Informator Gminny - Nr 12/2004 (125)

INFORMATOR GMINNY

Nr 12/2004 (nr kolejny 125)
Łubianka, dnia 10 grudnia 2004 r.

* * *

W okresie Świąt Bożego Narodzenia radujemy się narodzinami Bożej Dzieciny i powracamy myślą do życia Świętej Rodziny postrzegając je jako czas piękny, choć materialnie ubogi jednak jakże przebogaty duchem. To, co czynimy aktualnie poświęcamy przede wszystkim naszym rodzinom przejawiając wiele troski o naszych najbliższych. Życzymy mieszkańcom naszej gminy  i naszym gościom aby wzorce płynące z życia Świętej Rodziny, szczególnie w wymiarze duchowym stawały się powszechne w życiu naszych rodzin. Niech ten świąteczny czas umocni nas także w czynieniu dobra dla całej naszej lokalnej wspólnoty. Składamy równocześnie życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

Jacek Neulitz                         Jerzy Zająkała         
Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy            

XVIII SESJA RADY GMINY

8 grudnia br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w Łubiance. Rada podjęła uchwały określające politykę podatkową na rok 2005 oraz podjęła wiele innych decyzji mających istotne znaczenie dla standardu życia naszych mieszkańców.
Podatek od nieruchomości.
Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2004 uległy wzrostowi jedynie o stopień inflacji, czyli o 3 % i ważniejsze z nich wynoszą:
* od 1 m2 budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie magazynowania i obrotu paliwami w strefie chronionego krajobrazu - 17,98 zł,
* od 1m2 budynków wykorzystywanych na inną działalność gospodarczą - 14,27 zł,
* od 1 m2 budynków gospodarczych przeznaczonych na hodowlę inwentarza żywego i na inne potrzeby podatnika i jego rodziny, w tym m.in. garaże (poza gospodarstwem rolnym) - 3.00 zł,
* od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiących własność osób zamieszkujących na terenie gminy Łubianka poniżej 10 lat - 0,44 zł,
* od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,66 zł,
Podatek rolny.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2005. Wynosi ona 37,67 zł za 100 kg. Rada Gminy zgodnie z posiadanymi kompetencjami dokonała obniżenia tej ceny do wysokości 35,60 zł za 100 kg. W konsekwencji stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego wynosi 89.00 rocznie, czyli wzrasta w stosunki do stawki tego podatku z roku 2004 o 3 % (w tej samej relacji co podatek od nieruchomości).
Podatek od środków transportowych.
Stawki tego podatku wzrastają we wszystkich kategoriach o
3% w stosunku do ich wysokości z roku 2004, w zaokrągleniu
do pełnych złotówek.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego - także za "worywanie się w drogi".
Gminy zostały zobowiązane do ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (jezdni, pobocza, rowu i innego terenu w granicach geodezyjnej działki drogowej). Rada Gminy w Łubiance ustaliła stawki tych opłat przy zajmowaniu pasa drogowego, gdy jest on wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne w związku z:
* prowadzeniem robót w pasie drogowym,
