Informator Gminny - Nr 8/2008 (172)

OFERTA PRACY

Wójt Gminy Łubianka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy  - kierownik Centrum Kultury w Łubiance.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność (praca również       w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele, święta), posiadanie prawa jazdy i dysponowanie samochodem, posiadanie wizji efektywnej pracy na stanowisku, umiejętność kierowania zespołem pracowników, co najmniej 5-letni staż pracy, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia.

   Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego       w stopniu co najmniej dobrym, biegła znajomość zasad obsługi komputera (pakiet MS Office), znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, znajomość środowiska lokalnego w zakresie animacji i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, kreatywność.

    Zakres stanowiska pracy: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, organizacja spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, prowadzenie działalności promocyjnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców, nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej oraz sportowej, sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Centrum Kultury, zarządzanie środkami budżetowymi Centrum.

   Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, koncepcja pracy na stanowisku, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku, oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą      z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Urząd Gminy Łubianka; Aleja Jana Pawła II nr 8; 87-152 Łubianka z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 2/2008” w terminie do 20 sierpnia 2008r. do godz. 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubianka (www.lubianka.bip.lo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

drukuj (OFERTA PRACY)

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️