Informator Gminny - Nr 1/2005 (126)

INFORMATOR GMINNY

Nr 1/2005 (nr kolejny 126)
Łubianka, dnia 27 stycznia 2005 r.

SESJA BUDŻETOWA RADY GMINY

W dniu 30 grudnia 2004 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Łubiance. Porządek sesji obejmował m.in:
1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.
2. Określenie zasad polityki czynszowej.
3. Ustalenie regulaminów wynagradzania nauczycieli.
Planowane na rok 2005 dochody budżetu gminy ustalono na poziomie 10.854.500 zł. Głównymi źródłami dochodów są:
• subwencja ogólna - 5.184.794 zł
• w tym:
• część oświatowa - 4.020.465 zł.
• część wyrównawcza - 1.164.329 zł.
• podatek od nieruchomości - 1.280.763 zł.
• podatek rolny - 639.125 zł.
• dotacje celowe na pomoc społeczną - 1.211.127 zł.
• udziały w podatku doch. - 601.512 zł.
Planowane wydatki ustalono w wysokości 10.017.498 zł. Głównymi wydatkami gminy w roku 2005 będą:
• wydatki edukacyjne - 5.359.337 zł.
• opieka społeczna - 1.593.465 zł.
• administracja publiczna - 1.447.890 zł.
• gospodarka komunalna - 234.800 zł.
• kultura intelektualna i fizyczna - 250.942 zł.
Nadwyżka budżetowa wynosi więc 837.002 zł. Tak wysoki poziom nadwyżki budżetowej został spowodowany rozliczeniem ubiegłorocznych inwestycji z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kłopoty finansowe tej Agencji (również budżetu centralnego) opóźniły to rozliczenie a środki w wysokości 807.000 zł. wpłyną do naszego budżetu w I kwartale 2005 r. Środki zostaną wykorzystane na spłatę tzw. kredytu pomostowego zaciągniętego w ubiegłym roku na zapłatę za wybudowaną kanalizację w Warszewicach i 134 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Realnie istniejąca nadwyżka wynosi więc 30.000 zł.
W obecnym kształcie budżetu wydatki inwestycyjne w roku 2005 będą niższe jak w roku ubiegłym. Uznaliśmy bowiem, że wobec podejmowania nieobiektywnych ocen projektów inwestycyjnych dokonywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego i bardzo ograniczony przez to dostęp do środków pomocowych w ramach ZPORR, w roku 2005 ograniczymy podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych tylko do zadań mających znaczące wsparcie finansowe. W konsekwencji planujemy jedynie kontynuację budowy sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie. Będziemy także zabiegać o środki finansowe na następujące zadania inwestycyjne:
• budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Pigży,
• budowę chodnika, parkingu i terenów rekreacyjnych w centrum Łubianki,
• rozbudowę składowiska odpadów w Bierzgłowie wraz z organizacją systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.
Uzyskanie środków na te zadania umożliwi ich realizację. Odpowiedni udział własny gminy w tych inwestycjach został w budżecie zabezpieczony.
Będziemy jednocześnie kontynuowali prace remontowe w budynku Urzędu Gminy. Zgodnie z planem przyjętym w roku ubiegłym będziemy w bieżącym roku przystosowywali piętro budynku głównego na pomieszczenia biurowe, modernizowali część parterową budynku oraz dostosowywali bryłę budynku głównego do stanu z roku 1856.
Dalsze zagadnienia z porządku obrad sesji zostaną omówione w kolejnym wydaniu Informatora.

Jerzy Zająkała

ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB !!!

