Informator Gminny - Nr 10/2005 (135)

„Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego”.

Jan Paweł II

WYBIERAMY PREZYDENTA RP

W dniu 23 października 2005 r. odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zwracam uwagę, że będzie to głosowanie jeszcze ważniejsze od głosowania w turze pierwszej. W pierwszej bowiem zmierzaliśmy do wskazania dwóch kandydatów na prezydenta spośród kilkunastu biorących udział w wyborach. W pierwszej turze, w skali kraju najwięcej głosów otrzymał p. Donald Tusk a tuż za nim uplasował się prof. Lech Kaczyński. To właśnie pomiędzy tymi kandydatami będziemy wybierali w drugiej turze wyborów. Jakie poparcie otrzymali kandydaci w pierwszej turze głosowania, na terenie gminy Łubianka. Zwycięzcą tej rywalizacji w naszej gminie został p. Andrzej Lepper, który uzyskał 662 głosy co daje 35,4 % ogółu głosów w gminie. Zdecydowanie na drugim miejscu uplasował się prof. Lech Kaczyński, który otrzymał 570 głosów, czyli odpowiednio 30,5 %. Trzecim był p. Donald Tusk z 393 głosami, tj. 21 %. Pozostali kandydaci uzyskali śladowe ilości głosów. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 44,91 % ogółu uprawnionych. Serdecznie dziękuję naszym mieszkańcom za udział w I turze wyborów. Pokazaliście Państwo, że na teraźniejszości i przyszłości Rzeczypospolitej zależy Wam naprawdę.  Przed nami druga tura głosowania na najważniejsze stanowisko w Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie teraz potrzeba szczególnej aktywności i odpowiedzialności wyborców. Zakładam, że wszyscy, którzy uczestniczyli w I turze wyborów niewątpliwie wezmą udział w turze drugiej. Zwracam się wobec tego szczególnie do tych mieszkańców, którzy zlekceważyli wybory w I turze. Ufam, że teraz staną na wysokości zadania i wezmą udział w turze drugiej, w której lokale wyborcze będą znajdowały się w tych samych miejscach, jak w turze pierwszej. Celem umożliwienia mieszkańcom wzięcia udziału w wyborach podjąłem decyzję o uruchomieniu dowozów do lokali wyborczych. Trasy dowozów: godz. 9.00 Przeczno (koło kościoła), 9.20 Bierzgłowo (koło kościoła). Po głosowaniu odwóz wyborców do Przeczna, a następnie do Bierzgłowa. Godzina 10.10 Zamek Bierzgłowski (obok zamku)- trasa przez Koryta do lokalu wyborczego w Łubiance. Odwóz do Zamku Bierzgłowskiego tą samą trasą. Godzina 15.00  Warszewice (centrum wsi obok sklepu) dowóz do lokalu wyborczego w Biskupicach. Po głosowaniu odwóz wyborców do Warszewic. Tradycyjnie na trasach dowozu kierowca będzie zabierał wyborców na żądanie sygnalizowane podniesieniem ręki.
Idąc za postawą polityków, którzy począwszy od obecnego Prezydenta RP wskazują kandydatów, na których będą głosowali w tych wyborach informuję, że z pełnym przekonaniem będą głosował za kandydaturą prof. Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Prezydenta RP. Po analizie postaw p. Kaczyńskiego w debatach wyborczych, a szczególnie Jego dokonań w dotychczasowej służbie Rzeczypospolitej i Polakom w pełni popieram prof. Lecha Kaczyńskiego.