* umieszczaniem w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą,
* umieszczaniem w nim innych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą, w tym reklam,
* zajęciem pasa drogowego na inne niż wyżej wymienione cele.
Stawki za zajęcie pasa drogowego są zróżnicowane i zależą od rodzaju jego wykorzystania. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na internetowych stronach BIP oraz w Urzędzie Gminy. Zwracam równocześnie uwagę, że poprzez wprowadzenie opłat za zajęcie pasa drogowego zmierzamy także do uporządkowania w naszej gminie sprawy worywania się  niektórych rolników w działki drogowe. Obecnie każdy taki przypadek będzie miał swoje konsekwencje finansowe. Przykładowo woranie się rolnika w drogę gminną na szerokość 1 m przy długości 100 m drogi spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 30 - 300 zł miesięcznie. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy większej powierzchni opłaty będą odpowiednio wyższe. W dążeniu do oszczędzenia rolnikom niepotrzebnych a równocześnie bardzo wysokich obciążeń finansowych apeluję  do rolników o odpowiednie sprawdzenie sytuacji na swoich gruntach i natychmiastowe zlikwidowanie sytuacji powodującej opłaty. Mogą wystąpić w praktyce także sytuacje, w których część geodezyjnej  działki drogowej nie jest niezbędna na istnienie drogi i urządzeń z nią związanych. Jednakże nawet w takich sytuacjach rolnik musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Uzyskanie takiego zezwolenia może być zwolnione od opłat. W Urzędzie Gminy sprawy zezwoleń i opłat w tych sprawach prowadzi p. Andrzej Sierocki.
Ceny wody i ścieków.
Poprzednie ustalenie ceny wody i ścieków miało miejsce w roku 2001. Przez kolejne 4 lata ceny te nie ulegały zmianie. W ostatnich trzech latach miały równocześnie miejsce znaczące wzrosty cen nośników energii, szczególnie energii elektrycznej (ok. 20 %) i paliw (ponad 30 %). Właśnie nośniki energii są głównymi składnikami kosztowymi wody i ścieków. W tej sytuacji Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy, które świadczy usługi w zakresie dostaw wody i utylizacji ścieków przedstawiło nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Wójt oraz Rada Gminy dokonali analizy rzetelności przygotowania taryf przez Gospodarstwo i w ich konsekwencji Rada Gminy zatwierdziła następujące ceny na rok 2005:
za 1 m3 wody - 1,35 zł. plus 7 % VAT,
za 1 m3 ścieków - 2,38 zł. plus 7 % VAT.
Dotychczasowe ceny za 1 m3 w gm. Łubianka wynoszą: woda - 1,15 zł., ścieki - 2,20 zł. (brutto). Informujemy także, że dotychczasowa cena wody i ścieków w niektórych sąsiednich gminach wynosi:
za 1 m3 wody:
* gm. Zławieś Wielka   - 1,75 zł + VAT,
* gm. Łysomice   - 1,80 zł + VAT,
* gm. Kijewo Król.   - 1,65 zł + VAT,
* gm. Unisław   - 1,45 zł + VAT.
za 1 m3 ścieków:
* gm. Łysomice   - 2,80 zł + VAT,
* gm. Chełmża   - 2,62 zł + VAT,
* gm. Kijewo Król.   - 2,60 zł + VAT.
Równocześnie informujemy, że aktualne badania jakości wody z ujęć w Warszewicach i Zamku Bierzgłowskim potwierdzają jej bezwarunkową przydatność do spożycia.