W dniu 8 stycznia br. w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość zawarcia związku małżeńskiego Państwa Stanisławy Porożyńskiej i Jacka Neulitza. Oboje małżonkowie są ludźmi służby publicznej. Pani Stanisława jest sołtysem sołectwa Pigża a Pan Jacek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Łubiance. W obecności ponad 100 gości ślubu udzielał Wójt Gminy Jerzy Zająkała. Dokonując wprowadzenia do aktu ślubu nawiązał między innymi do odwiecznej tradycji polskiej i mądrości Polaków wyrażającej się postawą miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej oraz obowiązkiem współdziałania małżonków dla dobra rodziny. W imieniu wspólnoty samorządowej gminy złożył Państwu Neulitz życzenia zgodnego trwania w małżeństwie przepełnionym miłością. Wyraził też przekonanie, iż gmina Łubianka będzie mogła dalej liczyć na życzliwą aktywność małżonków w sprawach publicznych gminy.

Mirosława Rozwadowska

10 LAT KONKURSU WIEDZY ROLNICZEJ W ŁUBIANCE LESZEK WRÓBEL NAJLEPSZY

Dnia 12 stycznia 2005 r. odbył się jubileuszowy X Konkurs Wiedzy Rolniczej organizowany od 1996 r. dla rolników Gminy Łubianka. Dotychczasowymi jego zwycięzcami byli (w kategoriach indywidualnej i zespołowej):
1996 r. - Andrzej Guziewicz (Zamek B.) i Brąchnowo
1997 r. - Mieczysław Kukowski (Warszewice) i Brąchnowo
1998 r. - Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) i Wybcz
1999 r. - Leszek Wróbel (Wybcz) i Wybcz
2000 r. - Wojciech Socha (Biskupice) i Wybcz
2001 r. - Wojciech Machnicki (Łubianka) i Warszewice
2002 r. - Mieczysław Kukowski (Warszewice) i Wybcz
2003 r. - Wojciech Machnicki (Łubianka) i Warszewice
2004 r. - Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) i Wybcz
W kategorii młodzieżowej (do 28 lat) wygrywali do tej pory: Wojciech Grabowski (Biskupice, w latach 2002 i 2004) oraz Adam Łubianka (Dębiny, w 2003 r.). Średnio w każdym konkursie uczestniczyło ponad 20 rolników.
W tegorocznym Konkursie Wiedzy Rolniczej 20 rolników z 7 sołectw przystąpiło do eliminacji i rywalizowało w teście pisemnym (50 pytań) rozegranym w Centrum Kultury w Łubiance, a następnie 6 najlepszych w eliminacjach rozgrywało finał w wypełnionej po brzegi gośćmi i publicznością Sali Rycerskiej średniowiecznego zamku, którego gospodarzem jest Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. Tym razem komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Kapelańskiego (ATR w Bydgoszczy) w składzie: Michał Grabianka (Radio Maryja), Zdzisław Kwiatkowski (Gospodarstwo Doświadczalne „Farol” w Falęcinie), Adam J. Mróz (Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu) i Paweł Wienconek (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza) oceniała ustne odpowiedzi finalistów z najbardziej aktualnych dziedzin rolnictwa tj.: chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, uprawy i hodowli zbóż, zagadnień związanych z kulturą i tradycja na wsi oraz możliwością pozyskiwania pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych z działań Sektorowego Programu Operacyjnego