Informator Gminny - Nr 7/2005 (132)

INFORMATOR GMINNY

Nr 7/2005 (nr kolejny 132)
Łubianka, dnia 28 lipca 2005 r.

 

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP ORAZ WYBORY PREZYDENTA RP

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005r. oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2005r. przypominam o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:

Nr <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

     1.

 Sołectwa: Biskupice, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo

była Szkoła Podstawowa w Biskupicach

 tel. 678-86-60

     2.

 Sołectwo Pigża

Szkoła Podstawowa

 w Pigży

 tel. 674-08-28

     3.

 Sołectwa: Bierzgłowo, Łubianka, Przeczno,

 Zamek Bierzgłowski

 Szkoła Podstawowa         

 w Łubiance

 tel. 674-80-11

 (lokal dostosowany do  

 potrzeb wyborców  niepełnosprawnych)

      4.

 Sołectwa: Dębiny, Wybcz, Wybczyk

Szkoła Podstawowa

w Wybczu

tel. 678-86-90

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, do dnia 15 września 2005r.:
- wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisów wyborców,
- wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania w naszej gminie,
Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta RP do dnia 29 września 2005r. wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców.

Mirosława Rozwadowska

STYPENDIA SZKOLNE

W Sekretariacie Urzędu Gminy można już pobierać wnioski na stypendia szkolne. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września bieżącego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października    br. Przypominam, że stypendia szkolne przyznawane są na wydatki edukacyjne jako refundacja poniesionych wydatków bądź pokrycie kosztów udokumentowane rachunkami bądź umowami. Proszę więc pamiętać o tym przy zakupach podręczników i przyborów szkolnych i zbierać rachunki celem dołączenia ich do składanego wniosku. Wnioski o stypendia szkolne bez udokumentowania poniesionych wydatków edukacyjnych będą załatwiane odmownie.

Mirosława Rozwadowska

KONTRAKT SOCJALNY

Kierując się ustawowymi obowiązkami, które nakłada na ośrodki pomocy społecznej Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także dobrem osób i rodzin zwracających się o pomoc do Naszego ośrodka, została uruchomiona nowa forma aktywizacji dla  klientów  pomocy   społecznej , pod nazwą  „ Kontrakt Socjalny”. Jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, zawierająca wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron. Cechą charakterystyczną kontraktu są działania podejmowane przez obie strony, w celu zmiany sytuacji życiowej klienta pomocy społecznej. Jak każda umowa posiada on kilka cech podstawowych , tj.:
- strony umowy,
- akceptację i ugodę,
- uprawnienia i zobowiązania stron,
- limit czasowy.
W praktyce, nadrzędnym celem kontraktu socjalnego, jest osiągnięcie pożądanej zmiany trudnej sytuacji życiowej, przez osobę zwracającą się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku osoby bezrobotnej, pożądaną zmianą sytuacji będzie np. znalezienie pracy. Kontrakt socjalny nie zagwarantuje pracy, ale może pomóc w stworzeniu warunków do aktywniejszego i efektywniejszego poszukiwania tej pracy. Ta sama filozofia działań może służyć uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, podniesienie standardu mieszkania itd.  Mamy nadzieję , że ta nowa forma wsparcia wprowadzana stopniowo i systematycznie, przyczyni się do przezwyciężenia   kryzysu wśród wielu naszych klientów.