Jerzy Zająkała

DOŻYNKI W GMINIE ŁUBIANKA

W dniu 4 września br. odbyło się Święto Plonów w Gminie Łubianka, którego starostami byli Danuta Chlebosz z Wybczyka i Mirosław Barnat z Dębin. Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą Dożynkową w kościele parafialnym w Przecznie. Biesiada Dożynkowa odbyła się w świetlicy wiejskiej w Dębinach z udziałem ponad 250 osób. Oprócz naszych władz gminnych w uroczystościach dożynkowych wzięli udział również goście spoza gminy: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele partnerskiej gminy Łososina Dolna: wójt Stanisław Golonka, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Cetnarowska i dyrektor Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy Zofia Cięciwa. W 1997 r. tę podgórską gminę nawiedziła katastrofalna powódź – wylały rzeki Łososina i Dunajec - i wówczas mieszkańcy gminy Łubianka pomogli Łososinianom wysyłając samochodami pomoc materialną. W br. wójtowie obu gmin podpisali umowę o współpracy, co już zaowocowało wakacyjną wymianą dzieci. W trakcie Biesiady Dożynkowej wójt Jerzy Zająkała w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla trudu rolników i rzeczowo omówił aktualną sytuację w tym dziale gospodarki. Uwzględnił też liczne problemy rolników wyrażając jednocześnie nadzieję na lepszą przyszłość. Następnie wręczył przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” mieszkańcom gminy Łubianka: Marii Mądraszewskiej (Biskupice), Alojzemu Lewandowskiemu (Dębiny), Wiesławowi Małkowi (Biskupice), Leszkowi Mądrzejewskiemu (Wymysłowo) i Jackowi Neulitzowi (Pigża). Efektownym elementam obchodów gminnego Święta Plonów były piękne i bogate wieńce dożynkowe wykonane przez rolników ze wszystkich 12 sołectw gminy. Twórcy tych wieńców zostali uhonorowani dyplomami. Gromkimi brawami nagrodzono występy miejscowych zespołów artystycznych: wokalnego „Alebabki” i tanecznego „Marwojki”. Pyszny poczęstunek przygotowały i sprawnie biesiadników obsłużyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębinach.

Tadeusz Wierzbowski

STYPENDIUM NAUKOWO - SOCJALNE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

Już po raz drugi Wójt Gminy Łubianka przyzna stypendium naukowo-socjalne studentowi wyższej uczelni zamieszkałemu na stałe w gminie Łubianka. Kandydat musi spełnić następujące kryteria: średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 3,8 lub w przypadku studenta rozpoczynającego studia średnia ocen na świadectwie maturalnym nie może być niższa niż 4,0; dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 60% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (brutto). Szczegółowy regulamin i wykaz załączników dostępny jest w Centrum Kultury. Wnioski o przyznanie stypendium prosimy składać do końca października w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia „Przyszłość” 

GMINNE EUROPOTYCZKI

4 października 2005 roku młodzież gimnazjalna  z gimnazjów w Brąchnowie i Łubiance  wzięła udział w etapie gminnym „I
Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej,  Regionie  i Samorządzie Terytorialnym”. Odbył się on w Centrum Kultury w Łubiance, które pomagało w przygotowaniu  imprezy. Główni organizatorzy konkursu to: Urząd Gminy  w Łubiance oraz Zespół Szkół  w Łubiance. W skład jury weszli nauczyciele z obu szkół:  anglistki – Józefa Łapczyńska i Elżbieta Zglinicka oraz historycy – Sylwester Kiełbasiewicz i Jacek Zywert. Młodzi ludzie zmagali się z pytaniami dotyczącymi ziemi chełmińskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej historii, walorów przyrodniczych i turystycznych. Popisywali się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego zwłaszcza gminnego. Gimnazjaliści musieli wykazać się orientacją w zakresie edukacji europejskiej oraz sprawnie posługiwać się językiem angielskim. Wykazali się w tym zakresie wysokim poziomem wiedzy. Najlepsze wyniki uzyskali: Agnieszka Karwecka, Przemysław Pawłowski  i Magdalena Śliwińska z Gimnazjum w Łubiance oraz Marta Piórkowska, Lucyna Mika i Aleksandra Hermann z Gimnazjum  w Brąchnowie. Finaliści etapu gminnego walczyli o nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Łubiance oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu. Najcenniejsze z nich zapewnił pomysłodawca konkursu, wójt gminy Łubianka, Jerzy Zająkała. Był to wyjazd dla dwóch gimnazjalistów w dniach 11 – 14 października 2005 roku do Brukseli – stolicy nie tylko Belgii, ale i serca Unii Europejskiej. Młodzi ludzie byli pod fachową opieką pani Zglinickiej,  a wójt gminy Łubianka  starał się godzić obowiązki reprezentanta polskiego samorządu z rolą przewodnika po najważniejszych instytucjach unijnych Brukseli.Pan Zająkała jest bowiem przedstawicielem Państwa Polskiego z ramienia samorządu terytorialnego do organu opiniodawczego i doradczego UE – Komitetu Regionów. Ciało to składa się z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz ich kompetencji. Prace Komitetu Regionów  można śledzić na stronie internetowej – www.cor.eu.int.

