Informator Gminny - Nr 12/2005 (137)

Święta Bożego Narodzenia niosą ludziom radość i nadzieję. Adwentowy czas skłania do pogłębionego spojrzenia na nasze życie i wzmacnia w nas wolę czynienia dobra. Członkom naszej, gminnej wspólnoty lokalnej oraz naszym gościom przekazujemy życzenia radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Niech Boża Dziecina wzmacnia nas w upowszechnianiu dobra w naszych rodzinach oraz w kontaktach sąsiedzkich, zawodowych i społecznych. Składamy także życzenia zdrowego i pomyślnego Nowego Roku.

Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy
 Jacek Neulitz                                          Jerzy Zająkała

WYBORY 2005 W ŁUBIANCE

We wrześniu i październiku br. wybieraliśmy posłów i senatorów oraz Prezydenta RP. Oficjalne wyniki wyborów w skali kraju są powszechnie znane, lecz interesujące są także wyniki w skali gminy Łubianka. W wyborach do Sejmu RP, w których frekwencja w naszej gminie wynosiła 36,15 % najwięcej głosów uzyskali:
1. Samoobrona RP - 26,97 %,
2. Platforma Obywatelska - 21,41 %,
3. Prawo i Sprawiedliwość - 19,28 %,
4. Liga Polskich Rodzin - 9,12 %
5. Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,64 %.
Następujący kandydaci na posłów otrzymali indywidualnie najwięcej głosów:
1. Piotr Całbecki (PO) - 182,
2. Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) - 116,
3. Anna Sobecka (LPR) - 112,
4. Antoni Mężydło (PiS) - 74.
W wyborach do Senatu RP najwięcej głosów otrzymali:
1. Marek Orkiszewski (LPR) - 416,
2. Władysław Przybysz (Samoobrona) - 400,
3. Józef Łyczak (PiS) - 358.
Na uwagę zasługuje fakt, że mieszkańcy gminy Łubianka byli najbardziej aktywni w tych wyborach, w powiecie toruńskim uzyskując najwyższą frekwencję.
W październiku natomiast odbyły się dwie tury wyborów na Prezydenta RP. W pierwszej turze najwięcej głosów w naszej gminie otrzymali:
1. Andrzej Lepper (Samoobrona) - 35,42 %,
2. Lech Kaczyński (PiS) - 30,49 %
3. Donald Tusk (PO) - 21,02 %.
Pozostali kandydaci uzyskali śladowe ilości głosów. Frekwencja w tej turze wynosiła 44,91 %. W drugiej turze wyborów, w których współzawodniczyli już tylko dwaj kandydaci bezapelacyjnie zwyciężył prof. Lech Kaczyński uzyskując prawie 67 % głosów. Naturalnie każdy mieszkaniec gminy udając się do lokalu wyborczego realizował własną wizję przyszłości Polski i pomyślności Polaków. Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach. Gmina Łubianka poprzez najwyższą frekwencję w powiecie toruńskim dała po raz kolejny wyraz wspólnej odpowiedzialności.

Jerzy Zająkała

ODNOWIONY URZĄD

W listopadzie br. zakończyliśmy prace remontowe wewnątrz budynku Urzędu Gminy. Obecnie Urząd jest estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny. Jesteśmy usatysfakcjonowani jakością wykonanych prac, które w dużej części były wykonane przez mieszkańców naszej gminy. Posiadamy dobre warunki pracy w naszych biurach i możemy przez to jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Aktualnie prowadzimy rozbiórkę skrzydła budynku, które ze względu na stan techniczny podlega likwidacji. Cegłę rozbiórkową wykorzystamy w innych obiektach publicznych gminy. Jeżeli pogoda pozwoli zakończymy te prace w styczniu. Ufamy, że równie pozytywnie postrzegają wykonany remont nasi mieszkańcy. Staraliśmy się maksymalnie ograniczyć wydatki remontowe dbając o uzyskanie jednocześnie przyzwoitego standardu. Ten budynek będzie przecież służył nie tylko nam lecz także następnym pokoleniom. Zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych jak i w wyposażeniu nie ma niczego co nie byłoby niezbędne. Wiosną przyszłego roku wykonamy jeszcze elewację budynku oraz urządzenie jego otoczenia. W maju 2006 r., po wykonaniu prac elewacyjnych dokonamy symbolicznego zakończenia prac modernizacyjnych. Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, którzy współdziałali w wykonanych pracach remontowych.