Janusz Brzoska

GMINNE EUROPOTYCZKI

Zapraszamy młodzież gimnazjalną  z terenu gminy Łubianka do wzięcia udziału w  „I Gminnym Konkursie Wiedzy o Regionie, Unii Europejskiej i Samorządzie Terytorialnym”. Celem  konkursu jest przybliżenie wiedzy dotyczącej ziemi chełmińskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Łubianka – historii, walorów przyrodniczych i turystycznych a także utrwalenie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Gimnazjaliści powinni także wykazać się orientacją w zakresie edukacji europejskiej oraz sprawnie posługiwać się językiem angielskim. Uczestnicy  konkursu  do etapu gminnego zostaną wyłonieni na podstawie eliminacji szkolnych. Będą nimi  uczniowie klas I  - III z Gimnazjum w Brąchnowie i Łubiance  (5 uczniów z każdego gimnazjum). Regulamin i związany z tym szczegółowy zakres wymagań został  już przesłany do zainteresowanych placówek. Organizatorami konkursu są:
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance
- Urząd Gminy  w Łubiance
- Zespół Szkół w Łubiance – pani Elżbieta Zglinicka, pan Jacek Zywert.
Wymienieni powyżej nauczyciele udzielają  wyjaśnień związanych z zakresem wymagań (kontakt bezpośredni w szkole lub telefoniczny 674-80-31). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian związanych z terminem i miejscem etapu gminnego konkursu. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap szkolny  rozegrany  zostanie przez szkoły we własnym zakresie do 6 września 2005 r. Etap gminny – finał odbędzie się podczas  Gminnych Dożynek w Łubiance 10 lub 11 września 2005 roku. Będzie on się składał z dwóch części: - pisemnej (test z języka angielskiego) i ustnej. Termin zgłaszania uczestników do etapu gminnego upływa  8 września 2005 roku. Listę uczniów należy dostarczyć do Sekretariatu Zespołu Szkół w Łubiance. Na finalistów etapu gminnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dwie nagrody główne to kilkudniowy wyjazd do Brukseli w celu poszerzenia wiedzy o  instytucjach europejskich i ich funkcjonowaniu.

Elżbieta Zglinicka, Jacek Zywert

KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU NA TERENIE GMINY

W lipcu br. członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Łubiance przeprowadzili kontrolę wybranych punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwracano uwagę sprzedającym, aby nie tolerowali obecności osób nietrzeźwych w punktach sprzedaży i w ich obrębie, a także żeby nie sprzedawali alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. W najbliższym czasie kontrole sklepów będą kontynuowane. Przypominamy sprzedającym, że art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym , niepełnoletnim (w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy napojów alkoholowych sprzedawca ma prawo do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek) oraz sprzedaży na kredyt i pod zastaw. Nieprzestrzeganie przepisów powyższych zasad skutkuje cofnięciem zezwolenia. Ponadto zezwolenie ulega cofnięciu przez organ wydający zezwolenie w przypadku określonym w art. 18 ust. 10 pkt 3 tj. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w przeciągu 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócaniu porządku publicznego związanego ze sprzedażą napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie tych przepisów powoduje cofnięcie zezwolenia, a o ponowne wydanie zezwolenia przedsiębiorca może się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Przypominam ponadto właścicielom placówek handlowych sprzedających alkohol o przestrzeganiu godzin otwarcia placówek, określonych w uchwale Nr XXVI/190/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, pracy placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Łubianka. Apelujemy do rodziców i opiekunów: nie wysyłajcie dzieci do sklepu po alkohol i zachowajcie czujność, obserwując swoje dzieci wracające z dyskoteki, zabawy, sklepy czy z wizyty u znajomych.