Jerzy Zająkała

NOWA ULICA W ŁUBIANCE

Rada Gminy ustaliła nazwę ulicy w miejscowości Łubianka. Ulica, mająca obecnie nawierzchnię gruntową ma swój początek pomiędzy numerami 45 i 47 ulicy Toruńskiej, znajduje się po lewej stronie jadąc w kierunku Torunia i prowadzi w kierunku działek budowlanych sprzedawanych przez p. Marka Karbowskiego. Rada Gminy, po przeprowadzeniu lokalnej konsultacji nadała nowej ulicy nazwę Mikołaja Kopernika.

Robert Łuczak

MONOGRAFIA GMINY - ERRATA

Wydana w październiku br. monografia gminy Łubianka spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem mieszkańców gminy. Już ponad 120 rodzin dokonało zakupu pierwszego w dziejach gminy wydania monografii. Przypominamy, że książka jest dostępna w sekretariacie Urzędu Gminy a jej cena wynosi 18 zł. Posiadamy do sprzedaży jeszcze ok. 200 egzemplarzy. Zachęcam więc do szybkiego zakupu, gdyż kolejne wydanie nie jest przewidziane wcześniej niż za ok. 10 lat. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są także dobrą okazją do wykorzystania monografii jako świątecznego prezentu. Pewnie z radością otrzymaliby taki prezent wszyscy, a szczególnie członkowie rodzin, którzy kiedyś zamieszkiwali na terenie naszej gminy a obecnie mieszkają w innych miejscowościach.
Dotychczasowi czytelnicy monografii przekazują nam wysokie oceny zarówno treści w niej zawartych jak i pięknej szaty graficznej wydania. Mimo dbałości autora i pracowników naszego Urzędu nie uniknęliśmy jednak kilku błędów. W I części monografii prezentującej charakterystykę gminy, przedstawiając na stronie 16 skład Rady Gminy w jej I kadencji obejmującej lata 1990 - 94 zostały pominięte dwa nazwiska radnych tej kadencji pp. Władysława Gierata z Dębin i Eugeniusza Kolsa z Pigży. Wspominamy z dużą wdzięcznością społeczne zaangażowanie wymienionych radnych także w I kadencji Rady i przepraszamy za niezamierzone pominięcie ich nazwisk w naszej publikacji.
Autorowi monografii zdarzyła się także niezręczność w prezentacji formy władania obiektów podworskich w Wybczyku po roku 1956. Na str. 121 stwierdza on, że użytkownikiem tych obiektów był najpierw Stanisław a potem Antoni Przywieczerscy. Autor powinien stwierdzić, co nie budzi żadnych wątpliwości, że wymienione osoby były wcześniej a p. Antoni Przywieczerski jest nadal właścicielem zarówno budynków podworskich jak i otaczających je gruntów. Mamy pełną świadomość istotnej różnicy formy władania pomiędzy użytkowaniem a własnością i przepraszamy właścicieli za tę niezręczność. W obecnie sprzedawanych egzemplarzach znajduje się stosowne uzupełnienie.

Jerzy Zająkała

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Opóźnione Działania
Działania PROW: "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE" oraz "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych", które miały zostać wdrożone w grudniu 2004 r., wejdą w życie z opóźnieniem. Uruchomione one zostaną według informacji z MRiRW 1 lutego 2005 r.
Ewidencjonować zwierzęta gospodarskie.
Rolnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zwierząt gospodarskich we własnym gospodarstwie oraz informowania na bieżąco Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu o zmianach stanu stada bydła, owiec, kóz i świń. Odpowiednie druki w formie kartki pocztowej są dostępne także w Referacie Rolnictwa OŚiBP UG w Łubiance.
Jubileuszowy Konkurs
Dnia 12 stycznia 2005 r. (środa) odbędzie się X. Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance. Prawo startu w nim mają mieszkańcy gminy Łubianka, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych albo gospodarują razem z rodzicami lub innymi członkami rodziny, lecz jednocześnie nie pracują zarobkowo na pełnym etacie poza gospodarstwem rolnym oraz nie ukończyli studiów magisterskich o profilu rolniczym. Rozgrywany on będzie w trzech kategoriach: indywidualnej (open), zespołowej (minimum 3 uczestników z jednego sołectwa) oraz młodzieżowej (do 28 lat).
Konkurs rozpocznie się eliminacjami pisemnymi w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.30. Uroczysty finał ustny z udziałem zaproszonych gości i publiczności odbędzie się w Sali Rycerskiej średniowiecznego zamku w Zamku Bierzgłowskim o godz. 13.00. Rolników zachęcamy do licznego udziału, a firmy i instytucje z terenu naszej gminy i nie tylko do uatrakcyjnienia jubileuszowego Konkursu nagrodami dla jego uczestników.