i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Po zaciętej i wyrównanej walce zwyciężył Leszek Wróbel 33-letni rolnik z  Wybcza, który wraz z żoną Anną (6-letni syn Marcin) prowadzi 14,5 ha gospodarstwo, w którym produkuje mleko od 9 krów oraz tuczniki od 7 loch. Sprzedaje również buraki cukrowe, ale przyszłość wiąże z chowem bydła mlecznego. W 2004 r. wybudował nową oborę. Główną nagrodę honorową – Puchar Rady Gminy Łubianka laureat otrzymał z rąk przewodniczącego Jacka Neulitza. Końcowe wyniki w kategorii indywidualnej:
1. Leszek Wróbel (Wybcz) 12,5 pkt.
2. Paweł Rzepka (Dębiny) 12,0 pkt.
3. Czesław Osak (Łubianka) 11,5 pkt.
4. Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) 11,0 pkt.
5. Wojciech Machnicki (Łubianka) 11,0 pkt.
6. Mieczysław Kukowski (Warszewice) 10,0 pkt.
W kategorii zespołowej wygrały Dębiny (P. Rzepka, A. Babik, P. Dębek, A. Łubianka, A. Januszewski) 101 pkt., przed Wybczem (L. Wróbel, S. Kowalska, M. Solowski, T. Maćkowski) 96 pkt. i Warszewicami (M. Kukowski, Z. Głaszcz, M. i S. Stodulscy) 85 pkt.
W kategorii młodzieżowej najlepszym okazał się 21-letni Czesław Osak z Łubianki. Z okazji jubileuszu Konkursu wójt Jerzy Zająkała wyróżnił Pucharem Wójta Gminy Łubianka najlepszego rolnika gminnych konkursów latach 1996 – 2005, którym został Leszek Wróbel z Wybcza. Uroczysty finał uświetniły występy muzyczne dzieci  z Zespołu Szkół w Łubiance oraz Szkoły Podstawowej w Warszewicach, które przygotowały ich wychowawczynie pp. Teresa Głębocka  i Katarzyna Kępska.
Liczne nagrody ufundowali sponsorzy, którymi tym razem byli: Gmina Łubianka, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza, firmy: „Bayer CropScience”, „Dossche”, „Sanwet”, „Socha” w Wybczu, „Narolco” w Rypinie, „Agro-Pol” w Zakrzewie, „AMA” w Łubiance, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Warszewicach, „Wrzos” w Łubiance, Polskie Wydawnictwo Rolnicze w Poznaniu, MZRI „Hodrol” w Skąpem, T. Sadowski – prezes SPTCH „Pigrol” w
Łubiance, R. Urbanowski – prezes KR w Brąchnowie oraz Ubojnia - A. Prowadzisz w Wybczyku. W organizacji Konkursu brali udział pracownicy Urzędu Gminy w Łubiance, Centrum Kultury w Łubiance, RZDR w Chełmży, pan Zbigniew Cywiński  oraz panie z KGW w Łubiance.
Kulminacyjnym punktem jubileuszowego Konkursu Wiedzy Rolniczej było wręczenie przez Wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkałę honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi młodym rolnikom Mieczysławowi Kukowskiemu i Wojciechowi Machnickiemu, którzy wyróżniają się w pracy zawodowej, są lubiani w lokalnym środowisku i wielokrotnie odnosili sukcesy w tych konkursach oraz reprezentowali Gminę Łubianka i powiat toruński na różnych poziomach Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz województwo kujawsko-pomorskie w Olimpiadach Młodych Producentów Rolnych, dochodząc do finału Krajowego odpowiednio w latach 2002 i 2004 r.
Podczas tradycyjnego poczęstunku, którego atrakcją był pieczony warchlak, uczestnicy konkursu, władze gminne i goście wymieniali poglądy na aktualne problemy rolników i polskiego rolnictwa.