Krzysztof  Kępski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

VI Festyn Rodzinny
26 czerwca 2005 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Wybczu odbył się VI Festyn Rodzinny. Głównymi organizatorami imprezy byli – Centrum Kultury w Łubiance, Sołectwo Wybcz oraz Szkoła Podstawowa w Wybczu. Głównym punktem Festynu był VI Turniej Rodzinny. Osiem rodzin – uczestników turnieju brało udział w sześciu konkurencjach m.in. sztafecie czynności domowych, sztafecie sprawnościowej, rzutach do kosza. Pierwsze miejsce oraz tytuł „Rodziny Roku 2005 Gminy Łubianka” uzyskała rodzina państwa Kościelskich z Pigży, która tym samym obroniła prymat z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła rodzina państwa Maćkowskich z Brąchnowa, trzecie – rodzina państwa Chlebosz z Wybczyka. Wszystkie rodziny otrzymały, z rąk Wójta Gminy Jerzego Zająkały, pamiątkowe statuetki oraz wartościowe nagrody – sprzęt AGD. Ponadto obok turnieju głównego odbywały się indywidualne konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Swój dorobek zaprezentował również klub plastyczny działający w ramach Centrum Kultury przy Szkole Podstawowej w Pigży. Podczas festynu artysta plastyk z Brąchnowa – Olgierd Jonatowski - malował obrazy, które sprzedano za 530 zł na licytacji. Dochód zostanie przeznaczony na akcję wakacyjną w Gminie Łubianka. Do Wybcza przyjechali również strażacy z Łubianki zaprezentować swój najnowszy wóz ratowniczy. Po zakończeniu Festynu rozpoczęła się zabawa taneczna na świeżym powietrzu w pięknej scenerii parku w Wybczu, która trwała do późnych godzin nocnych.
Pigża bierze wszystko
W niedzielę 17 lipca turniejem finałowym zakończyły się Gminne Rozgrywki Piłkarskie - LATO 2005. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn – Wybcz, Dębiny I, Dębiny II, FC Bierzgłowo, Bierzgłowo Badyle, FC Brąchnowo, Pigża, Pigża Old Boy. Na całość rozgrywek składały się dwa turnieje półfinałowe, z których po dwie najlepsze drużyny uzyskiwały awans do finału. Wyniki turnieju finałowego: Pigża Old Boy – Wybcz 3:1; Dębiny – Pigża 0:0; Pigża Old Boy - Dębiny 2:1; Pigża – Wybcz 5:0; Pigża Old Boy – Pigża 2:2; Wybcz – Dębiny 1:0. Decydujące znaczenie dla ostatecznej kolejności miał mecz pomiędzy Pigżą a Pigżą Old Boy. Do ostatniej minuty utrzymywało się prowadzenie Pigży, jednak pod koniec meczu decydujący cios zadali Old Boys i odjechali z pucharem za pierwsze miejsce. Ostateczna kolejność: I miejsce Pigża Old Boy (Blachowski Roman, Neulitz Jacek, Trzecia Mariusz, Laskowski Karol, Zasadzki Andrzej, Gabryszak Piotr, Kluska Emil, Tafliński Wojciech, Sałach Robert, Insadowski Marcin, Lewandowski Marcin, Paradowski Michał) II miejsce Pigża, III miejsce Wybcz, IV Dębiny. Najlepszym zawodnikiem finałów został Rafał Mrowiński z Pigży Old Boy, a najlepszym bramkarzem Łukasz Kuk z Pigży.
Wakacje w Gminie Łubianka
Propozycja na wakacje 2005 skierowana jest do dzieci i młodzieży z Gminy Łubianka. Tak jak w ubiegłym roku odbywać się będą różnorodne zajęcia zorganizowane w miejscowościach naszej gminy. Cały program ma formę półkolonii letnich. Celem akcji jest atrakcyjne i wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży na wsi, promocja i animacja kultury oraz zapewnienie młodym mieszkańcom Gminy Łubianka bezpieczeństwa w okresie żniwnym. Mamy już za sobą kilkanaście spotkań wakacyjnych (wycieczki nad morze, spotkania artystyczne, jazda konna, spotkania integracyjne, liga wakacyjna o najlepszego sportowca i drużynę wakacji). Średnio na spotkania przychodzi około 50-ciu młodych ludzi. Będziemy także w waszej miejscowości – zapraszamy na kolejne zajęcia.
Program zorganizowany jest przez Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z Filią w Dębinach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Świetlicę Terapeutyczną. Niektóre propozycje są częściowo odpłatne (wycieczki).

