system rozgrywek -  ustalono, że jednodniowy finał odbędzie się 22 czerwca w Bierzgłowie (zapisy od 12.00 do 12.15 w dniu meczu). O godz. 12.30 przeprowadzone zostanie losowanie, po którym rozpocznie się turniej. Lista drużyn jest otwarta, dotychczas zgłosiły się: Pigża, Pigża Old Boys, Brąchnowo, Łubianka, Wybcz, Wybczyk, Bierzgłowo, Warszewice, Debiny i Zamek Bierzgłowski. Zawodnicy biorący udział w rywalizacji muszą mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcami gminy Łubianka. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rozgrywkach. Zapraszamy do kibicowania, zapewniamy dobrze zaopatrzony bar i emocje sportowe.

III Mistrzostwa Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej

   Dużym zainteresowaniem wśród zawodników i kibiców cieszyła się pierwsza i druga edycja Mistrzostw Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej. Dlatego też zachęcamy osoby po 35 roku życia, by raz jeszcze wyjść na boisko, spotkać się         z kolegami i wziąć udział w naszym turnieju 6 lipca na boisku w Bierzgłowie. Początek rywalizacji o godz. 13.00.                W zawodach udział wezmą drużyny 7-osobowe złożone           z mieszkańców naszej gminy urodzonych w 1973r. i starszych. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 2 lipca w Centrum Kultury. Zapraszamy całe rodziny, zabierzmy ze sobą koce       i leżaki, kibicując stwórzmy atmosferę piknikową. Na miejscu zapewniamy dobrze zaopatrzony bar oraz stojące na wysokim poziomie widowisko sportowe.

IX Festyn Rodzinny

W niedzielę 29 czerwca w Wybczu odbędzie się IX Festyn Rodzinny. Znaczną część programu wypełni rywalizacja o tytuł „Rodziny Roku 2008 w Gminie Łubianka” – tytułu będą bronić Państwo Barnat z Dębin, którzy już dwukrotnie zwyciężali. Dla uczestników zaplanowaliśmy kilka wszechstronnych konkurencji, które wyłonią najlepszą familię. W poprzednich latach uczestnicy rywalizowali m.in. w sztafecie czynności domowych, konkursie sprawdzającym znajomość rodziny, przeciąganiu liny, rzutach do kosza, tańcu towarzyskim. Rodziny do turnieju można zgłaszać osobiście w Centrum Kultury, telefonicznie pod numerem telefonu (056) 678-86-98 oraz w przypadku wolnych miejsc w dniu Festynu do czasu  jego rozpoczęcia - godz. 14.30. Rodzina – uczestnik turnieju powinna liczyć co najmniej 3 osoby oraz reprezentować przynajmniej dwa pokolenia. Ponadto podczas imprezy zaplanowaliśmy konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, pokaz tańca nowoczesnego, występy grupy cheerliderek „Gest”, pokaz sztuk walki muay–thai oraz pokazy walk rycerskich. 29 czerwca to dzień finału Mistrzostw Europy       w Piłce Nożnej, przy tej okazji zapraszamy na wspólne oglądanie właśnie podczas festynu. Po części rekreacyjno-pokazowej Rada Sołecka z Wybcza zaprasza na zabawę taneczną pod gwiazdami w pięknej scenerii parku. Do zobaczenia na Festynie!

komentarze (0) (Młodzi zdolni)

drukuj (Młodzi zdolni)

 • autor: Paweł Puczkarski
ZE STOWARZYSZENIA….”PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, że do 11 sierpnia tegoroczni maturzyści wybierający się na studia dzienne mogą składać wnioski          o stypendia . Wnioski można składać w świetlicy „ Piwnica” w Pigży lub w Centrum Kultury w Łubiance. Więcej informacji o uprawnieniach do ubiegania się o stypendium znajduje się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/segment 2.

komentarze (0) (ZE STOWARZYSZENIA….”PRZYSZŁOŚĆ”)

drukuj (ZE STOWARZYSZENIA….”PRZYSZŁOŚĆ”)

 • autor: Stanisława Neulitz
SPRAWDŹ CZY DOBRZE SŁYSZYSZ

Specjalistyczny Gabinet Protetyki Słuchu zlokalizowany         w  Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku 25a zaprasza po raz kolejny wszystkich mieszkańców Łubianki i okolic na bezpłatne Badania słuchu, które odbędą się 24 czerwca 2008r. od godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Na badanie należy się zarejestrować w przychodni lub telefonicznie pod numerem tel.: 0566788616. Pacjenci u których specjaliści stwierdzą wadę słuchu zostaną poinformowani  o możliwościach jej korekty i dofinansowaniu. Osoby posiadające grupę inwalidzką mają możliwość otrzymania aparatu słuchowego bez dopłaty.

komentarze (0) (SPRAWDŹ CZY DOBRZE SŁYSZYSZ)

drukuj (SPRAWDŹ CZY DOBRZE SŁYSZYSZ)

 • autor: Barbara Dobrzyńska
OFERTA PRACY

Kierownik Biura Obsługi Jednostek Oświatowych  w Łubiance zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.08.2008r. pracownika na stanowisko ds. płac, obsługi kasy   i rozliczeń z ZUS (znajomość programu „Płatnik”). Wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne. Oferty należy składać     w siedzibie BOJO w Łubiance, ul. Chełmińska 1 do dnia 30.06.2008r.

komentarze (0) (OFERTA PRACY)

drukuj (OFERTA PRACY)

 • autor: Jacek Żebrowski – Kierownik BOJO
WYJAZD NAD ZATOKĘ GDAŃSKĄ

Osoby chcące spędzić dzień na plaży będą miały okazje tego dokonać tym razem w Sobieszewie. Jest to popularna miejscowość letniskowa niedaleko Gdańska. Wyjazd rekreacyjny mieszkańców gminy Łubianka odbędzie się w dniu 19 lipca 2008 r. (sobota). Przewidywany koszt uczestnictwa: ok. 30 zł od osoby. Konieczne wcześniejsze zgłoszenie w UG w Łubiance, pokój nr 5. Należy podać imię i nazwisko, dokładny adres oraz PESEL kandydata do wyjazdu.

komentarze (0) (WYJAZD NAD ZATOKĘ GDAŃSKĄ)

drukuj (WYJAZD NAD ZATOKĘ GDAŃSKĄ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

▪ Od dn. 01.06 2008r. nastąpiła zmiana lokalizacji Centrum Urody Creative (fryzjer, kosmetyczka, solarium) z ul. Toruńskiej 6 na Al. Jana Pawła II nr 1.

▪ Pani Katarzyna Pawlik poinformowała nas o otwarciu nowego Salonu fryzjerskiego i kosmetycznego mieszczącego przy ul. Toruńskiej 6 (piętro sklepu Elis). Godziny otwarcia: pn.-pt. 8-17, sob. 8-14, nr tel. 669 342 099.

komentarze (0) (LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ)

drukuj (LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82 -17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017.

komentarze (0) ()

drukuj ()

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️