Tadeusz Wierzbowski

VIII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. ADAMA FILEMONOWICZA

UKS „Bałagany” i Zespół Szkół w Łubiance już po raz ósmy organizują tą wielką imprezę sportową. Adam Filemonowicz był jednym z założycieli naszego klubu, a zarazem wielkim przyjacielem i wychowawcą młodzieży.
Uroczyste otwarcie Memoriału nastąpi w dniu 4.02.2005r. (piątek) o godz. 19,30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance, a zaraz potem odbędzie się konkurs rzutów karnych. Zakończenie imprezy odbędzie się 6.02.2005r. o godz. 12,40 w sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul Hallera 19. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.
Udział w Memoriale zapowiedziały 24 zespoły z Polski, Słowacji i Ukrainy. Niestety z powodów organizacyjno – bazowych zmuszeni byliśmy do odmowy czterem zespołom rywalizacji w tej imprezie.
Ogółem na parkiecie zobaczymy 170 zawodników – chłopcy rocznik 1992 i młodsi. Drużyny biorące udział w Memoriale zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne A i B. Rywalizacja w grupach toczyć się będzie przez pierwsze dwa dni. Polegać ona będzie na meczach 11– minutowych i konkursie rzutów karnych systemem każdy z każdym. Miejsce zajęte w grupie zadecyduje o dalszej rywalizacji w finałach, które odbędą się ostatniego dnia zawodów, tj. 6.02. (miejsca od I do XII w sali OSiT w Chełmży w godz. 9,10 – 12,30). O wyniku decydować tu będą  mecze trwające 2 razy po 8 minut.
Impreza odbywać się będzie w 3 salach gimnastycznych: Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, obiekcie „Olimpijczyk” w Toruniu i Zespołu Szkół w Łubiance.
W Memoriale będą uczestniczyły 2 drużyny „Bałaganów”. Pierwszy zespół rywalizował będzie w grupie eliminacyjnej B w dniu 4.02. w obiekcie „Olimpijczyk” w Toruniu o godz.: 13,10 SP Lutkówka, 14,19 HK „65” Trenczyn Opatowa, 15,27 KS „Polonia” Skierniewice,16,22 LKS Rogowo i 17,20 KS „Pomorzanin” Toruń, zaś w dniu 5.02. w obiekcie OSiT w Chełmży o godz.:15,00 MKS Siemianowice Śląskie, 16,30 UKS „Kometa” Gliwice, 17,4 KS „Warta” Poznań i 18,45 „Kolos” Vinnitsa. 
Drugi zespół zagra w grupie eliminacyjnej A w obiekcie OSiT w Chełmży z następującymi przeciwnikami: w dniu 4.02. o godz.: 11,43 UKS „Mustangi” Michałkowice, 12,48 SP 3 Toruń, 14,06 HK „Raca” Bratysłwa, 15,13 Miva Vinnitsa, 16,19 UKS SP 26 Poznań,16,59 SSSHT Siemianowice Śląskie, a w dniu 5.02.: 10,15 KS „Polonia” Środa Wielkopolska, 11,30 UKS Pobiedziska Letnisko i 12,15 UKS „Tarpany” Gąsawa.
Nasi zawodnicy bardzo liczą na gorący doping.
W poprzednich edycjach Memoriału zajęliśmy następujące miejsca:
w 1998 r. III, 1999 poza pierwszą piątką, 2000 r. II, 2001 r. I, 2002 r. III, a w 2003 i 2004 r. I.

Roman Dubicki

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUBIANCE

W grudniu 2004 zostały podpisane z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim  Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na lata 2005-2007 na świadczenia zdrowotne: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, rehabilitacja. Dla naszych Pacjentów oznacza to zachowanie ciągłości opieki zdrowotnej proponowanej przez nasz Ośrodek. Usługi medyczne będą realizowane przez znany, doświadczony personel. Porad lekarskich będzie również udzielać dr Barbara Buzalska specjalizującą się w pediatrii. Badania ultrasonograficzne będzie wykonywał dr Witold Gaca. W GOZ planowane są regularne porady profilaktyczno-lecznicze z zakresu cukrzycy, chirurgii naczyniowej udzielane przez doświadczonych lekarzy specjalistów. Czynione są starania o badania profilaktyczne z zakresu osteoporozy, porady lekarskie z dermatologii, przesiewowe badania z zakresu zaburzeń lipidowych. W styczniu jest planowana modernizacja pomieszczeń Ośrodka celem dostosowania ich dla potrzeb Poradni K. Porady lekarskie z zakresu ginekologii i położnictwa będą udzielane przez dr Marię Dankowską. Na Nowy Rok personel Ośrodka życzy mieszkańcom naszej Gminy zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Tomasz Włodarski

