Nr 7/2008 (171)

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Wyprawka szkolna

   Zgodnie z informacją uzyskaną z MEN, rodziny pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych. Możliwość taką mają rodzice dzieci  rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci w klasach I-III. O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice  tych uczniów, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. Zwrot kosztów podręczników odbywać się będzie w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W zależności od podręczników wyniesie:

 - 70 zł dla ucznia  rozpoczynającego  roczne przygotowanie przedszkolne, 

- 130 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,

- 150 zł dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

   - 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. Wnioski w tej sprawie należy składać  w szkołach, do których dzieci uczęszczają. Wnioski przyjmowane będą do końca br. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochód w rodzinie(z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku).

Stypendia szkolne

  Wzorem roku ubiegłego, wnioski na stypendia szkolne należy składać do dnia 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. (druki do pobrania w UG p. nr 3  bądź  w sekretariacie). Przypominam, że stypendium szkolne jest formą refundacji poniesionych wydatków szkolnych, bądź pokrycia kosztów, dlatego do wniosków o stypendium należy więc dołączyć rachunki,  paragony za zakupione podręczniki i przybory szkolne. Informuję również, że dochód na osobę w rodzinie  ubiegającej się o stypendium szkolne nie może być wyższy jak 351 zł Stypendia dla studentów

   O stypendium mogą ubiegać  się wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  675,60 zł brutto spełniające jedno z poniższych kryteriów 

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0 (z egzaminów),

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0,

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć :

1. Wyciąg z indeksu z egzaminami w poprzednim roku studiów, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje pracownik Urzędu Gminy ),

2. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.  Zaświadczenia  o  dochodach  członków  rodziny – dotyczy dochodów osiąganych z różnych źródeł, min.   z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej,

4. Dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5. Zaświadczenia o innych dochodach  studenta (również  inne stypendia).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia br, w Urzędzie Gminy.

drukuj (DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW)

 • autor: Barbara Kowalska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️