Jerzy Zająkała

SZKOŁA ŚREDNIA W GMINIE

Z inicjatywy działaczy Stowarzyszenia „Przyszłość” przy znaczącym wsparciu Wójta Gminy rozpoczęły się starania o otwarcie na terenie gminy zaocznej szkoły średniej. Naukę w szkole można podjąć z różnych powodów. Jednym z nich może być program „emerytury strukturalne rolników”, w którym jak wiemy na dzień dzisiejszy następca bez wykształcenia zawodowego nie może przejąć gospodarstwa. Niebawem następca będzie musiał mieć wykształcenie średnie. Poza tym dla wielu mieszkańców naszej gminy ukończenie szkoły średniej będzie pomocne  w  znalezieniu pracy, której jak wiemy bez średniego wykształcenia  nie sposób znaleźć. Uważamy również, że ukończenie szkoły średniej przez osoby, które mają pracę będzie w przyszłości przydatne przy zmianie pracy na lepiej płatną. Planujemy, aby była to placówka-filia toruńskiej szkoły o uznanych i sprawdzonych tradycjach edukacyjnych. Szkołą tą jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Zajęcia w szkole odbywałyby się w piątki popołudniami i wieczorami, a w soboty od rana do godzin popołudniowych lub w niedziele. Harmonogram zajęć będzie dostosowany do potrzeb słuchaczy. Nauka w szkole ma trwać 2 lata tzn. cztery semestry po 5 miesięcy każdy. Ukończenie szkoły kończy się pełnoprawnym dyplomem szkoły średniej z możliwością podejścia do egzaminu maturalnego. Zapisy do szkoły są otwarte dla każdego mieszkańca gminy, który skończył(a) szkołę: podstawową, gimnazjum lub zasadniczą bez ograniczeń wieku. Opłata za miesiąc nauki wynosi 100 zł. Jest możliwość częściowej refundacji, w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej uczestnika. Stowarzyszenie „Przyszłość”, jako założyciel szkoły stworzy regulamin odpłatności. Mieszkańców  gminy chętnych do zapisania się do szkoły zapraszamy na spotkanie 22 grudnia 2005 o godz. 17-ej w Centrum Kultury w Łubiance. W przypadku niemożności  przyjścia na zebranie  zapisy proszę składać pod telefonem (056) 678 86 98 lub (056) 678 83 95  Centrum Kultury w Łubiance.