Tadeusz Wierzbowski

WIEDZA ROLNICZA - ŁUBIANKA W CZOŁÓWCE

Po raz 5 rozegrana została w województwie kujawsko-pomorskim Olimpiada Wiedzy Rolniczej. W dniu 1 grudnia 2004 r. odbyły się we wszystkich powiatach eliminacje. W powiecie toruńskim eliminacje przeprowadzono w Łysomicach, gdzie rywalizowało 30 rolników z 6 gmin (w tym: 8 osób z gminy Łubianka). Zwycięzcę, który jako jedyny awansował do finału wojewódzkiego wyłoniono na podstawie testu (50 pytań). Większość uczestników oceniła test jako trudny ze względu na tematykę pytań dotyczącą obok zagadnień typowo rolniczych także w znacznym stopniu warzywnictwa, sadownictwa oraz rzadziej spotykanej hodowli owiec, kóz i in. Wygrał Mariusz Wałachowski (Brąchnówko gm. Chełmża) osiągając wprost niespotykany wynik ... 46 pkt. na 50 możliwych. Dalsza kolejność: 2. Anna Adamkiewicz (Grębocin, gm. Lubicz) 37 pkt., 3. Mieczysław Kukowski (Warszewice, gm. Łubianka) 36 pkt., 4. Przemysław Lewandowski (Łążynek, gm. Obrowo) 35 pkt., 5. Leszek Wróbel (Wybcz, gm. Łubianka) 34 pkt. ... 8-12. Wojciech Machnicki (Łubianka) i Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo). Pozostałymi naszymi reprezentantami byli: Adam Łubianka (Dębiny), Jarosław Woźniak (Zamek Bierzgłowski), Aleksander Babik (Dębiny) oraz Sławomira Kowalska (Wybcz). Dnia 9 grudnia br. we Włocławku rozegrano finał wojewódzki Olimpiady, w którym zwyciężył Tomasz Czynsz (gm. Dobre, pow. Radziejów). Reprezentant powiatu toruńskiego nie zakwalifikował się do finału ustnego. W dotychczasowej historii 5 Olimpiad w ścisłym finale na poziomie wojewódzkim wystąpiło tylko 2 mistrzów powiatu toruńskiego. Byli nimi: Mieczysław Kukowski i Wojciech Machnicki - obaj z naszej gminy.

Tadeusz Wierzbowski

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ cz. VIII: POMOC FINANSOWA NA WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWĘ DOBROSTANU ZWIERZĄT

Działanie 4. pn. "Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", nazywane też programem lub płatnością rolno-środowiskową wchodzi w skład Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na jego realizację przeznaczono kwotę 330 mln ? do wykorzystania w latach 2004-2006.
Jego celem jest:
* promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą,
* poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej,
* ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
Działanie to może być realizowane na terenie Gminy Łubianka w formie następujących pakietów:
* rolnictwo ekologiczne - polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego,
* ochrona gleb i wód - polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym,
* strefy buforowe - polega na tworzeniu nowych 2- lub 5-metrowych pasów zadarnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa i ochrony siedlisk wrażliwych,
* zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich - polega na utrzymywaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.
Płatności za poszczególne pakiety zostały ustalone w formie zryczałtowanej.
* rolnictwo ekologiczne (stawka płatności w zł/ha):
- uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności) 680
- uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) 600
- trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności) 330
- trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) 260
- uprawy warzywnicze (bez certyfikatu zgodności) 980
- uprawy warzywnicze (z certyfikatem zgodności) 940
- uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności) 1800
- uprawy sadownicze w tym jagodowe (z certyfikatu zgodności) 1540
* ochrona wód i gleb (stawka płatności w zł/ha):
- wsiewki poplonowe 330
- międzyplon ozimy 570
- międzyplon ścierniskowy 520
* tworzenie stref buforowych (stawka płatności zł/mb.):
- 2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych 0,18
- 5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych 0,46
- 2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych 0,26
- 5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych 0,64
* zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich (stawka płatności zł/sztukę):
- bydło - rasy: bydło polskie czerwone
i bydło białogrzbiete 1080 
- konie - rasy: konik polski,
konie huculskie, małopolskie, śląskie 1300
- owce - rasy: wrzosówka, świniarka,
olkuska, polska owca górska (odmiany
barwnej), merynos (odmiany barwnej),
owce uhruskie, wielkopolskie, żelaźnieńskie,
korideil, kamienieckie, pomorskie 310.
Pomoc finansowa będzie wypłacana corocznie jako suma płatności za pakiety działań wdrażanych w gospodarstwie.
Wnioskodawca może ubiegać się o pomoc finansową, jeśli:
* jest właścicielem lub dzierżawcą gruntu co najmniej w czasie trwania zobowiązania, który spełnia kryteria zasięgu geograficznego pakietów rolno-środowiskowych,
* gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych,
* przygotuje i złoży wniosek o przystąpienie do programu,
* posiada 5-letni plan działalności rolno-środowiskowej, potwierdzony przez doradcę rolno-środowiskowego,
* zobowiązuje się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz obowiązków wynikających z programu rolno-środowiskowego przez okres 5 lat,
* podejmie się prowadzenia zapisów dotyczących gospodarowania i podstawowych danych dotyczących zwierząt (DJP/ha), potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu,
* posiada wymaganą dokumentację niezbędną do kontroli planu rolno-środowiskowego.
W celu opracowania planu działalności rolno-środowiskowej rolnicy naszej gminy mogą zgłaszać się do doradców rolno-środowiskowych z Przysieka, którymi są: Marek Radzimierski i Roman Kłosowski (tel. 611 09 22) oraz Tadeusz Sobczyk (tel. 611 09 10) i Karina Wroniecka (tel. 611 09 09). Działanie 4. zostało już uruchomione. Wnioski można składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Antczaka 39/41.