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2004 r. wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2005 r. Działanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych". Wnioski o pomoc należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Antczaka 39/41. Załącznikami do wniosku są:
- dokument potwierdzający prawo własności gospodarstwa,
- dokument potwierdzający prowadzenie przez właściciela gospodarstwa działalności rolniczej w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku.
- plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.
Kiedy pieniądze na płyty obornikowe ... ?
Do czasu ukazania się tego numeru "IG" nie ma jeszcze Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Działania pn. "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE". Wiadomo, że załącznikami w tym działaniu mają być: plan dostosowania gospodarstwa do standardów UE oraz (w przypadku zbyt dużej produkcji azotu w gospodarstwie) umowa z innym rolnikiem o możliwości zagospodarowania nadmiaru obornika i gnojówki w jego gospodarstwie.
Pieniądze za uprawę poplonów ...
W dniu 10 lutego 2005 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance odbędzie się spotkanie szkoleniowe nt.: "Wdrażanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej - Programy rolno-środowiskowe". Programy te omówione zostały w poprzednim numerze "IG", a pieniądze z nich można przeznaczyć, m.in. na: rolnictwo ekologiczne, ochronę gleb i wód (także za siew polonów), zakładanie stref buforowych oraz utrzymywanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Podczas tego spotkania przekazana zostanie informacja o stanie zaawansowania prac przygotowawczych do pozyskania pieniędzy na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę.
Utylizacja padliny w 2005 r. za darmo
Zakłady utylizacyjne informują, że w 2005 r. odbiór i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich dzięki dofinansowaniu ARiMR będzie nieodpłatna, tzn. rolnik nie będzie ponosił kosztów transportu i utylizacji padłych zwierząt. W przypadku padnięcia zwierzęcia należy korzystać z usług zakładów:
- STRUGA S.A., Jezuicka Struga, 88-111 Rojewo, tel. 0-52/ 351 10 58 lub 0-52/ 351 10 39,
- "HETMAN" Sp. z o.o. - Zakład Utylizacji Olszówka, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 683 25 62.
Wyjazd na "FERMĘ BYDŁA"
Referat Rolnictwa OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance organizuje wyjazd szkoleniowy na V Międzynarodowe Targi "FERMA BYDŁA" w Poznaniu. Targi trwają w dniach 25-27 lutego 2005 r., natomiast wyjazd odbędzie się 25 lutego br. (piątek).  Orientacyjny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 15 zł (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Zapisy w Referacie Rolnictwa - decyduje kolejność wpłaty.

Tadeusz Wierzbowski

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - 2005

11 luty (piątek) godz. 15.00  Zamek Bierzgł. - świetlica
14 luty (poniedziałek) godz. 10.00  Wybczyk - świetlica
14 luty (poniedziałek) godz. 16.00  Pigża - Szkoła
16 luty (środa) godz. 10.00 Wybcz - świetlica
16 luty (środa) godz. 18.00  Łubianka - Centrum Kult.
17 luty (czwartek) godz. 13.00  Przeczno - świetlica
18 luty (piątek) godz. 10.00  Wymysłowo - świetlica
21 luty (poniedziałek) godz. 10.00  Brąchnowo - świetlica
21 luty (poniedziałek) godz. 16.00  Warszewice - Szkoła
25 luty (piątek) godz. 10.00  Dębiny - świetlica
28 luty (poniedziałek) godz. 10.00  Bierzgłowo - remiza OSP
28 luty (poniedziałek) godz. 14.00  Biskupice – świetlica
Przewidywany porządek:
1. Informacja o realizacji ważniejszych zadań budżetowych w roku 2004 (inwestycje, remonty, sprawozdanie z wykonania zadań drogowych, itp.) oraz o planowanych zadaniach na rok 2005.
2. Informacja w sprawie nadawania nazw drogom w poszczególnych miejscowościach gminy (Łubianka, Pigża, Warszewice, Brąchnowo, Biskupice, Zamek Bierzgłowski, Wybcz - tryb, terminy).
3. Uchwalenie planu rzeczowo - finansowego sołectwa na rok 2005.
4. Omówienie zasad korzystania z urządzeń i instalacji komunalnych.
5. Wykonanie zadań przez GSW i wybór delegatów do Zgromadzenia Spółki na kolejną kadencję.