Wiesław Żyłkowski

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Zaktualizuj ewidencję gruntów
Od 2006 r. nastąpi istotna zmiana w wypełnianiu „Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych”. Stan i rodzaj użytków wpisany do „Wniosku ...” będzie musiał być zgodny nie tylko ze stanem faktycznym na gruncie, ale także z ewidencją gruntów. Do tej pory, tj. w ostatnich dwóch latach, w przypadku, gdy rodzaj użytków na gruncie nie był zgodny  z tym wyszczególnionym w „Wypisie z rejestru gruntów” w ostatniej kolumnie tabeli VII „Wniosku ...” należało wpisać: „Nieaktualny rodzaj użytków”. Obecnie takie rozwiązanie nie będzie już możliwe i jeśli zachodzi potrzeba należy koniecznie zaktualizować ewidencję gruntów, która prowadzona jest w starostwie powiatowym. Można to zrobić na dwa sposoby w dwóch różnych przypadkach:
- jeżeli zmiany w ewidencji gruntów nie są związane ze zmianą klas gruntu, tylko z rodzajem jego użytkowania (np. na roli były budynki, sad lub droga, a obecnie ich nie ma) - zmiany takie może nanieść dowolnie wybrany przez rolnika geodeta, który odpowiednie wybrane dokumenty przekaże do ewidencji gruntów właściwego starostwa powiatowego,
- jeżeli zmianie uległ rodzaj użytków rolnych (np. była łąka trwała lub pastwisko trwałe, a jest rola lub odwrotnie) to niezbędne jest przeprowadzenie klasyfikacji gruntów. Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych właściwych działek oraz obrębów należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Toruniu, a czynności z tym związane może wykonać pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Targowa  13/15, tel. 622 85 63 lub firmy prywatnej, który przekaże sporządzony operat do ewidencji gruntów starostwa powiatowego. Obie usługi są płatne. Problem konieczności zaktualizowania ewidencji gruntów dotyczy wielu gospodarstw rolnych, a z jego rozwiązaniem nie należy czekać do ostatniej chwili.
Producenci pasz – do Powiatowego Lekarza Weterynarii
Przypominamy, że w związku z Rozporządzeniem (WE NR 183/2005) Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, każde gospodarstwo rolne produkujące pasze (również tylko na własne potrzeby) ma obowiązek zgłoszenia tej działalności do Powiatowego Lekarza Weterynarii (Toruń, ul. Antczaka 39/41) w terminie ostatecznym do końca grudnia 2005 r. Przepis ten dotyczy produkowanych w gospodarstwie (począwszy od uprawy roślin pastewnych) pasz treściwych oraz objętościowych (np. siana, wszelkich kiszonek, także z wysłodków buraczanych, w tym prasowanych). W przypadku nie zgłoszenia tej działalności nie będzie obowiązywał w takim gospodarstwie dwuletni okres dostosowawczy, a wymagania dotyczące higieny pasz wynikające z zapisów w/w Rozprządzenia obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2006 r. Zgłoszenia składane do Pow. Lek. Wet. w ubiegłym roku są nieważne.  Wymagane druki zgłoszeń można pobrać, m.in. w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa).
Przedsięwzięcia rolno-środowiskowe
Rolnicy, którzy chcą uzyskać pomoc finansową z UE w ramach Działania 4 PROW pod nazwą: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” zwanego również „Programem rolno-środowiskowym” powinni zakończyć składanie wniosków wraz z planem (na 5 lat) do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., co gwarantuje przystąpienie do tego programu w 2006 r. Przypominamy, że Program rolno-środowiskowy polega na: a) stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego, lub/i b) tworzeniu stref buforowych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa, lub/i c) ochronie wód i gleb, lub/i d) zachowaniu lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Dotychczas największą popularnością wśród rolników naszej gminy cieszy się ochrona wód i gleb poprzez siew utrzymywanych na polu do końca lutego: międzyplonów ozimych (płatność 570 zł/ha), międzyplonów ścierniskowych (płatność 520 zł/ha) oraz siew zaorywanych przed zimą wsiewek poplonowych płatność 330 zł/ha). Pomoc w wypełnieniu wniosków i opracowaniu planu świadczą rolnikom pracownicy K-PODR w Minikowie Oddział Przysiek Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży (Danuta Wilińska, Teresa Krebs i Lesław Budny), tel. 0-56/ 675 22 60 i K-P Izby Rolniczej (Krzysztof Piotrowski), tel. kom. 0-887 295 280. Należy podejmować szybką decyzję.
XI Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance
Dnia 18 stycznia 2006 r. (środa) odbędzie się XI Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance. Mogą w nim brać udział mieszkańcy gminy Łubianka, którzy:
- są właścicielami gospodarstw rolnych,
- nie są właścicielami gospodarstw rolnych, ale gospodarują razem z rodzicami lub innymi członkami rodziny, lecz jednocześnie nie pracują zarobkowo na pełnym etacie poza gospodarstwem rolnym,
- nie ukończyli studiów magisterskich o profilu rolniczym.
Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Łubiance, początek o godz. 11.00 i tradycyjnie rozgrywany będzie w 2 etapach: eliminacje pisemne (test) i finał ustny (z udziałem 6 najlepszych, godz. 13.00 z udziałem publiczności). Pytania konkursowe obejmować będą swoim zakresem szeroko rozumiane rolnictwo, funkcjonowanie UE oraz najważniejsze wydarzenia 2005 r. na świecie i w naszej gminie. Rolników zapraszamy do współzawodnictwa, lokalne przedsiębiorstwa i firmy do ufundowania nagród, wszystkich zainteresowanych do śledzenia emocjonującego (jak zwykle) finału. Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy w Łubiance – Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy (tel. 678 82 17 w. 40), gdzie można zgłaszać swoją chęć uczestniczenia w Konkursie (możliwie z wyprzedzeniem), jak również deklaracje sponsorowania imprezy.