W poniżej przedstawionym planie na wakacje, poszczególne dni oznaczają:
SPORTOWE PONIEDZIAŁKI (gry i zabawy sportowo – rekreacyjne o najlepszego sportowca i drużynę wakacji dla poszczególnych grup wiekowych)
ZABAWOWE WTORKI (różnorodne zajęcia, które mają na celu dobrą zabawę: gry zespołowe, towarzyskie, drużynowe konkurencje sportowe, podchody, wycieczki rowerowe, wspólne przygotowanie posiłków, dyskoteki itp.)
WYCIECZKOWE ŚRODY(jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży z Gminy Łubianka - szczegóły na plakatach)
INTEGRACYJNE CZWARTKI (zorganizowane zajęcia integracyjne pomiędzy grupami dzieci plus wiele atrakcji tj.: przejażdżki na koniu, ognisko, konkursy geograficzne z nagrodami, planowanie najbliższych wycieczek)
ARTYSTYCZNE PIĄTKI (atrakcyjne warsztaty artystyczne, uczestnicy będą mieli okazję poznać metody i techniki szeroko pojętego rzemiosła artystycznego)
Plan wakacji w Gminie Łubianka na okres od 29 lipca do 25 sierpnia
29.07- ARTYSTYCZNY PIĄTEK, graffiti w Brąchnowie
01.08- SPORTOWY PONIEDZIAŁEK, Pigża Osiedle
02.08- ZABAWOWY WTOREK, Szkoła Podstawowa w Wybczu
03.08- WYCIECZKOWA ŚRODA, wyjazd nad morze dla dzieci i młodzieży do Łeby (Słowiński Park Narodowy, Wieżyca, plaża, w razie niepogody park etnograficzny), koszt 25 zł 
04.08- INTEGRACYJNY CZWARTEK, „Palcem po mapie” Świetlica terapeutyczna w Łubiance (zabawy edukacyjne)
05.08- ARTYSTYCZNY PIĄTEK, Świetlica wiejska w Przecznie
08.08- SPORTOWY PONIEDZIAŁEK, boisko przy Szkole Podstawowej w Pigży
09.08- ZABAWOWY WTOREK, Szkoła Podstawowa w Warszewicach
10.08- WYCIECZKOWA ŚRODA, wycieczka wokół stolicy Wielkopolski (wyjazd do Kórnika, gdzie zwiedzimy piękny XVI wieczny zamek, Puszczykówko, w którym znajduje się muzeum Arkadego Fiedlera, Stare Miasto w Poznaniu, a na koniec wjedziemy do parku wodnego w Swarzędzu. Koszt wyjazdu 25 zł
11.08- INTEGRACYJNY CZWARTEK  „Palcem po mapie”, Świetlica Terapeutyczna w Łubiance (zabawy edukacyjne)
12.08 – ARTYSTYCZNY PIĄTEK – Piknik leśny połączony z plenerem plastycznym w Zamku Bierzgłowskim
17.08 WYCIECZKOWA ŚRODA wyjazd do Torunia (zwiedzanie zabytków i inne atrakcje)
18.08 INTEGRACYJNY CZWARTEK - dyskoteka klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum, świetlica wiejska w Brąchnowie
19.08 – ARTYSTYCZNY PIĄTEK – świetlica wiejska w Wybczyku
22.08  SPORTOWY PONIEDZIAŁEK, boisko przy świetlicy wiejskiej w Dębinach – Finał rozgrywek o najlepszego sportowca i drużynę wakacji (wręczenie nagród, medali i pucharów dla najlepszych)
23.08 ZABAWOWY WTOREK – zabawa taneczna dla dzieci przedszkolnych i klas 0-3 w Łubiance
24.08 WYCIECZKOWA ŚRODA wyjazd do Gzina
25.08 INTEGRACYJNY CZWARTEK - „Palcem po mapie” Świetlica terapeutyczna w Łubiance (zabawy edukacyjne)
UWAGA – WSZYSTKIE ZAJĘCIA NA TERENIE GMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 11.00, GODZINY WYCIECZEK ZOSTANĄ PODANE NA PLAKATACH !
ZAPRASZAMY TAKŻE:
1) Na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej, które odbywają się na małej sali Centrum Kultury w Łubiance codziennie od 11.00 do 15.00 z wyjątkiem dni wycieczkowych- zajęcia prowadzi pani Beata Prowadzisz.
2) Do czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej codziennie w poniedziałki, wtorki i czwartki od 13.00 do 18.00; środy i piątki od 12.00 do 15.00.
3) Na wakacje z książką we wtorki i czwartki od 14.00 do 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Więcej informacji pod numerem tel. 678-86-98
III Turniej Sołectw 
28 sierpnia o godz.13.30 w Brąchnowie odbędzie się Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o najlepsze sołectwo w gminie. Do wygrania są puchary, medale i pieniądze do budżetów wiejskich w 2005 roku. Zawody przyciągają wielu kibiców dopingujących swojemu sołectwu i oczywiście drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych wsi. W poprzednich latach zbierano punkty w następujących konkurencjach: slalom rowerowy, sztafeta biegowa 4x1km, rzut jajem, przeciąganie liny, rzuty karne kobiet, slalom piłkarski, skoki we workach, konkurs wiedzowy, rzut gumiakiem, noszenie worków zboża. Na końcową klasyfikację składają się punkty wywalczone w poszczególnych konkurencjach. Do walki staną zapewne wszystkie sołectwa w gminie Łubianka – Bierzgłowo, Biskupice Brąchnowo, Warszewice Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, Pigża i Łubianka. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. O obiektywny arbitraż na miejscu dba kolegium sędziowskie złożone z przedstawicieli każdego sołectwa biorącego udział w turnieju, które rozstrzyga najbardziej kontrowersyjne sytuacje. Oprócz głównej rywalizacji będzie wiele atrakcji towarzyszących. Imprezę zakończy zabawa taneczna tradycyjnie trwająca do białego rana. Zachęcamy by w turnieju uczestniczyły wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowy regulamin tegorocznego zawodów trafi do sołtysów na początku sierpnia. Organizatorem imprezy jest – Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Brąchnowo.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