Jerzy Zająkała

KLUB MARATOŃCZYKA

W dniu 18.12.2004 r. odbyło się spotkanie założycielskie „Klubu Maratończyka”, w którym uczestniczyło 18 osób. Deklaracje aktywnego uczestnictwa złożyło kolejne 10 osób. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu zarejestrowanie „Klubu Maratończyka”. Na pierwszym spotkaniu ustalono plan wspólnych treningów i tak spotkania treningowe odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 17.30 na przemian przed Urzędem Gminy w Łubiance i Szkołą Podstawową w Pigży. Odbyły się już pierwsze treningi, na których uczestnicy przemierzają 8 km pętle. W dniu 3.02.br. (czwartek) spotkanie odbędzie się przed Szkołą Podstawową w Pigży. Serdecznie zapraszam do udziału we wspólnych treningach oraz wstąpienia w szeregi „Klubu Maratończyka”.

Andrzej Sierocki

GRAND PRIX – ŁUBIANKA CROSS W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

W dniu 06.02.2005 r. (niedziela) w miejscowości Zamek Bierzgłowski odbędzie się pierwsza edycja Grand Prix – Łubianka Cross w biegach przełajowych na dystansie 8 km dla uczestników w wieku powyżej 16 lat oraz 4 km dla uczestników w wieku 13 -15 lat. Start do Biegu nastąpi z dziedzińca zamku warownego o godzinie 13.00. Zapisy przyjmowane będą od godziny 12.00. W roku bieżącym zaplanowano 12 edycji biegu. Trasa biegu wiedzie przez malownicze dukty leśne i przyleśne położone w pobliżu zamku warownego. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w biegu oraz promowania zdrowego stylu życia.