Tadeusz Wierzbowski

LESZEK WRÓBEL WICEMISTRZEM POWIATU

W dniu 25 listopada 2005 r. po raz szósty, w powiatach byłego województwa toruńskiego, odbyły się eliminacje do organizowanej od 15 lat Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. W powiecie toruńskim zawody przeprowadzono tym razem w Szkole Podstawowej w Sławkowie (gm. Chełmża). Najlepszy wynik osiągnął tu Krzysztof Żbikowski (Rzęczkowo, gm. Zławieś Wlk.), który prawidłowo odpowiedział na 34 z 42 pytań testowych dotyczących różnych dziedzin rolnictwa. Tylko o 1 punkt mniej, tj. 33 punkty, uzyskało 2 rolników, a przeprowadzona dogrywka wyłoniła wicemistrza powiatu. Został nim Leszek Wróbel (Wybcz, gm. Łubianka), który udzielił prawidłowych odpowiedzi na 5 z 5 dodatkowych pytań, wyprzedzając tym samym Łukasza Kotewicza (Parowa Falęcka, gm. Chełmża) 3 z 5 pytań. W czołówce rywalizacji byli też: 4. Jarosław Woźniak (Zamek Bierzgłowski) 32 pkt., 5. Magdalena Żebrowska (Wybcz) 31 pkt., 6-8. Adam Łubianka (Dębiny), Wojciech Machnicki (Łubianka) i Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) po 30 pkt., a więc w pierwszej „ósemce” znalazło się aż sześciu rolników z gminy Łubianka, co ogólnie należy uznać za b. dobry wynik. W Sławkowie wystartowało 30 uczestników z 6 gmin powiatu toruńskiego (w tym 13 z gminy Łubianka). Pozostałymi naszymi reprezentantami byli: Sławomira Kowalska (Wybcz), Mieczysław Kukowski (Warszewice), Jarosław Filus (Wybczyk), Arkadiusz Ernest (Biskupice), Aleksander Babik i Piotr Dębek (obaj Dębiny) oraz Paweł Bałos (Wybcz).   W rozegranym we Włocławku 2 tygodnie później finale wojewódzkim tych rolniczych zawodów, w których uczestniczyli tylko mistrzowie poszczególnych powiatów, najlepszymi okazali się: 1. Paweł Szablewski (Makówiec, gm. Chrostkowo, pow. Lipno), 2. Roman Iwicki (Lubiewo, gm. Lubiewo, pow. Tuchola),  3. Andrzej Kempski (Pścininek, gm. Bytoń, pow. Radziejów).

Tadeusz Wierzbowski

NOWY SAMOCHÓD WÓJTA

Być może u części czytelników pojawi się wątpliwość czy przekazywanie mieszkańcom informacji o zakupie nowego samochodu przez urzędnika samorządowego jest uzasadnione. Zdania będą zapewne podzielone. Zaryzykuję stwierdzenie, że człowiek służby publicznej powinien informować mieszkańców o tak poważnych zakupach pokazując równocześnie źródła finansowania. W dniu 5 grudnia br. odebrałem zamówiony kilka dni wcześniej nowy samochód marki SEAT Toledo. Zakupu dokonałem w salonie SEAT-a w Bydgoszczy wykorzystując duże upusty cenowe stosowane przy wyprzedaży rocznika 2005. Samochód w wersji standardowej z silnikiem benzynowym o pojemności 1600 cm3 kosztował 57.000 zł. Oczywiście nie było mnie stać na zakup samochodu za gotówkę. Jedynie 10.000 zł pochodziło z oszczędności rodzinnych. Z Banku Spółdzielczego w Łubiance uzyskałem kredyt w wysokości 32.000 zł., a w posiadanym w tym banku rachunku rozliczeniowym uzyskałem ponadto kredyt w tak zwanym rachunku bieżącym, w wysokości 15.000 zł. Spłatę kredytu w rachunku bieżącym zamierzam dokonać po sprzedaży dotychczas używanego samochodu Opla Astry II (zbyt małego jak dla mojej 5 osobowej rodziny) oferowanego obecnie do sprzedaży. Natomiast spłatę kredytu podstawowego dokonam w ratach miesięcznych przez najbliższe 2 lata. 