Jacek Zywert

WARTO SPRÓBOWAĆ

Jesteśmy od ponad roku w Unii Europejskiej - to dopiero początek życia we wspólnocie. Warto zatem poznać oferty i możliwości zmiany naszego życia, aby życie swojej „małej ojczyzny”, jaką jest każda wieś, osiedle czy gmina, uczynić lepszym i weselszym. Unia Europejska poprzez różne programy oferuje pomoc finansową dla obywateli, którzy wspólnie chcą coś realizować. Celem tego artykułu jest zachęcenie Państwa do  zrealizowania pomysłów własnych lub „podpatrzonych”. W Centrum Kultury w Łubiance są dostępne opisy wielu ciekawych inicjatyw obywatelskich, które zrealizowano w naszym kraju. Lektura tych pomysłów może Państwa zainspirować do własnych oryginalnych planów. Do zgłaszania pomysłów na inicjatywy zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, którym „coś w duszy gra”. W stawianiu „pierwszych kroków” na drodze opracowania i pisania projektu pomocą Państwu służą: socjolog Wiesław Żyłkowski oraz inni członkowie Stowarzyszenia „Przyszłość” tel. 678-83-95, lub 678-86-98 Centrum Kultury w Łubiance. Zamieszczamy przykład nagrodzonej inicjatywy zrealizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie woj. Lubelskie. Panie z tego koła otrzymały dotacje z fundacji w wysokość 4500 zł. Za te pieniądze w ramach projektu stworzony został warsztat tkacki, na który członkinie KGW wykonywać będą dywaniki, chodniki, bieżniki i wycieraczki. Ponadto tkaniny będą służyły do wykonywania strojów ludowych i na bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych. Przewiduje się również stworzenie odpłatnej wypożyczalni tych strojów. Do produkcji tkanin wykorzystywana będzie używana odzież. Warsztat tkacki został odtworzony przez lokalnego rzemieślnika na bazie projektu sprzed stu lat. Przedsięwzięcie przyczyni się do stworzenia miejsc pracy dla mieszkanek sołectwa. Projekt będzie promowany w lokalnych mediach, a powstałe wyroby sprzedawane będą na uroczystościach gminnych, sąsiednich festynach i targach ekologicznych. Część wyrobów przeznaczona będzie na potrzeby domowe członkiń KGW oraz wykonywane będą na zamówienie indywidualnych odbiorców. Czekamy na Państwa pomysły, pytania i uwagi.

Wiesław Żyłkowski- Stowarzyszenie „Przyszłość”

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Nowe siedziby ARiMR w Toruniu
Nastąpiła zmiana adresów i numerów telefonów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
• Oddział Regionalny, 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4 (obok Dworca PKS):
- Sekretariat Dyrektora Naczelnego - 619-83-04
- Kancelaria - 619-83-00
- Biuro Obsługi Wniosków (BOW) – Sekretariat Vice-Dyrektora BOW - 619-83-41
- Punkt Informacyjny - 619-83-68
• Biuro Powiatowe 87-100 Toruń ul. Rejtana 2-4 (obok hotelu „Filmar”- dawne centrum handlowe):
- Sekretariat - 657-29-58
- Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt (IRZ) - 657-29-89
- Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 657-29-95
- Płatności Obszarowe (OB), Ewidencja Producentów (EP) - 657-29-29
- Geodeta - 657-29-94
Wyjazd na Targi Rolnicze do Olsztyna
W dniach 25-27 października 2005 r. odbywać się będą w olsztyńskiej hali widowiskowo-sportowej „Urania” i jej otoczeniu II Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła, Świń i Drobiu”. Imprezami towarzyszącymi będą konferencje i seminaria dla zwiedzających dotyczące hodowli zwierząt gospodarskich. Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd szkoleniowy do Olsztyna w dniu 25 października br. (wtorek). Odjazd busa sprzed UG w Łubiance o godzinie 6.00, powrót ok. godziny 19.00. Dodatkowo w programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie zamku i starówki olsztyńskiej z przewodnikiem. Koszt udziału to 20 zł od osoby, przejazd busa sponsoruje Gmina Łubianka. Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa OŚiBP do wyczerpania miejsc. 
Ptasia grypa zbliża się – zakaz wypuszczania drobiu !
Stwierdzono już przypadki występowania zjadliwego wirusa ptasiej grypy w Turcji i Rumunii, a także w kraju należącym do UE – Grecji. W Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał bezwzględny zakaz wypuszczania i utrzymywania drobiu ( kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw) na terenach otwartych, czyli w praktyce oznacza to, że każdy posiadacz drobiu jest zobowiązany pod groźbą sankcji karnych do utrzymywania wszystkich ptaków w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę, aby:
- sprzątać z obejścia resztki paszy, aby nie nęciła innego ptactwa,
- zamykać szczelnie pojemniki z karmą i wodą, aby nie zostały zanieczyszczone odchodami dzikich ptaków,
- ograniczyć dostęp do drobiu osób postronnych,
- zachować szczególne warunki higieny, by samemu nie uczestniczyć w łańcuchu przenoszenia zarazka.
Wszelkie podejrzenia o wystąpienie ptasiej grypy u ptactwa (objawy choroby podano w poprzednim numerze „IG”) należy natychmiast zgłaszać w najbliższej Przychodni dla Zwierząt lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Szkolenia na temat  zalesień gruntów rolnych
Nadleśnictwo Toruń w listopadzie 2005 r. (piątek – sobota w drugiej połowie miesiąca) organizować będzie szkolenie nt. „Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych”, które odbywać się będzie w siedzibie Nadleśnictwa w Toruniu przy ul. Polnej 34/38. Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności rolników w zakresie zakładania i pielęgnacji lasów oraz prawidłowa i efektywna realizacja zalesień na gruntach rolnych. Szkolenie to jest bezpłatne i trwać będzie 2 dni (wykłady, ćwiczenia terenowe). Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne i bezpłatne wyżywienie, w tym obiad, a także refundację kosztów dojazdu do miejsca szkolenia: ryczałtem 60 zł/osobę (niezależnie od środka transportu). Rolnicy zainteresowani zalesieniem swoich gruntów rolnych przy wykorzystaniu dotacji unijnych proszeni są o zgłoszenie chęci uczestniczenia w w/w szkoleniu w UG w Łubiance w Referacie Rolnictwa OŚiBP (tel. 678 82 17 w. 40) lub bezpośrednio w Nadleśnictwie Toruń (tel. 623 30 31) możliwie szybko.  Uczestnictwo w szkoleniu nie zobowiązuje do zalesienia.

Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE Z KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODR

W związku  z rozpatrywaniem przez ARiMR w Toruniu wniosków i planów z działania 6 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) złożonych przez rolników gminy Łubianka w miesiącu lutym 2005  roku , a także złożonych wiosną 2005 roku wniosków i planów z działania 1 Sektorowego Programu Operacyjnego  ( SOP ) dotyczących przede wszystkim wymogów związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych,  wszelką pomoc związaną z uwagami, pytaniami jak również z ewentualnymi poprawkami czy uzupełnieniami świadczą doradcy z Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Oddziale w Przysieku i w Rejonie w Chełmży .Jednocześnie przypominam że w Urzędzie Gminy w Łubiance dyżury pełni mgr Stanisław Szwejka w poniedziałki i czwartki w godz.8.00 – 15.00, we wszystkie dni tygodnia można się kontaktować z ODR w Rejonie w Chełmży tel. 675 45 94 oraz  z Oddziałem w Przysieku tel. 6110923.W miesiącu listopadzie w dniach 14 i 18  Kujawsko – Pomorski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku organizuje szkolenia dla rolników w Centrum Kultury w Łubiance. Tematami szkoleń będą m.in. aktualnie obowiązujące akty z dobrostanu  zwierząt i kodeksu dobrych praktyk rolniczych. Szczegółowy plan tematyczny szkoleń dostarczony zostanie zainteresowanym w terminie późniejszym.