Andrzej Sierocki

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe
W grudniu 2004 roku odbył się już III konkurs plastyczny. Tematem było zaprojektowanie kartki świątecznej. Napłynęło do nas wiele prac z różnych miejscowości naszej gminy. Dnia 19.XII.2004 r. konkurs został rozstrzygnięty. Jury miało trudny wybór, gdyż wszystkie prace były ładne i pomysłowe. W kategorii „dzieci przedszkolne", 1 miejsce zdobyła Aleksandra Murawska z Łubianki,  2 miejsce Karol Chrzanowski z Bierzgłowa, 3 miejsce Adrianna Żurawik z Warszewic; klasy 0-3, 1  miejsce Sandra Marszałkowska z Warszewic, 2 miejsce Jakub Durda z Łubianki, 3 miejsce Anita Malec z Łubianki; klasy 4-6, 1 miejsce Martyna Zawada z Wybcza, 2 miejsce Michał Guziewicz z Łubianki, 3 miejsce Sabina Stodulska z Warszewic; klasy gimnazjum, 1 miejsce Anna Łukasz, 2 miejsce Anna Śliwińska z Wymysłowa, 3 miejsce Magda Drozdowska z Łubianki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za tak liczny udział. 
Gminny Turniej Siatkówki Mężczyzn
W Pigży rozegrano coroczny turniej piłki siatkowej. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn reprezentujących poszczególne sołectwa. Reprezentacje podzielone zostały na dwie grupy rywalizując „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup walczyli w finale, natomiast zespoły z drugich miejsc spotkały się w meczu o trzecie miejsce. Po rywalizacji w grupach miejsca 7 i 8 zajęły drużyny z Przeczna i Wymysłowa a z Pigży II i Bierzgłowa miejsca 5-6. W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Brąchnowa i Pigży Osiedle, zwyciężyło Brąchnowo 2:1 w setach. W finale zwyciężyła drużyna z Pigży, która pokonała 2:0 Dębiny.
Składy najlepszych drużyn – Pigża: Sławomir Kędzierski- kapitan, Waldemar Kędzierski, Tomasz Paradowski, Piotr Zimmer, Zbigniew Zimmer, Mariusz Insadowski, Rafał Mrowiński; Dębiny: Mirosław Barnat – kapitan, Jarosław Surowiec, Szymon Surowiec, Paweł Kardas, Marek Sergiel, Paweł Rzepka, Piotr Rzepka; Brąchnowo: Michał Lewandowski – kapitan, Robert Łuczak, Łukasz Rząd, Adam Brzoska, Jarosław Błażejczyk, Michał Walter, Maciej Walter, Waldemar Lewandowski, Przemysław Jakubski.
Przegląd przedstawień bożonarodzeniowych
Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbędzie się 28 stycznia o godz. 9.30 w świetlicy wiejskiej w Dębinach. Uczestnicy przeglądu zaprezentują publiczności sceny z życia Świętej Rodziny (jasełka), a także przedstawienia tylko „luźno” nawiązujące do tematyki i motywów związanych z Bożym Narodzeniem. Na cykl przedstawień zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorosłych mieszkańców naszej gminy chcących obejrzeć młodych aktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Oprócz grup teatralnych z okolicznych szkół wystąpi też z kolędami chór „Alebabki”.
Bal Karnawałowy
Jeżeli jesteś zwolennikiem zabaw karnawałowych to przyjdź do nas na zabawę, która odbędzie się 5 lutego w Centrum Kultury w Łubiance. Początek imprezy o 20.00, do tańca przygrywać będzie fantastyczna orkiestra UNI – VOX. Proponujemy taniec kotylionów, konkursy i loterie. Rezerwacje miejsc prosimy zgłaszać osobiście w Centrum Kultury lub telefonicznie pod numerem 678-86-98. Koszt biletu 80 zł od pary, w cenę biletu wliczona konsumpcja. Liczba miejsc ograniczona.
PROGRAM CENTRUM KULTURY NA FERIE ZIMOWE 2005
I TYDZIEŃ FERII
31.01 (poniedziałek) godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Przecznie -  „Ferie na wesoło” dla dzieci i młodzieży;
01.02 (wtorek) godz. 9.15 – wyjazd do Opery Nova na przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, koszt wyjazdu 12 zł od osoby (dla dzieci powyżej 4 roku życia), zgłoszenia z wpłatą przyjmują pracownicy Centrum Kultury do 29 stycznia, liczba miejsc ograniczona;
02.02 (środa) godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Pigży – Zimowa Liga Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów, na końcową klasyfikację składać się będą wyniki z dwóch turniejów tj. 2 i 9 lutego;
03.02 (czwartek) godz. 11.00 Szkoła Podstawowa w Wybczu – zajęcia plastyczne z rzeźby;
04.02 (piątek) godz. 11.00 Centrum Kultury w Łubiance – konkurs z wiedzy sportowej „Wiem wszystko o skokach narciarskich”( kategoria szkoła podstawowa i gimnazjum).
II TYDZIEŃ FERII
poniedziałek 07.02. i wtorek 08.02 w Centrum Kultury w Łubiance– dni z drużyną harcerską  ZHR z Torunia;
środa 09.02  godz. 11.00, Szkoła Podstawowa w Pigży- II etap Zimowej Ligi Tenisa Stołowego;
czwartek 10.02 godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Warszewicach – gry planszowe i konkursy dla dzieci i młodzieży;
piątek 11.02. godz. 11.00 Centrum Kultury w Łubiance – gry planszowe i konkursy.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Kółek Rolniczych "Agromech" w Łubiance uprzejmie informuje, że w dniu 17 lutego 2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Łubianka na maszyny rolnicze - ciągnik C – 360 szt. 2, rozrzutnik obornika szt. 2, ładowacz UNHZ szt.1, kombajn ziemniaczany Anna szt.1, prasa Z - 224 szt. 1. Dokładne informacje w siedzibie Spółdzielni - tel. 678-86-81, 678-81-59. Zapraszamy!

Jan Wakuluk

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️