Jerzy Zająkała

POZYTYWNE ZMIANY W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ

Podpisano umowę pomiędzy Województwem Kujawsko –Pomorskim, a Centrum Kultury w Łubiance w zakresie wykonania zadania publicznego „Doposażenie świetlic wiejskich środowiskowych dla dzieci i młodzieży”. Pozwoliła ona na zakup szeregu rzeczy, które uatrakcyjnią świetlicę. Są to: dwa zestawy komputerowe, DVD, radiomagnetofon z odtwarzaczem CD, stół do tenisa, stół do gry w piłkarzyki, meble, biurka pod komputery, krzesła obrotowe, gry planszowe, klocki, książki, kubeczki oraz materiały plastyczne i papiernicze. Już wkrótce wszystko zostanie należycie ułożone i zabezpieczone, a następnie przekazane do użytku dzieciom i młodzieży. Z pewnością przebywanie w odnowionej świetlicy będzie ciekawsze niż do tej pory, ale powstanie nowy regulamin zasad korzystania z poszczególnych elementów doposażenia. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby zakupione przedmioty służyły nam przez długi czas. Uczestnictwo w programie opłaciło się, otrzymaliśmy 10000 zł. Jest to z pewnością przykład na to, że warto startować w różnego rodzaju konkursach, programach, które wpłyną na rozwój gminy.

Beata Prowadzisz

GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

7 grudnia rozegrano II edycję cyklu Grand Prix gminy Łubianka w tenisie stołowym. Wyniki: I m. Sebastian Iwanicki Przeczno, II m. Sławomir Trzymkowski Łubianka, III m. Wiesław Żyłkowski Brąchnowo, IV m. Dariusz Klawiński Chełmża, V miejsce Zbigniew Kielak Chełmża, VI miejsce Zbigniew Strzyżewski Chełmża. Kolejna III edycja Grand Prix odbędzie się 4 stycznia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Pigży o godz. 18.00. Zapraszamy.

Sławomir Trzymkowski

KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA ZAPRASZA

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 13 lat do uczestnictwa we wspólnych treningach odbywających się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pigży. Treningi odbywają się w każdy czwartek. Każdy trening rozpoczyna się od biegu, w bardzo wolnym tempie, odpowiednio na 5 km i 10 km. Spotkanie grupy biegnącej na 10 km zaplanowane jest na godz. 18.00 a grupy biegnącej  na 5 km na godz. 18.30. Po biegach wszyscy wspólnie ćwiczą na sali gimnastycznej do godz. 20.00. Z satysfakcja podaję, że grupa osób przychodzących na treningi cięgle rośnie i obecnie na treningi regularnie uczęszcza ok. 30 osób.