Stanisław  Szwejka

IX EDYCJA GRAND PRIX – ŁUBIANKA CROSS

W dniu 22.09.2005 r. odbyła się IX edycja Grand Prix - Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka. Na starcie do Biegu Głównego na dystansie 8 km w jesiennej scenerii zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim stanęło 61 zawodników i zawodniczek. Do biegów młodzieżowych na dystansach 2 i 4 km zgłosiła się rekordowa liczba 66 uczestników, głównie z terenu Gminy Łubianka, reprezentujących Gminne Szkoły Podstawowe i Gimnazja. Zwycięzcą Biegu Głównego na dystansie 8 km został Tomasz Strzyżewski reprezentujący IV LO/MKL Toruń z czasem 29.17 min. tuż za nim do mety dobiegł reprezentujący Klub Maratoński „TRUCHCIK” Łubianka Mariusz Trzeciak, na trzeciej pozycji uplasował się zawodnik Klubu „Start Brzozówka” Krzysztof Góralski. Kolejne miejsca odpowiednio zajęli: czwarte Arkadiusz Piwoński XIII LO Toruń, piąte Marek Czuk Pol-Necks i szóste Marcin Banaszek KM „TRUCHCIK” Łubianka. W kategorii kobiet pierwsze miejsce z dużą przewagą nad rywalkami zajęła Karolina Korczyńska reprezentująca klub „Biegusek” Toruń jako druga na metę wbiegła Ewa Kowalska „Torec Toruń” trzecia linię mety przekroczyła Alina Podbielska TKKF Rekreacja Toruń. W biegu młodzieżowym na dystansie 4 km bezkonkurencyjny okazał się Szymon Tutak Gimnazjum Łubianka z czasem 15.31 min. Począwszy od miesiąca września 2005r. rozszerzono formułę Grand Prix - Łubianka Cross o biegi dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Łubianka pod nazwą Grand Prix Szkół Gminy Łubianka w Biegach Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Łubianka. W ramach Grand Prix Szkół Gminy Łubianka przewidziano klasyfikacje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odrębnie dla dziewcząt i chłopców.
Wyniki pierwszej edycji Biegu z podziałem na kategorie kształtują się następująco:
- Szkoły Podstawowe – chłopcy (dystans 2 km)
I miejsce Patryk Jankowski – SP  Wybcz, II miejsce Damian Olech – SP  Wybcz III miejsce Adrian Dziewa – UKS„Bałagany”, IV miejsce Paweł Zarzycki – UKS „Pigża”,
V miejsce Dawid Janiszewski – UKS „Bałagany”,VI miejsce Adrian Witkowski – UKS „Pigża”
- Szkoły Podstawowe – dziewczęta (dystans 2 km)
I miejsce Angelika Kurkowska – Szkoła Podstawowa w Łubiance
- Gimnazja – chłopcy (dystans 4 km)
I miejsce  Szymon Tutak – Gimnazjum Łubianka, II miejsce Mateusz Kuk – Gimn. Łubianka, III miejsce Tomasz Kozieł – Gimn. Łubianka, IV miejsce  Arkadiusz Janiszewski – Gimn. Łubianka, V miejsce  Sławomir Banaszek – Gimn. Brąchnowo, VI miejsce  Marcin Zalewski – Gimn. Łubianka,
- Gimnazja – dziewczyny (dystans 4 km)
I miejsce Agnieszka Matłosz – Gimn. Brąchnowo, II miejsce Agata Walter – Gimn. Brąchnowo, III miejsce Olga Lewandowska – Gimn. Brąchnowo, IV miejsce Milena Banaszek – Gimn. Brąchnowo, V miejsce Adrianna Król – Gimn. Brąchnowo, VI miejsce Marta Rutkowska – Gimn. Łubianka .Kolejna edycja Grand Prix – Łubianka Cross odbędzie się w dniu 27 października 2005. Start do biegów nastąpi o godzinie 17.00 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim. Biuro zawodów przyjmuje zapisy do biegów od godziny 16.00.

Andrzej Sierocki

GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

Począwszy od 2 listopada w pierwszą środę każdego miesiąca będą rozgrywane turnieje Grand Prix Gminy Łubianka w tenisie stołowym. Początek zawodów o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Pigży. Zapisy 30 minut przed zawodami – wpisowe 1 zł od uczestnika. Do rywalizacji mogą stanąć zawodnicy z rocznika 1992 i starsi. Zawody będą rozrywane w kategorii open. Organizatorem cyklu jest UKS Pigża. Zapraszamy.

Sławomir Trzymkowski

KLUB MARATOŃSKI ”TRUCHCIK” INFORMUJE

Zgodnie z zapowiedzią od miesiąca października treningi na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pigży rozpoczęli członkowie Klubu Maratońskiego „TRUCHCIK” Łubianka. Treningi będą się odbywały w każdy czwartek o godzinie 18.30. Chcąc wyjść z jak najszerszą i profesjonalną ofertą do mieszkańców naszej Gminy pozyskano do współpracy w prowadzeniu treningów Pana Tomasza Drąga z Chełmna, uprawiającego biegi długodystansowe, należącego do krajowej czołówki biegaczy. Zapraszam wszystkich chętnych w wieku powyżej 13 lat do uczestnictwa we wspólnych treningach lekkoatletycznych. Wszelkich informacji udziela Andrzej Sierocki tel. 678-82-17.