Tadeusz Wierzbowski

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

W związku z nadchodzącą zimą i spodziewanymi opadami śniegu Urząd Gminy w Łubiance przygotowany jest do akcji odśnieżania. W sytuacji konieczności udrożnienia zasypanych gminnych dróg prosimy o poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej w UG za zimowe bezpieczeństwo ruchu na drogach gminnych - Andrzeja Sierockiego tel. 678-82-17 lub tel. domowy 678-86-75.

Andrzej Sierocki

24 GRUDZIEŃ 2004r. - URZĄD GMINY NIECZYNNY

Przepisy Kodeksu pracy ustalające jako zasadę pięciodniowy tydzień pracy powodują, że jeżeli  święto przypada w sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. Ponieważ 25 grudzień br. przypada w sobotę, Wójt wypełniając dyspozycję przepisów Kodeksu pracy ogłosił, że w dniu dzień 24 grudnia 2004r. Urząd Gminy w Łubiance będzie nieczynny.
Liczymy, że wprowadzona zmiana nie będzie kłopotliwa dla naszych mieszkańców. 

Mirosława Rozwadowska

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Spotkanie przy Gminnej Choince
Tradycyjnie już od kilku lat spotykamy się przy Gminnej Choince, aby wspólnie w szerszym gronie lokalnym radować się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Uroczyste spotkanie odbędzie się 19 grudnia o godz. 16.00 przed Urzędem Gminy w Łubiance. Program jest następujący: śpiewanie kolęd i pastorałek, dzielenie się betlejemskim światłem, wysłuchanie ewangelii zwiastującej narodzenie Jezusa Chrystusa, uroczyste zapalenie choinki, rozdawanie prezentów dla dzieci. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.
Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbędzie się 28 stycznia. Uczestnicy przeglądu zaprezentują publiczności sceny z życia Świętej Rodziny (jasełka), a także przedstawienia tylko "luźno" nawiązujące do tematyki i motywów związanych z Bożym Narodzeniem. Na cykl przedstawień zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorosłych mieszkańców naszej gminy chcących obejrzeć młodych aktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Informacje o poczynionych przygotowaniach wskazują, że przegląd zapowiada się bardzo interesująco. O dokładnym programie i miejscu poinformujemy na początku stycznia.
Gminny Turniej Siatkówki Mężczyzn
9 stycznia o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży odbędzie się Gminny Turniej Siatkówki Mężczyzn. Do rywalizacji mogą stanąć drużyny reprezentujące poszczególne sołectwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 6 stycznia. Szczegóły pod nr tel. 678 86 98.
Kluby tematyczne na rok 2004/2005
Spędzaj swój czas wolny aktywnie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczestnicząc w klubach tematycznych działających w ramach Centrum Kultury w Łubiance.
1) kółko tańca ludowego - poniedziałek godz. od 14.20 do 16.00 w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor pani Maria Wojciechowska;
2) zajęcia zabawowo - edukacyjne dla dzieci przedszkolnych - poniedziałek godz. od 16.00 - 17.00 w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor Anna Soczyńska;
3) rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym - poniedziałek godz. od 16.30 - 17.30 w Szkole Podstawowej w Warszewicach, instruktor pani Katarzyna Kępska;