Andrzej Sierocki

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Gminna Choinka
Tradycyjnie już od kilku lat spotykamy się przy Gminnej Choince, aby wspólnie w szerszym gronie radować się z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uroczyste spotkanie odbędzie się w piątek 23 grudnia o godz. 18.00 przed Urzędem Gminy w Łubiance. Zapraszamy na wspólne kolędowanie, wysłuchanie ewangelii zwiastującej narodzenie Jezusa Chrystusa, uroczyste zapalenie choinki. Pojawi się również św. Mikołaj, który dla grzecznych dzieci przyniesie prezenty. Podobnie jak w poprzednich latach będziemy gościć harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ze światełkiem zapalonym w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów by móc zabrać ten szczególny ogień ze sobą. Serdecznie zapraszamy.
Po Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego
Tradycyjnie jak co roku najlepsi tenisiści z naszej gminy rywalizowali o tytuł najlepszego. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii szkół podstawowych I m. zajął Jakub Cichocki, II m. Mateusz Talarek, III m. Tymon Cichocki – cała czołówka to reprezentanci Warszewic. W kategorii szkoły gimnazjalne i zawodnicy do 19 lat najlepszy okazał się Piotr Marunowski z Pigży, II miejsce zajął Damian Iwanicki z Przeczna, a III m. Karol Laskowski z Leszcza. Natomiast w kategorii powyżej 20 lat najlepszy okazał się już kolejny raz Sebastian Iwanicki z Przeczna, II miejsce zajął Sławomir Trzymkowski z Pigży, III m. Jarosław Marszałkowski z Dębin. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez Centrum Kultury i UKS Pigża organizatorów turnieju.
Konkurs na legendę
Rozstrzygnięty został konkurs na legendę. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała kilka najciekawszych: w kategorii klasy 4-6 szkół podstawowych I miejsce zajęła praca Anny Romanowskiej z Łubianki; w kategorii szkoły gimnazjalne – prace indywidualne I miejsce zajęła praca Anny Łukasz z Łubianki, II m. Marty Rutkowskiej z Bierzgłowa; w kategorii szkoły gimnazjalne prace zbiorowe I miejsce praca Sebastiana Grabowskiego i Michała Jelińskiego z Brąchnowa. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i Wielką Encyklopedię Polski. Pozostałe prace, które zajęły I miejsca prezentowane będą w kolejnych wydaniach informatora. Dzisiaj prezentujemy państwu legendę autorstwa Anny Łukasz.
Legenda o Leszczu
Dawno, dawno temu, tak dawno temu, że już prawie nie pamiętam  w pobliżu Łubianki była mała wioska .Wioska ta była mało zaludniona, lecz bardzo piękna, gdyż było tam dużo zieleni .Właśnie tam postanowił zamieszkać Niemiec Cristan zun Heselecht  ze swoja rodziną. Lecz po kilku latkach ich rodowe nazwisko zmieniło się na Leskich. Michał Leski musiał sprzedać  swoją część posiadłości  w Heselecht (dzisiejszym Leszczu), z powodów zaciągniętego olbrzymiego długu. Jego część dworu kupił Bartosz Kobrzyński. W końcu w tym całym zamieszaniu  cały dwór objęła  Anna Kowalkowska, żona Michała Leskiego. W Leszczu były płacone podatki, które były przeznaczone dla kościoła w Świerczynach.. W Heselicht powstał też browar, który zaopatrywał w piwo karczmę, w Ostaszewie i Brąchnowie .W roku 1795 przyłączono Leszcz do parafii w Górsku . Kilka lat później wioskę przyłączono do gminy zbiorowej w Różankowie . W 1933 roku Leszcz w wyniku nowej ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu  terytorialnego, włączono  do gromady Pigża i do gminy zbiorowej Łubianka .Wracając do nazwy powstała ona od tego, że Michał z Anną, gdy już szczęśliwie zamieszkali w swym pałacyku posadzili w ogrodzie dwa małe krzaczki. Nikt o nich nie wiedział. Dopiero gdy zostawili po sobie testament w którym pałacyk był zapisany ich dzieciom było wspomnienie o tych krzaczkach . Tak jak było napisane  w  testamencie  co roku gdy leszczyna owocowała dzielili  się orzechami z sąsiadami i ludźmi, którzy mieszkali w Leszczu. Ludzie z wioski wraz z rodziną Heselicht (Leskich) postanowili swą miejscowość nazwać  Leszcz  na pamiątkę leszczyn posadzonych przez małżeństwo. Dzisiaj po pałacyku został tylko spichlerz, w którym mieszkają państwo Hasempflug no i wspomnienia o nim.
Gminne Turnieje Siatkówki i Koszykówki
15 stycznia o godz. 13.30 dla mężczyzn i 22 stycznia o godz. 13.30 dla kobiet rozegrane zostaną Gminne Turnieje Siatkówki. Do rywalizacji mogą stanąć drużyny złożone wyłącznie z mieszkańców naszej gminy. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w nieprzekraczalnych terminach do 12 stycznia - panowie i do 19 stycznia  - panie. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży. Najlepsza drużyna turnieju na szczeblu gminnym będzie reprezentowała naszą gminę w rozgrywkach powiatowych. Szczegóły pod nr tel. 678 86 98. W lutym zostaną rozegrane Gminnej Turnieje Koszykówki – zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Terminy podamy w kolejnym informatorze. Zapraszamy!   

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

DZIĘKUJEMY

GOPS w Łubiance serdecznie dziękuje ofiarodawcom, którzy zareagowali na artykuł pt. „Pomagajmy Sobie Wzajemnie”, umieszczony w Informatorze Gminnym w listopadzie 2005 r.  Pomoc dotarła do rodziny, a  była jej  niezmiernie potrzebna.

Janusz Brzoska

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.
tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18    fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️