Andrzej Sierocki

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Nabór do grupy organowej
Klub organowy w Centrum Kultury istnieje od 4 lat, wielu absolwentów i uczestników klubu pochwalić się może profesjonalną grą na instrumencie, udanym uczestnictwem w konkursach i występami przed szeroką publicznością. W tym roku zajęcia klubu odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej w Pigży. Osoby, które chciałyby uczyć się gry na keyboardzie pod okiem dobrego instruktora prosimy o zgłaszanie się do Centrum Kultury w Łubiance (tel.678-86-98).
Ruszył kurs języka angielskiego
Ponad 40 osób spośród młodzieży i dorosłych zdecydowało uczyć się języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Łubiance i w Gimnazjum w Brąchnowie w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Lekcje prowadzą lektorzy ze szkoły językowej Felberg z Torunia. Szkoła ta została uznana za najlepszą szkołę językową w Bydgoszczy i Toruniu wg rankingu Newsweek Polska 2005. Przez wzgląd na to, że stworzyliśmy liczną grupę osób i że szkoły udostępniają nieodpłatnie sale, w których odbywać będzie się kurs mamy możliwość uczenia się na miejscu i znacznie taniej. Możemy przyjąć jeszcze kilka osób do grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kultury tel. 678-86-98.
Konkurs na legendę
Tematem konkursu jest legenda, bądź ciekawa historia związana z naszą gminą (poszczególnymi miejscowościami). Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 szkół gimnazjalnych. Osobno oceniane będą prace indywidualne i prace zespołowe. W przypadku pracy zbiorowej dopuszcza się maksymalnie 3 autorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięskie prace opublikowane będą w informatorze gminnym i prasie lokalnej. Prace pisemne na kartkach formatu A-4 przyjmujemy do 30 listopada 2005 r. w Centrum Kultury w Łubiance. Rozstrzygnięcie konkursu do 9 grudnia 2005 r.
Zapraszamy do czytelni internetowej
Od 10 października w Gminnej Bibliotece Publicznej funkcjonuje stałe łącze internetowe. Mało wydajne, kłopotliwe, drogie i obarczone limitem czasowym łącze modemowe zostało zastąpione neostradą tp. Zapraszamy do korzystania z czytelni internetowej w godzinach otwarcia biblioteki tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10.00 – 18.00 ,środa i piątek 8.00 - 15.00.Do państwa dyspozycji pozostają trzy stanowiska komputerowe. W celu usprawnienia usługi prosimy o wcześniejsze rezerwacje – osobiste lub telefoniczne.
IX Bieg Niepodległości
Z satysfakcją informujemy, że w dniu 11 listopada br. odbędzie się już dziewiąta edycja Biegu Niepodległości. Bieg odbywa się corocznie na atrakcyjnej 10,7-kilometrowej trasie z Łubianki do Pigży przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Leszcz (część trasy w pięknej scenerii – zamek warowny, las, wąwóz leszczyński). Biegowi Głównemu towarzyszą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbywają się w Pigży na dystansach od 200 do 1000m. W imprezie uczestniczy łącznie ponad 500 mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Przewidujemy również organizację biegów dziecięcych na dystansach: 200 m. – kategoria do 6 lat;  400 m-  kategoria 7 – 9 lat;  600 m. 10 – 12 lat oraz 1000 m. – kategoria 13 – 15 lat. Wśród uczestników zostaną rozlosowane również liczne i wartościowe nagrody rzeczowe ponadto każdy zawodnik startujący w biegu głównym uhonorowany zostanie unikatowym pamiątkowym medalem. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując IX Bieg Niepodległości w Łubiance mamy okazję uczczenia 87-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w biegu i do gorącego dopingu zawodników na trasie.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

POSZUKUJEMY PRACY
Młoda, dyspozycyjna, punktualna i solidna mieszkanka gminy Łubianka poszukuje pracy w charakterze pracownika administracyjnego. Wykształcenie: Policealne Studium Administracyjne, studia wyższe - licencjat z administracji państwowej, studia podyplomowe- programy i fundusze Unii Europejskiej. Staż w ARiMR. Obsługa komputera i urządzeń biurowych. Prawo jazdy kat. B. Kontakt tel. 0692-666-870
25-letni, dyspozycyjny, punktualny, dokładny mieszkaniec gminy Łubianka, kierowca zawodowy (kat B,D). Wykształcenie średnie z maturą, język angielski w stopniu komunikatywnym, obsługa komputera, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kontakt:  tel.  0692-575-525
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl   http://www.lubianka.pl/

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️