ZAMEK BIERZGŁOWSKI – DZIEJE ZESPOŁU ZAMKOWEGO (cz.1)

 Z historii gminy, część 17

Wieś Zamek Bierzgłowski leży 12.5 kilometra. na południowy – zachód od Chełmży. Zamek Bierzgłowski był z dawna krzyżacką komturią z zamkiem, który istniał już w połowie XIII w. Pierwsza wiadomość o istnieniu w Zamku Bierzgłowskim zamku lub twierdzy odnosi się do roku 1263, w którym, według przekazu, Litwini napadli na gród Birgelow wywożąc cały dobytek. Wiadomość przekazał kronikarz krzyżacki z XIV wieku (1326 r.) Piotr z Duisburga. Zamek bierzgłowski należał do szeregu mniejszych warowni i konwentów. Zamieszkiwał w nim komtur z konwentem, liczącym zwykle, według reguły zakonu, dwunastu rycerzy, sześciu duchownych, szereg giermków i służby. Obowiązkiem rycerzy było czuwać nad bezpieczeństwem okolicy, w czasach pokoju administrować podległym sobie obszarem (komturstwem) i dbać o dobrobyt zakonu. W 1389 r. inwentarz folwarczny podaje, że na przyzamkowym folwarku bierzgłowskim znajdowało się 6,5 łaszta ziarna, 10 łasztów ziarna u dłużników, 96 klaczy, 4 źrebaki 4-letnie, 3 źrebaki trzyletnie, 37 źrebiąt drugorocznych, 27 źrebiąt rocznych, 1 ogier, 6 koni pachołków, 17 koni pociągowych, 100 krów, 1500 owiec, 4 kopy świń, na zamku 8 pancerzy, 15 zbroi lekkich, 13 hełmów, 27 kusz. W 1437 – 1438 r. folwark bierzgłowski miał powierzchnię 3 pługi. Wiek XIV był okresem pokoju i dobrobytu. Inaczej było w XV wieku. Po klęsce Krzyżaków w 1410 r. pod Grunwaldem zamek bierzgłowski obsadziła szlachta chełmińska. Po pokoju toruńskim (1411 r.) wrócił on do zakonu. W 1414 r. zamek ucierpiał. Spalono przedzamcze wraz ze stajniami i stodołą ze zbożem, a zamek ograbiono. Z powodu zniszczeń w 1415 r. komturstwo bierzgłowskie zlikwidowano i podzielono. Zamek z małym obwodem oddano zarządcy, zależnemu od komtura toruńskiego, który tu niejednokrotnie przebywał. Prawdopodobnie zamkiem w imieniu komtura zarządzał prokurator krzyżacki. Wojska polskie zajęły zamek już w pierwszych dniach lutego 1454 r. i odtąd zamek nie wrócił już do dawnych właścicieli. Miasto Toruń żądało od króla polskiego, aby ten nadał mu wszystkie włości, które posiadał komtur toruński. Po klęsce pod Chojnicami w 1454 r. król Kazimierz w obawie, aby zdobyte zamki nie wpadły w ręce Krzyżaków nakazał kilka z nich zburzyć, a wśród nich także twierdzę w Zamku Bierzgłowskim. Zalecenia tego prawdopodobnie nie wykonano lub wykonano częściowo. Po podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego w 1466 r. zamek przeszedł na własność królewską. Po skończonej wojnie z Krzyżakami włości bierzgłowskie otrzymali radcy toruńscy – Jan Ziegenhalz i Jan Rackendorf. W roku 1520 król Zygmunt I oddał Byrzglow ( niem. Schloss-Birglan ) miastu Toruń w zamian  za zamek w Swieciu. W 1522 folwark z zabudowaniami ulega pożarowi. Następne wielkie pożary mają miejsce w roku 1580 i 1590. Wzmianka z końca XVII wieku mówi o zamku jako kompletnej ruinie. W 1724 r. był w tak złym stanie, że żadne z jego pomieszczeń nie nadawało się do