4) nauka gry na keyboardzie - poniedziałek I grupa od 17.00 do 18.00, II grupa od 18.00 - 19.00, III grupa od 19.00 - 20.00 w Centrum Kultury, instruktor pani Luiza Dyluś;
5) aerobik dla kobiet - poniedziałek od 19.45 do 20.45 w Centrum Kultury, instruktor pani Renata Wirzchowska, odpłatność za zajęcia 4 zł;
6) chór żeński - wtorek od 16.00 - 19.00  w Centrum Kultury, instruktor pani Maria Wojciechowska;
7) Klub Miłośników Ziemi Chełmińskiej - wtorek od 14.30 - 15.30 w Centrum Kultury, instruktor pan Jacek Zywert.
8) sekcja szachowa - wtorek od 19.00 - 22.00 w Centrum Kultury;
9) aerobik dla kobiet - środa od 19.45 - 20.45 w Centrum Kultury , instruktor pani Renata Wirzchowska, odpłatność 4 zł;
10) koło plastyczne - piątek od 13.10 - 14.10 w Szkole Podstawowej w  Pigży, instruktor pani Bogumiła Wójcik;
11) czytelnia internetowa - od poniedziałku do piątku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubiance; (poniedziałek, wtorek, czwartek od 13.00 - 18.00; środa, piątek od 12.00 do 15.00) - szczegółowy regulamin korzystania z czytelni internetowej dostępny jest w bibliotece lub pod nr tel. 6788395;
Wszystkie kluby oprócz zajęć aerobiku są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka. Więcej informacji w Centrum Kultury osobiście lub pod numerem tel. 678-86-98.
Sukcesy młodych sportowców z gminy Łubianka
Dzieci i młodzież z naszej gminy osiągają coraz lepsze wyniki sportowe na zawodach w regionie.
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Łubiance zajęła I miejsce na powiatowych zawodach sportowych w mini piłce ręcznej i zarazem awansowała do półfinału zawodów wojewódzkich. Skład zwycięskiego zespołu - Anita Kurkowska, Dorota Tchorzewska, Ewa Smyk, Natalia Staniszewska, Natalia Rutkowska, Joanna Obermueller, Katarzyna Trędewicz, Paulina Rzeszotarska.
Drużyna mieszana ze Szkoły Podstawowej w Łubiance zajęła I miejsce w unihokeju na turnieju powiatowym i III miejsce na turnieju wojewódzkim. Skład drużyny - Natalia Rutkowska, Anita Kurkowska, Dorota Tchorzewska, Paweł Pouch, Bartosz Mierzejewski, Łukasz Walter, Tomasz Kozieł, Szymon Jaworski).
Dziewczyny z Gimnazjum w Łubiance zdobyły III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej. Dziewczęta grały w następującym składzie - Joanna Surowiec, Karolina Rutkowska, Monika Bąk, Monika Tchorzewska, Justyna Kwiatkowska, Paulina Kaczorowska, Agnieszka Jaworska.
Szymon Tutak z Gimnazjum w Łubiance został zwycięzcą indywidualnych zawodów w biegach przełajowych. Nagrodą za zwycięstwo jest awans do zawodów wojewódzkich.
Trenerzy młodych sportowców z Zespołu Szkół w Łubiance to: Andrzej Makowski, Rafał Cieślak, Leszek Rzemiejewski.
W Szkole Podstawowej w Pigży odbyły się powiatowe zawody w drużynowym tenisie stołowym: I miejsce wśród gimnazjalistów zajęła drużyna z Gimnazjum w Brąchnowie w składzie - Łukasz Rząd i Piotr Marunowski - trener Roman Piekarz; III miejsce kategorii szkoła podstawowa zajęły dziewczęta z Pigży - Ewelina Obrębska i Alicja Banaszek - trener Sławomir Trzymkowski.
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych młodych sportowców i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17

Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️