zamieszkania. Dzierżawca mieszkał w domku zbudowanym na międzymurzu. Zamek istniał właściwie tylko jako obwód murów, do którego od wewnątrz przybudowywane zostały różne budynki gospodarcze. Z początkiem XVIII wieku znowu zawiadywał majątkiem rządca miejski. Administracja jednak z całych 16 lat przyniosła tylko 1728 zł 29 groszy. Dlatego od roku 1718 oddawano zamek i przyległe dobra w dzierżawę wraz z Bierzgłowem folwarkiem, Bierzgłowem wsią, Korytami, Łubianką, Rzęczkowem, Łążynem i Dziemionami, z całym martwym i żywym inwentarzem. W 1733 r. wybudowano nowe domostwo („Gehoft”) i jeden dobry budynek mieszkalny. W 1769 roku Bierzgłowo zajęli konfederaci barscy. Z 13 na 14 lipca wyruszyła przeciwko nim milicja miejska, wsparta przez Rosjan i dwustu ochotników, która uderzyła na zamek; konfederatów pobito. W 1773 r. w Zamku Bierzgłowskim było 36 chełmińskich łanów i 139 mieszkańców (71 mężczyzn i 68 kobiet). Po rozbiorze Polski król pruski pragnął dobra bierzgłowskie zagarnąć dla siebie. Wynikały z tego powodu długie procesy i targi pomiędzy rajcami toruńskimi, a rządem polskim i pruskim, które zostawiły nietknięty stan posiadłości miejskich. Obwód był dalej dzierżawą miejską. W dniu 30 stycznia 1782 r. wybuchł kolejny pożar „przez nieostrożność ludzi”. W pożarze spłonęły stodoły, stajnia i świniarnia. Zamek zaś „przez boską opiekę” ocalał. W 1789 r. Zamek Bierzgłowski miał 20 domów mieszkalnych. W  1795 r. przyłączono Zamek Bierzgłowski do parafii ewangelickiej w Górsku. W 1820 r. dzierżawa miejska Bierzgłowo miała obszar 175 włók 27 morgów i 17 dymów oraz 136 mieszkańców. W 1860 r. dokonano znacznej przebudowy zamku według projektu architekta Pavelta. Natomiast w roku 1886 oczyszczono figury i cegły z napisem oraz zrobiono dokładne odlewy gipsowe, które włączono do zbiorów malborskich, tympanon portalu zamku głównego. W 1880 r. obszar Zamku Bierzgłowskiego wynosił 4258 mórg, 17 domów, ludności 270, w tym katolików 203, ewangelików 67. W 1885 r. obwód dworski obejmował Bierzgłowo Zamek i Świerczyńskie Łąki, obszar 1113 ha, 252 mieszkańców (Bierzgłowo Zamek – 216), w tym 201 katolików, 51 ewangelików. 1 grudnia 1910 r. – 26 budynków mieszkalnych, 47 gospodarstw, 306 ludności (Bierzgłowo Zamek – 263), w tym 195 Polaków, 111 Niemców.
( Tekst opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, opracowania naukowego Ryszarda Kowalskiego i dokumentacji Urzędu Gminy w Łubiance ).
W następnym numerze ciąg dalszy.

Hanna Wojnowska

POSZUKUJEMY PRACY
Młoda, ambitna i dyspozycyjna mieszkanka gminy Łubianka poszukuje pracy w charakterze pracownika biurowego, recepcjonistki. Technik ekonomista, technik obsługi turystycznej- doświadczenie praktyczne, znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych. Znajomość  języków obcych (j. angielski- w stopniu komunikatywnym; niemiecki, rosyjski- podstawy).   kontakt:  tel. kom. 0697-225-367
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

 

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️